Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 1- набавку лутријских терминала ТИП 1

22. маја 2019.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, путем отвореног поступка јавне набавке по обавјештењу о набавци бр. 662-1-1-39-3-13/19, за ЛОТ 1 – сукцесивну набавку нових лутријских терминала са апликативним и комуникативним софтвером ТИП 1 цца 40 комада, за потребе Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука. Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача , коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

 

Број:  2329-01/19

Бања Лука, 21.05.2019. године

 

На основу члана 70  Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14 ) и члана 15  Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова у Лутрији РС а.д. Бања Лука, а у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем отвореног поступка, по обавјештењу о набавци бр. 662-1-1-39-3-13/19, за ЛОТ 1 – сукцесивну набавку нових лутријских терминала са апликативним и комуникативним софтвером ТИП 1 цца 40 комада, објављеног на порталу јавних набавки 23.04.2019. године, а у „Службеном гласнику БиХ“ 07.05.2019. године у броју 32/19 ,  Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

 

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача

 

Члан 1.

Најповољнији понуђач по обавјештењу о набавци бр. 662-1-1-39-3-13/19, за лот бр. 1 за сукцесивну набавку нових лутријских терминала са апликативним и комуникативним софтвером ТИП 1 цца 40 комада, које је објављено на порталу јавних набавки 23.04.2019. године и у „Службеном гласнику БиХ“ 07.05.2019. године у броју 32/19,  је предузеће „OPTIMA  IT “ д.о.о. Мостар – Подружница Бања Лука.

 

Члан 2.

            Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за набавку конкретне услуге са понуђачем из члана 1 ове одлуке.

 

Члан 3.

      Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Образложење

Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган,  је покренула поступак јавне набавке путем отвореног поступка обавјештењем о набавци бр. 662-1-1-39-3-13/19, за лот 1- за сукцесивну набавку нових лутријских терминала са апликативним и комуникативним софтвером ТИП 1 цца 40 комада.

Основ за покретање поступка јавне набавке путем отвореног поступка, уговорни орган види у члану 14 став 4 Закона о јавним набавкама БиХ из разлога јер је процјењена вриједност

набавке већа од износа од 50.000,00 КМ.

Процјењена вриједност набавке износи цца 150.000,00 КМ, а за овај ЛОТ је цца 100.000,00 КМ.

Критериј за додјелу уговора је економски најповољнија понуда.

Дана 23.04.2019. године објављено је обавјештење о набавци  на порталу јавних набавки, а 07.05.2019. године у „Службеном гласнику БиХ“ бр. 32/19.

У термину остављеном за пријем понуда, пристигла је једна ( 1 )  понуда.

Јавно отварање понуда одржано је 16.05.2019. године.

Након јавног отварања понуда,Комисија за набавку је приступила прегледу и оцјењивању приспјелих понуда.

Комисија за набавку је установила да понуда  понуђача испуњава све формалне услове из тендерске документације, те да је понуђач квалификован за додјелу уговора у конкретном поступку набавке.

Комисија је извршила оцјену квалификоване понуде и сачинила записник о оцјени понуда за набавку конкретних роба, у којем је предложила да се уговор додјели  понуђачу „OPTIMA  IT “ д.о.о. Мостар – Подружница Бања Лука из разлога јер је тај понуђач понудио економски најповољнију понуду.

Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

 

Поука о правном лијеку

Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама БиХ (  „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете у року од 10 дана од дана пријема ове одлуке изјавити жалбу ( Члан 101 став 1 Закона о јавним набавкама БиХ). Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака ( не мање од три ).

 

Доставити:

–          Понуђачу/има

–          У спис

–          А/А

 

Директор

Рајко Радовановић