Одлука о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ“-серија 013

28. фебруара 2020.

Члан 1.

Одређује се 02.03.2020. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“- серија 013, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“-серија 013 бр. 5624-УП/19 од 27.12.2019. године

 

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 02.03.2021. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана одређеног за продају тј. до 01.05.2021. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:

–       Сектору за опште, правне и кадровск епослове

–       Финансијско рачуноводственом сектору

–       Сектору маркетинга и комерцијале

–       Сектору информационих и комуникационих технологија

–       ц/о

 

                                                                                                                  Предсједник

                                                                                                            Управе Предузећа

                                                                                                            Рајко Радовановић