Oдлука о избору најповољнијег понуђача за услугу сукцесивног објављивања лото извјештаја, маркице, Бинго извјештаја, одлука, обавјештења и огласа у дневним новинама

20. јула 2017.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, путем конкурентског захтјева по обавјештењу о набавци бр. 662-7-2-67-3-13/17 , за избор најповољнијег понуђача за сукцесивну набавку услуге сукцесивног објављивања лото извјештаја, маркице, Бинго извјештаја, одлука, обавјештења и огласа за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука. Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача , коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

 

Број:  3483-01/17

Бања Лука, 19.07.2017. године

 

На основу члана 70  Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14 ) у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, по обавјештењу о набавци бр. 662-7-2-67-3-13/17,  упућеног понуђачима 28.06.2017. године и истовремено објављеног на веб порталу јавних набавки, за сукцесивну набавку услуге објављивања лото извјештаја, маркице, Бинго извјештаја, огласа, одлука и обавјештења за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

 

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача

 

Члан 1.

Најповољнији понуђач у поступку јавне набавке путем конкурентског захтјева по обавјештењу о набавци бр.  662-7-2-67-3-13/17, објављеног на порталу јавних набавки 28.06.2017. године за набавку услуге сукцесивног објављивања  лото извјештаја, маркице,  Бинго извјештаја, огласа, одлука и обавјештења за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука у дневним новинама  је предузеће „ГЛАС СРПСКЕ“ а.д. Бања Лука.

 

Члан 2.

Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за набавку конкретне робе са понуђачем из члана 1 ове одлуке.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Образложење

      Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган,  је покренула поступак јавне набавке путем конкурентског захтјева, за набавку услуге сукцесивног објављивања  лото извјештаја, маркице, Бинго извјештаја, огласа, одлука и обавјештења за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука у дневним новинама.

Основ за покретање поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, уговорни орган види у члану 87 став 2 Закона о јавним набавкама БиХ из разлога јер је процјењена вриједност набавке мања од износа од 50.000,00 КМ.

Критериј за додјелу уговора је економски најповољнија понуда.

Позив за достављање понуда упућен је 28.06.2017. године на три адресе понуђача и објављено је обавјештење на порталу јавних набавки.

У термину остављеном за пријем понуда, пристигле су четири ( 4 )  понуде.

Јавно отварање понуда одржано је 17.07.2017. године.

Након јавног отварања понуда,Комисија за набавку је приступила оцјењивању приспјелих понуда.

Комисија за набавке је установила да сви понуђача испуњавају формалне услове, предвиђене Законом о јавним набавкама и услове које је поставио уговорни орган.

Комисија је извршила оцјену приспјелих понуда и сачинила записник о оцјени понуда за набавку конкретних услуга, у којем је предложила да се уговор додјели  понуђачу „ГЛАС СРПСКЕ“ а.д. Бања Лука из разлога јер је тај понуђач понудио економски најповољнију понуду.

Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено јекао у диспозитиву ове Одлуке.

 

Поука о правном лијеку

Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама БиХ (  „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете изјавити жалбу у складу са  чланом 101 Закона о јавним набавкама БиХ. Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака (не мање од три ).

 

Доставити:

–          Понуђачу/има

–          У спис

–          А/А

 

Директор

Рајко Радовановић

 

 

 

 

Одлука о поништењу поступка за набавку услуге рекламирања Лутрије РС путем билборда

23. маја 2017.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, путем конкурентског захтјева по обавјештењу о набавци бр. 662-7-2-42-3-9/17 , за избор најповољнијег понуђача за набавка услуге рекламирања Лутрије РС а.д. Бања Лука путем билборда током 2017. године. Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о поништењу поступка набавке , коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

 

Број: 2556-01/17

Бања Лука, 22.05.2017. године

 

На основу члана 70  Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14 ) у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева бр. 06-167, по обавјештењу о набавци бр. 662-7-2-42-3-9/17 упућеног понуђачима 03.04.2017. године и истовремено објављеном на потралу јавних набавки, за набавку услуге реекламирања Лутрије РС путем билборда током 2017. године, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

 

О Д Л У К У

о поништењу поступка набавке

 

Члан 1.

            Поништава се поступак јавне набавке, по обавјештењу о набавци бр. 662-7-2-42-3-9/17 објављеном на порталу јавних набавки 03.04.2017. године, за набавку услуге рекламирања Лутрије РС а.д. Бања Лука путем билборда током 2017. године, из разлога јер понуђач „ДЛ ПЛАКАТ“ д.о.о. Бања Лука, који је у поступку набавке оцјењен као економски најповољнији понуђач, није у остављеном року доставио тражене доказе којим доказује испуњење услова из члана 45 Закона о јавним набавкама.

 

Члан 2.

      Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Образложење

            Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган,  је покренула поступак јавне набавке путем конкурентског захтјева, за за набавку услуге рекламирања Лутрије РС путем билборда током 2017. године.

Основ за покретање поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, уговорни орган види у члану 87 став 2 Закона о јавним набавкама БиХ ( у даљем тексту Закон ) из разлога јер је процјењена вриједност набавке мања од износа од 50.000,00 КМ.

У термину остављеном за пријем понуда, пристига је једна ( 1 )  понуда.

Комисија за набавку је извршила оцјену понуде и предложила да се уговор додјели понуђачу „ДЛ ПЛАКАТ“  д.о.о. Бања Лука  из разлога јер је тај понуђач испунио све постављене услове. Понуђач је обавјештен о резултатима оцјене понуде путем препоручене поштанске пошиљке, која му је уручена 26.04.2017. године ( што је видљиво из повратнице и извјештаја о уручењу ). Понуђачу је остављен рок од седам ( 7 ) дана од дана пријема обавјештења да достави документе којима потврђује испуњеност услова из члана 45 Закона. Рок за достављање докумената је истекао 03.05.2017. године, а како понуђач није доставио тражене документе, уговорни орган је у складу са чланом 68 став 1 Закона  његову понуду одбацио.

Како је понуђач „ДЛ ПЛАКАТ“ д.о.о. једини учествовао у поступку набавке, уговорни орган није могао примјенити члан 72 став 3 Закона, према којем се уговор може понудити на потпис понуђачу чија је понуда по ранг листи одмах након понуде некономски најуспјешнијег понуђача, те је из тог разлога одлучено као у диспозитиву ове одлуке, тј. поништен је поступак набавке.

 

Поука о правном лијеку

Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Законао јавним набавкама БиХ (  „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете изјавити жалбу у складу са  чланом 101 Закона о јавним набавкама БиХ. Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака (не мање од три ).

 

Доставити:

–          Понуђачу/има

–          У спис

–          А/А

 

Директор

Рајко Радовановић

Одлука о поништењу поступка набавке за сукцесивно рекламирање Лутрије РС путем агенција за маркетинг на радио станицама

12. априла 2017.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, путем отвореног поступка по обавјештењу о набавци бр. 662-1-2-35-3-8/17 , за ЛОТ бр. 2 – за избор најповољнијег понуђача за сукцесивно рекламирање  Лутрије РС а.д. Бања Лука путем агенција за маркетинг на радио станицама. Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о поништењу поступка набавке , коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

 

Број: 1960-01/17

Бања Лука, 11.04.2017. године

 

На основу члана 70  Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14 ) у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем отвореног поступк по обавјештењу о набавци бр. 662-1-2-35-3-8/17, за лот бр. 2 за набавку услуге сукцесивног рекламирања Лутрије РС путем агенција за маркетинг на радио станицама,  које је објављено на порталу јавних набавки 10.03.2017. године и у „Службеном гласнику БиХ“ 17.03.2017. године у броју 19/17, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

 

О Д Л У К У

о поништењу поступка набавке

 

Члан 1.

            Поништава се поступак јавне набавке, по обавјештењу о набавци бр. 662-1-2-35-3-8/17, за ЛОТ бр. 2 за набавку услуге сукцесивног рекламирања Лутрије РС путем агенција за маркетинг на радио станицама,  које је објављено на порталу јавних набавки 10.03.2017. године и у „Службеном гласнику БиХ“ 17.03.2017. године у броју 19/17, из разлога јер ниједна од примљених понуда није прихватљива ( члан 69 став 2 тачка д) Закона о јавним набавкама ).

 

Члан 2.

            Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да предузме све неопходне радње како би се поступак набавке  поново покренуо.

 

Члан 3.

      Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Образложење

            Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган,  је покренула поступак јавне набавке путем отвореног поступка обавјештењем о набавци бр. 662-1-2-35-3-8/17, за лот 2- набавка услуге сукцесивног рекламирања Лутрије РС путем агенција за маркетинг на радио станицама.

Основ за покретање поступка јавне набавке путем отвореног поступка, уговорни орган види у члану 14 став 4 Закона о јавним набавкама БиХ из разлога јер је процјењена вриједност набавке већа од износа од 50.000,00 КМ.

Критериј за додјелу уговора је економски најповољнија понуда.

Дана 10.03.2017. године објављено је обавјештење о набавци  на порталу јавних набавки, а 17.03.2017. године у „Службеном гласнику БиХ“ бр. 19/17

У термину остављеном за пријем понуда, пристигло је укупно три ( 3 )  понуде.

Јавно отварање понуда одржано је 04.04.2017. године.

Након јавног отварања понуда,Комисија за набавку је приступила прегледу и оцјењивању приспјелих понуда.

Комисија за набавку је установила да понуде оба понуђача испуњавају формалне услове, предвиђене Законом о јавним набавкама и услове које је поставио уговорни орган.

Такође, Комисија за набавке је установила да  понуђачи у својим понудама понудили мали број радио станица међу којима нема ниједне радио станице локалног карактера, те из тог разлога установила да ниједна од примљених понуда није прихватљива што представља разлог за поништење поступка јавне набавке, те је и предложила да се поступак поништи

Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Поука о правном лијеку

Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама БиХ (  „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете изјавити жалбу у складу са  чланом 101 Закона о јавним набавкама БиХ. Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака (не мање од три ).

 

Доставити:

–          Понуђачу/има

–          У спис

–          А/А

 

Директор

Рајко Радовановић

Одлука о поништењу поступка набавке за сукцесивно рекламирање Лутрије РС путем агенција за маркетинг на ТВ станицама

12. априла 2017.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, путем отвореног поступка по обавјештењу о набавци бр. 662-1-2-35-3-8/17 , за ЛОТ бр. 1 – за избор најповољнијег понуђача за сукцесивно рекламирање  Лутрије РС а.д. Бања Лука путем агенција за маркетинг на ТВ станицама. Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о поништењу поступка набавке , коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

 

Број: 1959-01/17

Бања Лука, 11.04.2017. године

 

На основу члана 70  Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14 ) у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем отвореног поступк по обавјештењу о набавци бр. 662-1-2-35-3-8/17, за лот бр. 1 за набавку услуге сукцесивног рекламирања Лутрије РС путем агенција за маркетинг на ТВ станицама,  које је објављено на порталу јавних набавки 10.03.2017. године и у „Службеном гласнику БиХ“ 17.03.2017. године у броју 19/17, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

 

О Д Л У К У

о поништењу поступка набавке

 

Члан 1.

            Поништава се поступак јавне набавке, по обавјештењу о набавци бр. 662-1-2-35-3-8/17, за ЛОТ бр. 1 за набавку услуге сукцесивног рекламирања Лутрије РС путем агенција за маркетинг на ТВ станицама,  које је објављено на порталу јавних набавки 10.03.2017. године и у „Службеном гласнику БиХ“ 17.03.2017. године у броју 19/17, из разлога јер ниједна од примљених понуда није прихватљива ( члан 69 став 2 тачка д) Закона о јавним набавкама ).

 

Члан 2.

            Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да предузме све неопходне радње како би се поступак набавке  поново покренуо.

 

Члан 3.

      Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Образложење

            Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган,  је покренула поступак јавне набавке путем отвореног поступка обавјештењем о набавци бр. 662-1-2-35-3-8/17, за лот 1- набавка услуге сукцесивног рекламирања Лутрије РС путем агенција за маркетинг на ТВ станицама.

Основ за покретање поступка јавне набавке путем отвореног поступка, уговорни орган види у члану 14 став 4 Закона о јавним набавкама БиХ из разлога јер је процјењена вриједност набавке већа од износа од 50.000,00 КМ.

Критериј за додјелу уговора је економски најповољнија понуда.

Дана 10.03.2017. године објављено је обавјештење о набавци  на порталу јавних набавки, а 17.03.2017. године у „Службеном гласнику БиХ“ бр. 19/17

У термину остављеном за пријем понуда, пристигло је укупно двије ( 2 )  понуде.

Јавно отварање понуда одржано је 04.04.2017. године.

Након јавног отварања понуда,Комисија за набавку је приступила прегледу и оцјењивању приспјелих понуда.

Комисија за набавку је установила да понуде оба понуђача испуњавају формалне услове, предвиђене Законом о јавним набавкама и услове које је поставио уговорни орган.

Такође, Комисија за набавке је установила да оба понуђача у својим понудама нису понудили ТВ кућу на којој се врши реемитовање игара на срећу које заједнички приређује Лутрија РС и Државна лутрија Србије ( ЛОТО и ТВ Бинго ), те из тог разлога установила да ниједна од примљених понуда није прихватљива што представља разлог за поништење поступка јавне набавке, те је и предложила да се поступак поништи.

Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Поука о правном лијеку

Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама БиХ (  „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете изјавити жалбу у складу са  чланом 101 Закона о јавним набавкама БиХ. Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака (не мање од три ).

 

Доставити:

–          Понуђачу/има

–          У спис

–          А/А

 

Директор

Рајко Радовановић

Одлука о избору најповољнијег понуђача за сукцесивно штампање и испоруку инстант срећки

30. марта 2017.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, путем отвореног поступка по обавјештењу о набавци бр. 662-1-2-31-3-7/17 , за избор најповољнијег понуђача за сукцесивну набавку услуге штампања и испоруке инстант срећки за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука. Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача , коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

 

Број:  1671-01/17

Бања Лука, 29.03.2017. године

 

На основу члана 70  Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14 ) у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем отвореног поступка по обавјештењу о набавци бр. 662-1-2-31-3-7/17, за набавку услуге сукцесивног штампања и испоруке инстант срећки, објављеног на веб порталу јавних набавки и у „Службеном гласнику БиХ“, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

 

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

            Најповољнији понуђач у поступку јавне набавке путем отвореног поступка по обавјештењу о набавци бр. 662-1-2-31-3-7/17, за набавку услуге сукцесивног штампања и испоруке инстант срећки,  које је објављено на порталу јавних набавки 06.03.2017. године и у „Службеном гласнику БиХ“ 10.03.2017. године у броју 17/17,  је предузеће „QUADRA GRAPHIC“ д.о.о. Београд.

Члан 2.

            Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за набавку конкретне услуге са понуђачем из члана 1 ове одлуке.

Члан 3.

      Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Образложење

            Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган,  је покренула поступак јавне набавке путем отвореног поступка обавјештењем о набавци бр. 662-1-2-31-3-7/17, за набавку услуге сукцесивног штампања и испоруке инстант срећки.

Основ за покретање поступка јавне набавке путем отвореног поступка, уговорни орган види у члану 14 став 4 Закона о јавним набавкама БиХ из разлога јер је процјењена вриједност набавке већа од износа од 50.000,00 КМ.

Критериј за додјелу уговора је економски најповољнија понуда.

Дана 06.03.2017. године објављено је обавјештење о набавци  на порталу јавних набавки, а 10.03.2017. године у „Службеном гласнику БиХ“ бр. 17/17.

У термину остављеном за пријем понуда, пристигла је једна ( 1 )  понуда и то понуда

понуђача „QUADRA GRAPHIC“ д.о.о. Београд.

Јавно отварање понуда одржано је 28.03.2017. године.

Након јавног отварања понуда,Комисија за набавку је приступила прегледу и оцјењивању приспјелих понуда.

Комисија је установила да је понуда понуђача „QUADRA GRAPHIC“ д.о.о. Београд у потпуности у складу са свим условима из тендерске документације, како по питању формалних услова тако и по питању техничких карактеристика инстант срећки. Понуђач QUADRA GRAPHIC“ д.о.о. Београд  је у склопу своје понуде доставио узорке инстант срећки, на шта је био обавезан према условима из тендерске документације. Комисија је извршила провјеру достављених инстант срећки, након чега је једногласно констатовала да достављене инстант срећке у потпуности задовољавају техничке спецификације које су постављене у тендерској документацији.

У поступку набавке запримљена је само једна понуда која у потпуности одговара свим захтјевима из тендерске документације. Комисија сматра да је задовољена конкуренција јер је обавјештење о набавци објављено на порталу јавних набавки и у „Службеном гласнику БиХ“, а тендерска документација је била на порталу јавних набавки доступна свим заинтересованим понуђачима. Предмет набавке је веома сложен и захтјева велику опремљеност и оспособљеност понуђача, како по питању техничке опремљености тако и по питању персоналне оспособљености пружаоца услуге. Број понуђача који могу задовољити постављене услове из тендерске документације је веома мален, у БиХ готово да не постоје док у окружењу се могу набројати на престе једне руке.

Комисија је сачинила записник о оцјени понуде за набавку конкретне услуге, у којем је предложила да се уговор додјели понуђачу „QUADRA GRAPHIC“ д.о.о. Београд из разлога јер је тај понуђач испунио све постављене услове, како формалне тако и услове по питању квалитете.Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

 

Поука о правном лијеку

Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама БиХ (  „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете у року од 10 дана од дана пријема ове одлуке изјавити жалбу ( Члан 101 став 1 Закона о јавним набавкама БиХ). Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака ( не мање од три ).

 

Доставити:

–          Понуђачу/има

–          У спис

–          А/А

 

Директор

Рајко Радовановић