Одлука о приређивању 8. Ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

3. фебруара 2017.

Број: 671-УП/17

Дана:03.02.2017. године

                                               

На основу члана 43.  став 1. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  са Одлуком Државне лутрије Србије броj 549/1 oд 02.02.2017. године (наш број 649 од 02.02.2017. године), Управа Предузећа на 88. сједници одржаној дана 03.02.2017.године, доноси

 

О Д Л У К А о приређивању 8. Ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

 

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС одређује се приређивање 8. ванредног кола у 2017. години, за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 25.02.2017. године у 20:00 сати на ТВ HAPPY.

 

Члан 2.

У 8. ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке пријем уплате почиње дана 07.02.2017. године  и траје до 25.02.2017. године, а уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића, који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације(помоћни листић са ознаком Ц).

Уплата за 8. Ванредно коло вршиће се паралелно са редовним колима.

Учесник у игри на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредном колу из члана 1. Одлуке опредјељује се за oпцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу Правила игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу ТВ БИНГО, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

Члан 4.

У 8. ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС утврђује се додатни добитак-новчани добитак у бруто износу од 1.000.000 динара, односно 15.772,54 КМ прерачунатo по средњем курсу Централне банке БиХ  на дан 02.02.2017. године и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО  утврђен на извлачењу у 8. ванредном колу.

Уколико у 8. ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС буде извучено више од једног добитника добитка I прве врсте („БИНГО 34“) или II друге врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), додатни добитак се  дијели сразмјерно броју добитника.

 

 

 

 

 

 

Члан 5.

Нераспоређени фондови добитака у последњем 7. редовном колу у 2017. години игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 8. ванредно коло у 2017. години, а затим у 9. редовно коло у 2017. години у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 6.

Утврђени износ додатног добитка-новчани добитак у бруто износу од 1.000.000 динара, односно  15.772,54 КМ прерачунато по средњем курсу Централне банке БиХ  на дан 02.02.2017. године уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“) у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу, исплаћује се на терет резервног фонда добитака игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС и фонда неисплаћених добитака.

 

Члан 7.

Јавно извлачење добитака у 9. редовном  колу обавиће се дана 27.02.2017. године у редовном термину у 19:55 часова на ТВ HAPPY.

 

Члан 8.

За извршење Одлуке надлежан је сектор маркетинга и комерцијале.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Предсједник

                                                                                                                                                                                                                                                                 Управе Предузећа

                        Рајко Радовановић

Одлука о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ“

3. фебруара 2017.

Број:670 -УП/17

Бања Лука,03.02.2017. године

 

На основу члана 43. став 1. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 15. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“ серија 008, објављених дана 03.02.2017. године, Управа Предузећа на осамдесетосмој сједници одржаној дана 03.02.2017. године, доноси

 

О Д Л У К У о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ“-серија 008

 

Члан 1.

Одређује се 07.02.2017. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећка

„СПОРТ“-серија 008“, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант     срећка„СПОРТ“-серија 008“, која су објављена у Независним новинама дана 03.02.2017.године.

 

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 07.02.2018. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана одређеног за продају тј. до 08.04.2018.

године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се  у Независним новинама.

 

 

Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић

Одлука о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „СЕДМИЦА“

3. фебруара 2017.

Број:566-УП/17

Бања Лука,31.01.2017. године

 

На основу члана 43. став 1. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 15. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „СЕДМИЦА“ серија 001, објављених дана 31.01.2017. године, Управа Предузећа на осамдесетседмој сједници одржаној дана 31.01.2017. године, доноси

 

 

 

  О Д Л У К У о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „СЕДМИЦА“-серија 001

 

Члан 1.

Одређује се 02.02.2017. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећка

„СЕДМИЦА“-серија 001“, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант     срећка„СЕДМИЦА“-серија 001“, која су објављена у Независним новинама дана 31.01.2017.године.

 

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 02.02.2018. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана одређеног за продају тј. до 03.04.2018.

године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се  у Независним новинама.

 

 

Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић

Одлука о сазивању Девете ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије

3. јануара 2017.

Број: 6288-НО/16

Бања Лука, 27.12.2016. године

 

На основу члана  5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС, број 75/049,  члана 25. и 26. Закона о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 100/11), те члана 32. став 1. алинеја 4.Статута Лутрије Републике Српске, Надзорни одбор Предузећа на тридесетшеста сједници одржаној дана 27.12.2016. године,  доноси

 

 

О Д Л У К У о сазивању Девете ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

 

I

Сазива се Девета ванредна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 18.01.2017. године ( сриједа) у 12,00 часова у просторијама дирекције Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука.

II

 

За сједницу је предвиђен следећи:

 

 

ДНЕВНИ РЕД

 

Избор радних тијела Скупштине
– предсједавајућег Скупштине

– комисије за гласање

– записничара и два акционара који овјеравају записник

Разматрање и усвајање записника са осме ванредне сједнице Скупштине акционара;
Разматрање и усвајање Плана пословања са програмом инвестиција за 2017. годину;
Доношење Одлуке о промјени сједишта Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука;
Доношење Одлуке о обављању споњнотрговинског промета у оквиру регистроване дјелатности Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука;
Разматрање и усвајање Пречишћеног текста Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука;
Доношење Одлуке о разрјешењу члана Надзорног одбора испред акционара који имају најмање 5% гласачких права
Доношење Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање четири члана Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука испред Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука и Фонда за рестититуцију РС а.д. Бања Лука;
 

 

 

Доношење Одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовање четири члана Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука испред Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију а.д. Бања Лука;
Доношење одлуке о именовању комисије за избор чланова Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука;
Доношење Одлука о оснивању пословних јединица Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука (ПЈ„Лутрија РС бр. 33“;ПЈ „Лутрија РС бр. 34“; ПЈ „Лутрија РС бр. 35“)
Доношење Одлуке о престанку са радом пословних јединица Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука (ПЈ „ Лутрија РС бр. 6“; ПЈ „Лутрија РС бр. 27“)
Остала питања;
 

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 25.01.2017.  године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 08.01.2017.године.

 

 

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби  Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

 

IV

               Задужује се Управа Предузећа да позив за IX  ванредну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у једном дневном листу на територији Републике Српске.

 

V

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

 

Предсједник                                                                                                                                               Надзорног одбора

Растко Вуковић

 

 

Одлука о цијени комбинацијe у лутријској игри на срећу Лото 7 од 39 бројева

13. децембра 2016.

Број: 5940-УП/16

Бања Лука, 12.12.2016. године

 

На основу Правила о измјенама и допунама Правила игре на срећу Лото 7 од 39 бројева, а у вези са Правилима о измјенама и допунама Правила игре на срећу Лото 7 од 39 бројева и игре Лото плус Државне лутрије Србије од дана 29.11.2016. године и члана 43. став 1. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, Управа Предузећа на осамдесеттрећој сједници одржаној дана 12.12.2016. године, доноси

 

О Д Л У К У о цијени комбинацијe у лутријској игри на срећу Лото 7 од 39 бројева

 

Члан 1.

Утврђује се цијена комбинације у редовним колима лутријске игре на срећу Лото 7 од 39 бројева у износу од 1,30 КМ (словима: једнаконвертибилнамарка и 30/100).

 

Цијенe комбинације Лото плус и Лото џокер остају непромијењене, утврђене Одлуком о цијени комбинације/учествовања у лутријској игри на срећу Лото 7 од 39 бројева бр. 4941-УП/14 од 20.10.2014. године.

 

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се почетком  претплате за 5. редовно коло у 2017. години, односно од дана 21.12.2016. године.

 

 

                                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                                              Упрaве Предузећа

                                                                                                                              Рајко Радовановић