Одлука o утврђивању износа добитака VI врсте Замјена у игри Бинго и Коцкица

28. новембра 2016.

Број:5643-УП/16

Бања Лука,28.11.2016. године

 

На основу Одлуке Државне лутрије Србије број 5104/1 од 23.11.2016. године , наш број протокола

5632-04/16, Управа Предузећа на седамдесетдеветој сједници одржаној дана 28.11.2016. године, доноси

 

Одлуку o утврђивању износа добитака VI врсте Замјена у игри Бинго и Коцкица у игри Бинго Плус

Члан 1.

Утврђује се износ добитака VI (шесте) врсте –ЗАМЈЕНА из групе Бинго добитака у игри на срећу

ТВ БИНГО у висини од  1,70 (словима:једнаконвертибилнамарка и 70/100 ), почев од пријема уплата за 50. редовно коло на срећу ТВ БИНГО за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 05.12.2016. године и закључно са 53. редовним колом игре на срећу ТВ БИНГО за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 26.12.2016. године.

Члан 2.

Недостајући износ за добитак VI (шесте) врсте – ЗAМЈЕНА исплатиће се на терет резервног фонда ЗАМЈЕНА, у складу са Правилима игре на срећу ТВ БИНГО.

Члан 3.

Утврђује се износ добитака VI(шесте) врсте –КОЦКИЦА из групе Бинго Плус добитака у игри на срећу БИНГО ПЛУС у висини од 1,75 КМ (словима:једнаконвертибилнамарка и 75/100) , почев од

пријема уплате за 50. редовно коло игре на срећу БИНГО ПЛУС за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 05.12.2016. године и закључно са 53. редовним колом игре на срећу БИНГО ПЛУС за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 26.12.2016. године.

Члан 4.

Недостајући износ за добитак VI (шесте) врсте –КОЦКИЦА исплатиће се на терет резервног фонда КОЦКИЦЕ, у складу са Правилима игре на срећу ТВ БИНГО.

Члан 5.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у Независним новинама.

 

Достављено:

–          Финансијско – рачуноводственом сектору

–          Сектору општих, правних и кадровских послова

–          Сектору маркетинга и комерцијале

–          Сектору за информационе и комуникационе технологије

–          ц/о

                                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                                              Упрaве Предузећа

                                                                                                                              Рајко Радовановић

 

Одлука o приређивању специјалних кола у вријеме Новогодишњих и Божићних празника

25. новембра 2016.

На основу Одлуке државне Лутрије Србије бр. 5105/1 од 23.11.2016. године (наш број протокола 5613/16 од 24.11.2016. године), члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, Управа Предузећа на седамдесетосмој сједници одржаној дана 24.11.2016. године, доноси

 

О Д Л У К У o приређивању специјалних кола у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2016/2017.године у играма на срећу Лото 7 од 39 бројева, Лото плус и игри на срећу Џокер

 

Члан 1.

У играма на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус и игри на срећу Џокер одређује се приређивање Специјалних кола у вријеме Новогодишњих и Божоћних празника 2016/2017. године током којих ће се додјељивати додатни добитак и то:

–          102. специјално коло у 2016. години са јавним извлачењем добитака на дан 23.12.2016. године

–          103. специјално коло у 2016. години са јавним извлачењем добитака на дан 27.12.2016. године

–          104. специјално коло у 2016. години са јавним извлачењем добитака на дан 30.12.2016. године

–          01. специјално коло у 2017. години са јавним извлачењем добитака на дан 03.01.2017. године

–          02. специјално коло у 2017. години са јавним извлачењем добитака на дан 06.01.2017. године

–          03. специјално коло у 2017. години са јавним извлачењем добитака на дан 10.01.2017. године

–          04. специјално коло у 2017. години са јавним извлачењем добитака на дан 13.01.2017. године

 

Члан 2.

Утврђује се цијена комбинације у специјалним колима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус и игри Џокер наведеним у члану 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева и игре Лото плус и Правила игре на срећу Џокер, у износу од:

–          Цијена комбинације Лото 7 од 39 бројева у износу од 1,70 КМ

–          Цијена комбинације Лото плус у износу од 0,40 КМ

–          Цијена комбинације Џокер у износу од 0,40 КМ

 

Члан 3.

Цијене из члана 2. ове Одлуке важе почев од 21.12.2016. године као дан почетка уплате у 102/2016 редовном колу, док у претплати цијене из члана 2. ове Одлуке важе почев од 26.11.2016. године, односно са почетком пријема уплате за 95. редовно коло.

Члан 4.

У једном од наведених кола из члана 1. ове Одлуке утврђује се један додатни добитак уз добитак прве врсте „седмица“ у основној игри на срећу Лото 7 од 39 бројева и то новчани добитак у бруто износу од 150.000,00 евра односно 18.517.545,00 динара бруто, обрачунато по средњем девизном курсу НБС на дан 23.11.2016. године.

 

У случају да у оквиру истог кола буде утврђено више од једног добитка „седмица“ добитницима „седмице“ се на име додатног добитка исплаћује у новцу сразмјерни дио вриједности тог додатног добитка.

 

Члан 5.

Утврђени добитак из члана 4. Ове одлуке исплаћује се на терет посебног фонда добитака којима је истекао рок за наплату.

 

Члан 6.

Утврђује се износ добитка Пете врсте (тројка) у износу од 1,70 КМ и добитка Четврте врсте (четворка) у износу од 17,00 КМ у специјалним колима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре.

 

Члан 7.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у Независним новинама.

 

 

 

Достављено:

–          Финансијско – рачуноводственом сектору

–          Сектору општих, правних и кадровских послова

–          Сектору маркетинга и комерцијале

–          Сектору за информационе и комуникационе технологије

–          ц/о

                                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                                              Упрaве Предузећа

                                                                                                                              Рајко Радовановић

 

Одлука о повећању фонда Џокер

18. новембра 2016.

Број: 5552-УП/16

Бања Лука, 18.11.2016.године

 

На основу Одлуке Државне лутрије Србије бр. 5004/1 од 17.11.2016. године (наш број протокола 5550/16 од дана 18.11.2016. године) и Правила игре на срећу ЏОКЕР, Управа Предузећа на седамдесетседмој сједници одржаној дана 18.11.2016. године, доноси

 

 

О Д Л У К У

 

Члан 1.

 

Фонд за добитак ЏОКЕР у игри на срећу ЏОКЕР у оквиру 93. редовног кола ове игре на срећу у 2016. године за које ће се јавно извлачење бројева обавити дана 22.11.2016 увећава се за износ неисплаћеног добитка ЏОКЕР који је извучен у 69. редовном колу ове игре на срећу, за које је јавно извлачење обављено дана 30.08.2016. године, односно за износ од 16.564.212,00 динара.

 

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

 

Дана 30.08.2016. године у јавном извлачењу бројуева у 69. редовном колу игре на срећу ЏОКЕР извучен је добитак ЏОКЕР у износу од 16.564.212,00 динара.

Исплата добитка у класичној игри на срећу ЏОКЕР обавља се у складу са Правилима игре на срећу ЏОКЕР.

Како је посљедњи дан рока од 60 дана истекао 04.11.2016. године и како дибитник у класичној игри на срећу ЏОКЕР није затражио од приређивача Државне лутрије Србије д.о.о. Београд исплату горе наведеног добитка, Комисија Централног трезора сачинила је Записник о извршеној контроли исплаћених и неисплаћених добитака за 69.коло игре на срећу ЏОКЕР од дана 30.08.2016. године и констатовала износ неисплаћеног добитка, те је на основу свега одлучено као у диспозитиву ове Одлуке.

 

 

                                                                                                                        Предсједник

                                                                                                                   Управе Предузећа

                                                                                                                   Рајко Радовановић

Одлука о приређивању 48. Ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

4. новембра 2016.

О Д Л У К А

о приређивању 48. Ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС 

Члан 1.

У лутријској игри на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС одређује се приређивање 48. ванредног кола у 2016. години, за које ће се јавно извлачење добитака обавити
дана 26.11.2016. године у 20:00 сати на ТВ HAPPY.

Члан 2.

У 48. ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке пријем уплате почиње дана 05.11.2016. године  и траје до 26.11.2016. године, а уплата се обавља
на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића, који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације(помоћни листић са ознаком Ц).

Уплата за 48. Ванредно коло вршиће се паралелно са редовним колима.

Учесник у игри на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредном колу из тачке 1. Одлуке опредјељује се за oпцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у складу са Правилима игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ Бинго и Бинго Плус, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

Члан 4.

У 48. ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС утврђује се додатни добитак-новчани добитак у бруто износу од 50.000 евра, односно 6.153.730,00 динара бруто у динарској противвриједности по средњем девизном курсу НБС на дан 02.11.2016. године и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО  утврђен на извлачењу у 48. ванредном колу.

Уколико у 48. ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС буде извучено више од једног добитника добитка I прве врсте („БИНГО 34“) или II друге врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), додатни добитак се  дијели сразмјерно броју добитника.

Члан 5.

Нераспоређени фондови добитака у последњем 47. редовном колу у 2016. години игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 48. ванредно коло у 2016. години, а затим у 49. редовно коло у 2016. години у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

Члан 6.

Утврђени износ додатног добитка-новчани добитак у бруто износу од 50.000  евра, односно 6.153.730,00 динара бруто, обрачунато по средњем девизном курсу НБС на дан 02.11.2016. године уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“) у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу, исплаћује се на терет посебног фонда добитака којима је истекао рок за наплату.

Члан 7.

Јавно извлачење добитака у 49. редовном колу обавиће се дана 28.11.2016. године у редовном термину у 19:55 часова на ТВ HAPPY.

Члан 8.

За извршење Одлуке надлежан је сектор маркетинга и комерцијале.

Члан 9.

Одлука се објављује у Независним новинама.

Достављено:

  • Сектору општих, правних и кадровских послова
  • Финансијско – рачуноводственом сектору
  • Сектору маркетинга и комерцијале
  • Сектору информационих и комуникационих технологија
  • ц/о

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                            Управе Предузећа

                                                                                                             Рајко Радовановић

 

Записник са 8. ванредне сједнице Скупштине акционара

31. октобра 2016.

Записник преузмите Овдје.