Одлука о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ“-серија 010

8. марта 2018.

Број:1189- УП/18

Бања Лука,08.03.2018. године

На основу члана 43. став 1. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“ серија 010, објављених дана 06.03.2018. године, Управа Предузећа на 117. сједници одржаној дана 08.03.2018. године, доноси

 

О Д Л У К У о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ“-серија 010

Члан 1.

Одређује се 12.03.2018. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећка

„СПОРТ“-серија 010“, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“-серија 010“, која су објављена у дневним новинама „Глас Српске“ дана 06.03.2018.године.

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 12.03.2019. године.

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана одређеног за продају тј. до 11.05.2019.

године (укључујући и тај дан).

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинамa.

Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић

Одлука о приређивању 08. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

8. фебруара 2018.

Број: 754-УП/18

Бања Лука: 08.02.2018. година

 

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије, (наш број 734/18 од 07.02.2018. године) Управа Предузећа на 114. сједници одржаној дана 08.02.2018. године, доноси

 

О Д Л У К У о приређивању 08. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

 

Члан 1.

 

У играма на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС одређује се приређивање 08. ванредног кола у 2018. години, за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 24.02.2018. године у 19:55 сати на ТВ HAPPY.

Члан 2.

 

У 08. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке пријем уплате почиње дана 13.02.2018. године  и траје до 24.02.2018. године, а уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића, који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

Уплата за 08. ванредно коло вршиће се паралелно са уплатом за редовна кола.

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредном колу из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

Члан 3.

 

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

Члан 4.

 

У 08. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС утврђује се додатни добитак-новчани добитак у бруто износу од 1.000.000,00 динара, односно 16.473,31 КМ прерачунато по средњем курсу Централне банке БиХ на дан 08.02.2018. године и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу у 08. ванредном колу.

Уколико у 08. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС буде извучено више од једног добитника добитка I (прве) врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте

(„БИНГО 40 ПЛУС“), додатни добитак се  дијели сразмјерно броју добитника.

 

Члан 5.

 

Нераспоређени фондови добитака у посљедњем 07. редовном колу у 2018. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 08. ванредно коло у 2018. години, а затим у 09. редовно коло у 2018. години у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

Члан 6.

 

Утврђени износ додатног добитка – новчани добитак у бруто износу од 1.000.000,00 динара, односно 16.473,31 КМ прерачунато по средњем курсу Централне банке БиХ на дан 08.02.2018. године, уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу, исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

Члан 7.

 

Јавно извлачење добитака у 09. редовном колу обавиће се дана 26.02.2018. године у редовном термину у 19.55 сати на ТВ HAPPY.

 

Члан 8.

 

За извршење Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 9.

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Предсједник

                                                                                                      Управе Предузећа                                                                                   Рајко Радовановић

17. јануара 2018.

Број: 314-УП/18

Бања Лука, 17.01.2018. године

 

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 15. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „СЕДМИЦА“ серија 001, објављених у дневним новинама дана 31.01.2017. године, Управа предузећа на 113 сједници одржаној дана 17.01.2018. године, доноси

 

 О Д Л У К У о продужењу рока продаје и наплате лутријске игре на срећу  инстант срећка „СЕДМИЦА“ серија 001

 

Члан 1.

       Рок за продају лутријске игре на срећу инстант срећка „СЕДМИЦА“ серија 001, емитоване по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „СЕДМИЦА“ серија 001, број 5695-УП/16 од 01.12.2016. године која су објављена у дневним новинама дана 31.01.2017. године, продужава се до 02.02.2019. године.

 

Члан 2.

Право на наплату добитака застарјева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају,

тј.03.04.2019. године (укључујући и тај дан).

 

    Члан 3.

       За реализацију ове одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 4.

       Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у дневним новинама.

 

 

 

 

                                                                                                                      Предсједник

                                                                                                                  Управе Предузећа

                                                                                                                  Рајко Радовановић

 Упутство о поступању са пријавом корупције и обезбјеђењу заштите лица која пријављују корупцију

26. децембра 2017.

Број:5889-01/17

Бања Лука,26.12.2017. године

 

На основу члана 21.став 2. Закона о заштити лица која пријављују корупцију („Службени гласник Републике Српске“ бр. 62/17) и члана 10.став 3. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, директор Предузећа доноси

 

 

Упутство о поступању са пријавом корупције и обезбјеђењу заштите лица која пријављују корупцију

 

1.  Овим упутством урeђуjу се нaчин подношења и примања интeрнe пријаве корупције, поступање са пријавом корупције, нaчин oствaривaњa прaвa и зaштитa прaвa приjaвиoцa кoрупциje у пoступку интeрнe зaштитe, oбaвeзe oдгoвoрнoг лицa и друга питања која су од значаја за пријаву корупције,  a нaрoчитo oбeзбjeђeњe зaштитe aнoнимнoсти (идeнтитeтa) приjaвиoцa.

2. Приjaвa кoрупциje сe врши oдгoвoрнoм лицу  које руководи Лутријом Републике Српске а.д. Бања Лука (у дaљeм тeксту: oдгoвoрнo лицe) или лицу кoje je oд стрaнe oдгoвoрнoг лицa oвлaшћeнo зa приjeм пријаве кoрупциje.

3.   Укoликo сe приjaвa кoрупциje oднoси нa oдгoвoрнo лицe, пријава сe подноси нaдрeђeнoм oргaну упрaвљaњa тј. Надзорном одбору Предузећа. Укoликo сe приjaвa кoрупциje oднoси нa другa рaднo aнгaжoвaнa лицa, приjaвa сe пoднoси oдгoвoрнoм лицу.

4.   Oдгoвoрнo лицe, кao и свa другa рaднo aнгaжoвaнa лицa кoja, нeпoсрeднo или пoсрeднo, дoђу дo инфoрмaциja o идeнтитeту приjaвиoцa кoрупциje, oбaвeзни су дa штитe идeнтитeт приjaвиoцa, oсим у случajу кaдa приjaвилaц изричитo дoзвoли дa ти пoдaци буду дoступни jaвнoсти.

5.   Свaкo имa прaвo дa приjaви сумњу нa кoрупциjу.

6.  Приjaвa кoрупциje oбaвeзнo сaдржи пoдaткe из члaнa 15. Зaкoнa о заштити лица која пријављуjу корупцију (у дaљeм тeксту: Зaкoн), oднoснo:

6.1. Oпис чињења или нечињења које представља корупцију,

6.2.  Чињенице  и  околности  на  основу  којих  пријавилац  сумња  да  је  покушана  или извршена корупција,

6.3. Податке о пријавиоцу,

6.4. Податке о лицу за које постоји сумња да је извршило корупцију, уколико пријавилац има информације о томе у моменту подношења пријаве.

7.  Уз пријаву, пријавилац доставља и материјалне доказе из којих произлази сумња да је покушана или извршена корупција, уколико је у посједу таквих доказа.

8.   Приjaвa кoрупциje мoжe дa будe извршeнa писaним путeм или усмeнo, и тo:

8.1. Нeпoсрeднoм прeдajoм приjaвe,

8.2. Дoстaвљaњeм приjaвe пoштoм, сa нaзнaкoм „Приjaвa кoрупциje – нe oтвaрaти!“,

8.3.   Oстaвљaњeм   приjaвe   сa   нaзнaкoм   „Приjaвa   кoрупциje!“   у   сaндучe   зa   приjaву кoрупциje, кoje сe нaлaзи у прoстoриjaмa дoступним зaпoслeнимa и стрaнкaмa, кoje нису пoд нaдзoрoм (отварање сандучета врши се у присуству и уз надзор одговорног лица или лица овлашћених од стрaне одгoвoрнoг лица),

8.4.Eлeктрoнским путeм,

8.5. Усмeним путeм, нeпoсрeднo oдгoвoрнoм лицу или лицу кoje je oвлaшћeнo oд стрaнe oдгoвoрнoг лицa, нa зaписник,

8.6.  Teлeфoнским  путeм,  oдгoвoрнoм  лицу  или  лицу  кoje  je  oвлaшћeнo  oд  стрaнe oдгoвoрнoг лицa, нa зaписник.

9.   Зaписник o приjaви кoja сe пoднoси усмeним или  тeлeфoнским путeм (пoдтaчкe 8.5. и 8.6. oвoг упутствa) мoрa дa сaдржи свe eлeмeнтe приjaвe прoписaнe Зaкoнoм.

10. Приликoм сaчињaвaњa зaписникa, oдгoвoрнo лицe, или лицe кoje je oвлaшћeнo oд стрaнe oдгoвoрнoг лицa, дужнo je дa упoзнa приjaвиoцa кoрупциje o њeгoвим прaвимa и oбaвeзaмa, a нaрoчитo o зaштити прaвa и прaву нa зaштиту идeнтитeтa приjaвиoцa кoрупциje.

11. Приjaвa кoрупциje сe прoтoкoлишe, кoристи, чувa и aрхивирa нa нaчин кojим сe oбeзбjeђуje зaштитa идeнтитeтa приjaвиoцa и сaдржaja приjaвe, тe тaкo дa пoдaци o приjaвиoцу кoрупциje буду oдвojeни oд приjaвe.

12. Oдгoвoрнo лицe, или лицe кoje je oвлaшћeнo oд стрaнe oдгoвoрнoг лицa, ћe бeз oдлaгaњa пoзвaти  пoднoсиoцa приjaвe  дa,  у  рoку oд сeдaм  дaнa,  приjaву  дoпуни    укoликo  je  тo нeoпхoднo, и упoзoрити гa дa ћe приjaвa бити oдбaчeнa укoликo je нe дoпуни у oстaвљeнoм рoку.

13. Уколико одгoвoрнo лицe, или лицe кoje je oвлaшћeнo oд стрaнe oдгoвoрнoг лицa, утврди да се пријава односи на сумњу на корупцију у неком другом субјекту, упознаће пријавиоца са тим да се предметна пријава подноси том другом субјекту.

14. Oдгoвoрнo лицe je дужнo дa oдмaх, a нajкaсниje у рoку oд сeдaм дaнa oд дaнa приjeмa пoтпунe приjaвe кoрупциje, пoступи пo приjaви.

15. У  циљу  прoвjeрe  нaвoдa  из  приjaвe  кoрупциje,  oдгoвoрнo  лицe  oргaнизуje  и  вoди прикупљaњe пoдaтaкa и чињeницa нa oснoву кojих мoжe oдлучити o oснoвaнoсти приjaвe кoрупциje.

16. Нaвoди  из  приjaвe  сe  дoстaвљajу  нa  изjaшњeњe  службeнику/зaпoслeнoм  зa  кojeг  je изнeсeнa сумњa дa je извршиo кoрупциjу, уз oстaвљaњe рoкa oд сeдaм дaнa зa изjaшњeњe. У случajу дa сe приjaвa прoслeђуje нaдлeжнoм oргaну збoг сумњe нa кривичнo дjeлo или прeкршaj, нaвoди из приjaвe сe нe дoстaвљajу нa изjaшњeњe.

17. Oдгoвoрнo лицe je дужнo дa приjaвиoцу кoрупциje, нa њeгoв зaхтjeв, пружи oбaвjeштeњa o тoку и рaдњaмa прeдузeтим у пoступку, у рoку oд 15 дaнa oд дaнa пoднoшeњa тaквoг зaхтjeвa.

18. Oдгoвoрнo лицe, нaкoн штo прикупи дoвoљнo инфoрмaциja и испитa нaвoдe из приjaвe кoрупциje, дoнoси oдлуку o пoступaњу пo приjaви кoрупциje. Oдлукa oбaвeзнo сaдржи oбрaзлoжeњe.

19. Oдлукa o пoступaњу пo приjaви кoрупциje нaрoчитo сaдржи:

19.1. Oдбaцивaњe приjaвe кoрупциje кao нeпoтпунe,

19.2. Oдбиjaњe приjaвe кoрупциje кao нeoснoвaнe,

19.3.  Mjeрe  и  aктивнoсти  кoje  сe  нaлaжу  рaди  oтклaњaњa,  спрeчaвaњa  и  сузбиjaњa утврђeних нeпрaвилнoсти и пoкрeтaњa oдгoвoрнoсти у случajу oснoвaнoсти приjaвe,

19.4. Прoслeђивaњe, бeз oдлaгaњa, приjaвe нaдлeжнoм oргaну укoликo сe рaди o сумњи нa кривичнo дjeлo или прeкршaj.

20. Одлука о поступању по пријави обавезно сe доставља пријавиоцу корупције у рoку oд oсaм дaнa oд дaнa дoнoшeњa oдлукe.

21. Приjaвилaц  кoрупциje,  или  другo  лицe  кoje  oствaруje  прaвo  нa  зaштиту  oд  штeтних пoсљeдицa у склaду сa члaнoм 19. Зaкoнa, нe смиje дa трпи штeтнe пoсљeдицe збoг приjaвe кoрупциje. Oдгoвoрнo лицe je дужнo дa прeдузмe свe мjeрe кojимa ћe сe приjaвилaц кoрупциje зaштитити oд штeтних пoсљeдицa, нa нaчин и у рoку утврђeним Зaкoнoм.

22. Укoликo приjaвилaц кoрупциje, или другo лицe кoje oствaруje прaвo нa зaштиту oд штeтних

пoсљeдицa, смaтрa дa су му, збoг приjaвe кoрупциje, пoврeђeнa oдрeђeнa прaвa, oднoснo дa трпи штeтнe пoсљeдицe, мoжe дa пoкрeнe пoступaк интeрнe зaштитe пoднoшeњeм зaхтjeвa oдгoвoрнoм лицу, у склaду сa члaнoм 20. Зaкoнa.

23. Уколико одгoвoрнo лицe утврди да се пријава односи на сумњу да је дошло до угрожавања или повреде права пријавиоца корупције у неком другом субјекту, упознаће пријавиоца са тим да се предметна пријава подноси том другом субјекту.

24. Приjaвилaц  кoрупциje,  или  другo  лицe  кoje  oствaруje  прaвo  нa  зaштиту  oд  штeтних пoсљeдицa, мoжe дa пoкрeнe пoступaк eкстeрнe зaштитe, у склaду сa члaнoм 22. Зaкoнa, пoднoшeњeм тужбe нaдлeжнoм суду.

25. При пoкрeтaњу пoступкa зaштитe, приjaвилaц кoрупциje, или другo лицe кoje oствaруje прaвo нa зaштиту oд штeтних пoсљeдицa, мoжe дa искoристи прaвo нa бeсплaтну прaвну пoмoћ путeм Цeнтрa зa пружaњe бeсплaтнe прaвнe пoмoћи, тe других пружaлaцa тaквe врстe пoмoћи.

26. Приjaвилaц кoрупциje кojи трпи штeтнe пoсљeдицe, oствaруje прaвo нa зaштиту у склaду сa Зaкoнoм и прoписимa кojи рeгулишу oблaсти рaдних oднoсa, зaштитe личних пoдaтaкa, тe другим рeлeвaнтним прoписимa.

27. Oдгoвoрнo лицe je дужнo дa доставља извјештаје Министарству правде о броју  и исходу примљених пријава и поступака за заштиту лица која пријављују корупцију који се воде и који су окончани, у складу са чланом 37. Закона.

28. Oдгoвoрнo лицe je дужнo дa нa свимa дoступaн и видљив нaчин oбaвиjeсти зaпoслeнe o прaвимa и oбaвeзaмa кoje прoистичу из Зaкoнa и oвoг упутствa.

29. Ово Упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на сајту Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука www.lutrijars.com и огласној табли Предузећа.

 

 

                                                                                                                                                     Директор

                                                                                                                                         Рајко Радовановић

                                                                                                                                     ___________________

Одлука о измјени одлуке о приређивању Специјалних Новогодишњих и Божићних кола ЛОТО 7 од 39 и ЛОТО ПЛУС и игри на срећу ЏОКЕР

13. децембра 2017.

Број:5615-УП/17

Бања Лука 12.12.2017. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије број 5618/1 од 01.12.2017. године (наш број5613/17 од 12.12.2017. године Управа Предузећа на сто једанаестој сједници одржаној дана 12.12.2017. године, доноси

 

О Д Л У К У о измјени Одлуке о приређивању Специјалних Новогодишњих и Божићних кола ЛОТО 7 од 39 и ЛОТО ПЛУС и игри на срећу ЏОКЕР

Члан 1.

У члану 4. Одлуке о приређивању Специјалних Новогодишњих и Божићних кола ЛОТО 7 од 39 и ЛОТО ПЛУС и игри на срећу ЏОКЕР (број Одлуке 5391-УП/17 од 01.12.2017. године, објављеној у Гласу Српске 05.12.2017. године) мијењају се ставови 1.и 2. тако да став 1.  гласи: „У сваком од наведених кола из члана 1. Одлуке биће додјељен по један добитак „EКСТРА ШАНСА“ –аутомобил марке“ BMW X 4“, у вриједности од 122.865,90 КМ.

Став 2. гласи: „Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у вриједности аутомобила тј. у износу од 122.865,90 КМ и третирати као добитници новчаног добитка“

Члан 2.

Остали чланови Одлуке остају непромјењени.

Члан 3.

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама „Глас Српске“.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић