ОДЛУКУ о распореду дијела акумулисаног фонда Бинго лоз „шестицe“ за „Велики Божићни ТВ Бинго“ 2015. године

20. новембра 2014.

Члан 1

За ванредно коло „Велики Божићни ТВ Бинго“ од 06.01.2015. године дио акумулисаног фонда за Бинго лоз „шестицу“ у износу од 20.000,00 КМ (двадесетхиљада  и 00/100 КМ) , уколико не буде остварен добитак „шестица“, пребацује се у фонд за први остварен добитак ниже врсте.

Износ тако оствареног добитка представља збир фиксног износа за тај добитак и износа од 20.000, 00 КМ (двадесетхиљада и 00/100 КМ)  подијељеног на број добитака.

 

Члан 2

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама Глас Српске.

 

Доставити:

1.      Финансијско – рачуноводстеном сектору

2.      Сектору маркетинга и комерцијале

3.      Сектору за општа, правна и кадровска питања

4.      Сектору информационих и комуникационих технологија

 

 

 

                Предсједни Управе

                Рајко Радовановић

ОДЛУКА о начину финансирања посебних робних и новчаних премија и добитака за „Велики Божићни ТВ Бинго“ 2015. године

20. новембра 2014.

Члан 1

За ванредно коло „Велики Божићни ТВ Бинго“ од 06.01.2015. године дио неисплаћених добитака у износу од 11.000,00 КМ  (једанаестхиљада и 00 /100 КМ) распоређује се за покриће фонда посебних робних и новчаних премија и добитака.

Члан 2

У посебном извлачењу за срећни број путем малог бубња додјељују се робне премије и то:

1 х ТV LED smart  : 1 500 КМ – извлачење из бубња

2 х ЛАПТОП : 2 х 1 000 КМ – извлачење из бубња

5 х М. ТЕЛЕФОН : 5 х 500 КМ – извлачење из бубња

Укупно посебни робни добици: до 6 000 КМ

Компјутерским извлачењем додјељује се 20 добитака и то:

2 х 500 КМ – компјутерско извлачење

3 х 400 КМ – компјутерско извлачење

4 х 300 КМ – компјутерско извлачење

5 х 200 КМ – компјутерско извлачење

6 х 100 КМ – компјутерско извлачење

Укупно  посебни новчани добици: 5 000

Члан 3

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама Глас    Српске.

 

Доставити:

1.      Финансијско – рачуноводстеном сектору

2.      Сектору маркетинга и комерцијале

3.      Сектору за општа, правна и кадровска питања

4.      Сектору информационих и комуникационих технологија

5.      ц/о

                                                                                                                     Предсједник Управе

                                                                                                                      Рајко Радовановић

ОДЛУКА о формирању фонда за Бинго премију

20. новембра 2014.

О Д Л У К А

О формирању фонда за Бинго премију за

„Велики Божићни ТВ Бинго“ 2015. године

 

Члан 1

Фонд за Бинго премију у „Великом Божићном ТВ Бингу“ 2015. године представља фонд из   уплате Божићњег ТВ Бинга 2015. године у складу са правилима ТВ Бинго ON LINE плус аутомобил.

Члан 2

Уколико се оствари више добитака Бинго премија новчани дио фонда и фактурна  вриједност     аутомобила из претходног члана дијеле се са бројем добитака.

Члан 3

Фактурна вриједност аутомобила финансира се из фонда неисплаћених добитака.

Члан 4

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама  Глас Српске.

 

Доставити:

1.      Финансијско – рачуноводстеном сектору

2.      Сектору маркетинга и комерцијале

3.      Сектору за општа, правна и кадровска питања

4.      Сектору информационих и комуникационих технологија

 

 

 

                 Предсједник Управе

                  Рајко Радовановић

ОДЛУКА О цијени комбинације у редовним колима

20. новембра 2014.

О Д Л У К А

О цијени комбинације у редовним колима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2014/2015. године

 

Члан 1

Утврђује се цијена комбинације у лутријској игри на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева у редовним колима у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2014/2015 године  како слиједи:

-цијена комбинације ЛОТО 7/39 у износу од 1,70 КМ

-цијена комбинације ЛОТО ПЛУС у износу од 0,40 КМ

-цијена комбинације ЈОКЕР у износу од 0,40 КМ

 

Члан 2

Редовна кола игре на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева за која се примјењују цијене комбинације из члана 1.ове  Одлуке, приређују се у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2014/2015, године и то:

-101/2014  редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан  23.12.2014. године;

-102/2014  редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан  26.12.2014. године;

-103/2014  редовно коло са  јавним извлачењем добитака на дан 31.12.2014. године;

-001/2015  редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан  06.01.2015. године;

-002/2015  редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан  09.01.2015. године;

-003/2015  редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан  13.01.2015.  године

 

Члан 3

Цијена из члана 1. Ове Одлуке важи почев од 20.12.2014. године као првог дана почетка уплате за 101/2014  редовно коло игре на срећу Лото 7 од 39 бројева, док у претплати цијена из члана 1. ове одлуке важи почев од 26.11.2014. године.

 

Члан 4

Налаже се  Сектору за опште, правне и кадровске послове  да ову Одлуку објави у дневним новинама .

Члан 5

Ова Одлука је коначна и ступа на снагу даном доношења.

 

Доставити:

–          Сектору за опште правне и кадровске послове,

–          Сектору маркетинга и комерцијале,

–          Финансијско- рачуноводственом сектору,

–          Сектору за информационе и комуникационе технологије,

–          а/а

                                                                                                                     Предсједник Управе

                                                                                                                         Рајко Радовановић

ОДЛУКА о цијени „Великог Божићњег ТВ Бинга“ 2015. године

20. новембра 2014.

Члан 1

Цијена потврде о уплати за „Велики Божићни ТВ Бинго“  2015. године  износи 3,00 КМ (три 00/100 конвертибилне мараке).

 

Члан 2

Цијена опционе игре  БИНГО ЛОЗ остаје 0,50 КМ ( нула50/100 KM).

 

Члан 3

Одлука ступа на снагу првог дана пријема уплате „Великог Божићњег ТВ Бинга“ и објављује се у дневним новинама Глас Српске.

 

Доставити:

–          сектору маркетинга и комерцијале

–          финансијско – рачуноводственом сектору

–          сектору правних и кадровских послова

–          сектору информационих и комуникационих технологија

–          ц/о

 

 

                                                                                                                Предсједник Управе

                                                                                                                   Рајко Радовановић