Одлуку о приређивању 38. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2019. години

18. септембра 2019.

Број: 4232-УП/19

Бања Лука, 18.09.2019. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са   Одлуком Државне лутрије Србије бр.4392/1 од 17.09.2019. односно наш број протокола  4228/19 од 17.09.2019. године, Управа Предузећа на четрдесетшестој сједници одржаној дана 18.09.2019. године, доноси

 

О Д Л У К У

о приређивању 38. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2019. години

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС одређује се приређивање 38. ванредног кола у 2019. години, за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 30.09.2019. години у 19:55   сати на ТВ HAPPY.

 

Члан 2.

У 38. ванреднм колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке пријем уплате почиње дана 24.09.2019. године и траје до 30.09.2019. године, а уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

 

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредном колу из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

Члан 4.

У 38. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС  увећава се фонд за добитак прве врсте у игри БИНГО ПЛУС за износ од 17.499,96 KM бруто.

Уколико у 38. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС буде извучено више од једног добитника добитка I (прве) врсте у игри БИНГО ПЛУС,  добитак се дијели сразмјерно броју  добитника.

 

Члан 5.

Нераспоређени фондови добитака у посљедњем 37. редовном колу у 2019. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 38. ванредно коло у 2019. години, а затим у 39. редовно коло у 2019. години у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 6.

Увећање фонда за добитак прве врсте у игри БИНГО ПЛУС – у бруто износу od 17.499,96 KM, исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака игара на срећу.

 

Члан 7.

Јавно извлачење добитака у 39. редовном колу у 2019. години обавиће се дана 07.10.2019. године у редовном термину у 19:55 на ТВ HAPPY.

 

Члан 8.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Предсједник

                                                                                                  Управе Предузећа

Рајко Радовановић

Одлуку о продужетку рока  продаје и наплате лутријске игре на срећу инстант срећке „СЕДМИЦА“-серија 002

10. септембра 2019.

Број: 4094-УП/19

Бања Лука, 09.09.2019

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „СЕДМИЦА“- серија 002, објављених дана 11.09.2018. године у Гласу Српске (на које је дата Сагласност бр.06/4-463-1749/18 Републичке управе за игре на срећу Бања Лука), Управа Предузећа на 45. сједници одржаној дана 09.09.2019.године, доноси

 

О Д Л У К У

О продужетку рока  продаје и наплате лутријске игре на срећу

инстант срећке „СЕДМИЦА“-серија 002

 

Члан 1.

Рок за продају лутријске игре на срећу инстант срећка „СЕДМИЦА“-серија 002, емитоване по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „СЕДМИЦА“ серија-002, која су објављена у Гласу Српске дана 11.09.2018.године, продужава се до 01.10.2020. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана од задњег дана одређеног за продају, тј. до 30.11.2020. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор информационих и коминикационих технологија и Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се на интернет страници Предузећа.

 

Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић

 

Одлуку о почетку примјене Правила игре на срећу Џокер

3. септембра 2019.

Број: 4005-УП/19

Бања Лука, 03.09.2019. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије број: 4077/1 од 30.08.2019. године, наш бр. протокола 3958/19 од 30.08.2019. године, Управа Предузећа на 44. сједници одржаној дана 03.09.2019. године, доноси

 

О Д Л У К У

 о почетку примјене Правила игре на срећу Џокер

 

 

Члан 1.

Утврђује се почетак примјене Правила игре на срећу Џокер, на које је Републичка управа за игре на срећу издала сагласнот бр. 06/4-463-2680/19 дана 27.08.2019.године, почев од 04.09.2019. године, осим члана 7. Правила игре на срећу Џокер који се односи на промјену цијене игре на срећу Џокер, која се примјењује почев од пријема уплата путем претплaте за 78. редовно коло, односно од дана 18.09.2019. године.

 

Члан 2.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

                                                                                                                                                                         Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић

Одлуку о почетку примјене Правила игре на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и игре ЛОТО плус  

3. септембра 2019.

Број: 4004-УП/19

Бања Лука, 03.09.2019. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије број: 4076/1 од 30.08.2019. године, наш бр. протокола 3959/19 од 30.08.2019. године, Управа Предузећа на 44. сједници одржаној дана 03.09.2019. године, доноси

 

О Д Л У К У

 о почетку примјене Правила игре на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и

игре ЛОТО плус

 

 

Члан 1.

Утврђује се почетак примјене Правила игре на срећу Лото 7 од 39 бројева и игре Лото плус, на које је Републичка управа за игре на срећу издала сагласнот бр. 06/4-463-2498/19 дана 20.08.2019.године, почев од 04.09.2019. године, осим члана 3. Правила игре на срећу Лото 7 од 39 бројева и игре Лото плус, који се односи на промјену цијене комбинације у игри Лото плус, који се примјењује почев од пријема уплата путем претплата за 78.редовно коло, односно од дана 18.09.2019. године.

 

Члан 2.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић

Одлуку о приређивању 77. Специјалног кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус и игри на срећу Џокер

30. августа 2019.

Број: 3935-УП/19

Бања Лука, 29.08.2019. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије број: 4049/1 од 27.08.2019. године, наш бр. протокола 3886/19 од 27.08.2019. године, Управа Предузећа на 43. сједници одржаној дана 29.08.2019. године, доноси

 

О Д Л У К У

 о приређивању 77. Специјалног кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и

 ЛОТО плус и игри на срећу Џокер

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО ПЛУС и игри на срећу ЏОКЕР одређује се приређивање 77. Специјалног кола са јавним извлачењем добитака на дан 27.09.2019. године у редовном термину, у оквиру ког ће се додјељивати један додатни добитак уз добитак прве врсте „седмица“ у основној игри на срећу Лото 7 од 39 бројева.

 

Члан 2.

Утврђује се цијена комбинације у 77. Специјалном колу игара на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и Лото плус и игри Џокер из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева  и игре Лото Плус и Првила игре на срећу Џокер, у износу од:

-цијена комбинације ЛОТО 7/39 бројева у износу од 1,70 КМ

-цијена комбинација Лото плус у износу од 0,40 КМ

-цијена комбинација Џокер у износу од 0,40 КМ.

 

Члан 3.

Цијене из члана 2. Одлуке важe почев од 25.09.2019. године као дана почетка уплате у 77/2019 колу, док у претплати цијена из члана 2. Одлуке важи почев од 31.08.2019. године.

 

Члан 4.

У наведеном колу из члана 1. Одлуке утврђује се један додатни добитак уз добитак прве врсте „седмица“ у основној игри на срећу Лото 7 од 39 бројева и то новчани добитак у бруто износу од 6.000.000,00 динара бруто.

Члан 5.

Утврђује се износ добитка V врсте (тројка) у износу од 1,70 КМ и добитка IV врсте (четворка) у износу од 17,00 КМ у специјалном колу игара на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре.

 

Члан 6.

У случају да у оквиру истог кола буде утврђено више од једног добитка „седмица“, добитницима „седмице“ се на име додатног добитка исплаћује у новцу сразмјерни дио вриједности тог додатног добитка.

 

Члан 7.

Утврђени добитак из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

 

Члан 8.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић