Уговор о изради и постављању киоска на локацији у Градишци

4. новембра 2016.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем поступка конкурентског захтјева, за набавку новог киоска на локацији у Градишци , закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
1.      ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д., Цара Лазара 29. MБ: 1824902, ЈИБ: 4401560970004, жиро-рачун 562-099-00000296-91, ког заступа  директор Рајко Радовановић, као наручилац (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и
2.  ИНТЕР – МЕТАЛ  д.о.о. Бања Лука , Улица Деспота Стефана Лазаревића бб. Бања Лука, ЈИБ 4400870790000, жиро-рачун: 562-099-00004256-45, кога заступа директор Кнежевић Добривоје, као извођач радова ( у даљем тексту: Извођач  радова) с друге стране

 

Закључили су дана  04.08.2016. године сљедећи

 

УГОВОР О ИЗРАДИ И ПОСТАВЉАЊУ КИОСКА
НА ЛОКАЦИЈИ У ГРАДИШЦИ

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

            Предмет овог уговора је израда и постављање новог киоска, без бетонскe основe, у складу са пројектном документацијом и тендерском документацијом на локацији у Градишци, угао улице Лепе Радић и Видовданске , a на основу  Конкурентског захтјева бр. 06 – 159, по обавјештењу о набавци бр. 662-7-1-95-3-11/16   објављеном на порталу јавних набавки 13.07.2016. године и истовремено упућеног понуђачима, те избора најповољнијег понуђача ( Извођач радова ) чија  понуда бр. 31/16 од 21.07.2016. год.  и достављена документација чине саствани дио овог Уговора.

 

ЦИЈЕНА

Члан 2.

            Уговорне стране су се споразумјеле да укупна цијена за израду и постављање новог киоска без бетонске основе из члана 1 овог Уговора  износи  8.295,00 КМ

( словима: осамхиљададвијестотинедеведесетпет  00/100) без урачунатог ПДВ-а,

У цијену новог киоска су урачунати превоз, постављање и монтажа новог киоска, као и уклањање и транспорт старог киоска на локацију у Бањој Луци који одреди Наручилац

 

ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

            Наручилац  се обавезује да ће извршити плаћање цјелокупног износа за израду и постављање новог киоска  у року од  петнаест ( 15 ) дана након завршетка радова, а по достављеној и овјереној фактури за испоруку и монтажу новог киоска из члана 1 овог Уговора.

 

НАЧИН, МЈЕСТО И РОК  ИСПОРУКЕ

Члан 4.

            Мјесто испоруке и постављања киоска из члана 1 овог Уговора је локацијa у Градишци,  угао улица Лепе Радић и Видовданске.

Рок израде  је дванаест ( 12 ) дана по потписивању уговора, а рок постављања киоска је 3 дана од испуњења услова за постављање киоска.

 

УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА

Члан 5.

            У циљу доказивања уговореног квалитета радова, Извођач је дужан извршити сва потребна атестна испитивања, према прописима и стандардима за ову врсту послова и доставља их Наручиоцу посла на његов захтјев. Трошкови ових испитивања сноси Извођач радова.

Извођач радова се обавезује да ће израдити киоск у складу са пројектном докумантацијом и техничким карактеристикама датим у тендерској документацији. Извођач гарантује за квалитет и функцију изведених радова .

Извођач радова се обавезује да ће стари киоск уклонити са предметне локације, непосредно прије постављања новог киоска, те исти допремити у Бању Луку на локацију коју одреди Наручилац.

 

ГАРАНТНИ РОК

Члан 6.

            Гарантни рок износ 24 мјесеца од дана преузимања киоска од стране Наручиоца посла.

 

Члан 7.

            Уколико се појави проблем квалитета и функције код изведених радова, за вријеме трајања гарантног рока, Извођач је обавезан да одмах, а најкасније у року од 5 дана приступи отклањању истих.

 

РАСКИД УГОВОРА

Члан 8.

            Уговорне стране су сагласне да уколико се  Извођач радова приликом  вршења радова из члана 1. овог Уговора  не придржава утврђених цијена, рокова испоруке и договореног квалитета, Наручилац може једнострано раскинути  овај уговор са отказним роком од седам дана.

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

            Евентуалне спорове који би могли настати у извршавању овог уговора уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговорају надлежност стварнонадлежног суда у Бањој Луци.

 

Члан 10.

            Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

 

За  Извођача радова

Директор

Кнежевић Добривоје

 

 

За Наручиоца

Директор

Рајко Радовановић

 

В.д. Извршног директора за

маркетинг и комерцијалу

Дијана Врховац

 

 

Уговор о набавци услуга избора, креирања и израде пропагандних средстава

4. новембра 2016.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем позива за достављање понуда за набавку услуга из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама, за сукцесивну набавку услуга избора, креирања и израде пропагандних средстава , закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
1.      ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д., Цара Лазара 29. MБ: 1824902, ЈИБ: 4401560970004, жиро-рачун 562-099-00000296-91, ког заступа  директор Рајко Радовановић, као наручилац (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и
2.      ,,АQUARIUS” д.о.о. Бања Лука, Ул. Краља Петра II бр. 17 Бања Лука, ЈИБ 4400907970003, жиро-рачун 552-000-00003371-38, кога заступа директор Бранкица Јанковић, као извршилац ( у даљем тексту: Извршилац ) с друге стране

 

су дана 27.07.2016. године закључили сљедећи

 

УГОВОР
О НАБАВЦИ УСЛУГА ИЗБОРА, КРЕИРАЊА И ИЗРАДЕ

ПРОПАГАНДНИХ СРЕДСТАВА

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

            Предмет овог уговора је сукцесивно пружање услуга избора, креирања и израде пропагандних средстава за потребе Наручиоца,  a на основу процедуре јавне набавке путем  Позива за достављање понуда за набавку услуга из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама,  упућеног понуђачима  дана 30.06.2016. године  и избора Извршиоца као најповољнијег понуђача,чија   Понуда бр.  127-07/16 од 04.07.2016. године и достављена документација чине саствани дио овог уговора.

ЦИЈЕНА

Члан 2.

            Уговорне старне су сагласне да се услуге избора,креирања и израде пропагандних средстава пружају сукцесивно, зависно од потреба Наручиоца, а према цијенама наведеним у Понуди Извршиоца бр. 127-07/16 од 04.07.2016. године, и то:

– креирање и израда телопа                                                                                32,50 КМ /1 телоп

– креирање и израда најавних шпица                                                                25,00 КМ/1 секунд

– креирање и израда рекламних ТВ спотова                                                      140,00 КМ/1 секунд

– креирање и израда радио џинглова                                                                  10,00 КМ /1 секунд

 

Горе наведене цијене су без ПДВ-а.

 

ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

            Наручилац се обавезује да ће плаћање извршити на жиро рачун, на основу фактуре Извршиоца у року од стотинупедесетпет  ( 155 ) дана од дана испостављања фактуре.

 

НАЧИН, МЈЕСТО И РОК ВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 4.

            Уговорне стране су сагласне да се  пружање услуга избора, креирања и израде пропагандних средстава из члана 2. овог Уговора, врши сукцесивно  зависно од потреба Наручиоца, а што ће се искључиво дефинисати појединачним наруџбеницама, тј. захтјевима Наручиоца.

Рок  извршења услуге је два ( 2 ) дана након одобреног идејног рјешења од стране Наручиоца.

Мјесто испоруке је сједиште Лутрије РС а.д. Бања Лука, Ул. Цара Лазара бр. 29 Бања Лука.

 

РАСКИД УГОВОРА

Члан 5.

            Уговорне стране су сагласне да уколико се  Извршилац приликом  вршења услуга из члана 1. овог Уговора  не придржава утврђених цијена, рокова израде и договореног квалитета , Наручилац може једнострано раскинути  овај уговор са отказним роком од седам дана.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 6.

            Евентуални спорoви који би могли настати у извршавању овог уговора уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговорају надлежност стварнонадлежног суда у Бањој Луци.

 

Члан 7.

            Овај уговор се закључује на одређено вријеме и то на период од годину дана почев од дана закључивања.

 

Члан 8.

            Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

 

 

За  Извршиоца

Директор

Бранкица Јанковић

 

 

За Наручиоца

Директор

Рајко Радовановић

 

В.д. извршног директора за

маркетинг и комерцијалу

Дијана Врховац

 

 

Уговор о купопродаји лутријских терминала

27. априла 2016.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем поступка конкурентског захтјева, за набавку лутријских терминала , закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА, улица Цара Лазара бр. 29, Бања Лука, ЈИБ 4401560970004, коју заступа директор Рајко Радовановић, као купац ( у даљем тексту: Купац ) са једне стране и

2. „OPTIMA IT “ д.о.о. Мостар – Подружница Бања Лука, улица Браће Мажар и мајке Марије, ЈИБ 4227002780045, кога заступа директор Драган Тешановић, као продавац (у даљем тексту: Продавац )

Закључили су дана 26.04.2016. године сљедећи

У Г О В О Р
О КУПОПРОДАЈИ ЛУТРИЈСКИХ ТЕРМИНАЛА
МАРКЕ „OLIVETTI“ ТИП M206

I ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора је купопродаја двадесетпет ( 25 ) комада лутријских терминала марке „OLIVETTI“ тип М206, у складу са техничким карактеристикама терминала наведеним у тендерској документацији бр. 1767-04/16, a на основу проведеног поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева по обавјештењу о набавци бр. 622-7-1-64-3-10/16, објављеног на порталу јавних набавки 01.04.2016. године, и избора Продавца као најповољнијег понуђача, чија Понуда бр. 1012/16 од 18.04.2016. године и достављена документација чине саствани дио овог уговора.

 

II ЦИЈЕНА

Члан 2.

Уговорне стране су сагласне да појединачна купопродајна цијена лутријског терминала марке „OLIVETTI“ тип М206 износи 1.838,48 КМ без ПДВ-а ( словима: једнахиљадаосамстотинатридесетосам 48/100 КМ ), односно за двадесетпет ( 25 ) комада лутријских терминала укупна купопродајна цијена износи 45.962,00 КМ без урачунатог ПДВ-а ( словима : четрдесетпетхиљададеветстотинашездесетдвије 00/100 КМ ).
Уговорена цијена подразумјева укупан износ купопродајне цијене са свим зависним трошковима ( траанспорт, царињење, осигурање и сл. ) испоручено у складиште Купца.

 

III ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

Купац се обавезује да ће плаћање цјелокупног износа купопродајне цијене извршити жирално на основу фактуре Продавца у року од тридесет ( 30 ) дана од дана испоруке терминала и достављања фактуре.

 

IV НАЧИН, МЈЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ РОБЕ

Члан 4.

Продавац се обавезује да ће робу испоручити у року до четрдесетпет ( 45 ) дана од дана потписивања уговора.
Паритет испоруке је ДДП складиште Купца, што подразумјева да Продавац има обавезу да лутријске терминале испоручи у складиште Купца и стави на располагање Купцу,оцарињену за увоз на приспјелом превозном средству, спремну за истовар. Продавац сноси све трошкове и све ризике укључене у допрему терминала до мјеста истовара ( складиште Купца ) и има обавезу да робу оцарини не само за извоз, већ и за увоз, као и да плати све даџбине, порезе и трошкове за извоз и увоз терминала ( уколико је то потребно ).

 

V УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА РОБЕ

Члан 5.

Продавац се обавезује да ће испоручити двадесетпет ( 25 ) комада лутријских терминала марке „OLIVETTI“ тип М206, у складу са техничким карактеристикама терминала које је дао у својој понуди бр. 1012/16 од 18.04.2016. године.

Продавац одговара за квалитет испоручене робе сагласно важећим прописима и стандардима.Уколико се установи да роба не одговара стандардима и квалитету, тј. захтјеваним техничким карактеристикама , Купац ће о томе обавијестити Продавца.

Члан 6.

Утврђене рекламације квалитета испоручене робе Продавац je дужан уважити у року од петнаест ( 15 ) дана.

VI ГАРАНТНИ РОК

Члан 7.

Гарантни рок за лутријске терминале марке „OLIVETTI“ тип М206 износ 12 мјесеци од дана испоруке, под условом да се исти користе у складу са условима прописаним од стране произвођача.
За вријеме трајања гарантног рока Продавац је обавезан да се у што краћем року одазове на позив Купца и у року од максимум седам ( 7 ) дана, од дана рекламације, отклони сваку сметњу у функцији терминала.

VII РАСКИД УГОВОРА

Члан 8.

Уговорне стране су сагласне да уколико се Продавац приликом испоруке робе из члана 1. овог Уговора не придржава утврђенe цијенe, рока испоруке и договореног квалитета , Купац може једнострано раскинути овај уговор са отказним роком од седам дана.

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

Евентуални спорoви који би могли настати у извршавању овог уговора уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговорају надлежност стварнонадлежног суда у Бањој Луци.

Члан 10.

На питања која нису регулисана овим Уговором примјењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 11.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.
За Продавца
Директор
Драган Тешановић

 

За Купца
Директор
Рајко Радовановић
в.д. Извршног директора за
информационе и комуникационе технологије
Владимир Кежић

 

Уговор о сукцесивном пружању услуге рекламирања Лутрије РС преко ТВ и радио станица

18. априла 2016.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем отвореног поступка , за сукцесивну пружање услуге рекламирања Лутрије РС преко ТВ и радио станица , закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. ЛУТРИЈА Републике Српске а.д. Бања Лука,Ул. Цара Лазара 29. МБ: 1824902, ЈИБ: 4401560970004, жиро-рачун 562-099-00000296-91, кога заступа директор Рајко Радовановић, као наручилац (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и

2. ,,AQUARIUS” д.о.о. Бања Лука, Ул. Краља Петра II бр. 17, ЈИБ 4400907970003, жиро-рачун 5520000000337138, кога заступа директор Бранкица Јанковић, као извршилац ( у даљем тексту: Извршилац) с друге стране

су дана 15.04.2016. године, закључили следећи

УГОВОР
О РЕКЛАМИРАЊУ ЛУТРИЈЕ РС А.Д. БАЊА ЛУКА ПУТЕМ
АГЕНЦИЈА ЗА МАРКЕТИНГ НА ТВ И РАДИО СТАНИЦАМА

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је сукцесивно пружање услуге рекламирања Лутрије РС а.д. Бања Лука путем агенција за маркетинг на ТВ и радио сатницама за 2016. годину , а након проведеног поступка јавне набавке путем отвореног поступка по обавјештењу о набавци бр. 662-1-2-27-3-8/16, објављеног на веб порталу јавних набавки 02.03.2015. године и у «Службеном гласнику БиХ» бр. 15/16, те избора Извршиоца као најповољнијег понуђача, чија Понуда и достављена документација чине саставни дио овог уговора.
ЦИЈЕНА

Члан 2.

Уговорне стране су се споразумјеле да се рекламирање из члана 1. овог уговора врши по цијенама достављеним у понуди Извршиоца, тј. по званичним цјеновницима ТВ и радио станица умањеним за понуђене проценте које је понудио Извршилац.
У цијену услуге рекламирања из члана 1 овог Уговора није урачуната цијена услуге агенције , која укључује закуп простора на понуђеним медијима, медија планирање и извјештавање о медијској раелизацији, а која за услуге рекламирања на ТВ станицама ( ЛОТ бр. 1 ) износи 550,00 КМ без ПДВ-а ( словима: петстотинапедесет 00/100 КМ ), а за услуге рекламирања на радио станица ( ЛОТ бр. 2 ) износи 55,00 КМ без ПДВ-а ( словима: педесетпет 00/100 КМ ).
У случају промјене цијена , уколико дође до званичне промјене цијена од стране медија ( ТВ и радио станица ), Извршилац посла је обавезан писменим путем доставити званичан цјеновник Наручиоцу посла. Уколико цијене из овог става не би одговарале Наручиоцу посла, исти има право раскида Уговора у складу са чланом 5. овог Уговора.
ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

Наручилац се обавезује да ће плаћање извршити на основу фактуре Извршиоца у року од стотинудвадесетједан ( 121 ) дан по реализацији наруџбе.

НАЧИН, МЈЕСТО И РОК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се рекламирање врши сукцесивно, зависно од потреба Наручиоца, а што ће се дефинисати појединачним наруџбеницама, за вријеме трајања уговора.

Рок извршења посла је пола ( 1/2 ) дана по достављању наруџбе.
РАСКИД УГОВОРА

Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да уколико се Извршилац приликом пружања услуга не придржава утврђених цијена, рокова и договореног квалитета и квантитета наручених услуга, Наручилац може једнострано раскинути овај уговор са отказним роком од седам дана.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 6.

Евентуалне спорове који би могли настати у извршавању овог уговора уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговорају надлежност стварнонадлежног суда у Бањој Луци.

Члан 7.

Уговор се закључује на одређено вријеме тј. на период од годину дана и важи од 16.04.2016. године, уз могућност раскида истог, а примјеном члана 5. овог Уговора.

Члан 8.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

За Извршиоца
Директор
Бранкица Јанковић

 

За Наручиоца
Директор
Рајко Радовановић

В.д. Извршног директора за
маркетинг и комерцијалу
Дијана Врховац

 

Уговор о сукцесивној купопродаји канцеларијског материјала

6. априла 2016.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем поступка конкурентског захтјева, за сукцесивну набавку канцеларијског материјала , закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д., Цара Лазара 29. MБ: 1824902, ЈИБ: 4401560970004, жиро-рачун 562-099-00000296-91, ког заступа директор Рајко Радовановић, као купац (у даљем тексту: Купац), с једне стране и

2. “ GRAFO-KOMERC” д.о.о. Бања Лука , Ул. Војводе Момчила бр. 6 Бања Лука, ЈИБ: 4400808480002, кога заступа директор Јован Батар, као продавац ( у даљем тексту: Продавац ) с друге стране

су дана 04.04.2016.године закључили сљедећи

УГОВОР
О КУПОПРОДАЈИ

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је сукцесивна купопродаја канцеларијског материјала за потребе Купца, a на основу проведног поступка јавне набавке путем поступка Конкурентског захтијева по обавјештењу о набавци бр. 662-7-1-21-3-4/16 за ЛОТ бр. 1 – сукцесивна набавка канцеларијског материјала, упућеног понуђачима 29.01.2016. године, и избора Продавца као најповољнијег понуђача, чија Понуда бр. 0035-2/16 од 15.02.2016. године и достављена документација чине саствани дио овог уговора.

ЦИЈЕНА

Члан 2.

Уговорне старне су сагласне да се се канцеларијски материјал набавља по цијенама датим у Понуди продавца бр. 0035-2/16 од 15.02.2016. године, а за артикле који нису наведени у понуди по важећем цјеновнику.

ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

Купац се обавезује да ће плаћање извршити на основу фактуре Продавцa, одгођено на жиро рачун у року од тридесетпет ( 35 ) дана од дана испостављања фектуре за испоручену робу.

НАЧИН, МЈЕСТО И РОК ВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се роба испоручује сукцесивно зависно од потреба Купца, а што ће се дефинисати појединачним наруџбеницама.
Рок извршења услуге је један дан накона наруџбе.

УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА РОБЕ

Члан 5.

Купац односно лице које он одреди ће вршити квантитативан пријем робе приликом испоруке.
Продавац одговара за квалитет испоручене робе сагласно важећим прописима и стандардима.

Уколико се установи да роба не одговара стандардима и договореном квалитету, Купац ће исту издвојити и о томе обавијестити Продавца.

Члан 6.

Утврђене рекламације квалитета и квантитета испоручене робе Купац je дужан уважити одмах или најкасније наредног дана.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да уколико се Продавац приликом вршења услуга из члана 1. овог Уговора не придржава утврђених цијена, рокова испоруке и договореног квалитета и квантитета, Купац може једнострано раскинути овај уговор са отказним роком од седам дана.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.

Евентуални спорoви који би могли настати у извршавању овог уговора уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговорају надлежност стварно надлежног суда у Бањој Луци.

Члан 9.

Овај уговор се закључује на одређено вријеме и то на период од годину дана почев од дана закључивања.

Члан 10.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.
За Продавца
Директор
Јован Батар

За Купца
Директор
Рајко Радовановић

Извршни директор за
финансијско рачуноводствене послове
Драгољуб Бјељац