Уговор о рекламирању Лутрије РС у кино дворанама

22. јануара 2016.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем преговарачког поступка без објављивања обавјештења, за набавку услуге рекламирања Лутрије РС у кино дворанама путем рекламног спота који ће се свакодневно емитовати прије пројекције филмова, закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д., Цара Лазара 29. MБ: 1824902, ЈИБ: 4401560970004, жиро-рачун 562-099-00000296-91, ког заступа Директор Рајко Радовановић, као наручилац (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и

2. „ ОСКАР ФИЛМ“ д.о.о. предузеће за производњу, дистрибуцију и приказивање филмова, Бања Лука Ул. Трг Крајине бб , ПИБ 400792110005, ког заступа директор Владимир Љевар, као извршилац (у даљем тексту: Извршилац )

су дана 28.12.2015. године закључили сљедећи

УГОВОР
О РЕКЛАМИРАЊУ У КИНО ДВОРАНАМА

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је пружање услуге рекламирања Лутрије РС а.д. Бања Лука у кино дворанама путем рекламног спота, који ће се свакодневно приказивати прије пројекције филмова, a на основу проведеног поступка јавне набавке путем преговарачког поступка без објаве обавјештења бр. 02-2015, упућеног понуђачу 15.12.2015. године , и избора Извршиоца као најповољнијег понуђача,чија Понуда бр.001/2015 од 17.12.2015. године и достављена документација чине саствани дио овог уговора.

Члан 2.

Извршилац се обавезује да ће током периода пружања услуга из члана 1 овог Уговора свакодневно емитовати рекламни спот у трајању од 30 секунди прије пројекције свих филмова у кино дворанама на цијелој територији Републике Српске.

Члан 3.

Наручилац се обавезује да ће о свом трошку припремити и Извршиоцу на вријеме доставити рекламни спот путем којег ће се вршити промоција у кино дворанама.
ЦИЈЕНА

Члан 4.

Уговорне старне су сагласне да ће се услуга рекламирања Лутрије РС а.д. Бања Лука у кино дворанама путем рекламног спота, који ће се свакодневно приказивати прије пројекције филмова вршити по цијени од 1.500,00 КМ ( једнахиљадаипетстотина 00/100 КМ) без урачунатог ПДВ-а, на мјесечном нивоу.

ПЛАЋАЊЕ

Члан 5.

Извршилац се обавезује да ће током периода пружања услуге вршити фактурисање на мјесечном нивоу, у складу са законом о ПДВ-у.

Члан 6.

Наручилац се обавезује да ће плаћање извршити, на основу испостављене фактуре, на жиро рачун Извршиоца бр. 5671621100020594 код „Sber bank“ а.д. Бања Лука.
Рок плаћања је седам ( 7 ) дана од дана пријема фактуре.
НАЧИН И МЈЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да се услуга рекламирања Лутрије РС а.д. Бања Лука у кино дворанама путем рекламног спота, врши свакодневно, на цијелој територији Републике Српске, прије пројекције филмова.
Рекламни спот се неће приказивати прије пројекције свих филмова који су намјењени дјеци и лицима млађим од осамнаест ( 18 ) година.
Наручилац, у току важења уговора, задржава право да може да врши корекције рекламног спота или да у потпуности измјени рекламни спот, који ће се емитовати прије пројекције филмова.
Извршилац се обавезује да ће током трајања уговора, обезбједити рекламирање Наручиоца, уколико то буде захтјевао, путем летака, ролапа и сл. у предулазу кино дворана гратис (бесплатно).
Мјесто пружања услуге су кино дворане на цијелој територији Републике Српске.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 8.

Уговорне стране су сагласне да уколико се Извршилац приликом вршења услуга из члана 1. овог Уговора не придржава утврђених цијена и договореног квалитета , Наручилац може једнострано раскинути овај уговор са отказним роком од седам дана.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

Евентуални спорoви који би могли настати у извршавању овог уговора уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговорају надлежност стварнонадлежног суда у Бањој Луци.

Члан 10.

Овај уговор се закључује на одређено вријеме и то на период од годину дана, почев од 01.01.2016. до 31.12.2016. године.

Члан 11.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

 
За Извршиоца
Директор
Владимир Љевар

 

За Наручиоца
Директор
Рајко Радовановић

В.д. Извршног директор за маркетинг и
комерцијалу
Дијана Врховац

Уговор о рекламирању на спољашности возила градског превоза у Бањој Луци и Бијељини

22. јануара 2016.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем преговарачког поступка без објављивања обавјештења, за набавку услуге рекламирања Лутрије РС на спољашности возила грдаског превоза у Бањој Луци и Бијељини, закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д., Цара Лазара 29. MБ: 1824902, ЈИБ: 4401560970004, жиро-рачун 562-099-00000296-91, ког заступа Директор Рајко Радовановић, као наручилац (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и

2. „ INFO MEDIA GROUP“ д.о.о., Бања Лука Ул. јеврејска бр. 58 Бања Лука, ЈИБ: 4402150000004, ког заступа директор Ведран Пушић, као извршилац (у даљем тексту: Извршилац )

су дана 23.12.2015. године закључили сљедећи

УГОВОР
О РЕКЛАМИРАЊУ НА СПОЉАШЊОСТИ
ВОЗИЛА ГРАДСКОГ ПРЕВОЗА У БАЊОЈ ЛУЦИ И БИЈЕЉИНИ

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је пружање услуге рекламирања ( промоције ) Лутрије РС а.д. Бања Лука путем рекламног садржаја, на спољашњости возила градског превоза у Бањој Луци ( аутобус који саобраћа на линији бр. 10 ) и Бијељини ( аутобус који саобраћа на линији Бијељина- Јања- Козлук-Зворник ) , a на основу проведеног поступка јавне набавке путем преговарачког поступка без објаве обавјештења бр. 03-2015 , упућеног понуђачима 15.12.2015. године , и избора Извршиоца као најповољнијег понуђача,чија Понуда бр.467-12/2015 од 16.12.2015. године и достављена документација чине саствани дио овог уговора.

Члан 2.

Наручилац се обавезује да ће израдити графичко идејно рјешење рекламних садржаја те их доставити Извршиоцу.
Извршилац се обавезује да ће, у року десет ( 10 ) дана након достављања идејног рјешења, рекламни садржај израдити од самољепљивих ПВЦ фолија и поставити га на рекламни простор, тј на метални дио аутобуса и стакла аутобуса.

Члан 3.

Извршилац се обавезује да ће за вријеме трајања кампање одржавати рекламни садржај и понашати се са пажњом доброг привредника, а након завршетка кампање, уклонити рекламни садржај са возила градског превоза.

ЦИЈЕНА

Члан 4.

Уговорне старне су сагласне да ће се услуга рекламирања Лутрије РС а.д. Бања Лука путем рекламног садржаја, на спољашњости возила градског превоза у Бањој Луци и Бијељини, вршити по цијени, са урачунатим попустом, од укупно 21.870,00 КМ (словима: двадесетједнахиљадаосамстотинаседамдесет 00/100 КМ) без урачунатог ПДВ-а, за период од дванаест ( 12 ) мјесеци кампање.

У цијену је урачунато : израда и постављање рекламног садржаја, одржавање истог за вријеме трајања кампање, те укалањање рекламног садржаја по истеку Уговора.

ПЛАЋАЊЕ

Члан 5.

Наручилац се обавезује да ће извршити плаћање цјелокупног износа за услуге рекламирања из члана 1 овог Уговора, на основу испостављене фактуре, коју ће Извршилац испоставити тек након пуштања осликаних возила у саобраћај и достављене фотодокументације којом то доказује, на жиро рачун Извршиоца, .
Рок плаћања је тридесет ( 30 ) дана од дана пријема фактуре.

НАЧИН И МЈЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Члан 6.

Уговорне стране су сагласне да се услуга рекламирања, из члана 1 овог Уговора, пружа у Бањој Луци на аутобусу градског превоза, који саобраћа на линији бр. 10, а у Бијељини на аутобусу који саобраћа на линији Бијељина-Јања-Козлук-Зворник.
Уколико возило ( аутобус ) на којем је истакнут рекламни садржај буде ван саобраћаја дуже од три ( 3 ) дана непрекидно или 15 дана укупно за вријеме трајања овог Уговора, за то возило ће се продужити истицање рекламног садржаја за неведене периоде.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да свака уговорна страна може раскинути уговор, уколико друга старна не испуњава своје обавезе, уз отказни рок од тридесет ( 30 ) дана.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.

Евентуални спорoви који би могли настати у извршавању овог уговора уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговорају надлежност стварнонадлежног суда у Бањој Луци.

Члан 9.

Овај уговор се закључује на одређено вријеме и то на период од годину дана, почев од дана када осликана возила буду пуштена у саораћај.

Члан 10.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

 
За Извршиоца
Директор
Ведран Пушић

 

За Наручиоца
Директор
Рајко Радовановић
В.д. Извршног директор за маркетинг и
комерцијалу
Дијана Врховац

Уговор о одржавању централног серверског и back-office апликативног и комуникацијског софтвера за on-line игре на срећу

28. октобра 2015.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем преговарачког поступка без објављивања обавјештења, за набавку услуге одржавања централног серверског и back-office апликативног и комуникацијског софтвера за on-line игре на срећу, закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА, улица Цара Лазара бр. 29, Бања Лука, ЈИБ 4401560970004, коју заступа директор Рајко Радовановић ( у даљем тексту: Уговорни орган) и

2. „СОФТ – НИРВАНА “ д.о.о. Лакташи, улица М. Стојановића бб Лакташи, ЈИБ 4403122690000, кога заступа директор Арсен Доброта (у даљем тексту: Пружалац услуга)

 
Закључили су дана 19.10.2015. године сљедећи

У Г О В О Р
O одржавању централног серверског и back-office апликативног и
комуникацијског софтвера за ОN – LINE игре на срећу

I ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора је пружање услуге одржавања централног серверског и back-office апликативног и комуникацијског софтвера за ОN – LINE приређивање игара на срећу Уговорног органа инсталираног на централном серверу и PC-Lan мрежи центра за ЕОП Уговорног органа, након проведеног поступка јавне набавке путем Преговарачком поступку (без објављивања обавјештења) бр. 01-2015, упућеног понуђачима дана 06.10.2015. године и избора понуђача/Пружаоца услуга чија Понуда бр. 014-10/15 од 14.10.2015. године за Лот бр. 2 чини саствани дио овог Уговора.

II ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 2.

Пружалац услуга се обавезује да ће извршити услугу одржавања ОN – LINE централног серверског и back-office апликативног и комуникацијског софтвера DIPLBON/UX/100 и DIPLBON/LUX/100 који обухвата одржавање свих инсталираних серверских и back-office софтвер функција која се састоји од модула одређених спецификацијом у наставку, а како слиједи:

– На фиксној или мобилној телефонској линији осигура 12 сатно дневно дежурство (у периоду од 8х до 20 х), седам дана у седмици, у вријеме активности ОN – LINE система игара на срећу, за преузимање захтјева за сервисном интервенцијом везаном уз грешке у функцији специфицираних програмских модула.
– Отклони квар одмах телефонском консултацијом уз помоћ оператера Уговорног органа или, ако се на тај начин квар не може отклонити, приступи отклањању квара у року од 12 сати по примљеној пријави квара.
– Отклони квар у крајњем року од 24 сата по приступању отклањању квара.
– Изврши измјене у формалној функцији програмских модула по писменом захтијеву Уговорног органа, а ради усавршавања технологије и организације рада Уговорног органа.
– Све измјене у програмским модулима, обављене ради отклањања грешака или измјене формалне функције, изврши у изворном и извршном облику програмског кода, те да ће водити евиденцију свих извршених измјена. Након извршених измјена и тестирања, нове верзије извршних програмских модула биће достављени Уговорном органу ради инсталације.
– Сарађује са стручном службом Уговорног органа у виду телефонских консултација и доласка стручно компетентих радника на централну локацију Уговорног органа у свим случајевима кад наступе ванредне околности у примјени програмског пакет.

 

III ЦИЈЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Уговорне стране су сагласне да цијена за један мјесец пружања услуге из члана 1. овог Уговора износи 3.500,00 КМ ( трихиљадепетстотина 00/100 КМ ) без ПДВ-а, а укупна цијена за дванаест мјесеци износи 42.000,00 КМ ( четрдесетдвијехиљаде 00/100 КМ ) без ПДВ-а.
Уговорни орган је обавезан извршити плаћање мјесечно за претходни мјесец.
Плаћање се врши на основу испостављеног рачуна од стране Пружаоца услуга, а рок плаћања је до 10 – тог у мјесецу за претходни мјесец.

 

IV КВАЛИТЕТ ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА

Члан 4.

Квалитет и карактеристике услуга предметног Уговора треба да одговарају условима из тендерске документације, техничких спецификација и изабране понуде.

Члан 5.

Пружалац услуга се обавезује да ће, након потписивања уговора, Уговорном органу доставити корисничку лиценцу, овјерену од стране произвођача софтвера, за кориштење предметног софтвера.

 

V РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 6.

Рок извршења услуга је у цјелости према условима траженим у тендерској документацији и Понуди Пружаоца услуга, тј. у року од 24 сата по приступању отклањања квара.

 

VI ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 7.

Уговор је закључен 19.10.2015. године, на период од годину дана.

Члан 8.

Уговорне стране су сагласне да се уговор може раскинути и прије истека рока из члана 7, писменим путем, уз отказни рок од петнаест ( 15 ) дана, уколико Уговорни орган почне да користи нови софтвер за који Пружалац услуге нема лиценцу за одржавање.

Члан 9.

Уговорне стране су сагласне да се Уговор може раскинути и без отказног рока у случају да се Пружалац услуга не придржава овог Уговора, услова из тендерске документације и Понуде, правила струке, те због неадекватног квалитета испоручених услуга.
Уговорне стране ће све евентуалне неспоразуме настојати ријешити мирним путем, у супротном се уговара надлежност стварно надлежног суда у Бањој Луци.

Члан 10.

На питања која нису регулисана овим Уговором, а појаве се приликом реализације истог, примјењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 11.

Уговор је сачињен у четири истовјетна примјерка од којих по два примјерка задржавају обе уговорне стране.

 

За Пружаоца услуге
Директор
Арсен Доброта

 

За Уговорни орган

Директор

Рајко Радовановић

 
В.д. Извршног директора
информационих и комуникационих
технологија
Владимир Кежић

Уговор о одржавању on-line терминалског, апликативног и комуникацијског софтвера

28. октобра 2015.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем преговарачког поступка без објављивања обавјештења, за набавку услуге одржавања on-line терминалског, апликативнг и комуникацијског софтвера, закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА, улица Цара Лазара бр. 29, Бања Лука, ЈИБ 4401560970004, коју заступа директор Рајко Радовановић ( у даљем тексту: Уговорни орган) и

2. „СОФТ – НИРВАНА “ д.о.о. Лакташи, улица М. Стојановића бб Лакташи, ЈИБ 4403122690000, кога заступа директор Арсен Доброта (у даљем тексту: Пружалац услуга)

 
Закључили су дана 19.10.2015. године сљедећи

У Г О В О Р
О одржавању ОN- LINE терминалског апликативног и комуникацијског софтвера

I ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора је пружање услуге одржавања ОN- LINE терминалског апликативног и комуникацијског софтвера Уговорног органа, након проведеног поступка јавне набавке путем Преговоарачког поступка (без објављивања обавјештења) бр. 01-2015, упућеног понуђачима дана 06.10.2015. године и избора понуђача/Пружалац услуга чија Понуда бр. 014-10/15 од 14.10.2015. године за Лот бр. 1 чини саствани дио овог Уговора.
II ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 2.

Пружалац услуга се обавезује да ће извршити услугу одржавања ОN- LINE терминалског апликативног и комуникацијског софтвера која се састоји од модула одређених спецификацијом у наставку, а како слиједи:

– На фиксној или мобилној телефонској линији осигура 12 сатно дневно дежурство (у периоду од 8х до 20 х), седам дана у седмици, у вријеме активности ОN- LINE система игара на срећу, за преузимање захтјева за сервисном интервенцијом везаном уз грешке у функцији специфицираних програмских модула.
– Отклони квар одмах телефонском консултацијом уз помоћ оператера Уговорног органа или, ако се на тај начин квар не може отклонити, приступи отклањању квара у року од 12 сати по примљеној пријави квара.
– Отклони квар у крајњем року од 24 сата по приступању отклањању квара.
– Изврши измјене у формалној функцији програмских модула по писменом захтијеву Уговорног органа, а ради усавршавања технологије и организације рада Уговорног органа.
– Све измјене у програмским модулима, обављене ради отклањања грешака или измјене формалне функције, изврши у изворном и извршном облику програмског кода, те да ће водити евиденцију свих извршених измјена. Након извршених измјена и тестирања, нове верзије извршних програмских модула биће достављени Уговорном органу ради инсталације.
– Сарађује са стручном службом Уговорног органа у виду телефонских консултација и доласка стручно компетентих радника на централну локацију Уговорног органа у свим случајевима кад наступе ванредне околности у примјени програмског пакет.

III ЦИЈЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Уговорне стране су сагласне да цијена за један мјесец пружања услуге из члана 1. овог Уговора износи 2.400,00 КМ ( двијехиљадечетиристотине 00/100 КМ) без ПДВ-а, а укупна цијена за дванаест мјесеци износи 28.800,00 КМ (двадесетосамхиљадаосамстотина 00/100 КМ) без ПДВ-а.
Уговорни орган је обавезан извршити плаћање мјесечно за претходни мјесец.
Плаћање се врши на основу испостављеног рачуна од стране Пружаоца услуга, а рок плаћања је до 10 –тог у мјесецу за претходни мјесец.

 
IV КВАЛИТЕТ ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА

Члан 4.

Квалитет и карактеристике услуга предметног Уговора треба да одговарају условима из тендерске документације, техничких спецификација и изабране понуде.

Члан 5.

Пружалац услуга се обавезује да ће, након потписивања уговора, Уговорном органу доставити корисничку лиценцу, овјерену од стране произвођача софтвера за кориштење предметног софтвера.

V РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 6.

Рок извршења услуга је у цјелости према условима траженим у тендерској документацији и Понуди Пружаоца услуга, тј. у року од 24 сата по приступању отклањања квара.

VI ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 7.

Уговор је закључен 19.10.2015. године, на период од годину дана.

Члан 8.

Уговорне стране су сагласне да се уговор може раскинути и прије истека рока из члана 7, писменим путем, уз отказни рок од петнаест ( 15 ) дана, уколико Уговорни орган почне да користи нови софтвер за који Пружалац услуге нема лиценцу за одржавање.

Члан 9.

Уговорне стране су сагласне да се Уговор може раскинути и без отказног рока у случају да се Пружалац услуга не придржава овог Уговора, услова из тендерске документације и Понуде, правила струке, те због неадекватног квалитета испоручених услуга.
Уговорне стране ће све евентуалне неспоразуме настојати ријешити мирним путем, у супротном се уговара надлежност стварно надлежног суда у Бањој Луци.

Члан 10.

На питања која нису регулисана овим Уговором, а појаве се приликом реализације истог, примјењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 11.

Уговор је сачињен у четири истовјетна примјерка од којих по два примјерка задржавају обе уговорне стране.

 

 
За Пружаоца услуге
Директор
Арсен Доброта

 

 

За Уговорни орган

Директор

Рајко Радовановић

 
В.д. Извршног директора
информационих и комуникационих
технологија
Владимир Кежић

Уговор о пружању услуге осигурања

1. октобра 2015.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем конкурентског захтјева, за набавку услуге колективног осигурања радника, имовине и опреме, закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д., Цара Лазара 29. MБ: 1824902, ЈИБ: 4401560970004, жиро-рачун 562-099-00000296-91, ког заступа директор Рајко Радовановић, (у даљем тексту: Осигураник), с једне стране и

2. ,, МИКРОФИН ОСИГУРАЊЕ” а.д. Бања Лука, Ул. Алеја Светог Саве бр. 59 Бања Лука, ЈИБ 4402764240001 , кога заступа директор Бране Ступар, ( у даљем тексту: Осигуравач) с друге стране

 
су дана 03.09.2015.године закључили сљедећи

УГОВОР
О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је пружање услуге осигурања радника,имовине и опреме Лутрије РС а.д. Бања Лука, a на основу проведеног поступка јавне набавке путем Конкурентског захтијева бр. 06-149, упућеног понуђачима 03.08.2015. године и истовремено објављеног на порталу јавних набавки, те избора Осигуравача као најповољнијег понуђача, чија Понуда бр. МФО-ПП-56/15 од 10.08.2015. године и достављена документација чине саствани дио овог Уговора.

ЦИЈЕНА

Члан 2.

Осигуравач се обавезује да ће вршити услуге по спецификацији ставки и по цијенама датим у понуди бр. МФО-ПП-56/15 од 10.08.2015. године, тј. укупан износ премије за осигурање радника, имовине и опреме Лутрије РС а.д. Бања Лука износи 9.067,89 КМ ( словима : деветхиљадашездесетседам 89/100 КМ ) .
У случају да се догоди осигурани случај ( настала штета ), осигуравач се обавезује да ће исплатити осигурану суму у року од четрнаест ( 14 ) дана од дана пријаве штете и комлетирања захтјева.

ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

Осигураник ће плаћање премије вршити у мјесечним ратама,и то:
– Колективно осигурање радника се плаћа у 12 једнаких мјесечних рата, након пријема фактуре;
– Осигурање имовине и опреме се плаћа у 12 једнаких мјесечних рата, након пријема фактуре;
– Редовно и каско осигурање возила се плаћа у цјелости приликом регистрације возила.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да уколико се Осигуравач приликом пружања услуга из члана 1. овог Уговора не придржава утврђених обавеза, Осигураник може једнострано раскинути овај Уговор са отказним роком од седам дана.

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 5.

Евентуални спорoви који би могли настати у извршавању овог Уговора уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање спорова уговорају надлежност суда у Бањој Луци.

Члан 6.

Овај уговор се закључује на одређено вријеме и то на период од годину дана тј. од 03.09.2015. године до 03.09.2016. године

Члан 7.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

 

За Осигуравача
Директор
Бране Ступар

За Осигураника

Директор
Рајко Радовановић

 
Извршни директор за
финансијско рачуноводствене послове
Драгољуб Бјељац