Правила игре “Лото 7/39”

Члан 1.

Миjeњају  се одредбе Правила игре на срећу „Лото 7/39“  тако да гласе:

 

„ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

                Ова Правила представљају опште услове (генералну понуду) за закључивање уговора по приступу за учествовање у игри на срећу, којима се утврђује начин приређивања игре на срећу Лото 7 од 39 бројева (у даљем тексту: игра Лото 7/39), коју приређују Државна лутрија Србије д.о.о. Београд (у даљем тексту: Државна лутрија Србије) на територији Републике Србије и Лутрија Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Лутрија Републике Српске) на територији Републике Српске, (заједнички назив: Приређивач).

Члан 2.

                Ова правила обавезују све субјекте који ступају у међусобне односе у поводу приређивања игре Лото 7/39 (Приређивача, лица која примају уплату, учеснике и лица која самом уплатом прихватају ова Правила и обавезују се да ће их се придржавати).

Државна лутрија Србије објављује Правила игре Лото 7 од 39 по правилу у дневном листу Политика.

Лутрија Републике Српске објављује Правила игре Лото 7 од 39 у дневним новинама Глас Српски.

Ова Правила морају да се налазе на свим уплатним мјестима.

 

 

Члан 3.

                Учесник у игри Лото 7/39 је ималац потврде о уплати за учешће у игри Лото 7/39, под условом да је уплата регистрована и благовремено депонована у Централни трезор Државне лутрије Србије који се налази у Београду, у пословним просторијама Државне лутрије Србије.

Под потврдом о уплати подразумијева се листић са отиснутим ознакама о уплати, потврда о уплати одштампана на уплатном терминалу и потврда о уплати у електронској форми (потврда добијена путем мреже мобилне телефоније – СМС, потврда добијена путем мреже фиксне телефоније или потврда добијена путем интернета).

Члан 4.

                Уплата за учешће у игри Лото 7/39 прима се на уплатним мјестима Приређивача, или уплатом у електронској форми (СМС, интернет, преко мреже фиксне телефоније итд.).

Уплата за учешће у игри Лото 7/39 прима се на листићу који издаје Приређивач или електронским путем (тј. путем мобилне и фиксне телефонске мреже и путем интернета).

Приређивачи посебном одлуком утврђују цијену Лото комбинације, односно цијену Лото Плус комбинације.

 

II НАЧИН ПРИРЕЂИВАЊА ИГРЕ ЛОТО 7/39

Члан 5.

                Игра Лото 7/39 (у даљем тексту: Лото 7/39 или Основна игра), заједно са додатном игром Лото Плус (у даљем тексту: Лото Плус или Додатна игра), редовно се приређује по колима, по правилу два пута недјељно и то уторком и петком. У случају измјене дана извлачења, Приређивач објављује посебну одлуку којом одређује трајање кола и датум извлачења.

У игри Лото 7/39 могу се приређивати специјална редовна кола, што Приређивач утврђује посебном одлуком коју објављује прије почетка уплате специјалног редовног кола.

Основна игра Лото 7/39, заједно са додатном игром Лото Плус, приређиваће се до доношења одлуке Приређивача о престанку приређивања игре.

У игри Лото 7/39 могу се приређивати ванредна кола и то тако што се уплате за ванредно коло могу примати истовремено са уплатом редовног кола из става 1. овог члана на посебно означеним помоћним листићима.

Приређивач је дужан да прије почетка пријема уплате ванредног кола објави посебну одлуку о приређивању тог кола која садржи цијену комбинације основне и додатне игре у ванредном колу, фонд и врсте добитака и трајање кола, које може да буде дуже или краће од уобичајеног трајања редовних кола, као и датум извлачења.

У редовном, односно ванредном колу основне игре Лото 7/39 Приређивач даје могућност учеснику да сходно члану 6. ст. 1 и 7, односно члану 6-а. ст. 1. и 2. ових Правила учествује у додатној игри Лото плус у којој се извлачи још једна комбинација од седам бројева. По правилу, у додатној игри Лото Плус утврђује се само једна врста добитка.

Комбинације бројева које су учествовале у извлачењу за основну игру Лото 7/39 учествују и у извлачењу за додатну игру Лото Плус под условом да се учесник опредијелио за учешће у игри Лото Плус у рубрици “Играм Лото+” прецртавањем ријечи „ДА” на помоћном листићу  и тиме уплатио додатну накнаду за учешће у игри Лото Плус.

Члан 6.

                Учесник у игри Лото 7/39 може да попуни листић за појединачно или системско одигравање комбинација, уз могућност да се додатно опредијели за одигравање додатне игре Лото Плус, при чему се број комбинација за додатну игру израчунава на исти начин као и за основну игру.

Појединачно одигравање комбинација подразумијева избор тачно седам бројева од 1 до 39 у једном групном пољу (комбинацији).

Број комбинација у појединачном одигравању једнак је укупном броју свих исправно попуњених групних поља на једном појединачном помоћном листићу.

Системско одигравање комбинација подразумијева избор од 8 до 17 бројева у групном пољу (систему), у зависности од одабраног лото система. Уколико се опредијелио за системско одигравање комбинација, учесник је дужан да у предвиђеном пољу за избор система означи број бројева у систему за који се опредијелио.

Број комбинација у системском одигравању зависи од изабраног броја бројева у лото систему на једном системском помоћном листићу, при чему број система може да буде најмање 8, а највише 17. Прецизније, број комбинација у системском одигравању рачуна се на сљедећи начин:

 • за 8 одиграних бројева од 1 до 39 у систему, број комбинација једнак је 8,
 • за 9 одиграних бројева од 1 до 39 у систему, број комбинација једнак је 36,
 • за 10 одиграних бројева од 1 до 39 у систему, број комбинација једнак је 120,
 • за 11 одиграних бројева од 1 до 39 у систему, број комбинација једнак је 330,
 • за 12 одиграних бројева од 1 до 39 у систему, број комбинација једнак је 792,
 • за 13 одиграних бројева од 1 до 39 у систему, број комбинација једнак је 1.716,
 • за 14 одиграних бројева од 1 до 39 у систему, број комбинација једнак је 3.432,
 • за 15 одиграних бројева од 1 до 39 у систему, број комбинација једнак је 6.435,
 • за 16 одиграних бројева од 1 до 39 у систему, број комбинација једнак је 11.440,
 • за 17 одиграних бројева од 1 до 39 у систему, број комбинација једнак је 19.448.

Учесник у основној игри Лото 7/39 плаћа накнаду за учешће тако што се број одиграних комбинација помножи цијеном комбинације за игру Лото 7/39.

Уколико се при томе учесник у игри Лото 7/39 опредијели за одигравање додатне игре Лото Плус, плаћа накнаду за учешће тако што се број одиграних комбинација у основној игри Лото 7/39 помножи цијеном комбинације за додатну игру Лото Плус. Самостално одигравање додатне игре Лото Плус, без уплаћених комбинација у основној игри Лото 7/39, није могуће.

Приређивач може омогућити уплату у Основној и Додатној игри без коришћења помоћних листића (ручни унос комбинација на лутријском терминалу) саопштавањем броја комбинација и изабраних бројева у свакој комбинацији лицу које прима уплату, односно коришћењем случајног избора бројева на лутријском терминалу (quick pick) саопштавањем броја комбинација лицу које прима уплату.

Члан 6-а.

На помоћним појединачним листићима основне игре Лото 7/39 налази се логотип игре означен ријечју “ЛОТО” испод које се налазе десет групних поља са уписаним бројевима од 1 до 39, као и рубрика “Играм Лото+” са појединачним пољима у којима су уписане ријечи “ДА” и “НЕ”. Учесник може на појединачном листићу игре Лото 7/39 изабрати најмање једну и највише десет Лото комбинација од тачно седам бројева у сваком групном пољу, уз додатну могућност да прецртавањем ријечи “ДА” учествује у додатној игри Лото Плус.

На помоћним системским листићима основне игре Лото 7/39 налази се логотип игре означен ријечју “ЛОТО” испод које се налазе једно групно поље са уписаним бројевима од 1 до 39, затим појединачна поља са уписаним бројевима од 8 до 17 за избор Лото система, као и рубрика “Играм Лото+” са појединачним пољима у којима су уписане ријечи “ДА” и “НЕ”. Учесник може на системском листићу игре Лото 7/39 изабрати најмање осам и највише седамнаест бројева у групном пољу, сходно избору означеном у појединачним пољима од 8 до 17 за избор броја бројева у систему, уз додатну могућност да прецртавањем ријечи “ДА” учествује у додатној игри Лото Плус.

Листић се попуњава читко, без исправљања и неправилног прецртавања, односно тако да знак Х којим се обиљежава изабрани број, односно ријеч (ДА/НЕ),  не пређе оквир предвиђеног поља и тиме доведе у сумњу који је број, односно ријеч (ДА/НЕ), изабран.

Учесник у игри Лото 7/39 може да одигра појединачну комбинацију или систем комбинација и електронским путем, тј. путем мобилне и фиксне телефонске мреже и путем интернета, уколико Приређивач омогући такав начин уплате накнаде за учешће у игри.

Члан 7.

                Приређивач одлучује о изгледу помоћног листића, начину одигравања појединачних и системских комбинација, варијантама пуних система, поступку у случају неправилног попуњавања помоћног листића и ознакама на потврди о уплати коју штампају лутријски терминали.

Помоћни листићи имају посебне ознаке које омогућавају разликовање њихове намјене приликом пријема уплате, тј.

 • листић са ознаком “А” користи се за појединачно одигравање у редовном колу,
 • листић са ознаком “В” користи се за системско одигравање у редовном колу,
 • листић са ознаком “С” користи се за појединачно одигравање у ванредном колу и
 • листић са ознаком “D” користи се за системско одигравање у ванредном колу.

Помоћни листићи означени са А и В не могу ни под којим условима користити за пријем уплате у ванредном колу, а листићи означени са С и D не могу се ни под којим условима користити за пријем уплате у редовном колу.

Добици у игри Лото 7 од 39 бројева се ни под којим условима не могу потраживати на основу помоћног листића.

Приређивач одлучује о начину одигравања појединачних и системских комбинација електронским путем, варијантама пуних система, поступку уплате и изгледу потврде о уплати код играња електронским путем.

Максималан број бројева који могу да се одиграју у пуном систему је 17 бројева, без обзира на начин уплате.

Члан 7-а.

Приређивач може уплату за учешће у редовним колима игара Лото 7/39 и Лото плус  примати и путем претплате.

Начин пријема уплате путем претплате утврђује Приређивач, при чему је најмањи број кола претплате два, а највећи осам, што учесник опредјељује приликом попуњавања помоћног листића у рубрици означеној ријечју “Претплата” у којој се бира од 2 до 8 кола претплате.

Учесник у игри који је одиграо комбинације путем претплате, добија онолико посебних потврда о уплати колико је кола изабрао у рубрици “Претплата”, при чему је на свакој потврди означено коло у чијем извлачењу та потврда учествује.

Уплата за учешће у ванредним колима у игри Лото 7/39 не може се примати путем претплате.

Члан 7-б.

Потврда о уплати (у даљем тексту: потврда) је одштампани запис на термо-папиру уплатно/исплатног лутријског терминала послије очитавања изабраних комбинација са помоћног листића, односно избора комбинација путем quickpick-а или ручног уноса на лутријском терминалу.

Потврда је искључиви доказ за учешће у игри.

Потврда садржи сљедеће податке:

 • логотип приређивача, испис “Потврда о уплати” и назив игре “ЛОТО 7/39”
 • број и врсту текућег (редовно/ванредно коло) или претплатног кола (редовно коло), оперативни број продавца који је примио уплату и нумератор потврде,
 • испис појединачних комбинација приликом појединачног одигравања, односно испис свих бројева у систему приликом системског одигравања у игри Лото 7/39,
 • испис “Лото Плус: НЕ” уколико се учесник није опредјелио за учешће у додатној игри, односно “Лото Плус: ДА” ако се учесник опредјелио за учешће у додатној игри Лото Плус,
 • испис “Јокер: НЕ” уколико се учесник није опредјелио за учешће у игри Џокер, односно “Јокер: ДА” уколико се учесник опредјелио за учешће у игри Џокер, коме слиједи испис изабраних Џокер комбинација, у свему сходно Правилима игре Џокер,
 • испис “Специјални добитак” коме слиједи низ од шест цифара за утврђивање специјалног добитка, у свему сходно члану 14-в. ових Правила,
 • цијену потврде која се добија као укупна накнада за учешће у свим одиграним играма на једној потврди, сходно чл. 6. ст. 6. и 7. ових Правила и Правилима игре Џокер,
 • датум и вријеме записа примљене уплате на централном рачунарском систему Приређивача,
 • јединствени баркод потврде о уплати и одговарајући 20-цифрени контролни код потврде о уплати.

 

Потврда која нема све предвиђене ознаке одштампане на лутријском терминалу, укључујући испис одиграних комбинација, укупну накнаду за учешће у игри и 20-цифрени контролни код, неважећа је приликом утврђивања добитака.

Добитна потврда гласи на доносиоца и представља једини основ за исплату добитака.

Члан 8.

Ималац потврде о уплати дужан је да упореди изабране комбинације на помоћном листићу са комбинацијама и отиснутим ознакама на потврди о уплати јер накнадни приговори не важе и важећи је искључиво испис на потврди.

Ако постоји неслагање у ознакама између потврде о уплати за учешће у основној игри Лото 7/39, односно додатној игри Лото Плус која се налази код учесника и документа који је депонован у Централни трезор, добици се утврђују на основу ознака на документу који је депонован у Централни трезор.

Члан 9.

                Уплата за учешће у игри Лото 7/39 прима се до рока који одреди Приређивач, по правилу 2 сата прије почетка директног ТВ извлачења.

Продавац овлашћен за пријем уплате дужан је да обавијести заинтересована лица о крајњем року уплате за Лото 7/39.

 

Члан 10.

                Ако приређивач не изда потврду о уплати са свим предвиђеним ознакама сходно чл. 7-б. ст. 3. у игри Лото 7/39 и Лото Плус до рока одређеног у члану 9. ових Правила, па због тога документ не буде благовремено депонован у Централни трезор Приређивача, комбинације на таквим потврдама не учествују у утврђивању добитака тог кола, а потврде се сматрају неважећим.

Евентуалне примједбе и захтјеви ималаца потврда о уплати у односу на ст. 1. овог члана, неосноване су.

 

III УТВРЂИВАЊЕ ДОБИТАКА, ВРСТЕ ДОБИТАКА И КОМИСИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ДОБИТАКА

Члан 11.

Извлачење добитне комбинације у основној игри Лото 7/39 и добитне комбинације у додатној игри Лото Плус обавља се јавно, у истом директном ТВ преносу пред  Комисијом за извлачење од три члана.

 

Извлачи се седам бројева од 1 до 39, посебно за основну игру Лото 7/39, а посебно за додатну игру Лото Плус, при чему извучени број не учествује даље у извлачењу исте добитне комбинације.

Добитне комбинације чине извучени бројеви поређани по растућем редослиједу.

Извлачења извршена противно одредбама овог члана су неважећа и морају се поновити у року од 24 сата, о чему одлуку доноси Комисија из става 1. овог члана.

Члан 12.

                Комисија води записнике у три примјерка о извученим бројевима по редослиједу извлачења и о добитним комбинацијама за основну и за додатну игру.

Записнике потписују чланови комисије и овлашћени радник који руководи извлачењем.

Техником извлачења бројева рукује овлашћени радник кога именује Приређивач. Упутство о начину извлачења бројева доноси Приређивач.

Члан 13.

                У редовном и ванредном колу основне игре Лото 7 од 39 постоји пет врста добитака и то:

 • добитак I (прве) врсте – ако је на потврди, у једној комбинацији, погођено свих седам извучених бројева (у даљем тексту: седмица);
 • добитак II (друге) врсте – ако је на потврди, у једној комбинацији, погођено шест од седам извучених бројева (у даљем тексту: шестица);
 • добитак III (треће) врсте – ако је на потврди, у једној комбинацији, погођено пет од седам извучених бројева (у даљем тексту: петица);
 • добитак IV (четврте) врсте – ако је на потврди, у једној комбинацији, погођено четири од седам извучених бројева (у даљем тексту: четворка).
 • пети V (пете) врсте – ако је на потврди, у једној комбинацији, погођено три од седам извучених бројева (у даљем тексту: тројка).

При томе, погођена 2 броја или 1 број не сматрају се добицима у игри Лото 7/39.

Члан 13а.

                У редовном и ванредном колу додатне игре Лото Плус постоји једна врста добитка и то:

 • добитак I (прве) врсте – ако је на потврди, у једној комбинацији, погођено свих седам извучених бројева (у даљем тексту: седмица плус);

При томе, погођених 6 бројева, 5 бројева, 4 броја, 3 броја, 2 броја или 1 број не сматрају се добицима у додатној игри Лото Плус.

Члан 13-б.

                Ималац потврде са одиграним комбинацијама у основној игри Лото 7/39 остварио је право на добитак “седмица плус” у игри Лото Плус на основу погођених бројева у добитној комбинацији додатне игре Лото Плус, само уколико је уплатио учешће у додатној игри Лото Плус што се доказује исписом на потврди о уплати: “Лото Плус: ДА”.

Ималац потврде са одиграним комбинацијама у додатној игри Лото Плус нема право на потраживање добитака који би одговарали погоцима са 6, 5, 4 и 3 броја на основу добитне комбинације у игри Лото Плус јер се у додатној игри не утврђују добици нижих врста, осим добитка прве врсте – “седмица плус”.

Члан 13-в.

                Приређивач може донијети одлуку о условима и начину за додјелу специјалног добитка исказаног у роби, новцу, правима или услугама. Специјални добитак не може се исплаћивати на терет обрачунатог фонда добитака за врсте добитака предвиђене члановима 14. и 14-а. ових Правила.

Специјални добитак се додељује на основу секвенцијалног шестоцифреног броја  који уплаћеним потврдама додјељује централни рачунарски систем приређивача под условима прописаним одлуком из става 1. овог члана и који је на потврди о уплати одштампан у рубрици “Специјални добитак”.

Добитни шестоцифрени број (или бројеви) за специјални добитак може се извлачити из бубња или електронским путем, помоћу рачунара који на случајан начин генерише добитни шестоцифрени број из скупа свих додјељених бројева за специјални добитак у колу у коме се такав добитак утврђује. Уколико се специјални добитак не извуче, у истом ТВ извлачењу у коме се утврђују добитне комбинације за основну и додатну игру, поновиће се извлачење шестоцифреног добитног броја (или бројева).

Члан 14.

                Добитке потврђује комисија за утврђивање добитака, у саставу од најмање три члана. Један члан комисије је представник Управе за игре на срећу Министарства финансија Републике Србије.

Чланове комисије у пуном и резервном саставу именује директор Државне лутрије Србије.

Комисија добитке потврђује само на основу докумената које је, до рока утврђеног у члану 9. ових Правила, депоновала у Централни трезор.

Комисија из става 1. овог члана користи податке о добитним комбинацијама из Записника Комисије за извлачење из чл. 12 ових Правила и податке о утврђеном броју, врстама добитака и утврђеним добитним потврдама на основу претраге добитака из извјештаја који Комисији из ст. 1. овог члана доставља овлашћена служба за обраду података приређивача послије обављеног извлачења.

Упутство о начину потврђивања добитака доноси Приређивач.

Комисија је дужна да, најкасније у року од три дана од дана извлачења бројева одређеног кола, сачини записник о утврђеном износу уплате и утврђеном броју добитака по врстама добитка.

Члан 15.

                На основу записника комисије о износу уплате и утврђеном броју добитака по врстама добитка код сваког од приређивача објављује се, на начин из члана 2. ових Правила, привремени извјештај за одређено коло игре Лото 7/39.

Службени привремени извјештај садржи:

– добитну комбинацију у основној игри Лото 7/39;

– добитну комбинацију у додатној игри Лото Плус;

– износ примљених уплата, посебно за основну и посебно за додатну игру;

– укупан фонд добитака и по појединим врстама добитака за основну игру Лото 7/39;

– укупан фонд добитака и по појединим врстама добитака за додатну игру Лото Плус;

– број добитака и износе добитака у основној игри Лото 7/39;

– број добитака и износ добитка у додатној игри Лото Плус;

– бројеве добитних потврда које су оствариле добитак “седмица” и “шестица” у извлачењу Лото 7/39 и добитак “седмица плус” у извлачењу Лото плус;

– бројеве листића који у смислу члана 10. став 1. ових Правила, не учествују у одређеном колу;

– рок за подношење приговора за добитак “седмица”  у извлачењу Лото 7/39 и за добитак “седмица плус” у извлачењу Лото плус;

– рок за подношење захтјева за признавање права на добитак шестица, петица, четворка и тројка у извлачењу Лото 7/39;

-мјесто и рок за исплату добитака;

-сва остала обавјештења која су потребна учесницима.

Привремени извјештај потписују директор Државне лутрије Србије и директор Лутрије Републике Српске.

Члан 16.

                Ималац потврде о уплати који има добитак “седмица” у одређеном колу основне игре Лото 7/39, односно добитак “седмица плус” у одређеном колу додатне игре Лото плус, а чији број потврде о уплати није објављен или је број добитака на потврди о уплати погрешно објављен у привременом извјештају за одређено коло, има право да поднесе приговор.

Посљедњи дан за подношење приговора из става 1. овог члана је дан прије извлачења бројева наредног кола игре Лото 7 од 39.

Приговор који је примљен по истеку рока уз става 2. овог члана је неблаговремен и не узима се у разматрање.

Приговор се подноси Државној лутрији Србије д.о.о. Београд, ул. Ускочка бр. 4-6.

Члан 17.

Комисија за утврђивање добитака разматра благовремено примљене приговоре из члана 16. ових Правила и саставља посебан записник у који уноси који су приговори основани, а који неосновани.

На основу извјештаја из члана 15. ових Правила и записника комисије из става 1. овог члана, објављује се на начин из члана 2. ових Правила, службени Коначни извјештај за добитак “седмица” у извлачењу у игри Лото 7/39 и добитак “седмица плус” у извлачењу у игри Лото плус.

Члан 18.

                Имаоци потврда о уплати који имају добитак шестица, петица, четворка или тројка у извлачењу, а чији је број добитака на потврди о уплати погрешно утврђен приликом верификације добитка на лутријском терминалу, имају право да у року од 7 дана рачунајући од првог наредног дана по објављивању извјештаја за одређено коло игре Лото 7/39 поднесу захтјев за признавање права на добитак.

Захтјев за признавање права на добитак који је примљен по истеку рока из става 1. овог члана, неблаговремен је и не узима се у разматрање.

Захтјев за признавање права на добитак подноси се приређивачу на чијем уплатном мјесту је примљена уплата.

Уколико комисија за утврђивање добитака утврди да је захтјев основан, Приређивач је дужан да у року од 15 дана имаоцу потврде изврши исплату добитка у износу који је објављен за ту врсту добитка.
IV ФОНД ДОБИТАКА

Члан 19.

                Фонд добитака за редовно коло основне игре Лото 7/39 износи 50% од укупног износа уплате по документима који су депоновани у Централни трезор за редовно коло.

Износ из става 1. овог члана дијели се на:

– фонд за тројку: цијена 1 комбинације помножена утврђеним бројем добитака са 3 поготка,

– фонд за четворку: цијена 10 комбинација помножена утврђеним бројем добитака са 4 поготка;

а затим, остатак фонда по одбитку фондова за тројку и четворку дијели се на:

– фонд за за петицу: 25% остатка фонда,

– фонд за шестицу: 25% остатка фонда и

– фонд за седмицу: 50% остатка фонда.

Износ дијела фонда добитака за сваку врсту добитка дијели се сразмјерно укупном броју добитака те врсте добитка.

Фонд добитака за ванредно коло основне игре Лото 7 од 39 утврђују приређивачи посебним одлукама из члана 5. став 5. ових Правила.

Члан 19-а.

                Фонд добитака за редовно коло додатне игре Лото плус износи 50% од укупног износа уплате за учешће у игри Лото Плус по документима који су депоновани у Централни трезор за редовно коло.

Укупан фонд добитака распоређује се сразмјерно утврђеном броју добитака I (прве) врсте у поједином колу.

Фонд добитака за ванредно коло додатне игре Лото Плус утврђују приређивачи посебним одлукама из члана 5. став 5. ових Правила.

Члан 19-б

Приређивач може да одреди минимални гарантовани износ фонда за добитке прве врсте, односно за “седмицу” у основној и “седмицу плус” у додатној игри.

Уколико је у фонду за “седмицу” у основној игри Лото 7/39 акумулиран износ мањи од гарантованог, а добитак са седам погодака се извуче, фонд за добитак прве врсте у игри Лото 7/39 се увећава у том колу за недостајући износ.

Уколико је у фонду за “седмицу плус” у додатној игри Лото Плус акумулиран износ мањи од гарантованог, а добитак са седам погодака се извуче, фонд за добитак прве врсте у игри Лото Плус се увећава у том колу за недостајући износ.

Приређивач може донијети одлуку да се нераспоређени и/или акумулирани фондови добитака редовног кола прикључе фонду добитака ванредног кола за које се истовремено прима уплата, при чему није дозвољено приређивање сљедећег редовног кола док се не обави извлачење ванредног кола чији је фонд добитака увећан фондом пренијетим из редовног кола.

Приређивач може донијети одлуку да се нераспоређени и/или акумулирани фондови добитака ванредног кола прикључе фонду добитака редовног кола чија уплата истовремено траје или чији почетак пријема уплате непосредно слиједи после извлачења таквог ванредног кола, при чему није дозвољено приређивање сљедећег ванредног кола док се не обави извлачење редовног кола чији је фонд добитака увећан фондом пренијетим из ванредног кола.

Приређивач може донијети одлуку да се фонд за “седмицу” у ванредном колу сразмјерно распореди на другу и трећу врсту добитака (“шестице” и “петице”)  уколико се не утврди добитак прве врсте у том колу, тј. 50% обрачунатог фонда за седмицу прикључује се фонду добитака са 6 погодака, а 50% обрачунатог фонда за седмицу прикључује се фонду добитака са 5 погодака и тиме се фонд за седмицу анулира у том ванредном колу.

Распоређивање фонда за “седмицу” на ниже врсте добитака у редовним колима основне игре Лото 7/39 није дозвољено. Распоређивање фонда добитака за “седмицу плус” додатне игре Лото Плус на добитке у основној игри Лото 7/39 није дозвољено ни у редовном, нити у ванредном колу.

Члан 20.

                Уколико Приређивач не донесе посебне одлуке из ст. 4, 5 и 6. члана 19-б. и ако се у редовном или ванредном колу не утврди добитак “седмица”, фонд за ту врсту добитка по правилу се преноси у сљедеће редовно коло и прикључује фонду за добитак I (прве) врсте у основној игри Лото 7/39.

Уколико Приређивач не донесе посебне одлуке из ст.  4, 5 и 6. члана 19-б. и ако се у редовном или ванредном колу не утврди добитак “седмица плус”, фонд за ту врсту добитка по правилу се преноси у сљедеће редовно коло и прикључује фонду за добитак I (прве) врсте у додатној игри Лото Плус.

Ако се у редовном или ванредном колу основне игре Лото 7/39 не утврди неки од нижих добитака II – V врсте (са 6, 5, 4 или 3 поготка), фонд намијењен тој врсти добитка прикључује се фонду добитака за седмицу у истом колу игре Лото 7/39.
V ИСПЛАТА ДОБИТАКА

Члан 21.

                Добитак “седмица” у игри Лото 7/39 и “седмица плус” у игри Лото плус исплаћују се у року од 60 дана рачунајући од првог наредног дана по објављивању коначног извјештаја на начин из члана 2. ових Правила.

Добици шестица, петица, четворка и тројка исплаћују се по објављивању службеног привременог извјештаја приређивача, по правилу сљедећег дана послије обављеног ТВ извлачења.

Специјални добици исказани у роби, новцу, правима или услугама исплаћују се по објављивању службеног привременог извјештаја приређивача, у свему сходно одлуци из ст. 1. чл. 13-в. ових Правила, по правилу сљедећег дана послије обављеног ТВ извлачења.

Члан 22.

                Добитак са седам погодака у игри Лото 7/39 (седмица), као и добитак са седам погодака у игри Лото плус (седмица плус) исплаћује се у складу са Уговором о пословној сарадњи закључен између коприређивача.

Остале добитке исплаћује приређивач на чијем уплатном месту је извршена уплата, односно лица која примају уплату до износа којi одреди приређивач.

Исплата добитака са 6, 5, 4 и 3 поготка обавља се на свим продајним мјестима Приређивача до износа који одреди приређивач, односно на оним продајним мјестима које посебно одреди Приређивач за исплате веће од тог износа.

Специјални добитак исказан у роби, правима или услугама учесник ће остварити тако што ће по његовом писаном налогу Приређивач уплатити новчани износ добитка оствареног у игри за набавку робе, права или услуга.

Додјела специјалних добитака исказаних у роби, правима или услугама обавља се у мјесту и на начин који одреди приређивач одлуком из члана 13-в. ст. 1 ових Правила.

Члан 23.

Исправна добитна потврда је она за коју се верификацијом путем оnline система утврди да садржи добитак, односно да има одштампане ознаке, бројеве, баркод и контролни код за исплату сходно чл. 7-б. став 3. ових Правила.

Добитак више врсте у истој комбинацији основне игре Лото 7/39 искључује добитак ниже врсте игре Лото 7/39 у истој комбинацији.

Добици од прве до пете врсте у основној игри Лото 7/39 не искључују добитак прве врсте у додатној игри Лото Плус утврђен у истој комбинацији.

Добитак прве врсте у било којој комбинацији додатне игре Лото Плус не искључује ниједан добитак у основној игри Лото 7/39.

Члан 23-а.

Приликом одређивања износа за исплату из чл. 22 став 3. узима се укупан износ свих добитака на једној добитној потврди о уплати.

Укупан број добитака на једној добитној потврди зависи од броја одиграних комбинација на тој потврди, односно од начина одигравања.

Појединачно одигравање на једној добитној потврди доноси добитке у свакој комбинацији посебно, зависно од броја погодака у свакој одиграној комбинацији.

Системско одигравање комбинација доноси већи број добитака уколико је изабран већи број бројева у систему сходно Табели пуних система за игру Лото 7/39:

ПОГОЂЕНО: 7 бројева 6 бројева 5 бројева 4 броја 3 бр.
Број добитака: Добитака са: Добитака са: Добитака са: Доб. са: Д:
 Систем Kомб. 7 6 5 4 3 6 5 4 3 5 4 3 4 3 3
8 8 1 7 0 0 0 2 6 0 0 3 5 0 4 4 5
9 36 1 14 21 0 0 3 18 15 0 6 20 10 10 20 15
10 120 1 21 63 35 0 4 36 60 20 10 50 50 20 60 35
11 330 1 28 126 140 35 5 60 150 100 15 100 150 35 140 70
12 792 1 35 210 350 175 6 90 300 300 21 175 350 56 280 126
13 1.716 1 42 315 700 525 7 126 525 700 28 280 700 84 504 210
14 3.432 1 49 441 1.225 1.225 8 168 840 1.400 36 420 1.260 120 840 330
15 6.435 1 56 588 1.960 2.450 9 216 1.260 2.520 45 600 2.100 165 1.320 495
16 11.440 1 63 756 2.940 4.410 10 270 1.800 4.200 55 825 3.300 220 1.980 715
17 19.448 1 70 945 4.200 7.350 11 330 2.475 6.600 66 1.100 4.950 286 2.860 1.001

Члан 23-б.

Приликом исплате добитка, уз предају исправне добитне потврде, добитник је дужан на захтјев лица које обавља исплату дати на увид своју личну исправу – личну карту или пасош.

Приређивач је приликом исплате добитака, сходно Закону о порезу на доходак грађана, дужан да укупан износ за исплату на једној добитној потврди умањи за износ пореза и уплати га у име и за рачун добитника надлежном пореском органу, према сједишту Приређивача.

 

VI ОДГОВОРНОСТ ПРИРЕЂИВАЧА

Члан 24.

                За обавезе према учесницима одговара приређивач на чијем уплатном мјесту је извршена уплата ако су испуњени услови утврђени овим правилима. Солидарна одговорност приређивача је искључена.

Одговорност приређивача из става 1. овог члана према имаоцима добитних потврда настаје када се утврди да су њихове потврде за учешће у игри Лото 7/39 и Лото Плус примљене и депоноване у Централни трезор у року из члана 9. ових правила и да их је затим лутријски терминал приређивача верификовао као добитне.

Члан 25.

                Приређивач не преузима одговорност ако потврде за учешће у игри Лото 7/39 нису благовремено или нису уопште стигле код Приређивача због пропуста лица која примају уплату.

Приређивач не одговара за штету услед крађе, пожара, поплаве или друге више силе због чега је дошло до нестанка или уништавања потврда за учешће у игри Лото 7/39.

Члан 26.

                Приређивач може из оправданих разлога отказати или одложити заказано извлачење, у свему у складу са одредбама Закона о играма на срећу.

 

Приређивач, односно Комисија из чл. 11 став 1, дужан је да на доступан начин објави информацију о одлагању или отказивању ТВ извлачења.

 

VII ЗАСТАРЈЕЛОСТ

Члан 27.

                Право на наплату свих добитака застарјева у року од 60 дана, рачунајући од првог наредног дана по објављивању службеног Коначног извјештаја за одређено коло игре Лото 7/39 из  члана 17. ст. 2. ових Правила.

Члан 28.

                Приређивач је дужан да чува документа која су депонована у Централни трезор најмање годину дана, рачунајући од дана одржаног извлачења одређеног кола игре Лото 7/39 и игре Лото плус, осим у случају када је покренут судски спор ради остваривања права из учешћа у игри Лото 7/39 и игри Лото плус.

Члан 29.

                За рјешавање спорова који проистичу из учешћа у игри Лото 7/39 и игри Лото плус надлежан је стварно надлежан суд у сједишту приређивача на чијој територији је извршенаоуплата.
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 30.

За пријем уплате за учешће у игри Лото 7/39 и игри Лото плус, приређивач може овластити и друга лица и организације.

Међусобни однос приређивача и овлашћених лица и организација за пријем уплате, регулише се уговором.

Члан 31.

                Ова Правила ступају на снагу даном добијања сагласности од стране Републичке Управе за игре на срећу, а примјењују се почетком пријема уплате за прво наредно коло  након добијања сагласности.

Ова Правила се објављују у дневним новинама „Глас Српске“.

 

Број:2339-01/11

Бања Лука, 01.06.2011. година

Предсједник

Привремене Управе

Синиша Дојчиновић