Правила игре “Лото 7/39”

На основу члана 25. Закона о играма на срећу („Сл. гласник Републике Српске“ бр. 111/12), члана 43. алинеја 18 Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука бр. 331-СА/17, Правила игре на срећу Лото 7 од 39 бројева и игре Лото плус Државне Лутрије Србије на која је дата Сагласност Министраства финансија бр. 000-424-00-00244/2016 од 30.11.2017. године, Управа Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука на 108. сједници одржаној дана 01.12.2017. године доноси

 

 

ПРАВИЛА ИГРЕ НА СРЕЋУ ЛОТО 7 ОД 39 БРОЈЕВА И ИГРЕ ЛОТО ПЛУС

 

 

 

 

 • ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

[1.1.] Правила Лутријске игре на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лутријске игре на срећу Лото плус представљају опште услове (генералну понуду) за закључивање уговора по приступу за учествовање у игри на срећу, којима се утврђује начин приређивања игре на срећу Лото 7 од 39 бројева (у даљем тексту: „основна или игра Лото 7/39“) и игре  на срећу Лото плус (у даљем тексту: „додатна или игра Лото плус“) коју приређују

„Државна лутрија Србије“ д.о.о. Београд (у даљем тексту: Државна лутрија Србије) на територији Републике Србије и „Лутрија Републике Српске“ а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Лутрија Републике Српске) на територији регулисаној законом, заједнички назив Приређивачи (у даљем тексту „Приређивач“).

 

Члан 2.

[2.1.] Ова Правила обавезују све субјекте који ступају у међусобне односе поводом приређивања игре Лото 7/39 и игре Лото плус: Приређивачa, лица која примају уплату, учеснике и лица која самом уплатом путем лутријских терминала или путем других телекомуникационих средстава, прихватају ова Правила и обавезују се да ће их се придржавати.

 

[2.2.] Лутрија Републике Српске је дужна да објави ова Правила у дневној штампи и на интернет страници www.lutrijars.com

 

[2.3.] Ова Правила морају да се налазе на свим уплатним мјестима Лутрије Републике Српске у интегралном или скраћеном облику.

 

[2.4.] Лицима заинтересованим за игру, радник на уплатном мјесту је дужан да омогући упознавање са овим Правилима, односно да их да на увид.

 

[2.5.] Физичко лице – особа млађа од 18 година не може бити Учесник у игри на срећу из члана 1. ових Правила. Ради потврде пунољетства Учесник је дужан, на захтјев лица које прима уплату, показати истом на увид важећу личну исправу.

 

 

Члан 3.

[3.1.] Приређивач посебном одлуком утврђује цијену Лото комбинације у редовним и Специјалним колима игре ЛОТО 7/39, као и цијену комбинације у редовним и Специјалним колима у игри ЛОТО ПЛУС.

 

Члан 4.

[4.1.] Учесник у игри Лото 7/39, односно у игри Лото плус је ималац потврде о уплати за учешће у игри Лото 7/39, односно у игри Лото плус ако је своју уплату извршио на уплатном мjесту Приређивача под условом да је уплата регистрована и благовремено депонована у Централни трезор Приређивача (у даљем тексту: трезор).

 

[4.2.] Уплата за учешће у игри Лото 7/39 и игри Лото плус прима се на уплатним мјестима Приређивача,

 

[4.3.] Уплата за учешће у игри Лото 7/39 и игри Лото плус врши се на уплатним мјестима путем лутријских терминала на помоћном листићу који издаје Приређивач и путем других телекомуникационих средстава.

 

[4.4.] Приређивач може омогућити уплату у основној и додатној игри без коришћења помоћних листића (ручни унос комбинација на лутријском терминалу), саопштавањем броја комбинација и изабраних бројева у свакој комбинацији лицу које прима уплату, односно коришћењем случајног избора бројева на лутријском терминалу (quick pick), саопштавањем броја комбинација лицу које прима уплату.

 

 

 • НАЧИН ПРИРЕЂИВАЊА И ПРИЈЕМА УПЛАТЕ

 

 

Члан 5.

[5.1.] Игра Лото 7/39 заједно са игром Лото плус редовно се приређује по колима, по правилу, два пута недjељно и то уторком и петком. У случају измјене дана извлачења, Приређивач објављује посебну одлуку којом одређују трајање кола и датум извлачења.

 

[5.2.] Игра Лото 7/39, заједно са игром Лото плус, приређиваће се до доношења одлуке Приређивача о престанку приређивања игре.

 

[5.3.] У игри Лото 7/39 и игри Лото плус могу се приређивати Специјална кола, у редовном или ванредном термину, и то тако што се уплата за Специјално коло може примати истовремено са уплатом редовног кола из става 1. овог члана.

 

[5.4.] Приређивач је дужан да прије почетка пријема уплате за Специјална кола основне и додатне игре објави посебну одлуку о приређивању тог кола. Одлука, по правилу, садржи: фонд и појединачни фонд по врсти добитка основне и додатне игре, врсту/износ додатног добитка или добитка „ЕКСТРА ШАНСА“ из члана 12.5. Правила, као и трајање кола, које може да буде дуже од уобичајеног трајања редовних кола, и датум извлачења. Одлука из овог члана објављује се на начин из члана 2. став 2. ових Правила.

 

[5.5.] Комбинације бројева које су учествовале у извлачењу за основну игру Лото 7/39 учествују и у извлачењу за додатну игру Лото плус, под условом да се Учесник опредијелио за учешће у игри Лото плус у појединачном пољу “Играм Лото+” прецртавањем ријечи „ДА” на помоћном листићу и тиме уплатио додатну накнаду за учешће у игри Лото Плус.

Члан 6.

[6.1.] Oдигравање комбинација Учесник у игри Лото 7/39 може да попуни помоћни листић за појединачно или системско одигравање комбинација, уз могућност да се опредијели за одигравање игре Лото плус.

 

[6.2.] Појединачно одигравање комбинација подразумијева избор тачно седам бројева у распону бројева од 1 до 39 у једном групном пољу (комбинацији).

 

[6.3.] Број комбинација у појединачном одигравању једнак је укупном броју свих исправно попуњених групних поља на једном појединачном помоћном листићу, при чему се број комбинација за игру Лото плус израчунава на исти начин као и за основну игру.

 

[6.4.] Пуни системи – Системско одигравање комбинација подразумијева избор од 8 до

17 бројева у распону бројева од 1 до 39 у групном пољу (систему), у зависности од одабраног лото система. Уколико се опредијелио за системско одигравање комбинација, Учесник је дужан да у предвиђеном појединачном пољу за избор система означи број бројева у систему за који се опредијелио.

 

[6.5.] Број комбинација у одигравању пуних система зависи од броја одиграних бројева у лото систему на једном системском помоћном листићу при чему број одиграних бројева у систему може да буде најмање 8, а највише 17, а број комбинација за додатну игру Лото плус израчунава се на исти начин као и за основну игру. Прецизније, број комбинација у системском одигравању рачуна се на сљедећи начин:

 

 • за 8 одиграних бројева од 1 до 39 у систему, број комбинација једнак је 8,
 • за 9 одиграних бројева од 1 до 39 у систему, број комбинација једнак је 36,
 • за 10 одиграних бројева од 1 до 39 у систему, број комбинација једнак је 120,
 • за 11 одиграних бројева од 1 до 39 у систему, број комбинација једнак је 330,
 • за 12 одиграних бројева од 1 до 39 у систему, број комбинација једнак је 792,
 • за 13 одиграних бројева од 1 до 39 у систему, број комбинација једнак је 1.716,
 • за 14 одиграних бројева од 1 до 39 у систему, број комбинација једнак је 3.432,
 • за 15 одиграних бројева од 1 до 39 у систему, број комбинација једнак је 6.435,
 • за 16 одиграних бројева од 1 до 39 у систему, број комбинација једнак је 11.440,
 • за 17 одиграних бројева од 1 до 39 у систему, број комбинација једнак је 19.448.

 

[6.6.] Учесник у игри Лото 7/39 плаћа накнаду за учешће тако што се број одиграних комбинација помножи цијеном комбинације за игру Лото 7/39.

 

[6.7.] Уколико се при томе Учесник у игри Лото 7/39 опредијели за одигравање игре Лото плус, накнада за учешће се формира тако што се број одиграних комбинација у игри Лото 7/39 помножи цијеном комбинације за игру Лото плус. Није могуће самостално одигравање игре Лото плус, без уплаћених комбинација у игри Лото 7/39.

 

Члан 7.

[7.1.] Приређивач одлучује о изгледу помоћног листића, начину одигравања појединачних и системских комбинација, варијантама пуних система, поступку у случају неправилног попуњавања помоћног листића и ознакама на потврди о уплати коју штампају лутријски терминали.

 

[7.2.] Помоћни листићи имају посебне ознаке које омогућавају разликовање њихове намјене приликом пријема уплате:

 • помоћни листић са ознаком „А“ користи се за појединачно одигравање у редовном колу (редовни обичан),
 • помоћни листић са ознаком „В“ користи се за системско одигравање у редовном колу (редовни систем),

 

[7.3.] Листић се попуњава читко, без исправљања и неправилног прецртавања, тако да знак „Х“ којим се обиљежава изабрани број, односно ријеч (ДА/НЕ), не пређе оквир предвиђеног поља и тиме доведе у сумњу који је број, односно ријеч (ДА/НЕ), изабран.

 

[7.4.] Приређивач може уплату за учешће у редовном колу игре Лото 7/39 и Лото плус примати и путем претплате. Начин пријема уплате путем претплате утврђује Приређивач, при чему је најмањи број одиграних кола претплате два, а највећи осам кола, што Учесник опредјељује приликом попуњавања помоћног листића, у којој се бира од 2 до 8 кола претплате.

 

[7.5.] Учесник у игри који је одиграо комбинације путем претплате, добија онолико посебних потврда о уплати колико је кола изабрао при чему је на свакој потврди означено коло у чијем извлачењу та потврда учествује.

 

 

 • ПОТВРДА О УПЛАТИ

 

 

Члан 8.

[8.1.] Потврда о уплати је одштампани запис на термо-папиру лутријског терминала послије очитавања изабраних комбинација са помоћног листића, односно избора комбинација путем случајног избора бројева или ручног уноса на лутријском терминалу.

 

[8.2.] Потврда о уплати је искључиви доказ за учешће у игри.

[8.3.] Потврда о уплати садржи или може да садржи сљедеће податке:

 • логотип Приређивача, испис „Потврда о уплати“ и назив игре „ЛОТО 7/39“,
 • број и врсту текућег кола или претплатног кола,
 • оперативни број продавца који је примио уплату и нумератор потврде,
 • испис свих појединачних комбинација приликом појединачног одигравања, односно

испис свих бројева у систему приликом системског одигравања у игри Лото 7/39,

 • испис „Лото плус НЕ“ уколико се Учесник није опредјелио за учешће у игри, односно испис, “Лото плус ДА” ако се Учесник опредјелио за учешће у игри Лото плус,
 • испис „Џокер НЕ“ уколико се Учесник није опредјелио за учешће у игри Џокер, односно испис „Џокер ДА“ уколико се Учесник опредјелио за учешће у игри Џокер, коме слиједи испис изабраних Џокер комбинација,
 • цијену – износ потврде која се добија као укупна накнада за учешће у свим одиграним играма на једној потврди,
 • датум и вријеме записа примљене уплате на централном рачунарском систему Приређивача,
 • јединствени баркод потрвде о уплати и одговарајући 26-цифрени контролни код потврде о уплати.

 

[8.4.] Ималац потврде о уплати дужан је да упореди изабране комбинације на помоћном листићу са комбинацијама и отиснутим ознакама на потврди о уплати, јер накнадни приговори не важе, и важећи је искључиво испис на потврди о уплати односно њен запис депонован у трезору.

 

[8.5.] Потврда о уплати која нема све предвиђене ознаке одштампане на лутријском терминалу, укључујући испис одиграних комбинација, укупну накнаду за учешће у игри и 26-цифрени контролни код, неважећа је приликом утврђивања добитака.

 

[8.6.] Ако постоји неслагање у ознакама између потврде о уплати,  за учешће у игри Лото 7/39, односно игри Лото плус која се налази код Учесника и документа који је депонован у трезор, добици се потврђују на основу ознака на документу који је депонован у трезор.

 

[8.7.] Ако Приређивач не изда потврду о уплати са свим предвиђеним ознакама сходно ставу 4. овог члана, до рока одређеног у члану 9. ових Правила, па због тога документ не буде благовремено депонован у трезор, комбинације на таквим потврдама не учествују у утврђивању добитака тог кола, а потврде се сматрају неважећим.

 

[8.8.] Ако Приређивач на захтјев Учесника, из било ког разлога сторнира потврду о уплати, иста ће се сматрати неважећом и не учествује у утврђивању добитака тог кола, те посједовање сторниране потврде о уплати доносиоцу неће омогућити исплату добитка.

 

[8.9.] Неосноване су евентуалне примједбе и захтјеви ималаца потврда о уплати у односу на став 7. овог члана.

 

[8.10.] Добитна потврда гласи на доносиоца и представља једини основ за исплату добитака.

 

Члан 9.

[9.1.] Уплата за учешће у игри Лото 7/39 и игри Лото плус прима се до рока који одреди Приређивач, по правилу, 2 сата прије почетка јавног ТВ извлачења.

 

[9.2.] Лице овлашћено за пријем уплате дужно је да обавијести заинтересована лица о крајњем року уплате.

 

 • НАДЗОР НАД ИЗВЛАЧЕЊЕМ БРОЈЕВА, УТВРЂИВАЊЕ И ПОТВРЂИВАЊЕ ДОБИТАКА

 

 

Члан 10.

[10.1.] Извлачење добитне комбинације у основној и додатној игри, обавља се јавно, у истом и директном ТВ преносу, у комисијском поступку пред Комисијом за извлачење од најмање три члана. Чланове Комисије именује Приређивач.

 

[10.2] Незванични и извјештаји о утврђеној уплати и износу фонда добитака основне и додатне игре објављују се у склопу јавног извлачења бројева тог кола, непосредно прије почетка самог извлачења.

 

[10.3]. Извлачи се седам бројева од 1 до 39, посебно за игру Лото 7/39, а посебно за игру Лото плус, при чему једном извучени број не учествује даље у извлачењу исте добитне комбинације.

 

[10.4.] Добитну комбинацију основне игре чине извучени бројеви игре Лото 7/39.

[10.5.] Добитну комбинацију додатне игре чине извучени бројеви игре Лото плус.

[10.6.] Добитке у игри Лото 7/39 и игри Лото плус утврђује рачунарски програм.

[10.7] Добитне комбинације чине извучени бројеви поредани по растућем редослиједу.

[10.8.] Извлачење извршено противно одредбама овог члана неважеће је и мора се поновити у року од 24 сата, о чему одлуку доноси Комисија из става 1. овог члана.

 

Члан 11.

[11.1.] Комисија за извлачење води Записник о извученим бројевима по редослиједу извлачења и о добитним комбинацијама за основну и за додатну игру у четири примјерка.

 

[11.2.] Записник потписују присутни чланови Комисије за извлачење.

 

[11.3.] Техником извлачења бројева и техником претраге добитака помоћу рачунарског програма током ТВ извлачења рукују овлашћени радници које именује Приређивач.

 

[11.4.] Упутство о начину извлачења бројева доноси Приређивач.

 

Члан 12.

[12.1.] У редовном и Специјалном колу игре Лото 7/39 постоји пет врста добитака и то:

 

 • добитак I (прве) врсте – ако је на потврди, у једној комбинацији, погођено свих седам извучених бројева (у даљем тексту: седмица),
 • добитак II (друге) врсте – ако је на потврди, у једној комбинацији, погођено шест од седам извучених бројева (у даљем тексту: шестица)
 • добитак III (треће) врсте – ако је на потврди, у једној комбинацији, погођено пет од седам извучених бројева (у даљем тексту: петица),
 • добитак IV (четврте) врсте – ако је на потврди, у једној комбинацији, погођено четири од седам извучених бројева (у даљем тексту: четворка),
 • добитак V (пете) врсте – ако је на потврди, у једној комбинацији, погођено три од седам извучених бројева (у даљем тексту: тројка).

 

[12.2.] У редовном и Специјалном колу игре Лото плус постоји једна врста добитка и то:

 • добитак I (прве) врсте – ако је на потврди, у једној комбинацији, погођено свих седам извучених бројева (у даљем тексту: седмица плус).

 

[12.3.] При томе, погођен 1 број, 2 броја, 3 броја, 4 броја, 5 бројева или 6 бројева у једној комбинацији нису добици у додатној игри Лото плус, нити се у додатној игри утврђују ниже врсте добитака од добитка прве врсте.

 

[12.4. Ималац потврде са одиграним комбинацијама у игри Лото 7/39 остварио је право на добитак “седмица плус” у игри Лото плус на основу погођених бројева у добитној комбинацији игре Лото плус, само ако је уплатио учешће у додатној игри Лото плус што се доказује исписом на потврди о уплати: Лото плус:”ДА”.

 

[12.5.] Приређивач може, за одређено коло донијети одлуку о условима, начину за додјелу „Додатног добитка“ или добитка „ЕКСТРА ШАНСА“ као и броју добитка за то коло. Одлука из овог члана објављује се на начин из члана 2.став 2. ових Правила.

 

[12.6.] „Додатни добитак“ може се остварити само ако је у одређеном колу из члана 12. став 1. алинеја 1. ових Правила потврђен и добитак „седмица“.

 

[12.7.] „Додатни добитак“ може се исплатити на терет фонда неисплаћених добитака из члана 19. став 9. ових Правила.

 

[12.8.] Извлачење добитка „ЕКСТРА ШАНСА“ обавља се случајним избором путем генератора случајних бројева ( ГСБ ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА ШАНСА“ се утврђује тако што ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати, извлачи једну или више потврда ( број се одређује Одлуком Приређивача из члана 12.5 Правила ).

Након што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрану, у директном ТВ преносу, биће исписано сљедеће:

 • уколико буде извучена потврда о уплати – јединствена ознака коју чини број кола, оперативни број продавача и нумератор корисничког налога.

У случају немогућности одржавања извлачења за добитак „ЕКСТРА ШАНСА“ у превиђеном термину због техничких потешкоћа ( нпр. квар ГСБ-а и сл. ) исто ће бити одржано у првом сљедећем колу игре Лото 7 од 39 бројева и игре Лото плус.

 

[12.9.] Добитак „ЕКСТРА ШАНСА“ може се исплатити на терет фонда неисплаћених добитака из члана 19. став 9. ових Правила.

 

Члан 13.

[13.1.] Добитке потврђује Комисија за потврђивање, односно утврђивање добитака (у даљем тексту: Комисија трезора), у саставу од најмање три члана. Чланове Комисије именује Приређивач.

 

[13.2.] Комисија трезора добитке потврђује само на основу докумената које је до рока утврђеног у члану 9. став 1. ових Правила, депоновала у трезор.

 

Члан 14.

[14.1.] Комисија трезора је дужна да сачини Записник о потврђеном износу уплате и потврђеном броју добитака по врстама добитака најкасније у року од 3 дана од дана извлачења бројева одређеног кола.

 

[14.2.] Учесник у игри може путем лутријских терминала или на интернет страници Приређивача, да изврши провјеру добитка, по правилу сљедећег дана од дана извлачења одређеног кола.

 

[14.3.] Упутство о организовању и начину обављања послова Комисије трезора  доноси Приређивач.

 

 

Члан 15.

Службени привремени извјештај

 

[15.1.] На основу записника Комисије трезора о потврђеном износу уплате и потврђеном броју добитака по врстама добитка, објављује се на начин из члана 2. став 2. ових Правила, Службени привремени извјештај о резултатима игре за одређено коло игре Лото 7/39 и игре Лото плус.

 

[15.2.] Службени привремени извјештај садржи:

 • добитну комбинацију у игри Лото 7/39;
 • добитну комбинацију у игри Лото плус;
 • износ примљених уплата, посебно за основну и посебно за додатну игру;
 • укупан фонд добитака и фонд по појединим врстама добитака за игру Лото 7/39;
 • укупан фонд добитка за игру Лото плус;
 • пренесене фондове добитака за добитке прве врсте из претходних кола;
 • пренесене фондове добитака за добитке прве врсте за наредно коло;
 • број добитака и износе добитака у игри Лото 7/39;
 • број добитака и износ добитка у игри Лото плус;
 • додатне добитке/добитке „ЕКСТРА ШАНСА“;
 • бројеве појединачне добитне потврде која је остварила добитак „седмица” у извлачењу Лото 7/39;
 • бројеве појединачне добитне потврде која је остварила добитак „седмица плус” у извлачењу Лото плус;
 • рок за подношење приговора за добитак „седмица“ у извлачењу Лото 7/39;
 • рок за подношење приговора за добитак „седмица плус“ у извлачењу Лото плус;
 • рок за подношење захтјева за признавање права на добитак „шестица“, „петица“,

четворка“ и „тројка“ у извлачењу Лото 7/39;

 • рок за исплату добитака.

 

[15.3.] Приређивач, у дневном листу и на интернет страници www.lutrijars.com, објављује Службени привремени извјештај o резултатима игре, а најкасније у року од 3 дана од дана извлачења одређеног кола.

 

[15.4.] Службени привремени извјештај потписују директори Приређивача.

 

Члан 16.

[16.1.] Ималац потврде о уплати, који сматра да има право на добитак „седмица“ у одређеном колу игре Лото 7/39, односно добитак „седмица плус“ у одређеном колу игре Лото плус, а чији број потврде о уплати није објављен или је број добитака на потврди о уплати погрешно објављен у Службеном привременом извјештају за одређено коло, има право да поднесе приговор.

 

[16.2.] Приговор се подноси у писаној форми Државној лутрији Србије, на адресу: Државна лутрија Србије д.о.о. Београд, улица Ускочка 4-6, 11000 Београд, Србија, лично или препорученом поштом, уз напомену „ПРИГОВОР – Централни трезор“.

 

[16.3.] Посљедњи дан за приспијеће приговора из става 1. овог члана је на дан извлачења бројева наредног кола игре Лото 7 /39 и игре Лото плус до рока из члана 10. став 1. ових Правила.

[16.4.] Приговор који је примљен по истеку рока из става 3. овог члана је неблаговремен и не узима се у разматрање.

 

Члан 17.

[17.1.] Комисија трезора разматра благовремено примљене приговоре из члана 16. ових Правила и саставља посебан записник у који уноси који су приговори основани, а који неосновани.

 

[17.2.] На основу Службеног привременог извјештаја из члана 15. ових Правила и посебног записника Комисије трезора из става 1. овог члана, Приређивач објављује Службени коначни извјештај за добитак „седмица“ у извлачењу у игри Лото 7/39 и добитак „седмица плус“ у извлачењу у игри Лото плус.

 

[17.3.] Службени коначни извјештај за одређено коло објављује се у склопу Службеног привременог извјештаја за прво наредно коло игре Лото 7 /39 и игре Лото плус.

 

Члан 18.

[18.1.] Имаоци потврда о уплати који имају добитак „шестица“,„петица“, „четворка“, „тројка“ у извлачењу, а чији је број добитака на потврди о уплати погрешно утврђен приликом верификације добитка на лутријском терминалу, имају право да поднесу захтјев за признавање права на добитак у року од 7 дана рачунајући од првог наредног дана по обављеном извлачењу за одређено коло игре Лото 7/39.

 

[18.2.] Захтјев се подноси у писаној форми Државној лутрији Србије, на адресу: Државна лутрија Србије д.о.о. Београд, улица Ускочка 4-6, 11000 Београд, Србија, лично или препорученом поштом, уз напомену „ПРИГОВОР – Централни трезор“.

 

[18.3.]  Захтјев за признавање права на добитак који је примљен по истеку рока из става 1. овог члана је неблаговремен и не узима се у разматрање.

 

[18.4.] Уколико Комисија трезора потврди да је захтjев основан, Приређивач на чијој територији је обављена уплата за учешће у игри дужан је да у року од 15 дана имаоцу потврде изврши исплату добитка.

 

 

 • ФОНД ДОБИТАКА

 

Члан 19.

[19.1.] Фонд добитака у редовном колу игре Лото 7/39 износи 50% од укупног износа уплате по документима који су депоновани у трезор за то коло.

 

[19.2.] Из фонда добитака из става 1. овог члана формира се:

 

 • фонд за „тројку“, по правилу, једнак је цијени 1 комбинације у игри Лото 7/39 помножен потврђеним бројем добитака са 3 поготка, осим ако Приређивач посебном одлуком не одреди другачије,

 

 • фонд за „четворку“, по правилу, једнак је цијени 10 комбинација у игри Лото 7/39 помножен потврђеним бројем добитака са 4 поготка, осим ако Приређивач посебном одлуком не одреди другачије,а затим, остатак фонда добитака, по одбитку фондова за „тројку“ и „четворку“ дијели се на:
 • фонд за за „петицу“ је: 25% од остатка фонда добитака,
 • фонд за „шестицу“ је: 25% од остатка фонда добитака и
 • фонд за „седмицу“ је: 50% од остатка фонда.

 

[19.3.] Приређивач може посебном одлуком увећати фонд из члана 19.1. и то увећање прикључити фонду неке врсте добитака из члана 19.2. ових Правила.

 

[19.4.] Износ добитка, по врстама добитака, утврђује се тако што се фонд добитака за сваку врсту добитка дијели сразмjерно потврђеним бројем добитка те врсте.

 

[19.5.] Уколико у одређеном колу игре Лото 7/39, није потврђен добитак  „седмица“, дио фонда добитка за ову врсту добитка преноси се у наредно коло, у дио фонда за ту врсту добитка.

 

[19.6.] Уколико у одређеном колу игре Лото 7/39, није потврђен добитак „шестица“, дио фонда добитка за ову врсту добитка преноси се у дио фонда добитака за „седмицу“ у истом колу игре Лото 7/39.

 

[19.7.] Уколико у одређеном колу игре Лото 7/39, није потврђен добитак „петица“, дио фонда добитака за ову врсту добитка преноси се у дио фонда добитака „седмицу“, у истом колу игре Лото 7/39.

 

[19.8.] Уколико је у фонду за „седмицу“ у игри Лото 7/39 акумулисан износ мањи од гарантованог, а добитак са седам погодака се извуче, фонд за добитак прве врсте у игри Лото 7/39 се увећава у том колу за недостајући износ.

 

[19.9.] Приређивач може посебном одлуком да изврши прерасподјелу на терет Фонда неисплаћених добитака у „Фонд добитака“ одређеног кола игре Лото 7/39 и то: за допуну недостајућег дела гарантованог фонда за добитак „седмица“ или за увећање фонда за добитак „седмица“, „шестица“, „петица“, „четворка“ и „ тројка“.

 

Члан 20.

[20.1.] Фонд добитака у редовном колу игре Лото плус износи 50% од укупног износа уплате по документима који су депоновани у трезор за то редовно коло.

 

[20.2.] Износ добитка „седмица плус“ утврђује се тако што се фонд добитака те врсте добитка дијели сразмјерно потврђеним бројем добитака „седмица плус“.

 

Члан 21.

[21.1.] Приређивач може да одреди минимални гарантовани износ фонда за добитке прве врсте, односно за „седмицу“ у основној и „седмицу плус“ у додатној игри.

 

[21.2.] Уколико је у фонду за „седмицу плус“ у игри Лото плус акумулисан износ мањи од гарантованог, а добитак са седам плус погодака се извуче, фонд за добитак прве врсте у игри Лото плус се увећава у том колу за недостајући износ.

 

[21.3.] Приређивач може посебном одлуком да изврши прерасподјелу на терет Фонда неисплаћених добитака у „Фонд добитака“ одређеног кола игре Лото плус и то за: допуну недостајућег дијела гарантованог фонда за добитак „седмица плус“, а може служити за увећање гарантованог фонда за добитак „седмица плус“.

 

 

 • ИСПЛАТА ДОБИТАКА

 

Члан 22.

[22.1.] Исправна добитна потврда из члана 8. ових Правила је она за коју се верификацијом путем рачунарског система Приређивача утврди да садржи добитак, при чему мора да има одштампане ознаке, бројеве, баркод и контролни код за исплату сходно члану 8. став 3. ових Правила.

 

[22.2.] Добитак „седмица“ у игри Лото 7/39 и „седмица плус“ у игри Лото плус исплаћују се у року од 60 дана рачунајући од првог наредног дана по објављивању Службеног коначног извјештаја.

 

[22.3.] Добитак „шестица“, „петица“, „четворка“ и добитак „тројка“, исплаћују се, по правилу, сљедећег дана по обављеном ТВ извлачењу.

 

[22.4.] Добитак „седмица“, и добитак „седмица плус“ исплаћује се на главној благајни у сједишту Државне лутрије Србије у Београду.

 

[22.5.] Остале добитке нижих врста исплаћује Приређивач на чијем уплатном мјесту је извршена уплата, односно лица која обављају исплату у име и за рачун Приређивача, а до износа који одреди Приређивач, односно на оним уплатним мјестима које посебно одреди Приређивач за исплате веће од тог износа.

 

Члан 23.

[23.1.] Добитак више врсте у истој комбинацији игре Лото 7/39 искључује добитак ниже врсте игре Лото 7/39 у истој комбинацији.

 

[23.2.] Добици од прве до пете врсте у игри Лото 7/39 не искључују добитак прве врсте

седмица плус“ у игри Лото плус утврђен у истој комбинацији.

 

[23.3.] Добитак прве врсте „седмица плус“ у игри Лото плус не искључује ниједну врсту добитка у игри Лото 7/39 у истој комбинацији.

 

[23.4.] Приликом одређивања износа за исплату у случајевима из ставова 2. и 3. овог члана узима се укупан износ свих добитака на једној добитној потврди о уплати.

 

[23.5.] Уколико се на појединачној потврди о уплати оствари добитак „ЕКСТРА ШАНСА“ и неки од добитака наведених у члану [12.1.] исти се међусобно не искључују.

 

[23.6.] Исплаћени добитак одмах се умањује за износ пореза на добитке, ако добитак подлијеже том порезу.

Члан 24.

[24.1.] Појединачно одигравање на једној добитној потврди доноси добитак у свакој комбинацији посебно, зависно од броја погодака у свакој одиграној комбинацији.

 

[24.2.] Системско одигравање комбинација доноси већи број добитака уколико је одигран већи број бројева у пуном систему, сходно Табели пуних система за игру Лото 7/39.

 

Члан 25.

[25.1.] Приликом исплате опорезивих добитака, уз предају исправне добитне потврде, добитник је дужан да на захтјев лица које обавља исплату на увид преда своју личну исправу – личну карту или пасош.

 

 • ОДГОВОРНОСТ ПРИРЕЂИВАЧА

 

Члан 26.

[26.1.] За обавезе према учесницима у игри Лото 7/39 и Лото плус одговара Приређивач на чијем уплатном мјесту је извршена уплата ако су испуњени услови утврђени овим Правилима.

 

[26.2.] Солидарна одговорност Приређивача је искључена.

 

[26.3.] Одговорност Приређивача из става 1. овог члана према имаоцу добитне потврде, настаје када се утврди да је потврда за учешће у игри Лото 7/39 и игри Лото плус примљена и депонована у трезор у року из члана 9. ових Правила.

 

[26.4.] Приређивач не одговара за штету усљед крађе, пожара, поплаве или друге више силе због чега је дошло до нестанка или уништавања потврда за учешће у игри Лото 7/39 и игри Лото плус.

 

[26.5.] Приређивач може из оправданих разлога отказати или одложити заказано извлачење, у свему у складу са одредбама Закона о играма на срећу.

 

[26.6.] Приређивач, односно Комисија за извлачење дужан је да на доступан начин објави информацију о одлагању или отказивању ТВ извлачења.

 

 • ЗАСТАРЈЕЛОСТ

 

Члан 27.

[27.1.] Право на наплату свих добитака застаријева у року од 60 дана, рачунајући од првог наредног дана по објављивању Службеног коначног извјештаја за одређено коло игре Лото 7/39 и Лото плус.

 

[27.2.] Приређивач је дужан да чува документа која су депонована у трезор најмање пет година, рачунајући од дана одржаног извлачења одређеног кола игре Лото 7/39 и игре Лото плус, осим у случају када је покренут судски спор ради остваривања права из учешћа у игри Лото 7/39 и/или игри Лото плус, Приређивач је дужан чувати записе потврда до правоснажног окончања судског спора.

 

[27.3.] За рјешавање спорова који проистичу из учешћа у игри Лото 7/39 и игри Лото плус надлежан је суд у сједишту Приређивача на чијој територији је извршена уплата.

 

[27.4.] Приређивач је дужан да предузму мјере заштите личних података од њихове злоупотребе, уништења, губитка, неовлашћених измјена или приступа подацима.

 

 • ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.

[28.1.] Ова Правила ступају на снагу по добијању сагласности Републичке Управе за игре на срећу, када престају да важе Правила игре на срећу „Лото 7 од 39 бројева“ бр.2339-01/11, а примијењују се почетком пријема уплате за коло игре Лото 7 од 39 бројева и Лото плус, које ће посебном одлуком одредити Приређивач.

 

[28.2.] Ова Правила биће објављена у складу са Законом о играма на срећу.

 

Број : _________-УП/17

Бања Лука, 01.12.2017. године

Предсједник Управе

Предузећа

Рајко Радовановић

 

 

На основу члана 23. и 25. Закона о играма на срећу („Службени гласник РС“, број 111/12) и члана 43. алинеја 18. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Управа предузећа на 119. сједници одржаној дана 23.03.2018. године, доноси

 

ПРАВИЛА ИГРЕ НА СРЕЋУ ЏОКЕР

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

[1.1.] Правила лутријске игре на срећу Џокер представљају опште услове (генералну понуду) за закључење уговора по приступу за учествовање у игри на срећу, којима се утврђује начин приређивања игре на срећу Џокер коју приређују „Лутрија Републике Српске“ а.д. Бања Лука (у даљем тексту Лутрија Републике Српске) на територији Републике Српске и „Државна Лутрија Србије“ д.о.о. Београд (у даљем тексту Државна лутрија Србије) на територији Републике Србије, заједнички назив Приређивачи ( у даљем тексту Приређивач).

Члан 2.

[2.1.] Ова Правила обавезују све субјекте који ступају у међусобне односе поводом приређивања игре Џокер: Приређивача, лица која примају уплату и учеснике у игри у својству лица која самом уплатом путем лутријских терминала или путем других телекомуникационих средстава прихватају ова Правила и обавезују се да ће их се придржавати.

[2.2.] Приређивач је дужан да објави ова Правила у дневној штампи и на интернет страници www.lutrijars.com.

[2.3.] Ова Правила морају да се налазе на свим уплатним мjестима Лутрије Републике Српске.

[2.4.] Лицима заинтересованим за игру, радник на уплатном мјесту је дужан да омогући упознавање са овим Правилима, односно да их да на увид.

 

[2.5.] Физичко лице – особа млађа од 18 година не може бити учесник у игри на срећу из члана 1. ових   Правила. Ради потврде пунољетства учесник је дужан, на захтјев лица које прима уплату, показати истом важећу личну исправу.

 

Члан 3.

[3.1.] Учесник у игри ЏОКЕР је ималац потврде о уплати путем лутријског терминала, ако је своју уплату извршио на уплатном мјесту Приређивача или ималац електронске потврде о уплати за учествовање у игри путем других телекомуникационих средстава, под условом да је уплата регистрована и благовремено депонована у Централни трезор Приређивача (у даљем тексту ”трезор”) који се налази у сједишту Приређивача, и то прије извлачења бројева за одређено коло игре ЏОКЕР, као и да су испуњени и други услови предвиђени овим Правилима.

[3.2.] Уплата за учешће у игри ЏОКЕР прима се на уплатним мјестима Приређивача путем лутријских терминала, или путем других телекомуникационих средстава.

 

 

 

 

II НАЧИН ПРИРЕЂИВАЊА И ПРИЈЕМ УПЛАТЕ

Члан 4.

[4.1.] Учесник у игри ЏОКЕР попуњава помоћни листић за пријем уплате за учешће у игри Лото 7/39 и Лото плус, на коме у рубрици “Играм ЏОКЕР комбинација”, обиљежава знаком ”X” укупан изабрани број ЏОКЕР комбинација, при чему у појединачним пољима те рубрике може обиљежити 1, 2, 5, 10 или 50 комбинација, односно ријеч “НЕ” уколико не жели да учествује у игри ЏОКЕР.

[4.2.] Помоћни листић је искључиво помоћно средство и не може послужити као доказ за учешће у игри, нити за исплату добитка. Доказ за учествовање у игри искључиво је потврда о уплати, односно е-потврда.

 

 

 

 

III ПОТВРДА О УПЛАТИ И ЕЛЕКТРОНСКА ПОТВРДА О УПЛАТИ

Члан 5.

[5.1]  Потврда о уплати је одштампани запис на  термо-папиру лутријског терминала послије очитавања одиграних броја ЏОКЕР комбинација са помоћног листића.

[5.2] Електронска потврда (е-потврда) о уплати представља електронски запис потврде о уплати у централном рачунарском систему Приређивача, код уплате путем других телекомуникационих средстава.

 

Члан 6.

[6.1]  У игри ЏОКЕР извлачи се шестоцифрени број који је одштампан на доњој десној страни помоћног листића из члана 4. став 1. ових Правила. Учесник бира шестоцифрени број приликом избора помоћног листића.

[6.2.] Приликом уплате попуњавањем помоћног листића, односно приликом уплате путем других телекомуникационих средстава, на потврди о уплати, односно е-потврди се исписује онолико шестоцифрених бројева у низу колико је учесник изабрао Џокер комбинација.

[6.3.] Уколико изабере више од једне Џокер комбинације, на потврди о уплати, односно е-потврди, биће као први исписан Џокер број који учесник може сам одабрати или који се налази на помоћном листићу, а затим слиједи растућа секвенца 6-цифрених бројева и то:

·           ако изабере 2 комбинације, на потврди, односно е-потврди, се исписује изабрана Џокер комбинација и сљедећа Џокер комбинација, која је такође 6-цифрени број увећан за 1 у односу на први Џокер број,

·           ако изабере 5 комбинација, на потврди, односно е-потврди, се исписује изабрана Џокер комбинација иза које слиједи низ од још 4 Џокер комбинације,

·           ако изабере 10 комбинација, на потврди, односно е-потврди,  се исписује изабрана Џокер комбинација иза које слиједи низ од још 9 Џокер комбинација и

·           ако изабере 50 комбинација, на потврди, односно е-потврди, се исписује изабрана Џокер комбинација иза које следи низ од још 49 Џокер комбинација.

[6.4.] Уколико низ 6-цифрених бројева досегне број 999 999, први сљедећи број је 000 000, затим 000 001, 000 002 итд.

[6.5.] Учесник може и сам одабрати први Џокер број без обзира на бројеве на помоћном листићу.

Члан 7.

[7.1.] Цијена комбинација у редовним и Специјалним колима игре ЏОКЕР износи 0,40 КМ.

Члан 8.

[8.1.] Игра ЏОКЕР редовно се приређује по колима два пута недјељно, по правилу, уторком и петком.

[8.2] У игри ЏОКЕР могу се приређивати и Специјална кола, у редовном или ванредном термину, и то тако што се уплата за Специјално коло може примати истовремено са уплатом редовног кола из става 1. овог члана.

[8.3] Ознака кола игре ЏОКЕР на потврди о уплати, односно е-потврди, идентична је ознаци кола у игри Лото 7/39 и игри Лото плус, тј. ЏОКЕР представља додатну игру игре Лото 7/39 и игре Лото плус и не може се уплатити самостално, па се према томе све одредбе Правила игре Лото 7 од 39 бројева и игре Лото плус у вези са начином и динамиком приређивања редовних и Специјалних кола односе и на начин и динамику приређивања игре ЏОКЕР.

Члан 9.

[9.1.] Помоћни листић се попуњава читко, без исправљања и неправилног прецртавања, односно тако што играч обиљежава број ЏОКЕР комбинација који жели да одигра или ријеч „НЕ“ уколико не жели да учествује у игри, у пољу предвиђеном за избор игре ЏОКЕР.

[9.2.] У игри ЏОКЕР учествују само оне потврде о уплати, односно е-потврде, које на себи имају исписан барем један, а највише 50 шестоцифрених Џокер комбинација, чиме се потврђује да је наплаћена накнада за учешће у игри.

[9.3.] Уколико означи ријеч “НЕ”, Учесник добија потврду о уплати, односно е-потврду, на којој је исписано “ЏОКЕР: НЕ” и тиме не учествује у извлачењу, без обзира на ознаке на помоћном листићу.

Члан 10.

[10.1.] Ималац потврде о уплати дужан је да упореди изабране комбинације на помоћном листићу са комбинацијама и отиснутим ознакама на потврди о уплати јер накнадни приговори не важе. Важећи је искључиво испис на потврди о уплати односно њен запис депонован у трезору Приређивача.

 

[10.2.] Добитна потврда гласи на доносиоца и представља једини основ за исплату добитака.

[10.3.] Уплата за игру ЏОКЕР може се примати за више кола унапријед, путем претплате.

[10.4.] Ако Приређивач на захтјев Учесника, из било ког разлога сторнира потврду о уплати, иста ће се сматрати неважећом и не учествује у утврђивању добитака тог кола, те посједовање сторниране потврде о уплати доносиоцу неће омогућити исплату добитка.

 

 

Члан 11.

[11.1.] Уплата за учешће у игри Џокер прима се до рока који одреди Приређивач, по правилу 2 сата пре почетка ТВ извлачења.

Лице овлашћено за пријем уплате дужно је да обавијести заинтересована лица о крајњем року уплате.

 

IV НАЧИН ИЗВЛАЧЕЊА, УТВРЂИВАЊЕ ДОБИТАКА И КОМИСИЈА ЗА ИЗВЛАЧЕЊЕ

Члан 12.

[12.1.] Извлачење бројева за игру ЏОКЕР се обавља у истом ТВ преносу када и ТВ извлачења бројева у игри Лото 7/39 и игри Лото плус.

[12.2.] Извлачење добитне комбинације у игри ЏОКЕР обавља се из посебног лутријског бубња са шест комора за извлачење појединачних цифара у распону од 0 до 9, од којих свака садржи по 10 куглица означених бројевима од 0 до 9.

[12.3.] Извлачи се шест бројева за добитак ЏОКЕР.

Члан 13.

[13.1.] Извлачење добитне комбинације у игри ЏОКЕР обавља се јавно, у директном ТВ преносу, пред Комисијом за извлачење од најмање три члана.

[13.2.] Чланове Комисије именује Приређивач.

[13.3.] Комисија за извлачење у четири примјерка води Записник о извученим бројевима за игру ЏОКЕР.

[13.4.] Записник потписују сви присутни чланови Комисије за извлачење.

[13.5.] Упутство о раду Комисије за извлачење доноси Приређивач.

 

V ФОНД ДОБИТАКА И КОМИСИЈА ЗА ПОТВРЂИВАЊЕ ДОБИТКА

Члан 14.

[14.1.] Фонд добитака у редовном колу игре ЏОКЕР износи 60% од укупног износа уплате по документима који су депоновани у трезор за то коло.

[14.2.] Приређивач може посебном одлуком да одреди минимални Гарантовани износ фонда за добитак ЏОКЕР.

[14.3.] Уколико је у фонду за “ЏОКЕР”, акумулисан износ мањи од гарантованог, а добитак ЏОКЕР се извуче, фонд за добитак се увећава у том колу за недостајући инос.

Члан 15.

[15.1.] У игри на срећу ЏОКЕР постоји једна врста добитка – ЏОКЕР, добитак са погођених свих 6 бројева.

[15.2.] Уколико у поједином извлачењу није утврђен добитак ЏОКЕР, фонд добитака из текућег кола преноси се у прво наредно коло.

[15.3.] Износ добитка утврђује се тако што се фонд добитка дели сразмјерно потврђеном броју добитака.

 

 

Члан 16.

[16.1.] Добитке потврђује Комисија за потврђивање, односно утврђивање добитака (у даљем тексту: Комисија трезора), у саставу од најмање три члана.

[16.2.] Чланове Комисије именује Приређивач.

[16.3.] Комисија трезора добитке потврђује само на основу докумената које је до рока утврђеног у члану 11. овог Правила депоновала у трезор.

[16.4.] Комисија трезора је дужна да најкасније у року од 3 дана од дана извлачења бројева одређеног кола, сачини записник о потврђеном износу уплате и потврђеном броју добитака.

[16.5.] На основу записника Комисије трезора објављује се Службени привремени извјештај о резултатима игре за одређено коло ЏОКЕР на начин из члана 2. став 2. ових Правила.

[16.6.] Службени привремени извјештај садржи:

·           добитну комбинацију за ЏОКЕР ;

·           износ примљене уплате;

·           укупан фонд за добитак ЏОКЕР;

·           број добитака и износ добитка;

·           бројеве потврда о уплати или е-потврда о уплати који су остварили добитак ЏОКЕР;

·           рок за подношење приговора за добитак ЏОКЕР у извлачењу;

·           рок за исплату добитка.

[16.7.] Приређивач у дневном листу и на интернет страници www.lutrijars.com, објављује Службени привремени извештај о резултатима игре, а најкасније у року од 3 дана од дана извлачења одређеног кола.

[16.8.] Службени привремени извештај потписују директори Приређивача.

Члан 17.

[17.1.] Ималац потврде о уплати, односно е-потврде, који има добитак “ЏОКЕР” у одређеном колу, а чији број потврде о уплати, односно е-потврде, није објављен или је број добитака на потврди о уплати, односно е-потврди, погрешно објављен у Службеном привременом извештају за одређено коло, има право да поднесе приговор.

[17.2.] Приговор се подноси у писаној форми на адресу: Државна лутрија Србије д.о.о. Београд, улица Ускочка 4-6, 11000 Београд, Србија, уз напомену “ПРИГОВОР – Централни трезор”, лично или препорученом поштом.

[17.3.] Посљедњи дан за приспјеће приговора из става 1. овог члана је на дан извлачења бројева наредног кола игре  Џокер, до рока из члана 11. ових Правила.

[17.4.] Приговор који је примљен по истеку рока из става 3. овог члана је неблаговремен и не узима се у разматрање.

 

 

 

 

Члан 18.

[18.1.] Комисија трезора разматра благовремено примљене приговоре из члана 17. ових Правила и саставља посебан записник у који уноси који су приговори основани, а који неосновани.

[18.2.] На основу Службеног привременог извјештаја из члана 16. ових Правила и посебног записника Комисије трезора из става 1. овог члана, Приређивач објављује Службени коначни извјештај за добитак “ЏОКЕР” у извлачењу у игри ЏОКЕР.

[18.3.] Службени коначни извјештај за одређено коло објављује се у склопу Службеног привременог извјештаја за прво наредно коло игре Лото 7 /39 и игре Лото плус.

 

VI ИСПЛАТА ДОБИТАКА

Члан 19.

[19.1.] Добитак “ЏОКЕР” исплаћују се у року од 60 дана рачунајући од првог наредног дана по објављивању Службеног коначног извјештаја игре ЏОКЕР.

Члан 20.

[20.1.] У случају да добитник на истој потврди, односно е-потврди, оствари добитак у игри ЏОКЕР и у играма  Лото 7/39 и Лото плус, добитке ће потраживати и наплаћивати истовремено, у складу са роковима исплате и врстама добитака оствареним у обе игре истовремено.

[20.2.] Добитак ЏОКЕР исплаћује Приређивач.

[20.3.] Приређивач може посебном одлуком да изврши прерасподјелу Фонда неисплаћених добитака у ”Фонд  добитака” игре ЏОКЕР за допуну недостајућег дела гарантованог фонда  или за увећање фонда добитака ЏОКЕР.

 

VII ОДГОВОРНОСТ ПРИРЕЂИВАЧА

Члан 21.

[21.1.] За добитке према учесницима, Приређивач одговора свим својим средствима, ако су испуњени услови утврђени овим Правилима.

[21.2.] Солидарна одговорност Приређивача је искључена.

Члан 22.

[22.1.] За обавезе према Учесницима у игри ЏОКЕР одговара Приређивач на чијем уплатном мјесту је извршена уплата ако су испуњени услови утврђени овим Правилима.

[22.2.] Одговорност Приређивача из става 1. овог члана према имаоцу добитне потврде настаје када се утврди да је потврда за учешће у игри ЏОКЕР примљена и депонована у трезор у року из члана 11. ових Правила.

[22.3.] Приређивач не одговара за штету услед крађе, пожара, поплаве или друге више силе због чега је дошло до нестанка или уништавања потврда за учешће у игри ЏОКЕР.

[22.4.] Приређивач може из оправданих разлога отказати или одложити заказано извлачење, у свему у складу са одредбама Закона о играма на срећу.

[22.5.] Приређивач, односно Комисија за извлачење дужан је да на доступан начин објави информацију о одлагању или отказивању ТВ извлачења.

VIII ЗАСТАРЈЕЛОСТ

Члан 23.

[23.1.] Право на наплату свих добитака застаријева у року од 60 дана, рачунајући од првог наредног дана по објављивању Службеног коначног извјештаја за одређено коло игре ЏОКЕР.

Члан 24.

[24.1.] Подаци о уплати у игри ЏОКЕР чувају се на начин као и подаци игре Лото 7/39 и игре Лото плус.

 

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25.

[25.1.] У погледу начина приређивања, обраде, и других услова за учешће у игри ЏОКЕР, а који нису регулисани овим Правилима, у свему важе одговарајуће одредбе Правила игре на срећу Лото 7/39 и игре Лото плус.

Члан 26.

[26.1.] За рјешавање спорова који проистичу из учешћа у игри ЏОКЕР надлежан је суд у сједишту Приређивача на чијој територији је извршена уплата.

Члан 27.

[27.1.] Ова Правила ступају на снагу даном добијања сагласности од стране Републичке управе за игре за срећу, а примјењују се почетком пријема уплате за коло игре ЏОКЕР, које ће посебном одлуком одредити Приређивач. Ступањем на снагу ових Правила престају да важе Правила игре на срећу „ЏОКЕР“ од 10.11.2009. године, те Правила о измјенама и допунама правила игре на срећу „ЏОКЕР“ од 22.07.2011. године.

 

 

Број:1482-УП/18

Бања Лука,23.03.2018.

Предсједник управе Предузећа

Рајко Радовановић

 

На ова правила одобрена је сагласност од стране Републичке управе за игре на срећу, број 06/4-463-0805/18 од 12.04.2018. године.