Правила инстант срећке “Џек пот”

Члан 1.

 

Овим Правилима утврђују се начин и услови под којим Лутрија Републике Српске (у даљем тексту: Приређивач) приређује новчану инстант срећку (инстант лутрију) “JACK POT“ 001 (у даљем тексту: инстант срећка).

 

Члан 2.

            Инстант срећка приређује се на територији дефинисаној законским одредбама.

 

Члан 3.

            За регулисање односа проистеклих из учешћа у инстант срећки важећа су ова Правила и она су обавезујућа како за учеснике у игри (играче), који их прихватају куповином инстант срећке, тако и за Приређивача и штампарију која по Уговору врши штампање инстант срећке.

 

Члан 4.

 

Прва серија инстант срећке емитује се у емисији од 600.000 (шесто хиљада) комада.

 

Члан 5.

 

Првој серији инстант срећке додјељује се јединствена шифра игре: 27.

Штампарија из члана 3. обавезна је да шифре у бар код формату на инстант срећки штампа у складу са Одлуком о начину шифровања инстант и експрес срећки коју јој Приређивач доставља уз ова Правила.

 

Члан 6.

 

Директор Лутрије Републике Српске именује Комисију за срећке. Комисија доноси шему добитака и мијешања инстант срећке, која је обавезујућа за штампарију из чл. 3. Иста Комисија врши квантитативни и квалитативни пријем цјелокупне емисије инстант срећке. Инстант срећка се може пустити у продају након мишљења Комисије за срећке да је срећка у складу са Правилима игре.

Штампарија из члана 3. гарантује да исписи на срећкама испод емулзије не могу бити препознатљиви просвјетљивањем или неком другом методом, осим правилно отвореним срећкама путем гребања емулзије, при чему варијабилни испис мора остати неоштећен, у складу са овим Правилима. Поменуте особине срећка мора задржати трајањем рока за продају инстант срећке.

 

Члан 7.

 

Предња страна инстант срећке садржи: лого фирме, назив инстант срећке, лого игре, рекламни лого, цијена 1 КМ, бар-код, податак о премији, број серије и седам површина прекривених емулзијом. Испод шест површина са емулзијом налазе се 6 (шест) поља са износом потенцијалног добитка у КМ исписаног бројевима, а испод доње површине са емулзијом налази се бар-код и обавјештење играчима о могућности освајања робног пакета.

Инстант срећка је правоугаоног облика.

Димензије инстант срећке су: 100,5 mm х 63,5 mm, обрезано.

На полеђини инстант срећке налази се скраћени извод из Правила игре, план инстант срећке, рекламни лого, број серије и рок у ком престаје право на наплату добитака.

 

Члан 8.

 

Цијена једне инстант срећке је 1 КМ. Емисија једне серије је 600.000 комада, а емисиона вриједност је 600.000 КМ. Фонд добитака износи 55% емисионе вриједности серије, тј. 330.000 КМ.

Фонд добитака једне серије распоређује се по сљедећем плану:

 

РАСПОРЕД ФОНДА ДОБИТАКА:

1 ПРЕМИЈА од         20.000 КМ    =    20.000 КМ

2 ПРЕМИЈЕ по         10.000 КМ    =    20.000 КМ

3 ПРЕМИЈЕ по           5.000 КМ    =     15.000 КМ

10 ПРЕМИЈА по         1.000 КМ    =     10.000 КМ

40 ПРЕМИЈА по            500 КМ    =     20.000 КМ

250 ДОБИТАКА по       100 КМ     =    25.000 КМ

500 ДОБИТАКА по         50 КМ     =    25.000 КМ

2.700 ДОБИТАКА по      10 КМ     =    27.000 КМ

6.000 ДОБИТАКА по        5 КМ     =    30.000 КМ

12.000 ДОБИТАКА по      2 КМ     =    24.000 КМ

114.000 ДОБИТАКА по    1 КМ     =  114.000 КМ

135.450 ДОБИТАКА и 56 ПРЕМИЈА у износу од   330.000 КМ

 

 

Члан 9.

 

Добици инстант срећке су у новцу. Новчани добитак представља једноструки износ у новцу који се, након скидања емулзије, покаже на три од шест поља описаних у чл. 7.

Робни пакети: на 2.000 недобитних срећки играчи освајају робни пакет вриједности 10 КМ.

 

Добитник је лице које посједује инстант срећку у складу са овим Правилима.

 

Члан 10.

 

Инстант срећка гласи на доносиоца. Лице које не посједује инстант срећку ни у ком случају не може тражити исплату добитка. Приликом наплате добитка добитник је дужан предати лицу овлаштеном за исплату неоштећену инстант срећку, као и показати личну исправу на захтјев овлаштеног лица.

Инстант срећка је неважећа ако је поцијепана, оштећена,  или ако су дјелимично или у цјелости оштећени бар-код, бројеви и слова  приликом скидања емулзије. Неважећа инстант срећка се не може наплатити, нити ималац такве инстант срећке има право на поврат цијене инстант срећке.

 

Члан 11.

 

Учесник има право да тражи поврат новца у висини цијене једне инстант срећке ако су грешком штампарије погрешно одштампани или нису уопште одштампани бројеви и слова на површинама прекривеним емулзијом.

 

Члан 12.

 

Порез на новчане добитке плаћа учесник који је остварио добитак на инстант срећки. Код добитака који подлијежу опорезивању, Приређивач ће обуставити порез на добитак приликом исплате добитка.

 

Члан 13.

 

Исплата новчаних добитака врши се на продајним мјестима до висине одређене одлуком Приређивача и у сједишту Приређивача.

 

Члан 14.

 

Рок продаје инстант срећке је једна година. Датум почетка и датум престанка продаје инстант срећке одређују се одлуком Приређивача. Такође, рок продаје инстант срећке може се продужити одлуком Приређивача. Право на наплату добитака застаријева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају инстант срећке од стране Приређивача.

Члан 15.

 

Приређивач не сноси одговорност за срећке које су на било који начин нестале или оштећене у току продаје, у којем случају се сматра да је продавач купио све срећке за које тврди да су нестале, украдене, изгубљене или оштећене.

 

Члан 16.

 

Испод емулзије која се скида гребањем налази се шифра у бар-код формату. Приређивач чува тајност шифре. Директор Лутрије РС одређује лица за употребу и чување тајности шифре.

Члан 17.

 

Ова Правила ће бити објављена у дневној штампи и доступна су свим учесницима на продајним мјестима Приређивача.

Члан 18.

 

За евентуалне спорове проистекле из учешћа у инстант срећки, надлежан је Основни суд у Бањалуци.

Члан 19.

 

Ова Правила ступају на снагу даном добијања сагласности од стране Управе за игре на срећу, а примјењују се од дана пуштања у продају инстант срећке.

 

Број: 3230- УП/16

Бања Лука, 30.06. 2016. године

 

                                                                                                         Предсједник Управе

                                                                                                                 Предузећа

                                                                                     Рајко Радовановић

На ова Правила одобрена је сагласност од стране Републичке управе за игре на срећу, број Рјешења 06/4-463-2446/16 од 22.08.2016. године