Правила игре “ТВ Бинго on-line”

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

 

[1.1.] Овим Правилима се утврђују општи услови за закључење уговора по приступу за учешће у класичним играма  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС које заједнички приређују „Лутрија Републике Српске“ а.д. Бања Лука на територији на којој обавља своју делатност (у даљем тексту Лутрија Републике Српске) и „Државна лутрија Србије“ д.о.о. Београд на територији Републике Србије, (у даљем тексту: Државна лутрија Србије)  заједнички назив Приређивачи (у даљем тексту: Приређивач).

 

Члан 2.

 

[2.1.] За обавезе према учесницима у игри Приређивачи одговарају свим својим средствима, ако су испуњени услови утврђени овим Правилима.

 

Члан 3.

 

[3.1.] Ова Правила су искључиви законски и правни основ за закључивање уговора по приступу за учешће у игри ТВ БИНГО и игри БИНГО ПЛУС.

[3.2.] Уговор из става 1. овог члана је закључен између Приређивача и Учесника у игри уплатом износа за учешће у игри ТВ БИНГО и/или игри БИНГО ПЛУС, у складу са чланом 6. став 3. ових Правила, путем лутријских терминала или преко средстава електронске комуникације (у даљем тексту: интернета) успешним закључењем регистрације Корисничког налога на интернет страници Државне лутрије Србије-www.lutrija.rs и активирањем Корисничког налога на уплатном месту Државне лутрије Србије.

 

[3.3.] Уплатом износа за учешће у игри ТВ БИНГО и/или игри БИНГО ПЛУС Учесник у игри је прихватио ова Правила и обезбедио учешће у игри на срећу на начин и према условима утврђеним овим Правилима.

 

Члан 4.

 

[4.1.] Учесником у игри ТВ БИНГО и/или игри БИНГО ПЛУС сматра се лице које је са Приређивачем закључило уговор из члана 3. ових Правила и као доказ поседује потврду о уплати (у даљем тексту: потврда), ако је своју уплату извршио на уплатном месту Приређивача, или ималац електронске потврде о уплати за учествовање у игри преко интернета (у даљем тексту: е-потврда), под условом да је запис њеног садржаја благовремено депонован у Централни трезор Државне лутрије Србије (у даљем тексту ’’трезор’’) на неизбрисивом медију пре извлачења бројева одређеног кола и да су записи на потврди, односно е-потврди и депоновани записи истоветни.

 

[4.2.] Физичко лице – особа млађа од 18 година не може бити Учесник  у игри на срећу из члана 1. ових Правила. Ради потврде пунолетства Учесник је дужан, на захтев лица које прима уплату, показати истом на увид важећу личну исправу.

У игри на срећу ТВ БИНГО и игри на срећу БИНГО ПЛУС преко интернета могу учествовати само лица старија од 18 година.

 

[4.3.] Државна лутрија Србије неће дозволити регистровање Корисничког налога особама млађим од 18 година, а према подацима депонованим од стране корисника у поступку регистрације и на основу увида у одговарајући документ приликом активирања Корисничког налога.

 

[4.4.] Уплата за учешће у игри ТВ БИНГО и/или игри БИНГО ПЛУС врши се на уплатним местима Приређивача, на помоћном листићу који издаје Приређивач.

 

[4.5.] Уплата за учешће у игри ТВ БИНГО и/или игри БИНГО ПЛУС преко интернета врши се на интернет страници Државне лутрије Србије где Учесник може да одигра игру самостално у интеракцији са централним рачунарским системом Државне лутрије Србије, без непосредног представника Државне лутрије Србије.

 

[4.6.] За учествовање у игри ТВ БИНГО и/или игри БИНГО ПЛУС преко интернета Учесник мора бити регистрован код Државне лутрије Србије на начин описан у члану 7. ових Правила и мора да уплати новчана средства на свој Кориснички налог.

 

[4.7.] Сваки регистровани играч добија јединствени идентификациони број као и е-потврду о уплати  за одређено коло игре.

 

[4.8.] Учешће у игри ТВ БИНГО и/или игри БИНГО ПЛУС преко интернета Државна лутрија Србије обезбеђује искључиво на својој интернет страници, којој се може приступити и преко мобилне апликације.

 

 

II НАЗИВ, ОПИС И ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ИГРЕ ТВ БИНГО И ИГРЕ БИНГО ПЛУС

 

Члан 5.

 

[5.1.] Игра ТВ БИНГО, заједно са игром БИНГО ПЛУС,  редовно се приређује по колима, по правилу, једном недељно и то понедељком. У случају измене дана извлачења, Приређивач објављује посебну одлуку којом одређује трајање кола и датум извлачења.

 

[5.2.] Игра ТВ БИНГО и игра БИНГО ПЛУС приређиваће се до доношења одлуке Приређивача о престанку приређивања игре.

 

[5.3.] У игри ТВ БИНГО, заједно са игром БИНГО ПЛУС, могу се приређивати ванредна кола, у редовном или ванредном термину, и то тако што се уплате за ванредно коло могу примати истовремено са уплатом редовног кола из става 1. овог члана на посебно означеним помоћним  листићима са ознаком Ц („цео листић“).

 

[5.4.] Приређивач је  дужан да пре почетка пријема уплате ванредног кола објави посебну одлуку о приређивању тог кола на начин из члана 36. ових Правила, која садржи  врсте добитака и трајање кола, које може да буде краће или дуже од 7 дана, као и датум извлачења.

 

III ПРИЈЕМ УПЛАТЕ НА УПЛАТНОМ МЕСТУ

Члан 6.

 

[6.1.] Уплате за учешће у игри ТВ БИНГО и/или игри БИНГО ПЛУС на уплатном месту примају се искључиво преко online система Приређивача путем лутријских терминала, очитавањем помоћног тикета.

[6.2.] Начин исписа комбинација бројева и других података на помоћном тикету и потврди ближе су одређени у члановима 22. и 23. ових Правила.

 

[6.3.] Учесник се опредељује и врши уплату на једном од два основна типа помоћних листића:

–             за уплату у редовним колима- помоћни тикет са ознаком А или Б (“половина листића”) или

–             за уплату у ванредним колима- помоћни листић са ознаком Ц (“цео листић”).

 

[6.4.] Учесник у игри на срећу ТВ БИНГО и/или игри БИНГО ПЛУС у редовним колима који се определи за уплату помоћног листића са ознаком А или Б, затим се опредељује и врши уплату за једну од три могуће опције пријема уплате из става 1. овог члана:

 

–             Опција АБ1 – уплаћују се три комбинације 15 од 90 бројева (у даљем тексту: Бинго комбинације) на основу које се утврђују “Бинго” добици , одређени чланом 20. став 1. тачка  1. ових Правила;

 

–             Опција АБ2 – уплаћују се две комбинације 20 од 75 бројева (у даљем тексту: Бинго Плус комбинације) на основу које се утврђују Бинго Плус добици, одређени чланом 20. став 1. тачка  2. ових Правила;

 

–             Опција АБ3 – обухвата уплату опције 1 и опције 2 истовремено.

 

[6.5.] Учесник у  игри на срећу ТВ БИНГО и/или игри БИНГО ПЛУС у ванредним колима, опредељује се и врши уплату за једну од три могуће опције пријема уплате из става 1. овог члана:

 

–             Опција Ц1 – уплаћују се шест Бинго комбинација 15 од 90 бројева на основу којих се утврђују “Бинго” добици, одређени чланом 20. став 1. тачка  1. ових Правила;

 

–             Опција Ц2 – уплаћују се четири Бинго Плус комбинације 20 од 75 бројева на основу које се утврђују Бинго Плус добици, одређени чланом 20. став 1. тачка  2. ових Правила;

 

–             Опција Ц3 – обухвата уплату опције Ц1 и опције Ц2 истовремено.

 

IV ПРИЈЕМ УПЛАТЕ ПРЕКО ИНТЕРНЕТА И РЕГИСТРАЦИЈА КОРИСНИЧКОГ НАЛОГА

 

Члан 7.

 

[7.1] Уплате за учествовање у игри ТВ БИНГО и/или игри БИНГО ПЛУС преко интернета примају се на интернет страници Државне лутрије Србије, избором понуђених опција.

 

[7.2] Учесник у игри ТВ БИНГО и/или игри БИНГО ПЛУС може да изабере једну од понуђених опција пријема уплате.

За учествовање у игри ТВ БИНГО и/или БИНГО ПЛУС преко интернета Учесник мора бити регистрован на интернет страници Државне лутрије Србије.

 

[7.3] Учесник региструје Кориснички налог приступом модулу „РЕГИСТРУЈ СЕ“ на Интернет страници Државне лутрије Србије, депоновањем својих личних података и прихватањем ових Правила избором опције „Прихватам све одредбе и услове играња“.

 

[7.4] Учесник може регистровати само један Кориснички налог на Интернет страници Државне лутрије Србије, те Државна лутрије Србије задржава право да у случају препознавања више Корисничких налога са идентичним депонованим  личним подацима, све хронолошки млађе Корисничке налоге тренутно угаси и поништи све трансакције извршене са истих Корисничких налога.

 

[7.5] Регистрација  Учесника  је процес преузимања и депоновања података о Учеснику у играма на срећу преко интернета у  рачунарски систем Државне лутрије Србије.

 

[7.6] Током поступка регистрације Учесник је обавезан да тачно попуни задати образац за регистрацију који садржи следеће корисничке податке:

1.     ЛИЧНИ ПОДАЦИ:Титула, Име и презиме, Пол, Држава, Адреса, Насеље, поштански број, Датум рођења, е-маил, потврда е-маила, Број телефона;

2.       ЛИЧНА ИДЕНТИФИКАЦИЈА: ЈМБГ, Број банковног рачуна;

3.       ПОДАЦИ ЗА ПРИЈАВУ: Корисничко име, Лозинка, Потврда лозинке, Сигурносно питање, Сигурносни одговор;

4.       ПОДЕШАВАЊА: Валута налога, Жељени начин комуникације, Како сте чули за нас.

 

[7.7]   Учесник је обавезан да попуни поља обележена са „Обавезно“ у задатом обрасцу за регистрацију.

 

[7.8] Након уноса личних података, Државна лутрије Србије утврђује да ли је лице пунолетно, провером ЈМБГ-а и датума рођења.

Кориснику који не означи опцију „Прихватам све одредбе и услове играња у започетом поступку регистрације Корисничког налога“, на Интернет страници Државне лутрије Србије, Кориснички налог неће бити регистрован, те исто лице неће стећи својство Учесника у играма на срећу преко интернета.

 

[7.9] За приступ систему Државне лутрије Србије мора се активирати налог на уплатном месту Државне лутрије Србије, где се преко личних докумената, која се дају на увид лицу које прима уплату, утврђује пунолетство и додељује број лутријске картице са штампаном потврдом. Тек након активирања Корисничког налога на уплатном месту Државне лутрије Србије, могућа је пријава на систем, и то путем потврде на линк из активационог е-маила који Државна лутрије Србије шаље Учеснику.

 

[7.10] По успешној регистрацији Корисничког налога, Учесник је дужан да редовно ажурира своје личне податке.,

 

[7.11] Учесник приликом регистрације Корисничког налога у избору Корисничког имена и лозинке не може користити термине који се могу сматрати увредљивим и дискриминишућим по било ком основу, а у случају да исте користи, Државна лутрија Србије може одбити регистрацију налога, односно исти угасити без обавезе образлагања.

 

[7.12] Учесник се обавезује да чува у тајности своју лозинку која је позната само њему (она није позната, нити доступна Државној лутрији Србије), те сам сноси ризик евентуалне  злоупотребе лозинке.

 

[7.13] Учесник се обавезује да чува у тајности одговор на сигурносно питање, које се користи као додатна сигурносна провера приликом појединих поступака утврђивања идентитета.

 

[7.14] Све трансакције извршене са Корисничког налога са важећим Корисничким именом и лозинком сматраће се важећим, а под условом да на Рачуну корисничког налога Учесник располаже са довољно средстава да изврши уплату за игру коју жели да одигра преко интернета.

 

[7.15] За истинитост депонованих личних података у поступку регистрације Корисничког налога  одговара у целости Учесник који је отворио Кориснички налог, а у свему у складу са законом.

Регистрацијом Корисничког налога Учесник даје изричит пристанак за прикупљање података из члана 7.6. ових Општих Правила и њихову обраду у сврху учествовања у играма на срећу преко интернета и овлашћује Државну лутрију Србије да може извршити проверу валидности депонованих личних података у поступку регистрације Корисничког налога.

 

[7.16] У случају невалидности депонованих личних података или података о текућем рачуну Учесника, а коју Државна лутрија Србије утврди у поступку провере података у смислу претходног става, односно, у случају да иста провера резултира утврђивањем да Учесник не испуњава услове за учествовање у играма на срећу преко интернета предвиђене овим Правилима и законом, Учеснику неће бити одобрена регистрација Корисничког налога све док Учесник не конвалидира свој Кориснички налог депоновањем исправних података.

 

[7.17] Лични подаци Учесника, подаци о текућем рачуну и други подаци о Учеснику депоновани у Корисничком налогу представљају податке које је Државна лутрија Србије дужна да штити у свему у складу са Законом о заштити података о личности (“Сл. гласник РС”, бр. 97/2008, 104/2009 – др. закон, 68/2012 – одлука УС и 107/2012).

 

[7.18] Државна лутрија Србије задржава право да открије личне податке и податке са одређеног Корисничког налога уколико то захтева закон, државни органи, институције или други регулаторни орган.

 

[7.19] У поступку регистрације Корисничког налога на истом се аутоматски креира Рачун корисничког налога на коме се воде и евидентирају сва полагања депозита, све уплате, сви остварени добици и све исплате извршене за предметни Кориснички налог.

 

[7.20] Учесник може извршити полагање депозита на Рачун корисничког налога трансфером средстава са свог текућег рачуна код пословне банке са седиштем на територији Републике Србије са позивом на број који једнозначно одређује Рачун корисничког налога Учесника, на коју се врши уплата; уплатницом на шалтеру поште или банке на територији Републике Србије са јединственим позивом на број за сваког Учесника који једнозначно одређује Рачун корисничког налога Учесника; коришћењем платне картице за електронско плаћање прихватљиве за Државну лутрију Србије; уплатом готовине до висине износа одређеног одлуком Државне лутрије Србије, на било ком уплатном месту Државне лутрије Србије уз помоћ лутријске картице коју издаје Државна лутрија Србије, а која је везана за Рачун корисничког налога Учесника.

 

[7.21] Учесник је дужан да проверава стање Рачуна корисничког налога приликом сваког пријављивања. У случају било какве неусаглашености стања Рачуна корисничког налога са евиденцијом Учесника о трансакцијама, Учесник је дужан да без одлагања о томе обавести Државну лутрију Србије ради усаглашавања и предузимања евентуално потребних заштитних мера.

 

[7.22] У случају измене корисничких података Учесник је дужан одмах обавестити Државну лутрију Србије тако што ће преко интернета на свом Корисничком налогу сам изменити корисничке податке (осим: датум рођења, ЈМБГ, E-mail, држава, валута, корисничко име). У супротном одговара за све пропусте или штету која је настала услед необавештавања Државне лутрије Србије о насталим променама.

 

[7.23] У случају да Учесник заборави лозинку, те затражи промену исте,  Државна лутрија Србије ће послати е-маил са одговарајућом адресом на којој се налази образац за промену лозинке.

 

[7.24] Учесник може поднети Захтев за затварање Рачуна корисничког налога без навођења разлога у било ком тренутку, искључиво у писаном облику препорученом пошиљком или непосредном предајом у радном времену у седишту Државне лутрије Србије, као и e-mailom на адресу kontakt.centar@lutrija.rs.

 

[7.25] Једном затворен Рачун корисничког налога Учесник може се поново отворити, искључиво на писани захтев препорученом пошиљком или непосредном предајом у радном времену у седишту Државне лутрије Србије као и e-mailom на адресу kontakt.centar@lutrija.rs

 

[7.26] Државна лутрија Србије задржава право да затвори Рачун корисничког налога Учесника уколико исти не испуњава услове прописане овим Правилима, те законским и подзаконским прописима којима се уређује подручје приређивања игара на срећу.

 

[7.27] Рачун корисничког налога може се затворити тек по истеку рока за исплату већ уплаћених листића, односно у року од 60 дана, рачунајући од првог наредног дана по објављивању Службеног коначног извештаја за одређено коло игре ТВ БИНГО и/или БИНГО ПЛУС. У поступку затварања Рачуна корисничког налога, Учеснику се исплаћују средства расположива за исплату и уплаћена средства у складу са овим Правилима.

 

[7.28] Пре уплате игре на срећу преко интернета, Учесник у игри мора имати евидентирано довољно средстава на свом Рачуну корисничког налога.

За уплату у игри на срећу путем интернета Учесник мора да изврши двоструку потврду жељене трансакције уплате игре.

 

[7.29] Једном извршена трансакција уплате игре не може се поништити. Државна лутрија Србије није одговорна за грешке при куцању, људске грешке, софтверске или очигледне грешке у односу на било који производ или информацију на Интернет страници Државне лутрије Србије.

 

[7.30] Уколико Учесник у игри на срећу преко интернета располаже средствима за игру из различитих извора (уплате које је извршио на Рачун корисничког налога, добици и бонуси), систем приређивања прво ће користити бонусе, затим уплаћена средства и средства од добитака.

 

[7.31] Остварени добици преносе се на Рачун корисничког налога Учесника након што Државна лутрија Србије потврди исплату добитака у свом централном рачунарском систему.

Са Рачуна корисничког налога могу се исплатити само средства расположива за исплату. У средства расположива за исплату евидентирају се добици.

Исплата са Рачуна корисничког налога обавља се на текући рачун Учесника евидентиран код  Државне лутрије Србије или исплатом у готовини до висине износа одређеног одлуком Државне лутрије Србије, на уплатним местима Државне лутрије Србије, која су посебно означена за вршење ове услуге, по захтеву Учесника.

 

[7.32] Учесник може да затражи повлачење новчаних средстава која је уплатио на свој Рачун корисничког налога (депозит) на начин из ових Правила, укључујући и остварене добитке, а Државна лутрија Србије је дужна да му тражена новчана средства  исплати у року од 72 сата од иницирања повлачења новчаних средстава.

 

[7.33] Подаци о текућем рачуну које Учесник даје служе искључиво за исплату средстава од добитака или поврат претходно уплаћених средстава. Државна лутрија Србије нема никакву могућност располагања средствима на том рачуну.

 

[7.34]  Пре подношења захтева за исплату на рачун, Учесник је дужан да у пољу за регистрацију на свом Корисничком налогу унесе број свог текућег рачуна на који жели да му се изврши исплата. Учесник је дужан да на захтев Државне лутрије Србије достави доказ о власништву на текућем рачуну.

 

[7.35]  Уколико Учесник не поступи на начин предвиђен чланом 7.34 ових Правила, Државна лутрија Србије има право да одбије захтев за пренос средстава. Државна лутрија Србије не сноси одговорност уколико је Учесник погрешно унео број текућег рачуна или услед грешке за коју је одговорна банка преко које се врши пренос средстава.

 

[7.36]  Од тренутка подношења захтева Учесника за исплату средстава на његов текући рачун или у готовини, захтевана средства се резервишу на Рачун корисничког налога Учесника и овим средствима Учесник не може располагати до тренутка извршења преноса средстава на текући рачун Учесника, односно до тренутка исплате целокупних средстава у готовини.

 

[7.37]  Пренос средстава са Рачуна корисничког налога Учесника на текући рачун Учесника се извршава када банка потврди да је извршен пренос средстава. Исплатом средстава на текући рачун Учесника сматра се тренутак резервације износа средстава на Рачуну корисничког налога Учесника и Државна лутрија Србије не сноси одговорност за пренос средстава са Рачуна корисничког налога на текући рачуна Учесника, нити за трајање овог преноса средстава.

 

V НАЧИН УТВРЂИВАЊА ДОБИТАКА У ИГРИ ТВ БИНГО И ИГРИ БИНГО ПЛУС

 

Члан 8.

 

[8.1.] Извлачење бројева за утврђивање добитака на основу уплаћених Бинго  комбинација обавља се путем лутријског бубња у којем је смештено 90 куглица са исписаним различитим бројевима, од броја 1 до броја 90, у директном телевизијском преносу. Извлачење се зауставља у тренутку када се утврди да је уплаћена Бинго комбинација са свих 15 погођених бројева, у складу са чланом 20. ових Правила.

 

[8.2.] Изузетно од става 1. овог члана, извлачење броја на основу кога се утврђују добици “Замена” обавља се путем лутријског бубња у којем је смештено 10 куглица са исписаним различитим бројевима, од 0 до 9, у директном телевизијском преносу.

 

[8.3.] Извлачење бројева за утврђивање добитака на основу уплаћених Бинго Плус комбинација обавља се путем лутријског бубња у којем је смештено 75 куглица са исписаним различитим бројевима, од броја 1 до броја 75, у директном телевизијском преносу. Извлачење се зауставља у тренутку када се утврди да је уплаћена Бинго Плус комбинација са свих погођених 20 бројева, у складу са чланом 20. ових Правила.

[8.4.] Изузетно од става 3. овог члана, извлачење броја на основу кога се утврђује добитак “Коцкица” обавља се у директном телевизијском извлачењу бацањем модела јамб коцкице прикладне величине у телевизијском студију са исписаним симболима на свакој страни коцке. Сваки симбол приказује само један од бројева од 1 до 6 на свакој од 6 страна коцке у виду тачака. Број који је исписан на страни коцке супротној од оне стране на којој се коцка после котрљања зауставила, представља број на основу којег се утврђују добици “Коцкица”.

 

VI УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ИГРИ ТВ БИНГО И/ИЛИ ИГРИ БИНГО ПЛУС

 

Члан 9.

 

[9.1.] У игри ТВ БИНГО и игри БИНГО ПЛУС учествују само комбинације бројева које су исписане на потврдама, односно е-потврдама.

 

Члан 10.

 

[10.1.] Потврда, односно е-потврда, учествује у оном колу игре ТВ БИНГО и/или игре БИНГО ПЛУС за које је извршена уплата, у складу са чланом 4. ових Правила.

 

Члан 11.

 

[11.1.] Пријем уплате почиње очитавањем помоћног тикета, односно одабиром помоћног тикета на интернет страници Државне лутрије Србије, а завршава записом његовог садржаја у централном информационом систему Приређивача и издавањем потврде на лутријском online терминалу, или е-потврде за учествовање у игри преко интернета.

 

Члан 12.

 

[12.1.] Потврда о уплати, односно е-потврда је искључиви доказ за учешће у игри.

 

[12.2.] Добитна потврда гласи на доносиоца и представља једини основ за исплату добитака, а добитна е-потврда гласи на Учесника који има регистрован персонализовани кориснички налог са кога је извршена електронска уплата, те се на тај начин сматра доносиоцем у смислу ових Правила.

 

Члан 13.

 

[13.1.] Учесник у игри ТВ БИНГО и игри БИНГО ПЛУС дужан је одмах након уплате да провери садржај потврде. У противном, накнадни приговори не важе.

 

Члан 14.

 

[14.1.] Приређивач је дужан да записе из централног информационог система Приређивача благовремено депонује у трезор на неизбрисивом медију.

 

[14.2.] Благовременим депоновањем записа у трезор сматра се депоновање које је обављено пре почетка извлачења бројева одређеног кола игре ТВ БИНГО и игре БИНГО ПЛУС.

 

VII ПОДРУЧЈЕ НА КОЈЕМ СЕ ПРИРЕЂУЈЕ ИГРА ТВ БИНГО и игра БИНГО ПЛУС

 

Члан 15.

 

[15.1.] Игра ТВ БИНГО, заједно са игром БИНГО ПЛУС приређује се на територији на којој Приређивачи обављају своју  делатност.

 

VIII ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА ИГРЕ

Члан 16.

 

[16.1.] Уплата за учешће у игри ТВ БИНГО и игри БИНГО ПЛУС у редовном колу износи:

–              Цена уплате за Опцију АБ1 (уплата само за три Бинго комбинације), односно, цена 1 – 60,00 динара;

–              Цена уплате за Опцију АБ2 (уплата само за две Бинго Плус комбинације), односно, цена 2 – 40,00 динара;

–              Цена уплате за Опцију АБ3 (уплата за Бинго и Бинго Плус комбинације заједно), односно Цена 3, која је једнака збиру Цене 1 и Цене 2 – 100,00 динара.

[16.2.] Уплата за учешће у игри ТВ БИНГО и игри БИНГО ПЛУС у ванредном колу износи:

–    Цена уплате за Опцију Ц 1 (уплата само за шест Бинго комбинација), односно цена 4,  – 120,00 динара;

–  Цена уплате за Опцију Ц2( уплата само за четири Бинго Плус комбинације), односно цена 5- 80,00 динара;

–  Цена уплате за Опцију Ц3, (уплата за Бинго и Бинго Плус комбинације заједно) односно Цена 6 која је једнака збиру Цене 4 и Цене 5- 200,00 динара односно уплата за Опцију Ц3.

 

[16.3.] Цене из става 1. и 2. овог члана су јавно истакнуте на свим уплатним местима за игру ТВ БИНГО и игру БИНГО ПЛУС, као и на интернет страници Државне лутрије Србије за уплате преко интернета.

 

IX КРАЈЊИ РОК УПЛАТЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ИГРИ ТВ БИНГО И ИГРИ БИНГО ПЛУС

 

Члан 17.

 

[17.1.] Уплате за учешће у игри ТВ БИНГО  и/или игри БИНГО ПЛУС примају се до рока који одреди Приређивач, по правилу 2 сата пре почетка директног ТВ извлачења.

 

[17.2.] Овлашћено лице за пријем уплата дужно је да истицањем на видном месту обавести заинтересована лица о крајњем року уплате за учествовање у играма на срећу, а у случају уплате преко интернета централни рачунарски систем Државне лутрије Србије издаје заинтересованом лицу одговарајућу поруку о том року.

 

X УКУПНА ВРЕДНОСТ УПЛАТЕ ПОЈЕДИНОГ КОЛА ИГРЕ ТВ БИНГО И ИГРЕ БИНГО ПЛУС

 

Члан 18.

 

[18.1.] Уплату појединог кола игре ТВ БИНГО и игре БИНГО ПЛУС чини укупан износ примљених уплата свих записа благовремено депонованих у трезор (Члан 14. ових Правила).

 

[18.2.] Укупан износ примљених уплата из става 1. овог члана, у редовним колима, дели се на:

– Уплату за Бинго  комбинације која се израчунава тако што се укупан број свих потврда примљених у Опцијама АБ1, АБ3 помножи Ценом 1;

– Уплату за Бинго Плус комбинације која се израчунава тако што се укупан број свих потврда примљених у Опцијама АБ2, АБ3 помножи Ценом 2;

при чему је збир уплата Бинго комбинација и Бинго Плус комбинација из овог става једнак уплати одређеног кола игре ТВ Бинго и игре БИНГО ПЛУС из става 1. овог члана.

 

[18.3.] Укупан износ примљених уплата из става 1. овог члана, у ванредним колима, дели се на:

– Уплату за Бинго  комбинације која се израчунава тако што се укупан број свих потврда примљених у Опцијама Ц1 и Ц3 помножи са Ценом 4;

– Уплату за Бинго Плус комбинације која се израчунава тако што се укупан број свих потврда примљених у Опцијама Ц2 и Ц3 помножи са Ценом 5;

при чему је збир уплата Бинго комбинација и Бинго Плус комбинација из овог става једнак уплати одређеног кола игре ТВ Бинго и игре БИНГО ПЛУС  из става 1. овог члана.

 

XI ФОНД ДОБИТАКА И ВРСТЕ ДОБИТАКА

Члан 19.

 

[19.1.] Фонд добитака за редовно и ванредно коло игре ТВ БИНГО и игре БИНГО ПЛУС износи 60% од укупног износа уплате из члана 18. став 1. ових Правила свих записа благовремено депонованих у трезор за то коло.

 

 

 

[19.2.] Фонд добитака из става 1. овог члана дели се на:

–             Фонд групе Бинго добитака  који чини 60% уплате Бинго комбинација из члана 18. став 2. алинеја 1. ових Правила и

–             Фонд групе Бинго Плус добитака који чини 60% уплате Бинго Плус комбинација из члана 18. став 2. алинеја 2. ових Правила,

при чему је збир Фондова добитака Бинго и Бинго Плус једнак фонду добитака из става 1. овог члана.

Члан 20.

 

[20.1.] У игри на срећу ТВ БИНГО и игри БИНГО ПЛУС постоје следеће групе добитака:

 

1.) У Групи Бинго добитака постоји шест врста добитака и то:

 

–          добитак I (прве) врсте БИНГО 34 се остварује ако је на једној од бинго комбинација исписаних на потврдама о уплати погођено свих 15 до тада извучених бројева почев од 15. закључно са 34. извученим бројем;

 

–          добитак II (друге) врсте БИНГО 39 (Б39) – ако је на једној од бинго комбинација исписаних на потврдама о уплати погођено свих 15 до тада извучених бројева почев од 35. закључно са 39. извученим бројем;

 

–          добитак III (треће) врсте БИНГО 40 ПЛУС (Б40) – ако је на једној од бинго комбинација исписаних на потврдама о уплати погођено свих 15 до тада извучених бројева почев од 40. извученог броја;

 

–          добитак IV (четврте) врсте ДВА РЕДА (2Р) – ако је закључно са редним бројем на извлачењу на коме је утврђен добитак прве, друге, односно треће врсте (Б34, Б39 или Б40) погођено свих 10 бројева у било која два од могућа три реда (врсте) бинго комбинација, исписаних на потврдама.

 

–          добитак V (пете) врсте ЈЕДАН РЕД (1Р) – ако је закључно са редним бројем на извлачењу на коме је утврђен добитак прве или друге врсте (Б34, Б39) погођено свих 5 бројева у било којем реду од могућа три реда (врсте) бинго комбинација исписаних на потврдама, односно ако је закључно са 39. редним бројем на извлачењу на коме је утврђен добитак треће врсте (Б40) погођено свих 5 бројева у било којем реду од могућа 3 реда (врсте) бинго комбинација, исписаних на потврдама и

 

–           добитак VI (шесте) врсте ЗАМЕНА – остварује се у посебном извлачењу путем лутријског бубња са куглицама означеним бројевима од 0 до 9. па све Потврде о уплати уплаћене у Опцијама АБ1 или АБ3, односно Ц1 или Ц3 на којима је цифра исписаног броја у пољу означеног речима “Замена” идентична са извученим бројем за замену су добитне за ову врсту добитка.

 

2.) У Групи Бинго Плус добитака постоји шест врста добитака и то:

 

–            добитак I (прве) врсте – БИНГО ПЛУС,

–            добитак II (друге) врсте – СУПЕРЦЕНТАР,

–            добитак III (треће)  врсте – СУПЕРПРСТЕН,

–            добитак IV ( четврте) врсте – ПРСТЕН,

–            добитак V (пете) врсте – ЦЕНТАР и

–            добитак VI (шесте)  врсте – КОЦКИЦА.

 

[20.2.] Уплатом за Бинго комбинације у Опцијама АБ1 или АБ3, односно Ц1 или Ц3,  Учесник у игри може остварити само један новчани добитак и то тако што добитак више врсте из групе БИНГО добитака (I-V) искључује добитак ниже врсте (II-V) у истој бинго комбинацији. Бинго добитке VI врсте (замена) на истој потврди не искључује било који од Бинго добитака I-V врсте а добици од I-V врсте не искључују добитак VI врсте (замена).

 

[20.3.] Добици из групе Бинго Плус добитака, односно Бинго Плус добици остварују се на следећи начин:

1. БИНГО ПЛУС, добитак I (прве) врсте, остварује се сходно члану 8. став 3. ових Правила када је извучено свих 20 бројева из свих пет колона једне од Бинго Плус комбинација исписаних на потврдама уплаћеним у Опцијама АБ2 или АБ3, односно Ц2 или Ц3. При томе се преосталих пет поља означених џокер знаком “звездица” од укупно 25 поља у једној Бинго Плус комбинацији сматрају погођенима, без обзира на исход извлачења. Бројеви се извлаче док се не постигне БИНГО ПЛУС као добитак I (прве) врсте.

2. СУПЕРЦЕНТАР, добитак II (друге) врсте, остварује се сходно члану 8. став 3. ових Правила када је током извлачења добитне Бинго Плус комбинације, укључујући и број на коме је утврђен добитак прве врсте БИНГО ПЛУС, први пут погођено свих 6 бројева из унутрашњег осенченог поља Бинго Плус комбинације исписане на потврдама уплаћеним у Опцијама АБ2 или АБ3, односно Ц2 или Ц3. Део Бинго Плус комбинације у коме се утврђује ова врста добитка одређен је пресеком друге, треће и четврте колоне са другим, трећим и четвртим редом појединачне Бинго Плус комбинације и чини га укупно 9 поља са 6 уписаних бројева које је потребно погодити закључно са бројем на коме је утврђен добитак прве врсте БИНГО ПЛУС и 3 џокер знака “звездица” који се сматрају погођенима, без обзира на исход извлачења.

3. СУПЕРПРСТЕН, добитак III (треће) врсте, остварује се сходно члану 8. став 3. ових Правила када је током извлачења добитне Бинго Плус комбинације,  укључујући и број на коме је утврђен добитак прве врсте БИНГО ПЛУС први пут погођено свих 14 бројева из спољашњег неосенченог поља Бинго Плус комбинације исписане на потврдама уплаћеним у Опцијама АБ2 или АБ3, односно Ц2 или Ц3. Део Бинго Плус комбинације у коме се утврђује ова врста добитка одређен је првом и петом колоном и првим и петим редом појединачне Бинго Плус комбинације и чини га укупно 16 поља са 14 уписаних бројева које је потребно погодити пре завршетка извлачења и 2 џокер знака “звездица” који се сматрају погођенима, без обзира на исход извлачења.

4. ПРСТЕН, добитак IV (четврте) врсте, остварује се сходно члану 8. став 3. ових Правила када је по окончању извлачења добитне Бинго Плус комбинације у складу са тачком 1. овог члана, погођено свих 14 бројева из спољашњег неосенченог поља Бинго Плус комбинације исписане на потврдама уплаћеним у Опцијама АБ2 или АБ3, односно Ц2 или Ц3. Део Бинго Плус комбинације у коме се утврђује ова врста добитка одређен је првом и петом колоном и првим и петим редом појединачне Бинго Плус комбинације и чини га укупно 16 поља са 14 уписаних бројева које је потребно погодити закључно са бројем на коме је утврђен добитак прве врсте БИНГО ПЛУС  и 2 џокер знака “звездица” који се сматрају погођенима, без обзира на исход извлачења.

5. ЦЕНТАР, добитак V (пете) врсте, остварује се сходно члану 8. став 3. ових Правила када је по окончању извлачења добитне Бинго Плус комбинације у складу са тачком 1. овог члана, погођено свих 6 бројева из унутрашњег осенченог поља Бинго Плус комбинације исписане на потврдама уплаћеним у Опцијама  АБ2 или АБ3, односно Ц2 или Ц3. Део Бинго Плус комбинације у коме се утврђује ова врста добитка одређен је пресеком друге, треће и четврте колоне са другим, трећим и четвртим редом појединачне Бинго Плус комбинације и чини га укупно 9 поља са 6 уписаних бројева које је потребно погодити закључно са бројем на коме је утврђен добитак прве врсте БИНГО ПЛУС и 3 џокер знака “звездица” који се сматрају погођенима, без обзира на исход извлачења.

6. КОЦКИЦА, добитак VI (шесте) врсте, остварује се сходно члану 8. став 4. ових Правила када се број исписан на потврдама уплаћеним у Опцијама АБ2 или АБ3, односно Ц2 или Ц3, а означен речима “Коцкица” поклопи са бројем утврђеним у директном телевизијском извлачењу бацањем модела јамб коцкице прикладне величине са исписаним симболима на свакој страни коцке. Сваки симбол приказује само један од бројева од 1 до 6 на свакој од 6 страна коцке у виду тачака. Број који је исписан на страни коцке супротној од оне стране на којој се коцка после котрљања зауставила, представља број на основу којег се утврђују добици КОЦКИЦА.

 

[20.4] У једној Бинго Плус комбинацији уплаћеној у Опцијама АБ2 или АБ3, односно Ц2 или Ц3 добитак БИНГО ПЛУС искључује добитке ПРСТЕН И ЦЕНТАР  који се утврђују на крају извлачења. Добици СУПЕРЦЕНТАР И СУПЕРПРСТЕН искључују добитке ПРСТЕН и ЦЕНТАР у истој Бинго Плус комбинацији, односно добитак СУПЕРЦЕНТАР искључује добитак ЦЕНТАР, а добитак СУПЕРПРСТЕН искључује добитак ПРСТЕН.

 

[20.5.] У једној Бинго Плус комбинацији уплаћеној у Опцијама АБ2 или АБ3, односно Ц2 или Ц3 добитак БИНГО ПЛУС не искључује добитке СУПЕРЦЕНТАР или СУПЕРПРСТЕН а добици СУПЕРЦЕНТАР или СУПЕРПРСТЕН не искључују добитак БИНГО ПЛУС.

Изузетно, у једној БИНГО ПЛУС комбинацији уплаћеној у опцијама АБ2 или АБ3, односно Ц2 или Ц3 добитак БИНГО ПЛУС  искључује СУПЕРЦЕНТАР или СУПЕРПРСТЕН који су утврђени на истом броју као и добитак БИНГО ПЛУС, односно на последњем броју.  Добитак VI. (шесте) врсте – КОЦКИЦА не искључује ниједан од осталих добитака из групе Бинго Плус добитака а добици од I-V врсте не искључују добитак КОЦКИЦА.

 

[20.6.] Ниједна од 6 врста добитака из групе Бинго добитака не искључује ниједан од 6 врста добитака из групе Бинго Плус добитака на једној потврди о уплати, односно е-потврди, која је уплаћена у Опцији АБ3 или Ц3, а добици из групе Бинго Плус добитака од I-VI врсте не искључују добитке из групе Бинго добитака од I-VI врсте.

 

[20.7.] Приређивач може, за одређено коло, донети одлуку о условима, начину за доделу и врсти „Додатног добитка“ исказаног у роби, новцу, правима и/или услугама.

Одлука из овог члана објављује се на начин из члана 36. ових Правила.

 

[20.8.] „Додатни добитак“ може се остварити само ако је, у одређеном колу, потврђен неки од добитака из члана 20.1. тачка 1.)  алинејe 1. 2. и 3. ових Правила, односно један од следећих добитака из групе БИНГО добитака:

 

         добитак I (прве) врсте БИНГО 34;

         добитак II (друге) врсте БИНГО 39 (Б39);

         добитак III (треће) врсте БИНГО 40 ПЛУС (Б40).

 

Приређивач ће у одлуци из члана 20.7. дефинисати уз који од добитака из претходног

става овог члана Правила се додељује ”Додатни добитак”.

 

[20.9.] „Додатни добитак“ не може се исплатити на терет фонда добитака из члана 19. ових Правила.

Члан 21.

 

[21.1.] Фонд групе Бинго добитака из члана 19. став 2. алинеја 1. ових Правила распоређује се на фондове појединих врста добитака из групе Бинго добитака и то:

 

Врста добитка
Назив добитка
Укупно учешће
I – III врсте
Б34, Б39, Б40
40,00 %
IV врсте
ДВА РЕДА
10,00 %
V врсте
ЈЕДАН РЕД
33,30 %
VI врсте
ЗАМЕНА
16,70 %
при чему се фонд добитака за сваку врсту добитка дели подједнако на укупан број добитака те врсте, осим у случају добитака чији су износи гарантовани чланом 21.3.ових Правила.

 

[21.2] У зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу, фонд за Бинго добитке I-III врсте у износу од 40% укупног фонда добитака дели се на следећи начин:

 

40% укупног фонда бинго, од I до III врсте добитка дели се на:
Утврђен је:
За Бинго 34
За Бинго 39
За Бинго 40
добитак Б34
100,00%


добитак Б39
25,00%
75,00%

добитак Б40
25,00%
25,00%
50,00%
односно:

§  ако је утврђен добитак прве врсте Б34, онда цео фонд за Бинго добитке припада фонду добитка прве врсте Б34, којем се прикључује пренесени фонд добитака за добитак Б34 из претходних кола;

§  ако је утврђен добитак друге врсте Б39, онда 75% фонда за Бинго добитке припада фонду добитака друге врсте Б39, којем се прикључује пренесени фонд добитака за добитак Б39 из претходних кола, а остатак од 25% фонда за Бинго добитке преноси се у следеће коло у пренесени фонд за добитак прве врсте Б34,

§  ако је утврђен добитак треће врсте Б40, онда 50% фонда за Бинго добитке припада фонду добитака треће врсте Б40, а остаци од по 25% фонда за Бинго добитке преносе се у следеће коло у пренесене фондове за добитак прве врсте Б34 (25% фонда за бинго добитке) и за добитак друге врсте Б39 (25% фонда за бинго добитке),

§  Приређивач могже да одреди, минимални гарантовани износ фонда за БИНГО34. Уколико је у фонду за БИНГО34, акумулиран износ мањи од гарантованог износа фонда за ту врсту добитка, а добитак БИНГО34 се извуче, фонд добитака за ту врсту добитка се увећава у том колу за недостајући износ.

 

[21.3.] Уколико Приређивач не одлучи другачије, добитак V (пете) врсте- ЈЕДАН РЕД износи 100,00 динара, а добитак VI (шесте) врсте – Замена  износи 60,00 динара.

 

[21.4.] Уколико се у одређеном колу не распореди укупан износ фондова добитака пете врсте (ЈЕДАН РЕД) и шесте врсте (ЗАМЕНА), преостали део тих фондова заједно чини резервни фонд ЗАМЕНЕ, који се преноси у наредно коло. Резервни фонд ЗАМЕНЕ, користи се за:

а) покриће недостајућег дела фонда добитака за добитак V (пете) врсте- ЈЕДАН РЕД;

б) покриће недостајућег дела фонда добитака за добитак VI ( шесте) врсте- ЗАМЕНА.

 

[21.5.] Уколико у одређеном колу:

–       није утврђен добитак Бинго34 или добитак Бинго39, део фонда за ту врсту добитка преноси се у следеће коло и прикључује се пренесеном фонду за добитак Бинго34 и Бинго39;

–       није утврђен добитак четврте врсте 2Р, а утврђен је добитак пете врсте 1Р, део фонда за добитак са Р2 прикључује се фонду БИНГО добитака извученом и утврђеном у истом колу;

–       није утврђен добитак пете врсте 1Р, а утврђен је добитак четврте врсте 2Р, део фонда за добитак 1Р прикључује се фонду за добитак са 2Р у истом колу;

–       није утврђен ни добитак четврте ни добитак пете врсте, фондови за те врсте добитака прикључују се фондовима БИНГО добитака извученом и утврђеном у истом колу.

 

[21.6.] Фонд групе Бинго Плус добитака из члана 19. став 2. алинеја 2. ових Правила распоређује се на фондове појединих врста добитака из групе Бинго Плус добитака и то:

 

 

Врста добитка
Назив добитка
Укупно учешће
I врсте
БИНГО ПЛУС
25,00 %
II врсте
СУПЕРЦЕНТАР
5,00 %
III врсте
СУПЕРПРСТЕН
5,00 %
IV врсте
ПРСТЕН
5,00 %
V врсте
ЦЕНТАР
30,00 %
VI врсте
КОЦКИЦА
30,00 %
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

при чему се фонд добитака за сваку врсту добитка дели подједнако на укупан број добитака те врсте, осим у случају добитака чији су износи гарантовани чланом 21.8. ових Правила.

 

[21.7.] Приређивач може да одреди минимални гарантовани износ фонда добитака за добитак БИНГО ПЛУС. Уколико је у фонду за БИНГО ПЛУС износ мањи од гарантованог износа фонда за ту врсту добитка, фонд добитака за ту врсту добитка се увећава у том колу за недостајући износ.

 

[21.8.] Приређивач може да одреди гарантовани износ добитака V (пете) и VI (шесте) врсте (Центар и Коцкица). Уколико Приређивач не одлучи другачије, добитак V (пете) врсте –  Центар износи 80,00 динара, а добитак VI (шесте) врсте – Коцкица износи 40,00 динара.

 

[21.9.] Уколико се у одређеном колу не распореди укупан износ фондова пете и шесте врсте добитака Бинго Плус, преостали део тих фондова заједно чини резервни фонд Коцкице који се преноси у наредно коло. Резервни фонд Коцкице, користи се за:

 

а) покриће недостајућег дела фонда добитака за добитак V (пете) врсте – Центар, и/или

 

б) покриће недостајућег фонда добитака за добитак VI ( шесте) врсте – Коцкица.

 

[21.10.] Одлуком Приређивача, резервни фонд Коцкице, може бити распоређен и за покриће недостајућег дела фонда добитака за добитак БИНГО ПЛУС, СУПЕРЦЕНТАР и СУПЕРПРСТЕН.

 

[21.11] Уколико у одређеном колу није утврђен неки од добитака од друге до четврте врсте, фонд за ту врсту добитака преноси се у следеће коло и прикључује се фонду за добитак прве врсте.

 

XII ОПИС ПОМОЋНОГ ЛИСТИЋА И ПОТВРДЕ О УПЛАТИ ЗА ИГРУ ТВ БИНГО И ИГРУ БИНГО ПЛУС

 

Члан 22.

Помоћни листић и тикет

 

[22.1.] Помоћни листић за игре ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС се састоји од два помоћна тикета спојена перфорацијом који су означени са “тикет А” и “тикет Б” у редовним колима, односно “тикет Ц” у случају целовитог листића, без перфорације, у ванредним колима.

 

[22.2.] На једном листићу штампано је:

–             шест Бинго  комбинација (по 3 комбинације на сваком тикету) које садрже све бројеве од 1 до 90;

–             четири Бинго Плус комбинације (по 2 на сваком тикету) које садрже 25 поља са бројевима од 1 до 75;

–             два броја за Замену од 0 до 9 означена као “Замена” (по 1 на сваком тикету) и

–             две јамб коцкице са тачкастим приказом који симболизује број од 1 до 6 (по 1 коцкица на сваком тикету).

 

[22.3.] При томе, помоћни листић за уплату у ванредним колима, са ознаком Ц идентичан је помоћном листићу за уплату у редовним колима, са ознакама А, Б осим што представља целовит листић без перфорације који може да се уплати без раздвајања тикета, тј. означен је јединственим серијским бројем и омогућава уплату шест (6) Бинго комбинација и четири (4) Бинго Плус комбинације одједном.

 

[22.4.] Лице помоћног тикета за уплату у редовним колима (А или Б – “половина листића”) за игре  ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС садржи три (3) Бинго комбинације бројева и две (2) Бинго Плус комбинације бројева.

 

[22.5.] Лице помоћног листића Ц (“цео листић”) за уплату у ванредним колима за игре ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС садржи шест (6) Бинго комбинација бројева и четири (4) Бинго Плус комбинације бројева.

 

[22.6.] Свака Бинго комбинација састоји се од двадесет седам (27) поља поређаних у три реда и девет колона у којима је отиснуто петнаест (15) различитих бројева од 1 до 90, по пет бројева у сваком реду и најмање једним бројем у свакој од 9 колона. Преосталих 12 поља која нису попуњена бројевима јасно су означена симболом који означава “празно поље”.

 

[22.7.] У свакој Бинго комбинацији мора бити искључиво петнаест (15) уписаних бројева. Сви уписани бројеви морају бити од броја 1 до броја 90 и то:

–             у првој колони сваке комбинације морају бити бројеви од 1 до 9,

–             у другој колони сваке комбинације морају бити бројеви од 10 до 19,

–             у трећој колони сваке комбинације морају бити бројеви од 20 до 29,

–             у четвртој колони сваке комбинације морају бити бројеви од 30 до 39,

–             у петој колони сваке комбинације морају бити бројеви од 40 до 49,

–             у шестој колони сваке комбинације морају бити бројеви од 50 до 59,

–             у седмој колони сваке комбинације морају бити бројеви од 60 до 69,

–             у осмој колони сваке комбинације морају бити бројеви од 70 до 79,

–             у деветој колони сваке комбинације морају бити бројеви од 80 до 90,

–             у сваком реду мора бити искључиво пет бројева.

 

[22.8.] Свака Бинго Плус комбинација састоји се од двадесет пет (25) поља поређаних у пет редова и пет колона у којима је отиснуто двадесет (20) различитих бројева од 1 до 75. Преосталих пет поља која нису попуњена бројевима, попуњавају се џокер знацима “звездица” који симболично замењују било који број, независно од исхода извлачења добитне комбинације Бинго Плус.

 

[22.9.] У свакој Бинго Плус комбинацији мора бити искључиво двадесет (20) уписаних бројева. Сви уписани бројеви морају бити од броја 1 до броја 75 и то:

 

–        у првој колони сваке комбинације означеној словом “Б” морају бити бројеви од 1 до 15,

–        у другој колони сваке комбинације означеној словом “И” морају бити бројеви од 16 до 30,

–        у трећој колони сваке комбинације означеној словом “Н” морају бити бројеви од 31 до 45,

–        у четвртој колони сваке комбинације означеној словом “Г” морају бити бројеви од 46 до 60,

–        у петој колони сваке комбинације означеној словом “О” морају бити бројеви од 61 до 75.

 

[22.10.] Распоред џокер знакова “звездица” из става 6. овог члана условљен је захтевом да тачно три таква симбола буду одштампана у девет централних поља Бинго Плус комбинације одређених пресеком друге, треће и четврте колоне са другим, трећим и четвртим редом, а преостала 2 џокер симбола “звездица” штампају се у преосталих 16 поља Бинго Плус комбинације. При томе, није дозвољено да свих пет џокер симбола буде распоређено у само једној од било којих пет колона појединачне Бинго Плус комбинације.

 

[22.11.] Осим наведеног, на помоћном тикету штампани су још и следећи подаци:

–       логотип Приређивача,

–       логотипи БИНГО и БИНГО ПЛУС,

–       ознака тикета “А” или “Б”, односно “Ц” за цео помоћни листић,

–       серијски број тикета са баркодом који га репрезентује, односно један баркод за цео “Ц” листић,

–       број за Замену, односно два броја за замену на целом “Ц” листићу,

–       симболички приказ броја за Коцкицу, односно два приказа броја за Коцкицу на целом “Ц” листићу,

–       На наличју помоћног листића налазе се обавештења за учеснике игре ТВ БИНГО и кратак извод из Правила.

 

Члан 23.

 

Потврда о уплати и електронска потврда о уплати

 

[23.1.] Потврда је одштампани запис на термо-папиру лутријског on-line терминала за пријем уплате.

 

[23.2.] Електронска потврда о уплати (е-потврда) представља електронски запис потврде о уплати у централном рачунарском систему Државне лутрије Србије, која је означена идентификационим бројем трансакције и везана је за рачун корисничког налога Учесника.

 

[23.3.] Потврда садржи следеће податке:

–  логотип Приређивача,

–  испис „Потврда о уплати“ и назив игре „ТВ Бинго“,

– редни број кола уплате, као и назнака да ли је редовно или ванредно коло, канал уплате, оперативни број продавца који је примио уплату, МWeek (што означава лутријску обрачунску недељу), дан уплате, годину и редни број листића,

–  серијски број припадајућег помоћног тикета,

–  одштампане све три Бинго  комбинације очитане са бинго тикета у 3 групе по 15 бројева у случају да је потврда уплаћена у Опцијама АБ1 или АБ3,

–  одштампаних свих 6 Бинго  комбинација очитане са бинго тикета у 6 група по 15 бројева у случају да је потврда уплаћена у Опцијама Ц1 или Ц3,

– одштампан број за замену намењен утврђивању добитка замена и означен речју “ЗАМЕНА” у случају да је потврда уплаћена у Опцијама АБ1 или АБ3,

– одштампана 2 броја за замену намењен утврђивању добитка замена и означен речју “ЗАМЕНА” у случају да је потврда уплаћена у Опцијама Ц1 или Ц3,

–  одштампане две Бинго Плус комбинације очитане са бинго тикета у две групе сачињене од 20 бројева и 5 џокер знакова “звездица” у случају да је потврда уплаћена у Опцијама АБ2 или АБ3,

– одштампане четири Бинго Плус комбинације очитане са бинго тикета у четири групе сачињене од 20 бројева и 5 џокер знакова “звездица” у случају да је потврда уплаћена у Опцијама Ц2 или Ц3,

– одштампан број намењен утврђивању добитка Коцкица  и означен речју “КОЦКИЦА” у случају да је потврда уплаћена у Опцијама АБ2 или АБ3,

– одштампана 2 броја намењена утврђивању добитка Коцкица  и означени су речју “КОЦКИЦА” у случају да је потврда уплаћена у Опцијама Ц2 или Ц3,

–  цена потврде  која је једнака Цени 1 у случају уплате у Опцији  АБ1, Цени 2 у случају уплате у Опцији АБ2, Цени 3 у случају уплате у Опцији АБ3, Цени 4 у случају уплате у Опцији Ц1, Цени 5 у случају уплате у Опцији Ц2 и Цени 6 у случају уплате у Опцији Ц3, сходно члану 16. ставовима 1. и 2. ових Правила,

–  датум и време записа примљене уплате на централном систему Приређивача,

– јединствени баркод потврде о уплати и одговарајући  26-цифрени контролни код потврде о уплати.

Члан 24.

 

[24.1.] У једном колу игре ТВ БИНГО и игре БИНГО ПЛУС не могу се уплатити две исте Бинго и Бинго плус комбинације бројева.

 

XIII НАЧИН И НАДЗОР ИЗВЛАЧЕЊА ОДНОСНО ПОТВРЂИВАЊА ДОБИТАКА

 

Извлачење добитака и надзор

Члан 25.

 

[25.1.] Јавно извлачење бројева игре ТВ БИНГО и игре БИНГО ПЛУС обавља се  пред Комисијом за извлачење од три члана. Један члан Комисије је представник Министарства надлежног за послове финансија  Републике Србије. Чланове Комисије именује директор Државне лутрије Србије.

 

[25.2.] Техником извлачења бројева на уређају за извлачење рукују оператери извлачења које именује Приређивач.

 

[25.3.] Извлачење се обавља у директном преносу на ТВ.

 

[25.4.] Извлачење добитне комбинације Бинго, врши се све док се не постигне БИНГО као добитак I или II или III врсте сходно члану 8. став 1. ових Правила. Извучена куглица с припадајућим бројем не учествује поново у извлачењу.

 

[25.5.] Извлачење бројева за Замену врши се све док се не извуче један број за замену, сходно члану 8. став 2. ових Правила.

 

[25.6.] Извлачење добитне комбинације за Бинго Плус бројеве од 1 до 75 врши се све док се не постигне БИНГО ПЛУС као добитак прве врсте сходно члану 8. став 3. ових Правила. Извучена куглица с припадајућим бројем не учествује поново у извлачењу.

 

[25.7.] Извлачење броја за добитак Коцкица врши се бацањем модела јамб коцкице у ТВ студију. Понављање бацања коцкице у једном ТВ извлачењу није дозвољено, осим уколико се добитни број не може утврдити на недвосмислен начин сходно члану 8. став 4. ових Правила.

 

[25.8.] Подаци о свим уплатама и комбинацијама које су одигране у текућем колу игре ТВ БИНГО и игре БИНГО ПЛУС налазе се у рачунару којим се прати извлачење бројева, незванично утврђују врсте добитака и њихов износ, као и места на којима су уплаћене добитне комбинације бројева.

 

[25.9.] О току извлачења Комисија за извлачење води записник у три примерка, а потписују га сви присутни чланови Комисије за извлачење.

 

[25.10.] Рад комисије ближе се уређује посебним упутством које доноси Државна лутрија Србије.

 

Члан 26.

 

[26.1.] Добитке у игри ТВ Бинго и игри БИНГО ПЛУС утврђује рачунарски програм Приређивача.

 

Потврђивање добитака

 

Члан 27.

 

[27.1.] Добитке потврђује Комисија за потврђивање, односно утврђивање добитака, (у даљем тексту: Комисија трезора), у саставу од најмање три члана. Један члан Комисије је представник Министарства надлежног за послове финансија Републике Србије. Чланове Комисије именује директор Државне лутрије Србије.

 

[27.2.] Комисија трезора добитке потврђује само на основу докумената које је до рока утврђеног у члану 14. ових Правила, депоновала у трезор.

 

[27.3.]  Комисија је дужна да најкасније у року од 3 дана од дана извлачења одређеног кола сачини записник о потврђеном износу уплате и потврђеном броју добитака по врстама добитака.

 

[27.4.] Рад комисије ближе се уређује упутством које доноси Државна лутрија Србије.

 

[27.5.] На основу записника Комисије трезора, објављује се извештај о резултатима игре за одређено коло, на лутријским терминалима, а најкасније следећег дана од дана одигравања.

 

XIV НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА ИЗНОСА ФОНДА ДОБИТАКА И РЕЗУЛТАТА ИГРЕ

 

Члан 28.

 

[28.1.] Извештај о уплати и износу фонда добитака појединог кола игре ТВ БИНГО, заједно са игром БИНГО ПЛУС објављује се у склопу јавног ТВ извлачења бројева тог кола, непосредно пре почетка самог извлачења.

 

[28.2.] Службени привремени извештај о резултатима појединог кола игре ТВ Бинго, заједно са игром БИНГО ПЛУС, објављује се на интернет страници Приређивача, www.lutrija.rs, и у дневном листу, а најкасније у року од 3 дана од дана јавног извлачења.

 

Приговор и захтев за признавање права на добитак

 

Члан 29.

 

[29.1.] Ималац потврде о уплати, односно е-потврде, који сматра да има право на добитак БИНГО ПЛУС, БИНГО I,II или III врсте или у одређеном колу или извлачењу, а чији број потврде, односно е-потврде није објављен или је погрешно објављен у Службеном привременом извештају за одређено коло, има право да поднесе приговор.

 

[29.2.] Последњи дан за достављање приговора из става 1. овог члана је дан пре извлачења бројева наредног кола игре ТВ БИНГО, заједно са игром БИНГО ПЛУС.

 

[29.3.] Приговор из овог члана подноси се Приређивачу у писаној форми, лично или поштом, на адресу Државне лутрије Србије Београд ул. Ускочка 4-6. уз напомену “ПРИГОВОР – Централни трезор”.

 

[29.4.] Приговор који је примљен по истеку рока из става 2. овог члана неблаговремен је и не узима се у разматрање.

 

Члан 30.

 

[30.1.] Комисија трезора разматра благовремено примљене приговоре из члана 29. ових Правила и саставља посебан записник у који уноси који су приговори основани, а који су неосновани.

 

[30.2.] На основу Службеног привременог извештаја из члана 28. став 2. ових Правила и записника из става 1. овог члана објављује се Службени коначни извештај за добитак БИНГО ПЛУС, БИНГО I,II или III врсте.

 

[30.3.] Коначни извештај за одређено коло објављује се у склопу Службеног привременог извештаја за текуће коло игре ТВ БИНГО и игре БИНГО ПЛУС.

 

Члан 31.

 

[31.1.] Провера добитака, врши се верификацијом потврде путем online система, на свим уплатним местима, или на интернет страници Приређивача, по објављивању Службеног привременог извештаја. Ималац потврде о уплати који сматра да има добитак из групе Бинго добитака IV,V, или VI врсте у одређеном колу или извлачењу, а верификацијом потврде путем online система, или на одговарајући начин преко интернета му је оспорено право на добитак, има право да поднесе захтев за признавање права на добитак.

 

[31.2.] Ималац потврде о уплати, односно е-потврде, који сматра да има добитак из групе Бинго Плус добитака: II, III, IV, V или VI врсте у одређеном колу или извлачењу, а верификацијом потврде путем online система, или на одговарајући начин преко интернета му је оспорено право на добитак, има право да поднесе захтев за признавање права на добитак.

 

[31.3.] Захтев из става 1. овог члана подноси се Приређивачу у писаној форми, лично или поштом на адресу Државне лутрије Србије Београд ул. Ускочка 4-6. уз напомену “ПРИГОВОР – Централни трезор”.

 

[31.4.] Захтев из става 1. овог члана који је примљен по протоку 15 дана од дана јавног извлачења бројева одређеног кола је неблаговремен и не узима се у разматрање.

 

[31.5.] Ако комисија трезора утврди да је захтев основан, Приређивач је  дужан да у року од 7 дана имаоцу добитне потврде исплати добитак на начин дефинисан чланом 33. ових Правила.

 

[31.6.] На основу записника Комисије трезора, објављује се извештај о резултатима игре за одређено коло, на лутријским терминалима, а најкасније следећег дана од дана извлачења.

 

Службени привремени извештај о резултатима игре

 

Члан 32.

 

[32.1.] На основу записника комисије о износу уплате и потврђеном броју добитака по врстама добитака, објављује се на начин из члана 28. став 2. ових Правила, Службени привремени извештај о резултатима игре за одређено коло.

 

[32.2.] Службени привремени извештај садржи по правилу следеће податке:

–       Редни број кола, као и назнака да ли је редовно или ванредно коло и датум извлачења бројева игре ТВ БИНГО и игре БИНГО ПЛУС,

–       извучене бројеве у игри ТВ БИНГО и игри БИНГО ПЛУС, по редоследу извлачења,

–       број добитне потврде, односно е-потврде, која је остварила добитак БИНГО ПЛУС,БИНГО I (прве) II (друге) или III (треће) врсте,

–       извучени број који одређује добитак Замена и број који одређују добитке Коцкица,

–       износ Бинго и Бинго Плус уплате,

–       износ фонда добитака и износ фондова добитака по врстама добитака,

–       број добитака,по групама добитака и износ добитака по врстама,

–       из текућег кола,износ пренесених фондова за добиткe,

–       из претходних кола, износ пренесених фондова за добиткe,

–       у следеће коло, износ пренесених фондова за добиткe,

–       износ допуне гарантованих фондова,

–       износ увећања Бинго фондова, уколико у истом колу није утврђен добитак четврте врсте,

–       износ увећања Бинго фондова, уколико у истом колу није утврђен добитак четврте и пете

–       врсте,

–       рок застарелости исплате добитака,

–       сва остала обавештења која су потребна учесницима.

 

[32.3.] Службени привремени Извештај потписују директори Приређивача.

 

 

 

 

 

XV НАЧИН И РОК ИСПЛАТЕ ДОБИТАКА

 

Начин исплате

Члан 33.

 

[33.1.] Исплата добитака БИНГО I и II врсте врши се у седишту Државне лутрије Србије у Београду, у улици Ускочка 4-6.

 

[33.2.] Добитак: БИНГО III врсте, Два реда, Један ред, Замена, БИНГО ПЛУС, Суперцентар, Суперпрстен, Прстен, Центар и Коцкица исплаћује Приређивач, односно лица која обављају исплату у име и за рачун Приређивача, а до износа који одреде Приређивачи, односно на оним уплатним местима које посебно одреде Приређивачи за исплате веће од тог износа.

 

[33.3] Приређивач може посебном одлуком да изврши прерасподелу на терет Фонда неисплаћених добитака из члана 33. став 3. Закона о играма на срећу у Фонд добитака одређеног кола игре ТВ БИНГО и игре БИНГО ПЛУС, који служи за допуну недостајућег дела гарантованих фондова за добитке игре ТВ БИНГО и игре БИНГО ПЛУС, за додатне добитке или за увећање фонда за појединачне добитке игре ТВ БИНГО и игре БИНГО ПЛУС.

 

[33.4] Сваки добитак који оствари Учесник у играма на срећу преко интернета, рачунарски систем Државне лутрија Србије евидентираће на Рачуну корисничког налога истога.

 

Члан 34.

[34.1.] Добитна потврда, односно е-потврда, је она за коју се верификацијом путем online система утврди да садржи добитак.

 

[34.2.] При исплати добитка добитник је дужан да преда добитну потврду.

Уколико је  сагласан да Државна лутрија Србије објави његов идентитет, добитник може предати  и писану сагласност из члана 33. став 5. Закона о играма на срећу. Потписивањем сагласности добитник даје пристанак да се на захтев Државне лутрије Србије појави у телевизијској емисији ТВ БИНГО, да се изврши видео снимање доделе добитака, као и да снимљени видео материјал Приређивач може користити у рекламне сврхе.

 

[34.3.] Уз предају потврде, на захтев лица које врши исплату, добитник је дужан дати на увид своју личну исправу (личну карту или пасош).

 

[34.4.] Исплаћени добитак одмах се умањује за износ пореза на добитке ако добитак подлеже том порезу.

 

Рок исплате

Члан 35.

 

[35.1.] Исплата добитака из члана 33. става 1. врши се у року од 60 дана од дана објављивања Коначног извештаја за одређено коло.

 

[35.2] Исплата добитака из члана 33. става 2. почиње, по правилу, дан након јавног извлачења.

[35.3.] Право на наплату добитака застарева у року од 60  дана рачунајући од првог наредног дана по објављивању Коначног извештаја за одређено коло игре ТВ БИНГО, заједно са игром БИНГО ПЛУС.

 

XVI НАЧИН УПОЗНАВАЊА УЧЕСНИКА У ИГРИ СА ОВИМ ПРАВИЛИМА

 

Члан 36.

 

[36.1.] Приређивач је  дужан да објави ова Правила у дневној или недељној штампи и на интернет страници www.lutrija.rs.

Члан 37.

 

[37.1.] Ова Правила морају да се налазе на свим уплатним местима Приређивача у интегралном или скраћеном облику. Заинтересованим, за учешће у игри ТВ БИНГО и/или игри БИНГО ПЛУС овлашћено лице за пријем уплата дужно је да омогући упознавање с овим Правилима, односно да их да на увид.

 

XVII ПОСТУПАК У СЛУЧАЈУ ОТКАЗИВАЊА ИЗВЛАЧЕЊА

 

Члан 38.

 

[38.1.] Приређивач може из оправданих разлога отказати или одложити заказано извлачење, у свему у складу са одредбама Закона о играма на срећу.

 

XVIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 39.

 

[39.1.] Приређивачи су дужни да чувају документа која су депонована у трезору најмање 5 година, рачунајући од дана одржаног извлачења одређеног кола игре ТВ БИНГО и игре БИНГО ПЛУС.

 

[39.2.] Изузетно у случају када је покренут судски спор ради остваривања права из учешћа у игри, Приређивач је дужан чувати записе потврда до правоснажног окончања судског поступка.

 

[39.3.] Државна лутрија Србије се обавезујe да прикупља податке о учесницима у играма на срећу преко интернета и њиховим Рачунима корисничких налога искључиво у сврху учествовања у играма на срећу преко интернета.

 

[39.4.] Државна лутрија Србије је дужна, да податке добијене на начин из претходног става о Учесницима у играма на срећу преко интернета, чува као пословну тајну и да поступа са истима у свему у складу са одредбама законских прописа и ових Правила.

 

[39.5.] Приређивач је дужан да предузме мере заштите личних података од њихове злоупотребе, уништења, губитка, неовлашћених измена или приступа подацима.

 

Члан 40.

 

[40.1.] За решавање спорова који проистекну из учествовања у игри ТВ БИНГО и/или игри БИНГО ПЛУС, надлежан je суд у седишту Приређивача на чијој територији је извршена уплата.

 

[40.2.] Солидарна одговорност Приређивача је искључена.

 

Члан 41.

 

[41.1.] Ова Правила ступају на снагу по добијању сагласности министра надлежног за послове финансија у Републици Србији, када престају да важе Правила игре на срећу „ТВ БИНГО“ на која је дата сагласност Министра финансија број: 424-01-77/2007-02 од 13.04.2007. године, са свим каснијим изменама и допунама наведених Правила, а примењују се почетком пријема уплате за коло игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, које ће посебном одлуком одредити Државна лутрија Србије.

 

[41.2.] Ова Правила биће објављена у складу са Законом о играма на срећу.