Одлука о продужењу продаје Златне рибице серија 001

29. април 2014.

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу експрес срећке „Златна рибица“ серија 001, објављене у „Гласу Српске“ од дана 27.04.2011. године, Директор Предузећа дана 29.04.2013. године , д о н о с и

О Д Л У К У
о продужењу продаје лутријске игре на срећу
експрес срећке „Златна рибица“ серија 001

Члан 1.

Рок за продају лутријске игре на срећу експрес срећке „Златна рибица“ серија 001, емитоване и штампане по Правилима лутријске игре на срећу експрес срећке „Златна рибица – серија 001, која су објављена у дневним новинама „Глас Српске“ од дана 27.04.2011. године, продужава се до 31.12.2014. године (укључујући и тај дан).
Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана од задњег дана одређеног за продају тј. до 01.03.2015. године (укључујући и тај дан).

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама „Глас Српске“.

Директор
Рајко Радовановић