Одлука о избору најповољнијег понуђача за пружање услуге одржавања ON-LINE терминалског, апликативног и комуникацијског софтвера

16. октобар 2015.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, путем преговарачког поступка без објаве обавјештења, бр. о1-2015. Основ и услове  за покретање поступка набавке путем преговарачког поступка без објаве обавјештења, Уговорни орган види у члану 21 став 1 тачка ц Закона о јавним набавкама, из разлога јер набавка представља набавку услуга које може да пружи само један понуђач ( власник софтвера ) који има ексклузивна права .

Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача, коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

 

Број: 4996-01/15
Бања Лука, 15.10.2015. године
На основу члана 70 Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14 ) у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем преговарачког поступка без објаве обавјештења бр. 01-2015 лот бр. 1- набавка услуге одржавања ON-LINE терминалског и апликативног и комуникацијског софтвера, упућеног понуђачима 06.10.2015. године, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

О Д Л У К У
о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

Најповољнији понуђач за набавку услуге одржавања ON-LINE терминалског и апликативног и комуникацијског софтвера. је предузеће „СОФТ-НИРВАНА“ д.о.о. Лакташи

Члан 2.

Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за набавку конкретне услуге са понуђачем из члана 1 ове одлуке.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган, је покренула поступак јавне набавке путем преговарачког поступка без објаве обавјештења, за набавку услуге одржавања ON-LINE терминалског и апликативног и комуникацијског софтвера.
Основ за покретање поступка јавне набавке путем преговарачког поступка без објаве обавјештења, уговорни орган види у члану 21 став 1 тачка ц Закона о јавним набавкама БиХ. Наиме,уговор се може додјелити само једном понуђачу који има ексклузивно право одржавања софтвера, дакле ради се о заштити ексклузивног права.
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Позив за преговарање упућен је 06.10.2015. године понуђачу „СОФТ-НИРВАНА“ .
Преговарачки поступак је одржан 14.10.2015. године.
Након одржаног преговарања,Комисија за набавку је приступила оцјењивању приспјеле понуде.
Комисија је извршила оцјену приспјеле понуде и сачинила записник о оцјени понуда за набавку конкретних услуга, у којем је предложила да се уговор додјели понуђачу „СОФТ-НИРВАНА“ д.о.о. Лакташи.
Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Поука о правном лијеку
Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете изјавити жалбу у складу са чланом 101 Закона о јавним набавкама БиХ. Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака (не мање од три ).
Доставити:
– Понуђачу/има
– У спис
– А/А

Директор
Рајко Радовановић