Одлука о поништењу поступка за сукцесивну набавку канцеларијског материјала

20. новембар 2015.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, путем конкурентског захтјева бр. о6-150, по обавјештењу о набавци бр. 662-7-1-101-3-12/15 за избор најповољнијег понуђача за сукцесивну набавку канцеларијског материјала з апотребе Лутрије РС. Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача, на коју је у законом остављеном року уложена жалба понуђаћча “Новотекс” д.о.о. Бања Лука и понуђача “Примапром” д.о.о. Бања Лука. Након разматрања жалбе, иста је усвојена и одлука о избору најповољнијег понуђача је стављена ван снаге. Комисија је извршила поновну оцјену понуда при чему је утврдила да су повређене одредбе Закон ао јавним набавкама. Уговорни орган је на основу тога донио Одлуку о поништењу поступка набавке, коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

Број: 5565-01/15
Бања Лука, 19.11.2015. године
На основу члана 70 Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14 ) у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева бр. 06-150, за сукцесивну набавку канцеларијског материјала, упућеног понуђачима 16.10.2015. године, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

О Д Л У К У
о поништењу поступка набавке

Члан 1.

Поништава се поступак јавне набавке, по обавјештењу о набавци бр. 662-7-1-101-3-12/15 објављеном на порталу јавних набавки 16.10.2015. године, за сукцесивну набавку канцеларијског материјала за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука, из разлога неусклађености тендерске документације са законом што представља битну повреду одредби Закона о јавним набавкама.

Члан 2.

Задужује се Комисија за набавке и Сектор општих, правних и кадровских послова да припреме тендерску документацију за набавку канцеларијског материјала у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, те да предузму све неопходне радње како би се поступак набавке канцеларијског материјала поново покренуо.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган, је покренула поступак јавне набавке путем конкурентског захтјева, за сукцесивну набавку канцеларијског материјала за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука .
Основ за покретање поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, уговорни орган види у члану 87 став 2 Закона о јавним набавкама БиХ из разлога јер је процјењена вриједност набавке мања од износа од 50.000,00 КМ.
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Позив за достављање понуда упућен је 16.10.2015. године на три адресе понуђача и истовремено објављено је обавјештење о набавци бр.662-7-1-101-3-12/15 на порталу јавних набавки.
У термину остављеном за пријем понуда, пристигло је четири ( 4 ) понуде.
Јавно отварање понуда одржано је 27.10.2015. године.
Након јавног отварања понуда,Комисија за набавку је приступила оцјењивању приспјелих понуда.
Комисија је извршила оцјену приспјелих понуда и сачинила записник о оцјени понуда на основу чега је уговорни орган донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача ( Одлука бр. 5288-01/15 од 06.11.2015. године ), којом је за сукцесивну набавку канцеларијског материјала за потребе Лутрије РС као најповољнијег понуђача прогласио понуђача „R & S“ д.о.о. Вогошћа, Сарајево.
У законом остављеном року понуђач „Ново-текс“ д.о.о. је уложио жалбу на Одлуку о избору најповољнијег понуђача којом оспорава избор понуђача и тражи стављање Одлуке ван снаге.
Уговорни орган је разматрао жалбу, исту усвојио и Одлуку о избору најповољнијег понуђача ставио ван снаге, те задужио Комисију за набавке да изврши поновну оцјену понуда.
Такође, у законом остављеном року, понуђач „Примапром“ д.о.о. је уложио жалбу на Одлуку о избору најповољнијег понуђача, којом оспорава избор понуђача и тражи стављање Одлуке ван снаге. Уговорни орган није разматрао ову жалбу, из разлога јер је раније поступајући по жалби понуђача „Ново-текс“ д.о.о. Одлуку о избору најповољнијег понуђача ставио ван снаге, већ је понуђач „Примапром“ д.о.о. писмено обавјештен да ће Комисија за набавке извршити поновну оцјену понуда о чему ће бити благовремено обавјештен.
Комисија за набавке је извршила поновну оцјену понуда, при чему је утврдила да је тендерска документација сачињена у супротности са одредбама Закона о јавним набавкама, и то чланом 54 став 2 тачка а) и став 9. Наиме, приликом састављања тендерске документације уговорни орган је био обавезан да уз називе марке или произвођача тонера ( који су, између осталог, предмет набавке) стави и додатак „или еквивалент“, што је изричито назначено чланом 54 Закона о јавним набавкама, а он то није учинио. Из поменутог разлога прекршени су и општи принципи Закона о јавним набавкама из члана 3 закона.
Неусклађеност тендерске документације са одредбама Закона о јавним набавкама представља битну повреду закона и доводи до поништења поступка набавке ( члан 103 став1 тачка а) Закона о јавним набавкама ), те је из тог разлога одлучено као у диспозитиву одлуке.

Поука о правном лијеку
Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете изјавити жалбу у складу са чланом 101 Закона о јавним набавкама БиХ. Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака (не мање од три ).

Доставити:
– Понуђачу/има
– У спис
– А/А

Директор
Рајко Радовановић