Уговор о купопродаји лутријских терминала

27. априла 2016.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем поступка конкурентског захтјева, за набавку лутријских терминала , закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА, улица Цара Лазара бр. 29, Бања Лука, ЈИБ 4401560970004, коју заступа директор Рајко Радовановић, као купац ( у даљем тексту: Купац ) са једне стране и

2. „OPTIMA IT “ д.о.о. Мостар – Подружница Бања Лука, улица Браће Мажар и мајке Марије, ЈИБ 4227002780045, кога заступа директор Драган Тешановић, као продавац (у даљем тексту: Продавац )

Закључили су дана 26.04.2016. године сљедећи

У Г О В О Р
О КУПОПРОДАЈИ ЛУТРИЈСКИХ ТЕРМИНАЛА
МАРКЕ „OLIVETTI“ ТИП M206

I ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора је купопродаја двадесетпет ( 25 ) комада лутријских терминала марке „OLIVETTI“ тип М206, у складу са техничким карактеристикама терминала наведеним у тендерској документацији бр. 1767-04/16, a на основу проведеног поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева по обавјештењу о набавци бр. 622-7-1-64-3-10/16, објављеног на порталу јавних набавки 01.04.2016. године, и избора Продавца као најповољнијег понуђача, чија Понуда бр. 1012/16 од 18.04.2016. године и достављена документација чине саствани дио овог уговора.

 

II ЦИЈЕНА

Члан 2.

Уговорне стране су сагласне да појединачна купопродајна цијена лутријског терминала марке „OLIVETTI“ тип М206 износи 1.838,48 КМ без ПДВ-а ( словима: једнахиљадаосамстотинатридесетосам 48/100 КМ ), односно за двадесетпет ( 25 ) комада лутријских терминала укупна купопродајна цијена износи 45.962,00 КМ без урачунатог ПДВ-а ( словима : четрдесетпетхиљададеветстотинашездесетдвије 00/100 КМ ).
Уговорена цијена подразумјева укупан износ купопродајне цијене са свим зависним трошковима ( траанспорт, царињење, осигурање и сл. ) испоручено у складиште Купца.

 

III ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

Купац се обавезује да ће плаћање цјелокупног износа купопродајне цијене извршити жирално на основу фактуре Продавца у року од тридесет ( 30 ) дана од дана испоруке терминала и достављања фактуре.

 

IV НАЧИН, МЈЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ РОБЕ

Члан 4.

Продавац се обавезује да ће робу испоручити у року до четрдесетпет ( 45 ) дана од дана потписивања уговора.
Паритет испоруке је ДДП складиште Купца, што подразумјева да Продавац има обавезу да лутријске терминале испоручи у складиште Купца и стави на располагање Купцу,оцарињену за увоз на приспјелом превозном средству, спремну за истовар. Продавац сноси све трошкове и све ризике укључене у допрему терминала до мјеста истовара ( складиште Купца ) и има обавезу да робу оцарини не само за извоз, већ и за увоз, као и да плати све даџбине, порезе и трошкове за извоз и увоз терминала ( уколико је то потребно ).

 

V УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА РОБЕ

Члан 5.

Продавац се обавезује да ће испоручити двадесетпет ( 25 ) комада лутријских терминала марке „OLIVETTI“ тип М206, у складу са техничким карактеристикама терминала које је дао у својој понуди бр. 1012/16 од 18.04.2016. године.

Продавац одговара за квалитет испоручене робе сагласно важећим прописима и стандардима.Уколико се установи да роба не одговара стандардима и квалитету, тј. захтјеваним техничким карактеристикама , Купац ће о томе обавијестити Продавца.

Члан 6.

Утврђене рекламације квалитета испоручене робе Продавац je дужан уважити у року од петнаест ( 15 ) дана.

VI ГАРАНТНИ РОК

Члан 7.

Гарантни рок за лутријске терминале марке „OLIVETTI“ тип М206 износ 12 мјесеци од дана испоруке, под условом да се исти користе у складу са условима прописаним од стране произвођача.
За вријеме трајања гарантног рока Продавац је обавезан да се у што краћем року одазове на позив Купца и у року од максимум седам ( 7 ) дана, од дана рекламације, отклони сваку сметњу у функцији терминала.

VII РАСКИД УГОВОРА

Члан 8.

Уговорне стране су сагласне да уколико се Продавац приликом испоруке робе из члана 1. овог Уговора не придржава утврђенe цијенe, рока испоруке и договореног квалитета , Купац може једнострано раскинути овај уговор са отказним роком од седам дана.

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

Евентуални спорoви који би могли настати у извршавању овог уговора уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговорају надлежност стварнонадлежног суда у Бањој Луци.

Члан 10.

На питања која нису регулисана овим Уговором примјењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 11.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.
За Продавца
Директор
Драган Тешановић

 

За Купца
Директор
Рајко Радовановић
в.д. Извршног директора за
информационе и комуникационе технологије
Владимир Кежић