Одлука о сазивању Девете ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије

3. јануара 2017.

Број: 6288-НО/16

Бања Лука, 27.12.2016. године

 

На основу члана  5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС, број 75/049,  члана 25. и 26. Закона о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 100/11), те члана 32. став 1. алинеја 4.Статута Лутрије Републике Српске, Надзорни одбор Предузећа на тридесетшеста сједници одржаној дана 27.12.2016. године,  доноси

 

 

О Д Л У К У о сазивању Девете ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

 

I

Сазива се Девета ванредна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 18.01.2017. године ( сриједа) у 12,00 часова у просторијама дирекције Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука.

II

 

За сједницу је предвиђен следећи:

 

 

ДНЕВНИ РЕД

 

Избор радних тијела Скупштине
– предсједавајућег Скупштине

– комисије за гласање

– записничара и два акционара који овјеравају записник

Разматрање и усвајање записника са осме ванредне сједнице Скупштине акционара;
Разматрање и усвајање Плана пословања са програмом инвестиција за 2017. годину;
Доношење Одлуке о промјени сједишта Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука;
Доношење Одлуке о обављању споњнотрговинског промета у оквиру регистроване дјелатности Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука;
Разматрање и усвајање Пречишћеног текста Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука;
Доношење Одлуке о разрјешењу члана Надзорног одбора испред акционара који имају најмање 5% гласачких права
Доношење Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање четири члана Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука испред Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука и Фонда за рестититуцију РС а.д. Бања Лука;
 

 

 

Доношење Одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовање четири члана Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука испред Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију а.д. Бања Лука;
Доношење одлуке о именовању комисије за избор чланова Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука;
Доношење Одлука о оснивању пословних јединица Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука (ПЈ„Лутрија РС бр. 33“;ПЈ „Лутрија РС бр. 34“; ПЈ „Лутрија РС бр. 35“)
Доношење Одлуке о престанку са радом пословних јединица Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука (ПЈ „ Лутрија РС бр. 6“; ПЈ „Лутрија РС бр. 27“)
Остала питања;
 

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 25.01.2017.  године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 08.01.2017.године.

 

 

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби  Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

 

IV

               Задужује се Управа Предузећа да позив за IX  ванредну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у једном дневном листу на територији Републике Српске.

 

V

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

 

Предсједник                                                                                                                                               Надзорног одбора

Растко Вуковић