Одлука о поништењу поступка набавке за набавку услуге рекламирања Лутрије РС путем билборда

23. фебруара 2017.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, путем конкурентског захтјева по обавјештењу о набавци бр. 662-7-2-5-3-3/17 , за избор најповољнијег понуђача за набавка услуге рекламирања Лутрије РС а.д. Бања Лука путем билборда током 2017. године. Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о поништењу поступка набавке , коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

 

Број: 1094-01/17

Бања Лука, 22.02.2017. године

 

На основу члана 70  Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14 ) у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева бр. 06-163, по обавјештењу о набавци бр. 662-7-2-5-3-3/17 упућеног понуђачима 27.01.2017. године и истовремено објављеном на потралу јавних набавки, за набавку услуге реекламирања Лутрије РС путем билборда током 2017. године, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

 

О Д Л У К У

о поништењу поступка набавке

 

Члан 1.

            Поништава се поступак јавне набавке, по обавјештењу о набавци бр. 662-7-2-5-3-3/17  објављеном на порталу јавних набавки 27.01.2017. године, за набавку услуге рекламирања Лутрије РС а.д. Бања Лука путем билборда током 2017. године, из разлога кршења општих принципа Закона и неусклађености тендерске документације са Законом што представља битну повреду одредби Закона о јавним набавкама.

Члан 2.

            Задужује се Комисија за набавке и Сектор општих, правних и кадровских послова да припреме тендерску документацију за набавку услуге рекламирања Лутрије РС а.д. Бања Лука путем билборда током 2017. године, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, те да предузму све неопходне радње како би се поступак набавке  поново покренуо.

Члан 3.

      Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Образложење

            Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган,  је покренула поступак јавне набавке путем конкурентског захтјева, за сукцесивну набавку услуге рекламирања Лутрије РС а.д. Бања Лука путем билборда током 2017. године,

Основ за покретање поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, уговорни орган види у члану 87 став 2 Закона о јавним набавкама БиХ из разлога јер је процјењена вриједност набавке мања од износа од 50.000,00 КМ.

Критериј за додјелу уговора је економски најповољнија понуда.

Позив за достављање понуда упућен је 27.01.2017. године на три адресе понуђача и истовремено је објављено обавјештење о набавци бр. 662-7-2-5-3-3/17  на порталу јавних набавки.

У термину остављеном за пријем понуда, пристигло је три ( 3 )  понуде.

Јавно отварање понуда одржано је 10.02.2017. године.

Након јавног отварања понуда,Комисија за набавку је приступила оцјењивању приспјелих понуда.

Комисија је извршила оцјену приспјелих понуда и сачинила записник о оцјени понуда при чему је утврдила да је тендерска документација сачињена у супротности са одредбама Закона о јавним набавкама. Конкретно, приликом сачињавања тендерске документације повређени су општи принципи Закона о јавним набавкама из члана 3 Закона. Понуђачи су доведени у неравноправан положај. Наиме, у тендерској документацији нису јасно и на недвосмислен начин назначене локације билборда које би се узимале у закуп у циљу рекламирања Лутрије РС, већ је дата непрецизна и широка формулација „у ужем градском језгру“, на основу чега су понуђачи  произвољно, самостално и по властитом избору достављали локације билборда у траженим општинама/градовима, што је утицало и на цијену закупа билборда. Тиме су понуђачи доведени у неравноправан положај јер су једни понудили „јефтиније“ а други „скупље“ билборде, што је узроковано локацијама билборда. Да је тендерска документација исправно сачињена и да су назначене и прецизиране микро локације билборда, тада би сви понуђачи морали доставити понуде за билборде на тим локацијама и цијену за њихов закуп и тада понуђачи приликом бодовања понуда неби били доведени у неравноправан положај.

Неусклађеност тендерске документације са одредбама Закона о јавним набавкама представља битну повреду закона и доводи до поништења поступка набавке ( члан 103 став1 тачка а) Закона о јавним набавкама ), те је из тог разлога одлучено као у диспозитиву одлуке.

Поука о правном лијеку

Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама БиХ (  „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете изјавити жалбу у складу са  чланом 101 Закона о јавним набавкама БиХ. Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака (не мање од три ).

 

Доставити:

–          Понуђачу/има

–          У спис

–          А/А

 

Директор

Рајко Радовановић