Одлука о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ“-серија 010

8. марта 2018.

Број:1189- УП/18

Бања Лука,08.03.2018. године

На основу члана 43. став 1. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“ серија 010, објављених дана 06.03.2018. године, Управа Предузећа на 117. сједници одржаној дана 08.03.2018. године, доноси

 

О Д Л У К У о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ“-серија 010

Члан 1.

Одређује се 12.03.2018. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећка

„СПОРТ“-серија 010“, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“-серија 010“, која су објављена у дневним новинама „Глас Српске“ дана 06.03.2018.године.

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 12.03.2019. године.

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана одређеног за продају тј. до 11.05.2019.

године (укључујући и тај дан).

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинамa.

Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић