Одлука о поништењу поступка набавке сервера и пратеће опреме

25. јула 2018.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, путем конкурентског захтјева по обавјештењу о набавци бр. 662-7-1-69-3-14/18, за избор најповољнијег понуђача за  набавку сервера и пратеће опреме за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука. У скалду саРјешење бр. ЈН2-02-07-1-354-7/18 од 19.07.2018. године, којим је усвојила жалбу понуђача „D & D MONTAŽA“ д.о.о. Брчко и поништила тендерску документацију у поступку јавне набавке, уговорни орган је донио Одлуку о поништењу поступка набавке , коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

 

Број: 3640-01/18

Бања Лука, 25.07.2018. године

 

На основу члана 70. став 4. Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14 ), члана 15. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова у Лутрији РС а.д. Бања Лука, а у складу са чланом 10. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, у поступку јавне набавке „Набавка сервера и пратеће опреме“ путем конкурентског захтјева бр. 06-177 по обавјештењу о набавци бр. 662-7-1-69-3-14/18, упућеног понуђачима 24.05.2018. године и истовремено објављеном на потралу јавних набавки, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

 

О Д Л У К У

о поништењу поступка набавке

 

Члан 1.

            Поништава се поступак јавне набавке „Набавка сервера и пратеће опреме“, по обавјештењу о набавци бр. 662-7-1-69-3-14/18 објављеном на порталу јавних набавки 24.05.2018. године, из разлога неусклађености тендерске документације са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима што представља битну повреду одредби Закона о јавним набавкама.

 

Члан 2.

            Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова и Сектор за информационе и комуникационе технологије да припреме тендерску документацију за набавку сервера и пратеће опреме у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, те да предузму све неопходне радње како би се поступак набавке поново покренуо.

 

Члан 3.

      Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Образложење

            Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган,  је покренула поступак јавне набавке „Набавка сервера и пратеће опреме“  путем конкурентског захтјева.

Основ за покретање поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, уговорни орган види у члану 87. став 2 Закона о јавним набавкама БиХ ( у даљем тексту Закон ) из разлога јер је процјењена вриједност набавке мања од износа од 50.000,00 КМ.

Обавјештење о набавци бр. 662-7-1-69-3-14/18 је 24.05.2018. године објављено на порталу јавних набавки и истовремено је понуђачима упућен позив за достављање понуда.

Дана 28.05.2018. године понуђач „D & D MONTAŽA“ д.о.о. Брчко, путем пуномоћника адвоката Дражена Николића из Бијељине, изјавио је Жалбу на садржај тендерске документације, наводећи да иста садржи неправилности и да је неусклађена са Законом  и подзаконским актима.

Уговорни орган, поступајући по жалби, је утврдио да је иста благовремена, допуштена и изјављена од овлаштеног лица, али је неоснована, те ју је у законом предвиђеном року са комплетном документацијом везаном за поступак набавке просљедио Канцеларији за разматрање жалби- филијала Бања Лука.

Канцеларија за разматрање жалби – филијала Бања Лука рјешавајући по жалби је донијела Рјешење бр. ЈН2-02-07-1-354-7/18 од 19.07.2018. године, којим је усвојила жалбу понуђача „D & D MONTAŽA“ д.о.о. Брчко и поништила тендерску документацију у поступку јавне набавке „Набавка сервера и пратеће опреме“ по обавјештењу о набавци бр. 662-7-1-69-3-14/18.

Наиме, Канцеларија за разматрање жалби – филијала Бања Лука рјешавајући по жалби је утврдила да је уговорни орган прилком сачињавања тендерске документације прекршио одредбе члана 54. став 9. и 10. Закона, а чланом 54. Закона прописана је забрана уговорном органу да техничком спецификацијом упућује на одређеног произвођача, на поријекло робе, марке, патенте, типове, што доводи до фаворизовања одређених привредних субјеката или одређених производа. Даље, уговорни орган у тендерској документацији није оставио стварну могућност нуђења еквивалента нити је дао минималне техничке карактеристике за конкретну робу, која је предмет набавке, а Законом је прописано да техничке карактеристике морају свим понуђачима омогућити једнак и недискриминирајући приступ надметању. Из свега наведеног произилази да је тендерска докумантација, у конкретном поступку набаваке, неусклађена са Законом и да су прекршени и општи принципи из члана 3. Закона.

Неусклађеност тендерске документације са одредбама Закона представља битну повреду закона и доводи до поништења поступка набавке ( члан 103. став1 тачка а) Закона ), те је из тог разлога одлучено као у диспозитиву одлуке.

 

Поука о правном лијеку

Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама БиХ (  „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете изјавити жалбу у складу са  чланом 101 Закона о јавним набавкама БиХ. Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака (не мање од три ).

 

Доставити:

–         Понуђачу/има

–         У спис

–         А/А

 

Директор

Рајко Радовановић