ОДЛУКУ о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА“-серија 019

30. децембра 2019.

Број: 5625-УП/19

Бања Лука, 27.12.2019. године

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „Трећа срећа“ серија 019, а на која је дата Сагласност бр.06/4-463-3165/19 Републичке управе за игре на срећу Бања Лука, Управа Предузећа на педесеттрећој сједници одржаној дана 27.12.2019.године, доноси

 

 

О Д Л У К У

о почетку продаје лутријске игре на срећу

инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА“-серија 019

 

Члан 1.

Одређује се 01.01.2020. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећка „ТРЕЋА СРЕЋА“- серија 019, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка„ТРЕЋА СРЕЋА“- серија 019 бр.4650-УП/19 од 18.10.2019. године.

 

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 31.12.2020. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана одређеног за продају тј. до 01.03.2021. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се  на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:

  • Сектору за опште, правне и кадровск епослове
  • Финансијско рачуноводственом сектору
  • Сектору маркетинга и комерцијале
  • Сектору информационих и комуникационих технологија
  • ц/о

 

 

                                                                                                                  Предсједник

                                                                                                            Управе Предузећа

                                                                                                            Рајко Радовановић