ОДЛУКУ О продужетку рока продаје и наплате лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ“-серија 014

28. јануар 2022.

Број: 510-УП/22

Бања Лука, 28.01.2022.

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“- серија 014, на које је дата Сагласност Републичке управе за игре на срећу Бања Лука бр.06/4-463-0436/21, Управа Предузећа на деветој сједници одржаној дана 28.01.2022. године, доноси

О Д Л У К У

О продужетку рока продаје и наплате лутријске игре на срећу

инстант срећке „СПОРТ“-серија 014

Члан 1.

Рок за продају лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“- серија 014, емитоване по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“- серија 014, на које је дата Сагласност бр. 06/4-463-0436/21 Републичке управе за игре на срећу Бања Лука, продужава се до 31.05.2022. године.

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана од задњег дана одређеног за продају, тј. до 30.07.2022. године (укључујући и тај дан).

Члан 2.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор информационих и коминикационих технологија и Сектор маркетинга и комерцијале.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Предузећа.

Достављено:

  • Сектору за опште, правне и кадровск епослове

  • Финансијско рачуноводственом сектору

  • Сектору маркетинга и комерцијале

  • Сектору информационих и комуникационих технологија

  • ц/о

Предсједник

Управе Предузећа

Горан Шаула