Одлука о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „ЗЛАТНА ТРОЈКА“-серија 001

14. јун 2024.

Број: 3054-УП/24

Бања Лука, 11.06..2024. године

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „Златна тројка“- серија 001, а на која је дата Сагласност бр.06/4-463-0276-1/24 од 14.02.2024.године Републичке управе за игре на срећу Бања Лука, Управа Предузећа на 91. сједници одржаној дана 11.06.2024.године, доноси

 

О Д Л У К У

о почетку продаје лутријске игре на срећу

инстант срећке „ЗЛАТНА ТРОЈКА“-серија 001

 

Члан 1.

Одређује се 12.06.2024. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „ЗЛАТНА ТРОЈКА“- серија 001, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „ЗЛАТНА ТРОЈКА“- серија 001, бр.900-УП/24 од 09.02.2024.године.

 

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 11.06.2025. године.

 

Право на наплату добитака застаријева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају инстант срећке тј. 10.08.2025.године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се  на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:

–       Сектору за опште, правне и кадровске послове

–       Финансијско рачуноводственом сектору

–       Сектору маркетинга и комерцијале

–       Сектору информационих и комуникационих технологија

–       ц/о

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Предсједник

                                                                                                          Управе Предузећа

                                                                                                            Маја Дамјановић

                                                                                                      _____________________