Одлука о избору најповољнијег понуђача за сукцесивно пружање услуге објављивања Лото извјеештаја, маркице, Бинго извјештаја,огласа, одлука и обавјештења у дневним новинама

29. јул 2016.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, путем конкурентског захтјева, за избор најповољнијег понуђача за набавку услуге сукцесивног објављивања Лото извјештаја, маркице, Бинго извјештаја, огласа, одлука и обавјештења у дневним новинама. Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача , коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

 

Број:  3744-01/16

Бања Лука, 29.07.2016. године

На основу члана 70  Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14 ) у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, по обавјештењу о набавци бр. 662-7-2-98-3-12/16 упућеног понуђачима 19.07.2016. године и истовремено објављеног на веб порталу јавних набавки, за набавку за набавку услуге сукцесивног објављивања  лото извјештаја, маркице, Бинго извјештаја, огласа, одлука и обавјештења за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука у дневним новинама, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

            Најповољнији понуђач за набавку услуге сукцесивног објављивања  лото извјештаја, маркице,  Бинго извјештаја, огласа, одлука и обавјештења за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука у дневним новинама  је предузеће „Н.И.Г.Д. ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ “ д.о.о. Бања Лука.

Члан 2.

            Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за набавку конкретне робе са понуђачем из члана 1 ове одлуке.

Члан 3.

      Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

            Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган,  је покренула поступак јавне набавке путем конкурентског захтјева, за набавку услуге сукцесивног објављивања  лото извјештаја, маркице, Бинго извјештаја, огласа, одлука и обавјештења за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука у дневним новинама.

Основ за покретање поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, уговорни орган види у члану 87 став 2 Закона о јавним набавкама БиХ из разлога јер је процјењена вриједност набавке мања од износа од 50.000,00 КМ.

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.

Позив за достављање понуда упућен је 19.07.2016. године на четири адресе понуђача и објављено је обавјештење на порталу јавних набавки.

У термину остављеном за пријем понуда, пристигле су три ( 3 )  понуде.

Јавно отварање понуда одржано је 29.07.2016. године.

Након јавног отварања понуда,Комисија за набавку је приступила оцјењивању приспјелих понуда.

Комисија за набавке је установила да сви понуђача испуњавају формалне услове, предвиђене Законом о јавним набавкама и услове које је поставио уговорни орган.

Комисија је извршила оцјену приспјелих понуда и сачинила записник о оцјени понуда за набавку конкретних услуга, у којем је предложила да се уговор додјели  понуђачу „Н.И.Г.Д. ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ “ д.о.о. Бања Лука из разлога јер је тај понуђач понудио најнижу цијену.

Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

 

Поука о правном лијеку

Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама БиХ (  „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете изјавити жалбу у складу са  чланом 101 Закона о јавним набавкама БиХ. Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака (не мање од три ).

Доставити:

–          Понуђачу/има

–          У спис

–          А/А

 

Директор

Рајко Радовановић

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку киоска на локацији у Градишци

22. јул 2016.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, путем конкурентског захтјева, за избор најповољнијег понуђача за набавку киоска за продају лутријских игара на срећу на локацији у Градишци . Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача , коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

 

Број:  3670-01/16

Бања Лука, 22.07.2016. године

 

На основу члана 70  Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14 ) у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, по обавјештењу о набавци бр. 662-7-1-95-3-11/16 упућеног понуђачима 13.07.2016. године и истовремено објављеног на веб порталу јавних набавки, за набавку киоска за продају лутријских игара на срећу на локацији у Градишци, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

            Најповољнији понуђач у поступку јавне набавке путем конкурентског захтјева, по обавјештењу о набавци бр. 662-7-1-95-3-11/16  за набавку киоска за продају лутријских игара на срећу на локацији у Градишци  је предузеће „INTER – METAL“ д.о.о. Бања Лука.

Члан 2.

            Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за набавку конкретне робе са понуђачем из члана 1 ове одлуке.

Члан 3.

      Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

            Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган,  је покренула поступак јавне набавке путем конкурентског захтјева по обавјештењу о набавци бр. 662-7-1-95-3-11/16  за набавку киоска за продају лутријских игара на срећу на локацији у Градишци.

Основ за покретање поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, уговорни орган види у члану 87 став 2 Закона о јавним набавкама БиХ из разлога јер је процјењена вриједност набавке мања од износа од 50.000,00 КМ.

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.

Позив за достављање понуда упућен је 13.07.2016. године на три адресе понуђача и истовремено објављено је обавјештење на порталу јавних набавки.

У термину остављеном за пријем понуда, пристигло је двије ( 2 )  понуде.

Јавно отварање понуда одржано је 22.07.2016. године.

Након јавног отварања понуда,Комисија за набавку је приступила оцјењивању приспјелих понуда.

Комисија за набавку је установила да понуде оба понуђача испуњавају формалне услове, предвиђене Законом о јавним набавкама и услове које је поставио уговорни орган.

Комисија је извршила оцјену приспјелих понуда и сачинила записник о оцјени понуда. Комисија је предложила да се уговор додјели  понуђачу „INTER – METAL“ д.о.о. Бања Лука из разлога јер је тај понуђач понудио најнижу цијену.

Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Поука о правном лијеку

Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама БиХ (  „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете изјавити жалбу у складу са  чланом 101 Закона о јавним набавкама БиХ. Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака (не мање од три ).

 

Доставити:

–          Понуђачу/има

–          У спис

–          А/А

 

Директор

Рајко Радовановић

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача за пружање услуга избора, креирања и израде пропагандних средстава

21. јул 2016.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из анекса II дио Б Закона о јавним набавкама, путем позива за достављање понуда , за избор најповољнијег понуђача за сукцесивну набавку услуга избора, креирања и израде пропагандних средстава. Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача , коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

 

Број:  3640-01/16

Бања Лука, 20.07.2016. године

 

На основу члана 70  Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14 ) у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из анекса II  дио Б Закона о јавним набавкама, путем позива за достављање понуда за сукцесивну набавку услуга избора, креирања и израде пропагандних средстава, упућеног понуђачима 30.06.2016. године, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука,  доноси

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

      Након проведене процедуре јавне набавке, у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из анекса II  дио Б Закона о јавним набавкама, најповољнији понуђач за сукцесивно пружање услуга избора, креирања и израде пропагандних средстава је предузеће  “AQUARIUS“ д.о.о. Бања Лука.

Члан 2.

            Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за сукцесивно пружање конкретних услуга са понуђачем из члана 1 ове Одлуке.

Члан 3.

      Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

      Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган,  је покренула процедуру јавне набавке у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из анекса II  дио Б Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 104/14 ) за набавку сукцесивног пружања услуга избора, креирања и израде пропагандних средстава.

Основ за покретање поступка јавне набавке у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из анекса II  дио Б Закона о јавним набавкама, уговорни орган види у члану 8 Закона о јавним набавкама БиХ који се односи на набавку услуга из анекса II дио Б Закона о јавним набавкама ( гдје су у тачки 10 наведене рекреационе услуге, културне и спортске услуге у које спадају и услуге продукције рекламног филма ЈРЈН- 92111210-7 )  према посебном режиму.

Позив за достављање понуда упућен је 30.06.2016. године на пет адреса понуђача и истовремено је објављен на интернет страници Лутрије РС.

У термину остављеном за пријем понуда, пристигла је једна понуда.

Јавно отварање понуда одржано је 13.07.2016. године.

Након јавног отварања понуда,Комисија за набавку је приступила оцјењивању приспјелих понуда.

Комисија за набавке је установила да понуђач испуњава формалне услове, предвиђене Законом о јавним набавкама и услове које је поставио уговорни орган.

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.

Након што је установила да су испуњени формални услови, Комисија је сачинила записник о оцјени понуде за набавку конкретних услуга, у којем је предложила да се уговор додјели  понуђачу “AQUARIUS“ д.о.о. Бања Лука из разлога јер је једино тај понуђач доставио понуду у поступку набавке.

Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

 

Поука о правном лијеку

Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама БиХ (  „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете изјавити жалбу у складу са  чланом 101 Закона о јавним набавкама БиХ. Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака (не мање од три ).

 

Доставити:

–          Понуђачу/има

–          У спис

–          А/А

 

Директор

Рајко Радовановић

 

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку 25 лутријских терминала

20. април 2016.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, путем конкурентског захтјева, за избор најповољнијег понуђача за набавку 25 лутријских терминала . Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача , коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

 

Број:  2070-01/16

Бања Лука, 19.04.2016. године

 

На основу члана 70  Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14 ) у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, по обавјештењу о набавци бр. 662-7-1-64-3-10/16 упућеног понуђачима 01.04.2016. године и истовремено објављеног на веб порталу јавних набавки, за набавку двадесетпет ( 25 ) лутријских терминала, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

            Најповољнији понуђач за набавку двадесетпет ( 25 ) комада лутријских терминала је предузеће „ОПТИМА  ИТ“ д.о.о. Мостар – Подружница Бања Лука.

Члан 2.

            Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за сукцесивну набавку конкретне робе са понуђачем из члана 1 ове одлуке.

Члан 3.

      Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

            Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган,  је покренула поступак јавне набавке путем конкурентског захтјева за набавку двадесетпет ( 25 ) комада лутријских терминала.

Основ за покретање поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, уговорни орган види у члану 87 став 2 Закона о јавним набавкама БиХ из разлога јер је процјењена вриједност набавке мања од износа од 50.000,00 КМ.

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.

Позив за достављање понуда упућен је 01.04.2016. године на четири  адресе понуђача и истовремено објављено је обавјештење о набавци бр. 662-7-1-64-3-10/16 на порталу јавних набавки.

У термину остављеном за пријем понуда, пристигла је једна ( 1 )  понуда.

Јавно отварање понуда одржано је 18.04.2016. године.

Комисија за набавку је приступила оцјени понуде.

Понуђач је доставио лутријски терминал, у складу са условом из тендерске

докумнетације, којег је Комисија за набавке тестирала.

Након тестирања, ,Комисија је утврдила да је понуђени терминал компатибилан са Авалон терминалским софтвером и да остале техничке карактеристике терминала у потпуности одговарају условима из тендерске документације.

Комисија за набавку је утврдила да понуда понуђача „ОПТИМА  ИТ“ д.о.о. Мостар – Подружница Бања Лука испуњава формалне услове из тендерске документације и услове које је поставио уговорни орган по питању техничких карактеристика лутријских терминала.

Комисија је сачинила записник о оцјени понуде за набавку конкретне робе, у којем је предложила да се уговор додјели понуђачу „ОПТИМА  ИТ“ д.о.о. Мостар – Подружница Бања Лука из разлога јер је тај понуђач испунио све постављене услове и понудио је цијену која је у границама процијењене вриједности набавке.

Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

 

Поука о правном лијеку

Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама БиХ (  „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете у року од 5 дана од дана пријема ове одлуке изјавити жалбу ( Члан 101 став 5 Закона о јавним набавкама БиХ ). Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака (не мање од три ).

Доставити:

–          Понуђачу/има

–          У спис

–          А/А

 

Директор

Рајко Радовановић

 

 

 

 

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача за пружање услуге сукцесивног рекламирања Лутрије РС путем агенција за маркетинг на радио станицама

31. март 2016.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, путем отвореног поступка, за избор најповољнијег понуђача за сукцесивну набавку услуге рекламирања путем агенција за маркетинг на радио станицама . Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача , коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

 

Број:  1730-01/16

Бања Лука, 30.03.2016. године

На основу члана 70  Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14 ) у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем отвореног поступка по обавјештењу о набавци бр. 662-1-2-27-3-8/16, за лот бр. 2 за набавку услуге сукцесивног рекламирања Лутрије РС путем агенција за маркетинг на радио станицама, објављеног на веб порталу јавних набавки и у „Службеном гласнику БиХ“, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

            Најповољнији понуђач по обавјештењу о набавци бр. 662-1-2-27-3-8/16, за лот бр. 2 за набавку услуге сукцесивног рекламирања Лутрије РС путем агенција за маркетинг на радио станицама,  које је објављено на порталу јавних набавки 02.03.2016. године и у „Службеном гласнику БиХ“ 04.03.2016. године у броју 15/16,  је предузеће „AQUARIUS“ д.о.о. Бања Лука.

Члан 2.

            Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за набавку конкретне услуге са понуђачем из члана 1 ове одлуке.

Члан 3.

             Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

            Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган,  је покренула поступак јавне набавке путем отвореног поступка обавјештењем о набавци бр. 662-1-2-27-3-8/16, за лот 2- набавка услуге сукцесивног рекламирања Лутрије РС путем агенција за маркетинг на радио станицама.

Основ за покретање поступка јавне набавке путем отвореног поступка, уговорни орган види у члану 14 став 4 Закона о јавним набавкама БиХ из разлога јер је процјењена вриједност набавке већа од износа од 50.000,00 КМ.

Критериј за додјелу уговора је економски најповољнија понуда.

Дана 02.03.2016. године објављено је обавјештење о набавци  на порталу јавних набавки, а 04.03.2016. године у „Службеном гласнику БиХ“ бр. 15/16

У термину остављеном за пријем понуда, пристигло је укупно двије ( 2 )  понуде.

Јавно отварање понуда одржано је 23.03.2016. године.

Након јавног отварања понуда,Комисија за набавку је приступила прегледу и оцјењивању приспјелих понуда.

Приликом оцјене понуде понуђача „SUPPORT MARKETING CENTAR“ д.о.о. Бања Лука Комисија за набавку је установила да је понуђач приликом израчуна просјечног агенцијског попуста начинио рачунску грешку. Том приликом је навео да је просјечан агенцијски попуст 28,22 %. Комисија за набавку је провјером установила да је просјечан агенцијски попуст 27,33 %, те је у скалду са чланом  17  Упутства за припрему модела тендерске документације и понуда ( „Службени гласник БиХ“ бр. 90/14 ) исправила рачунску грешку и упутила понуђачу Захтјев за прихватање исправке рачунске грешке ( акт бр. 1681-04/16 од 25.03.2016. године упућен путем поште препорученом пошиљком ) како би наставила поступак оцјене понуда.

У року остављеном за прихватање исправке рачунске грешке, понуђач „SUPPORT MARKETING CENTAR“ д.о.о. Бања Лука није доставио писмено изјашњење, те је Комисија за набавку одбацила понуду  понуђача „SUPPORT MARKETING CENTAR“ д.о.о. Бања Лука, тј. дисквалификовала је из даљег поступка оцјене понуда.

Након што је понуда понуђача „SUPPORT MARKETING CENTAR“ д.о.о. Бања Лука одбачена, Комисија за набавку констатује да је у поступку набавке запримљена  једна понуда која у потпуности задовољава све захтјеве из тендерске документације. Комисија сматра да је задовољена конкуренција јер је обавјештење о набавци објављено на порталу јавних набавки и у „Службеном гласнику БиХ“, а тендерска документација је била на сајту уговорног органа доступна свим заинтересованим понуђачима и на порталу јавних набавки.

Комисија је сачинила записник о оцјени понуде за набавку конкретне услуге, у којем је предложила да се уговор додјели понуђачу „AQUARIUS“ д.о.о. Бања Лука из разлога јер је тај понуђач доставио понуду у скалду са условима из тендерске документације.

Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

 

Поука о правном лијеку

Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона

о јавним набавкама БиХ (  „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете у року од 10 дана од дана пријема ове одлуке изјавити жалбу ( Члан 101 став 1 Закона о јавним набавкама БиХ). Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака ( не мање од три ).

 

 

Доставити:

–          Понуђачу/има

–          У спис

–          А/А

 

 

Директор

Рајко Радовановић