Одлука о поништењу поступка набавке услуге рекламирања Лутрије РС путем рекламних агенција на ТВ и радио станицама

8. фебруар 2016.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, путем отвореног поступка, за избор најповољнијег понуђача за набавку услуге рекламирања Лутрије РС путем рекламних агенција на ТВ и радио станицама.У року остављеном за пријем понуда није пристигла ниједна понуда те је из тог разлога поступак поништен.

Уговорни орган је донио Одлуку о поништењу поступка набавке, коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

Број: 778-01/16
Бања Лука, 08.02.2016. године

 
На основу члана 70 Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14 ) у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке по обавјештењу о набавци бр. 662-1-2-19-3-2/16 објављеног на веб порталу јавних набавки 18.01.2016. године и 22.01.2016. године у „Службеном листу БиХ“ бр. 04/16, за набавку: лот 1- услуга рекламирања Лутрије РС а.д. Бања Лука путем агенција за маркетинг на ТВ станицама и лот 2- услуга рекламирања Лутрије РС а.д. Бања Лука путем агенција за маркетинг на радио станицама, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

О Д Л У К У
о поништењу поступка набавке

Члан 1.

Поништава се поступак јавне набавке, по обавјештењу о набавци бр. 662-1-2-19-3-2/16 објављеном на порталу јавних набавки 18.01.2016. године и 22.01.2016. године у „Службеном листу БиХ“ у броју 04/16, за набавку: лот 1- услуга рекламирања Лутрије РС а.д. Бања Лука путем агенција за маркетинг на ТВ станицама и лот 2- услуга рекламирања Лутрије РС а.д. Бања Лука путем агенција за маркетинг на радио станицама, из разлога јер у року остављеном за пријем понуда није пристигла ниједна понуда.

Члан 2.

Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да објави обавјештење о поништењу поступка набавке,те да предузму све неопходне радње како би се поступак набавке конкретних услуга поново покренуо.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган, је покренула поступак јавне набавке путем отвореног поступка, за набавку лот 1- услуга рекламирања Лутрије РС а.д. Бања Лука путем агенција за маркетинг на ТВ станицама и лот 2- услуга рекламирања Лутрије РС а.д. Бања Лука путем агенција за маркетинг на радио станицама.
Основ за покретање поступка јавне набавке путем отвореног поступка, уговорни орган види у члану 14 став 4 Закона о јавним набавкама БиХ из разлога јер је процјењена вриједност набавке већа од износа од 50.000,00 КМ.
Критериј за додјелу уговора је економски најповољнија понуда.
Обавјештење о набавци објављено је на порталу јавних набавки 18.01.2016. године и 22.01.2016. године у „Службеном листу БиХ“ у броју 04/16
У термину остављеном за пријем понуда, није пристига ниједна понуда.
Комисија за набавке је сачинила Записник о оцјени понуда у којем је, у складу са чланом 69 став 2 тачка а Закона о јавним набавкама, предложила да се поништи конкретни поступак набавке из разлога јер ниједна понуда није достављена у року одређеном за пријем понуда.
Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке

Поука о правном лијеку
Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете изјавити жалбу у складу са чланом 101 Закона о јавним набавкама БиХ. Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака (не мање од три ).

Доставити:
– Понуђачу/има
– У спис
– А/А

Директор
Рајко Радовановић

Одлука о избору најповољнијег понуђача за пружање услуге рекламирања Лутрије РС у кино дворанама путем рекламног спота прије пројекције филмова

24. децембар 2015.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, путем преговарачког поступка без објаве обавјештења, за избор најповољнијег понуђача за набавку услуге рекламирања Лутрије РС у кино дворанама путем рекламног спота који ће се свакодневно емитовати прије пројекције филмова. Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача, коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

 

Број: 6277-01/15
Бања Лука, 23.12. 2015. године
На основу члана 70 став 3 Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14 ), у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем преговарачког поступка без објављивања обавјештења, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

О Д Л У К У
о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

Најповољнији понуђач за набавку услуге рекламирања Лутрије РС у кино дворанама путем рекламног спота који ће се савкодневно емитовати прије пројекције филмова, је предузеће „ Оскар филм“ д.о.о. Бања Лука.

Члан 2.

Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за набавку конкретне услуге са понуђачем из члана 1 ове одлуке.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган, је покренула поступак јавне набавке путем преговарачког поступка без објаве обавјештења, за набавку услуге рекламирања Лутрије РС у кино дворанама путем рекламног спота који ће се савкодневно емитовати прије пројекције филмова.
Основ за покретање поступка јавне набавке путем преговарачког поступка без објаве обавјештења, уговорни орган види у члану 21 став 1 тачка ц Закона о јавним набавкама БиХ. Наиме,уговор се може додјелити само једном понуђачу који има ексклузивно право приказивања филмова,тј. власник је опреме за приказивање филмова (дигитални 3Д пројектори за приказивање филмова преко којих се искључиво приказују филмови јер је класична филмска трака избачена из употребе ), дакле ради се о заштити ексклузивног права.
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Позив за преговарање упућен је 15.12.2015. године понуђачу „ Оскар филм“ д.о.о. Бања Лука.
Преговарачки поступак је одржан 21.12.2015. године.
Након одржаног преговарања,Комисија за набавку је приступила оцјењивању приспјеле понуде.
Комисија је извршила оцјену приспјеле понуде и сачинила записник о оцјени понуда за набавку конкретних услуга, у којем је предложила да се уговор додјели понуђачу „ Оскар филм“ д.о.о. Бања Лука
Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Поука о правном лијеку
Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете изјавити жалбу у складу са чланом 101 Закона о јавним набавкама БиХ. Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака (не мање од три ).
Доставити:
– Понуђачу/има
– У спис
– А/А
Директор
Рајко Радовановић

Oдлука о избору најповољнијег понуђача за пужање услуге рекламирања Лутрије РС на спољашњости возила градског превоза у Бањој Луци и Бијељини

22. децембар 2015.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, путем преговарачког поступка без објаве обавјештења, за избор најповољнијег понуђача за набавку услуге рекламирања Лутрије РС на спољашњости возила градског превоза у Бањој Луци и Бијељини. Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача, коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

 

Број: 6247-01/15
Бања Лука, 21.12.2015. године

На основу члана 70 Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14 ) у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем преговарачког поступка без објаве обавјештења бр. 03-2015 за набавку услуге рекламирања Лутрије РС путем рекламног садржаја на спољашности возила градског превоза у Бањој Луци и Бијељини, упућеног понуђачима 15.12.2015. године, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

О Д Л У К У
о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

Најповољнији понуђач за набавку услуге рекламирања Лутрије РС путем рекламног садржаја на спољашности возила градског превоза у Бањој Луци и Бијељини је предузеће „ Info Media Group“ д.о.о. Бања Лука.

Члан 2.

Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за набавку конкретне услуге са понуђачем из члана 1 ове одлуке.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган, је покренула поступак јавне набавке путем преговарачког поступка без објаве обавјештења, за набавку услуге рекламирања Лутрије РС путем рекламног садржаја на спољашности возила градског превоза у Бањој Луци ( аутобус на линији бр. 10 ) и Бијељини ( аутобус на линији Бијељина-Јања-Козлук-Зворник ).
Основ за покретање поступка јавне набавке путем преговарачког поступка без објаве обавјештења, уговорни орган види у члану 21 став 1 тачка ц Закона о јавним набавкама БиХ. Наиме,уговор се може додјелити само једном понуђачу који има ексклузивно право закупа огласног простора на спољашности аутобуса, дакле ради се о заштити ексклузивног права.
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Позив за преговарање упућен је 15.12.2015. године понуђачу „ Info Media Group“ д.о.о. Бања Лука.
Преговарачки поступак је одржан 21.12.2015. године.
Након одржаног преговарања,Комисија за набавку је приступила оцјењивању приспјеле понуде.
Комисија је извршила оцјену приспјеле понуде и сачинила записник о оцјени понуда за набавку конкретних услуга, у којем је предложила да се уговор додјели понуђачу „ Info Media Group“ д.о.о. Бања Лука.
Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Поука о правном лијеку
Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете изјавити жалбу у складу са чланом 101 Закона о јавним набавкама БиХ. Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака (не мање од три ).

Доставити:
– Понуђачу/има
– У спис
– А/А

Директор
Рајко Радовановић

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку једног аутомобила у сврху додјеле као Бинго премије у Великом Божићном ТВ Бингу 2015/2016. године

9. децембар 2015.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, путем конкурентског захтјева бр. о6-151, по обавјештењу о набавци бр. 662-7-1-108-3-14/15 за избор најповољнијег понуђача за набавку  једног аутомобила у сврху додјеле као Бинго премије у Великом Божићном ТВ Бионгу 2015/2016. године. Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача, коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

Број: 5903-01/15
Бања Лука, 08.12.2015. године

 
На основу члана 70 Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14 ) у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева упућеног понуђачима 26.11.2015. године и објављеног на веб порталу јавних набавки, за набавку једног аутомобила за потребе Лутрије РС у сврху додјеле као награде ( Бинго премије ) у Великом Божићном ТВ Бингу, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

О Д Л У К У
о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

Најповољнији понуђач за набавку једног аутомоила за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука у сврху додјеле као награде ( Бинго премије ) у Великом Божићном ТВ Бингу 2015/2016 године је предузеће „ВЕРАНО МОТОРС“ д.о.о. Бања Лука.

Члан 2.

Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за набавку конкретне робе са понуђачем из члана 1 ове одлуке.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган, је покренула поступак јавне набавке путем конкурентског захтјева, за набавку једног аутомобила за потребе Лутрије РС у сврху додјеле као нагреде ( Бинго премије ) у Великом Божићном ТВ Бингу.
Основ за покретање поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, уговорни орган види у члану 87 став 2 Закона о јавним набавкама БиХ из разлога јер је процјењена вриједност набавке мања од износа од 50.000,00 КМ.
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Позив за достављање понуда упућен је 26.11.2015. године на пет адресе понуђача и објављено је обавјештење на порталу јавних набавки.
У термину остављеном за пријем понуда, пристиге су двије ( 2 ) понуде.
Јавно отварање понуда одржано је 08.12.2015. године.
Након јавног отварања понуда,Комисија за набавку је приступила оцјени приспјелих понуда приликом чега је установила да понуда понуђача „Ц-АУТО“ д.о.о. Бања Лука не испуњава формалне услове из тендерске документације. Наиме, понуђач „Ц-АУТО“ д.о.о. је пропустио да у понуди достави опис, фотографије ( каталог ) и техничке карактеристике робе ( аутомобила ) који је предмет набавке, а што је било обавезно према условима из тендерске документације, те је из тог разлога његова понуда одбачена као неприхватљива из поступка набавке.
Комисија је сачинила записник о оцјени понуде за набавку конкретне робе, у којем је предложила да се уговор додјели понуђачу „ВЕРАНО МОТОРС“ д.о.о. Бања Лука из разлога јер је тај понуђач испунио све постављене услове и понудио је цијену која је у границама процијењене вриједности набавке.
Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Поука о правном лијеку
Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете у року од 5 дана од дана пријема ове одлуке изјавити жалбу ( Члан 101 став 5 Закона о јавним набавкама БиХ). Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака ( не мање од три ).

 
Доставити:
– Понуђачу/има
– У спис
– А/А

Директор
Рајко Радовановић

Одлука о поништењу поступка за сукцесивну набавку канцеларијског материјала

20. новембар 2015.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, путем конкурентског захтјева бр. о6-150, по обавјештењу о набавци бр. 662-7-1-101-3-12/15 за избор најповољнијег понуђача за сукцесивну набавку канцеларијског материјала з апотребе Лутрије РС. Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача, на коју је у законом остављеном року уложена жалба понуђаћча “Новотекс” д.о.о. Бања Лука и понуђача “Примапром” д.о.о. Бања Лука. Након разматрања жалбе, иста је усвојена и одлука о избору најповољнијег понуђача је стављена ван снаге. Комисија је извршила поновну оцјену понуда при чему је утврдила да су повређене одредбе Закон ао јавним набавкама. Уговорни орган је на основу тога донио Одлуку о поништењу поступка набавке, коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

Број: 5565-01/15
Бања Лука, 19.11.2015. године
На основу члана 70 Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14 ) у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева бр. 06-150, за сукцесивну набавку канцеларијског материјала, упућеног понуђачима 16.10.2015. године, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

О Д Л У К У
о поништењу поступка набавке

Члан 1.

Поништава се поступак јавне набавке, по обавјештењу о набавци бр. 662-7-1-101-3-12/15 објављеном на порталу јавних набавки 16.10.2015. године, за сукцесивну набавку канцеларијског материјала за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука, из разлога неусклађености тендерске документације са законом што представља битну повреду одредби Закона о јавним набавкама.

Члан 2.

Задужује се Комисија за набавке и Сектор општих, правних и кадровских послова да припреме тендерску документацију за набавку канцеларијског материјала у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, те да предузму све неопходне радње како би се поступак набавке канцеларијског материјала поново покренуо.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган, је покренула поступак јавне набавке путем конкурентског захтјева, за сукцесивну набавку канцеларијског материјала за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука .
Основ за покретање поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, уговорни орган види у члану 87 став 2 Закона о јавним набавкама БиХ из разлога јер је процјењена вриједност набавке мања од износа од 50.000,00 КМ.
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Позив за достављање понуда упућен је 16.10.2015. године на три адресе понуђача и истовремено објављено је обавјештење о набавци бр.662-7-1-101-3-12/15 на порталу јавних набавки.
У термину остављеном за пријем понуда, пристигло је четири ( 4 ) понуде.
Јавно отварање понуда одржано је 27.10.2015. године.
Након јавног отварања понуда,Комисија за набавку је приступила оцјењивању приспјелих понуда.
Комисија је извршила оцјену приспјелих понуда и сачинила записник о оцјени понуда на основу чега је уговорни орган донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача ( Одлука бр. 5288-01/15 од 06.11.2015. године ), којом је за сукцесивну набавку канцеларијског материјала за потребе Лутрије РС као најповољнијег понуђача прогласио понуђача „R & S“ д.о.о. Вогошћа, Сарајево.
У законом остављеном року понуђач „Ново-текс“ д.о.о. је уложио жалбу на Одлуку о избору најповољнијег понуђача којом оспорава избор понуђача и тражи стављање Одлуке ван снаге.
Уговорни орган је разматрао жалбу, исту усвојио и Одлуку о избору најповољнијег понуђача ставио ван снаге, те задужио Комисију за набавке да изврши поновну оцјену понуда.
Такође, у законом остављеном року, понуђач „Примапром“ д.о.о. је уложио жалбу на Одлуку о избору најповољнијег понуђача, којом оспорава избор понуђача и тражи стављање Одлуке ван снаге. Уговорни орган није разматрао ову жалбу, из разлога јер је раније поступајући по жалби понуђача „Ново-текс“ д.о.о. Одлуку о избору најповољнијег понуђача ставио ван снаге, већ је понуђач „Примапром“ д.о.о. писмено обавјештен да ће Комисија за набавке извршити поновну оцјену понуда о чему ће бити благовремено обавјештен.
Комисија за набавке је извршила поновну оцјену понуда, при чему је утврдила да је тендерска документација сачињена у супротности са одредбама Закона о јавним набавкама, и то чланом 54 став 2 тачка а) и став 9. Наиме, приликом састављања тендерске документације уговорни орган је био обавезан да уз називе марке или произвођача тонера ( који су, између осталог, предмет набавке) стави и додатак „или еквивалент“, што је изричито назначено чланом 54 Закона о јавним набавкама, а он то није учинио. Из поменутог разлога прекршени су и општи принципи Закона о јавним набавкама из члана 3 закона.
Неусклађеност тендерске документације са одредбама Закона о јавним набавкама представља битну повреду закона и доводи до поништења поступка набавке ( члан 103 став1 тачка а) Закона о јавним набавкама ), те је из тог разлога одлучено као у диспозитиву одлуке.

Поука о правном лијеку
Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете изјавити жалбу у складу са чланом 101 Закона о јавним набавкама БиХ. Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака (не мање од три ).

Доставити:
– Понуђачу/има
– У спис
– А/А

Директор
Рајко Радовановић