Одлука о приређивању 48. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

12. октобра 2017.

Број:4721-УП/17

Бања Лука, 12.10.2017. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије бр.4695/1 од 10.10.2017. године (наш број 4718/17 од 11.10.2017. године) Управа Предузећа на 105. сједници одржаној дана 12.10.2017. године, доноси

 

О Д Л У К У о приређивању 48. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

 

Члан 1.

 

У играма на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС одређује се приређивање 48. ванредног кола у 2017. години, за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 28.10.2017. године у 20.00 сати на ТВ HAPPY.

Члан 2.

 

У 48. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке пријем уплате почиње дана 17.10.2017. године  и траје до 28.10.2017. године, а уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића, који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

Уплата за 48. ванредно коло вршиће се паралелно са уплатом за редовна кола.

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредном колу из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игре на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

Члан 3.

 

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

Члан 4.

 

У 48. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС утврђује се додатни добитак-новчани добитак у бруто износу од 1.000.000,00 динара, односно 16.379,14 КМ прерачунато по средњем курсу Централне банке БиХ на дан 12.10.2017. године и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу у 48. ванредном колу.

Уколико у 48. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС буде извучено више од једног добитника добитка I (прве) врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте

(„БИНГО 40 ПЛУС“), додатни добитак се  дијели сразмјерно броју добитника.

 

Члан 5.

 

Нераспоређени фондови добитака у посљедњем 47. редовном колу у 2017. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 48. ванредно коло у 2017. години, а затим у 49. редовно коло у 2017. години у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

Члан 6.

 

Утврђени износ додатног добитка – новчани добитак у бруто износу од 1.000.000,00 динара, односно 16.379,14 КМ прерачунато по средњем курсу Централне банке БиХ на дан 12.10.2017. године, уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу, исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

Члан 7.

 

Јавно извлачење добитака у 49. редовном колу обавиће се дана 30.10.2017. године у редовном термину у 19.55 сати на ТВ HAPPY.

 

Члан 8.

 

За извршење Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 9.

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама „Глас Српске“.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Предсједник

                                                                                                      Управе Предузећа

Рајко Радовановић

 

Одлука о сазивању 11. ванредне сједнице Скупштине акционара

11. октобра 2017.

Број: 4509-НО/17

Бања Лука, 02.10.2017. године

 

На основу члана  5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС, број 75/049,  члана 25. и 26. Закона о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 100/11), те члана 32. став 1. алинеја 4.Статута Лутрије Републике Српске, Надзорни одбор Предузећа на другој сједници одржаној дана 02.10.2017. године,  доноси

 

 

 О Д Л У К У о сазивању Једанаесте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

 

I

Сазива се Једанаеста ванредна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 03.11.2017. године (петак) у 12,00 часова у просторијама дирекције Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука.

 

II

За сједницу је предвиђен следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

1.      Избор радних тијела Скупштине

– предсједавајућег Скупштине

– комисије за гласање

– записничара

2.      Разматрање и усвајање записника са Десете ванредне  сједнице Скупштине акционара;

3.      Доношење Oдлуке о разрјешењу вршиоца дужности члана Одбора за ревизију Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

4.      Доношење Одлуке о именовању члана Одбора за ревизију Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука;

5.      Доношење Одлуке о разрјешењу члана Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука;

6.      Доношење Одлуке о  именовању члана Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука;

7.      Остала питања;

 

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 10.11.2017.  године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 24.10.2017.године.

 

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби  Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

 

IV

               Задужује се Управа Предузећа да позив за XI  ванредну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у једном дневном листу на територији Републике Српске.

 

                                                                                 V

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

 

                                                                                                                           Предсједник

                                               Надзорног одбора

                                                                                                                                           Растко Вуковић

Одлука о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ“- серија 009

13. септембра 2017.

Број:4295-УП/17

Бања Лука,12.09.2017. године

 

На основу члана 43. став 1. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“ серија 009, објављених дана 07.09.2017. године, Управа Предузећа на сто трећој сједници одржаној дана 12.09.2017. године, доноси

 

 

   О Д Л У К У о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ“- серија 009

 

Члан 1.

Одређује се 14.09.2017. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећка

„СПОРТ“ – серија 009“, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант     срећка „СПОРТ“- серија 009“, која су објављена у дневним новинама „Глас Српске“ дана 07.09.2017. године.

 

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 14.09.2018. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана одређеног за продају тј. до 13.11.2018.

године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама „Глас Српске“.

 

 

                                                                                                                        Предсједник

                                                                                                                   Управе Предузећа

                                                                                                                    Рајко Радовановић

Одлука о приређивању 43. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

6. септембра 2017.

Број: 4171 – УП/17

Бања Лука 06.09.2017. година

 

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије бр.4121/1 од 05.09.2017. године (наш број 4150/17 од 05.09.2017. године) Управа Предузећа на сто другој сједници одржаној дана 06.09.2017. године, доноси

 

О Д Л У К У о приређивању 43. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

 

Члан 1.

 

У играма на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС одређује се приређивање 43. ванредног кола у 2017. години, за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 30.09.2017. године у 20.00 сати на ТВ HAPPY.

Члан 2.

 

У 43. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке пријем уплате почиње дана 19.09.2017. године  и траје до 30.09.2017. године, а уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића, који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

Уплата за 43. ванредно коло вршиће се паралелно са уплатом за редовна кола.

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредном колу из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игре на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

Члан 3.

 

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

Члан 4.

 

У 43. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС утврђује се додатни добитак-новчани добитак у бруто износу од 1.000.000,00 динара, односно 16.354,38 КМ прерачунато по средњем курсу Централне банке БиХ на дан 06.09.2017. године и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу у 43. ванредном колу.

Уколико у 43. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС буде извучено више од једног добитника добитка I (прве) врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте

(„БИНГО 40 ПЛУС“), додатни добитак се  дијели сразмјерно броју добитника.

 

Члан 5.

 

Нераспоређени фондови добитака у посљедњем 42. редовном колу у 2017. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 43. ванредно коло у 2017. години, а затим у 44. редовно коло у 2017. години у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

Члан 6.

 

Утврђени износ додатног добитка – новчани добитак у бруто износу од 1.000.000,00 динара, односно 16.354,38 КМ прерачунато по средњем курсу Централне банке БиХ на дан 06.09.2017. године, уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу, исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

Члан 7.

 

Јавно извлачење добитака у 44. редовном колу обавиће се дана 02.10.2017. године у редовном термину у 19.55 сати на ТВ HAPPY.

 

Члан 8.

 

За извршење Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 9.

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама „Глас Српске“.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Предсједник

                                                                                                     Управе Предузећа                                                                                   Рајко Радовановић

Одлука о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА“

30. августа 2017.

Број:4031-УП/17

Бања Лука,25.08.2017. године

 

На основу члана 43. став 1. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „ТРЕЋА СРЕЋА“ серија 016, објављених дана 25.08.2017. године, Управа Предузећа на стотинупрвој сједници одржаној дана 25.08.2017. године, доноси

 

О Д Л У К У о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА“-серија 016

 

Члан 1.

Одређује се 01.09.2017. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећка

„ТРЕЋА СРЕЋА“- серија 016“, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка„ТРЕЋА СРЕЋА“-серија 016“, која су објављена у ГЛАСУ СРПСКЕ дана 25.08.2017.године.

 

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 01.09.2018. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана одређеног за продају тј. до 31.10.2018.

године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се  у Гласу Српске.

 

 

                                                                                                                        Предсједник

                                                                                                                   Управе Предузећа

                                                                                                                    Рајко Радовановић