ПРАВИЛНИК ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОВРЕДЕ РАДНИХ ОБАВЕЗА И ДИСЦИПЛИНСКЕ ОДГОВОРНОСТИ РАДНИКА ЛУТРИЈЕ РС а.д. БАЊА ЛУКА

29. априла 2015.

Преузми извјештај (PDF, 959B)

Одлука о приређивању Васкршњег кола Лото 7/39

13. марта 2015.

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лукa, а у вези са Одлуком Државне лутрије Србије број 1141/1 од 11.03.2014.године (наш број протокола 1396 /15 од 12.03.2015.године), Управа Предузећа на двадесетчетвртој сједници одржаној дана 12.03.2015. године, доноси

О Д Л У К У
о приређивању редовног кола у игри на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева поводом Васкршњих празника 2015. године и утврђивању цијена комбинације

 

Члан 1.

У класичној игри на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева одређује се приређивање 28.редовног кола поводом Васкршњих празника 2015. године, у коме ће се додјелити специјални добитак, са јавним ТВ извлачењем бројева за утврђивање добитака дана 10.04.2015. године.

Члан 2.

Утврђује се цијена комбинација у класичној игри на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева у 28. редовном колу из тачке 1. ове Одлуке како слиједи:
-цијена комбинација ЛОТО 7/39 у износу од 1,70 KM;
– цијена комбинација ЛОТО ПЛУС у износу од 0,30KM;
-цијена комбинација ЏОКЕР у износу од 0,30KM;

Члан 3.

Цијена из тачке 2. Одлуке важи почев од 08.04.2015. године као дана почетка уплате у 28.редовном колу у 2015. години, док у претплати цијена из тачке 2. ове Одлуке важи почев од 13.03.2015. године.

Члан 4.

Утврђује се специјални добитак уз добитак I(прве) врсте „седмица“ у 28. редовном колу
из тачке 1. ове Одлуке, и то –аутомобил марке Мерцедес Ц класе у бруто износу од
4.897.187,30динара(словима:четиримилионаосамстотинадеведесетседамхиљадасто
осамдесетседам динара и 30/100), односно око 83.252,23 КМ словима(осамдесеттрихиљадедвијестотинепедесетдвије конвертибилне марке и 23/100).
У случају да у оквиру 28.редовног кола буде утврђено више од једног добитника „седмица“ добитницима „седмице“ се на име специјалног добитка исплаћује у новцу сразмјерни дио вриједности тог специјалног добитка.

Члан 5.

Утврђени специјални добитак из тачке 4. Ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака у игри на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева.

Члан 6.

Одлука је коначна и ступа на снагу даном доношења.

 

 

Предједник Управе
Рајко Радовановић

Одлука о распореду дијела акумулисаног фонда Бинго лоз “шестице” за “Васкршњи ТВ Бинго” 2015

9. марта 2015.

На основу члана 46. став 3. Правила игре на срећу ТВ Бинго ON-LINE, Управа Предузећа на двадесетдругој сједници одржаној дана 05.03.2015. године, доноси

О Д Л У К У
o распореду дијела акумулисаног фонда Бинго лоз „шестицe“
за „Велики Васкршњи ТВ Бинго“ 2015. године

Члан 1.

За ванредно коло „Велики Васкршњи ТВ Бинго“ од 11.04.2015. године дио акумулисаног фонда за Бинго лоз „шестицу“ у износу од 20.000,00 КМ (двадесетхиљада и 00/100 КМ) , уколико не буде остварен добитак „шестица“, пребацује се у фонд за први остварен добитак ниже врсте.
Износ тако оствареног добитка представља збир фиксног износа за тај добитак и износа од 20.000, 00 КМ (двадесетхиљада и 00/100 КМ) подијељеног на број добитака.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се од првог дана пријема уплате за „ Васкршњи ТВ Бинго“ .

 

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић

Одлука о приређивању “Васкршњег ТВ Бинга” 2015.године

9. марта 2015.

На основу члана 6. став 2. и 3. и члана 15. став 1. Правила игре на срећу ТВ Бинго ON-LINE, Управа Предузећа на двадесетдругој сједници одржане дана 05.03.2015. године , д о н о с и

О Д Л У К У
о приређивању ванредног кола ТВ Бинга
„ Васкршњи ТВ Бинго“ 2015. године

Члан 1.

Овом Одлуком се одређује коло ТВ Бинга од 11.04.2015. године као ванредно коло под називом „ Васкршњи ТВ Бинго“ 2015. године.

 

Члан 2.

Пријем уплате за „ Васкршњи ТВ Бинго“ почиње 16.03.2015. године и траје до 11.04.2015. године.
Од 16.03. до 21.03.2015. године уплата тече паралелно са редовним колом, а од 23.03.2015. године уплата само за Васкршње коло.
Редовно коло од 04.04.2015. године се не приређује.
Од 13.04.2015. године почиње уплата за редовно коло које се извлачи 25.04.2015. године.

Потврда о уплати носи ознаку другог ванредног колa.

 

Члан 3.

Извлачење бројева „ Васкршњи ТВ Бинго“ обавиће се у директном телевизијском преносу на РТРС-у дана 11.04.2015. године.

 

Члан 4.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се од првог дана пријема уплате за „ Васкршњи ТВ Бинго“.

 

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић

Одлука о начину финансирања посебних робних и новчаних награда за Васкршњи ТВ Бинго 2015

9. марта 2015.

На основу члана 18. став 3. Правила игре на срећу ТВ Бинго ON-LINE, Управа Предузећа на двадесетдругој сједници одржаној дана 05.03.2015. године, доноси

О Д Л У К У
О начину финансирања посебних робних и новчаних премија и добитака
за „Велики Васкршњи ТВ Бинго“ 2015. године

Члан 1.

За ванредно коло „Велики Васкршњи ТВ Бинго“ од 11.04.2015. године дио фонда добитака којим је истекао рок за наплату у износу од 31.500,00 KM (тридесетједнахиљада петстотина  00 /100 КМ) распоређује се за покриће фонда посебних робних и новчаних премија и добитака и то:

3 х скутер фактурне вриједности око 6.000,00 КМ
1 путничко возило фактурне вриједности око 22.000,00 КМ

Посебни новчани добици – компјутерско извлачење:
1 х 500 КМ
2 х 400 КМ
3 х 300 КМ
4 х 200 КМ
5 х 100 КМ
Порез на добитке се исплаћује на терет фонда неисплаћених добитака.

 

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се од првог дана пријема уплате за „ Васкршњи ТВ Бинго“.

 

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић