Одлука о формирању фонда за Бинго премију за Васкршњи Бинго 2015

9. марта 2015.

На основу члана 22. став 4. Правила игре на срећу ТВ Бинго ON-LINE, Управа Предузећа на двадесетдругој сједници одржаној дана 05.03.2015. године, доноси

О Д Л У К У
О формирању фонда за Бинго премију за
„Велики Васкршњи ТВ Бинго“ 2015. године

Члан 1.

Фонд за Бинго премију у „Великом Васкршњем ТВ Бингу“ 2015. године представља фонд из уплате Васкршњег ТВ Бинга 2015. године у складу са правилима ТВ Бинго ON LINE плус аутомобил.

Члан 2.

Уколико се оствари више добитака Бинго премија новчани дио фонда и фактурна вриједност аутомобила из претходног члана дијеле се са бројем добитака.

Члан 3.

Фактурна вриједност аутомобила финансира се из фонда неисплаћених добитака.

 

Члан 4.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се од првог дана пријема уплате за „ Васкршњи ТВ Бинго“.

 

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић

Одлука о цијени “Васкршњег ТВ Бинга” 2015.године

9. марта 2015.

На основу члана 43. алинеја 19. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука,члана 16. став 2. и члана 42. Правила игре на срећу ТВ Бинго ON-LINE, Управа Предузећа на двадесетдругој сједници одржане дана 05.03.2015. године , д о н о с и

О Д Л У К У
о цијени „ Васкршњег ТВ Бинга“ 2015. године

 

Члан 1.

Цијена потврде о уплати за „Васкршњи ТВ Бинго“ 2015. године износи 3,00 КМ (три
00/100 конвертибилних марака).

 

Члан 2.

Цијена опционе игре БИНГО ЛОЗ износи 0,50 КМ ( нула педесет конвертибилних марака 00/50 KM).

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу првог дана пријема „Васкршњег ТВ Бинга“.

 

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић

Одлука о продужетку продаје инстант срећке Мега серија 002

3. марта 2015.

На основу члана 43.алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „МЕГА“ серија 002, објављене у „Гласу Српске“ од дана 06.03.2012.године, Управа предузећа на двадесeтпрвој сједници одржаној дана 03.03.2015.године , д о н о с и

О Д Л У К У
о продужењу рока продаје и наплате лутријске игре на срећу
инстант срећке „МЕГА“ серија 002

Члан 1.

Рок за продају лутријске игре на срећу инстан срећке „МЕГА“ серија 002, емитоване по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећке „МЕГА- серија 002 број 5489-01/11, која су објављена у дневним новинама „Глас Српске“ од дана 06.03.2012.године, продужава се до
12.03.2016. године.

Права на наплату добитка застарјева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају тј. до 11.05.2016. године укључујући и тај дан.

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале.

Члан 3.

Одлука ступа на сангу даном доношењa.

 

Предсједник
Управе предузећа
Рајко Радовановић

Одлука о продужетку продаје инстант срећке Scooter серија 001

3. марта 2015.

На основу члана 43. aлинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „SCOOTER“ серија 001, објављене дана 02.03. 2011. године, Управа предузећа на двадесетпрвој сједници одржаној дана 03.03.2015. године, доноси

О Д Л У К У
o продужетку рока продаје и наплате
лутријске игре на срећу инстант срећке „SCOOTER“ серија 001

Члан 1.

Рок за продају лутријске игре на срећу инстант срећке „SCOOTER“ серија 001, емитоване по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „SCOOTER“ серија 001 број 157-01/11, од дана 13.01. 2011. године објављене у Гласу Српске дана 02. марта 2011. године, продужава се до 10.03.2016. године.

Право на наплату добитака застарјева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају тј. до 09.05.2016. године (укључујући и тај дан).

Члан 2.

О реализацији ове одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Предсједник
Управе предузећа
Рајко Радовановић

Одлука о почетку продаје инстант срећке “Спорт” серија 004

20. фебруара 2015.

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“ серија 004 бр. 6215-УП/14 од 30.12.2014. године, објављене у „Гласу Српске“ од дана 29.01.2015.године, Управа Предузећа на двадесетој сједници одржаној дана 20.02.2015.године , д о н о с и

О Д Л У К У
о почетку продаје лутријске игре на срећу
инстант срећке „ СПОРТ“ серија 004

Члан 1.

Одређује се 23.02.2015. године као први дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстан срећке „спорт“ серија 004, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ“ серија 004 бр. 6215-УП/14 године, која су објављена у дневним новинама „Глас Српске“ од дана 29.01.2015.године.

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 23.02.2016. године (укључујући и тај дан).

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана од задњег дана одређеног за продају тј. до 24.04.2016. године (укључујући и тај дан).

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор за информационе и комуникационе технологије

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у дневним новинама Глас Српске.

 

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић