ИНСТАНТ СРЕЋКА „Златна тројка“ – серија 001

На основу члана 25. и члана 27. Закона о играма на срећу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 22/19 и 131/20) и члана 43. алинеја 18. и 19. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука број 1492-СА/21, Управа Предузећа на 79. сједници одржаној дана 09.02.2024. године, донијела је

 

ПРАВИЛА ЛУТРИЈСКЕ ИГРЕ НА СРЕЋУ

ИНСТАНТ СРЕЋКА „Златна тројка“ – серија 001

 

Члан 1.

 

Овим Правилима се утврђују начин и услови под којим Лутрија Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Приређивач) приређује новчану инстант срећку (инстант лутрију) “Златна тројка “ – серија 001 (у даљем тексту: инстант срећка).

 

Члан 2.

            Инстант срећка приређује се на територији дефинисаној законским одредбама.

 

Члан 3.

            За регулисање односа проистеклих из учешћа у инстант срећки важећа су ова Правила и она су обавезујућа како за учеснике у игри (играче), који их прихватају куповином инстант срећке, тако и за Приређивача и штампарију која по Уговору врши штампање инстант срећке.

 

Члан 4.

 

Емисија прве серије инстант срећке је 1.000.000 (један милион) комада срећака.

 

Члан 5.

 

Првој серији инстант срећке додјељује се јединствена шифра игре: 59 .

Штампарија из члана 3. обавезна је да шифре у бар код формату на инстант срећки штампа у складу са одлуком о начину шифрирања инстант и експрес срећки, коју јој Приређивач доставља уз ова Правила.

 

Члан 6.

 

Директор Лутрије Републике Српске именује Комисију за срећке. Комисија доноси шему добитака и мијешања инстант срећке, која је обавезујућа за штампарију из чл. 3. Иста Комисија врши квантитативни и квалитативни пријем цјелокупне емисије инстант срећке. Инстант срећка се може пустити у продају након мишљења Комисије за срећке да је срећка у складу са Правилима игре.

 

Штампарија из члана 3. гарантује да исписи на срећкама испод емулзије не могу бити препознатљиви просвјетљивањем или неком другом методом, осим правилно отвореним срећкама путем гребања емулзије, при чему варијабилни испис мора остати неоштећен, у складу са овим Правилима. Поменуте особине срећка мора задржати трајањем рока за продају инстант срећке.

 

 

Члан 7.

 

Предња страна инстант срећке садржи: лого Лутрије Републике Српске, назив инстант срећке, лого игре, цијена 3 КМ, број серије, податак о премији и три независне игре означене као ИГРА 1, ИГРА 2 и ИГРА 3. Свака игра представљена је пољем које је прекривено заштитном емулзијом на којој се налазе одговарајући симболи за сваку игру.

 

ИГРА 1  испод заштитне емулзије садржи поље са 9 знакова „х“ и „о“, износ могућег добитка и бар-код. Добитак се остварује уколико се три знака х или три знака о налазе у једној правој линији, било да је линија водоравна, усправна или дијагонална. Недобитна је игра на којој се не налазе три знака х или три знака о у правој линији.

 

ИГРА 2 испод заштитне емулзије садржи поље подијељено на шест дијелова на којим су сличице новца и/или златних полуга. Добитак је исписан испод златних полуга и једнак је збиру свих износа испод златних полуга које се налазе на једној срећки. Недобитна игра је она на којој се не налази ниједна златна полуга.

 

ИГРА 3 испод заштитне емулзије садржи поље са 8 различитих симбола и износ могућег добитка. Добитак се остварује уколико се међу  8 приказаних симбола нађе карактер лого (маскота) Лутрије РС.  Недобитна игра је она на којој се не налази карактер лого  (маскота) Лутрије РС.

 

Инстант срећка је правоугаоног облика.

Димензије инстант срећке су: 100 mm х 125 mm, обрезано.

На полеђини инстант срећке налази се: лого Лутрије Републике Српске, скраћени извод из Правила игре, План инстант срећке , број серије, бар-код  и рок у ком престаје право на наплату добитака.

Писмо на инстант срећки је ћирилица.

 

Члан 8.

Цијена једне инстант срећке је 3 КМ.

Емисија једне серије је 1.000.000 комада.

Вриједност емисије је   3.000.000 КМ.

Фонд добитака износи 65,66 % емисионе вриједности серије,

Фонд добитака једне серије распоређује се по сљедећем плану:

 

РАСПОРЕД ФОНДА ДОБИТАКА:

Број добитака/премија Износ добитка Укупна вриједност добитака % од фонда добитака Вјероватноћа добитка 1:
3 ПРЕМИЈЕ по 80.000 КМ 240.000 КМ 12,18% 333.333,33
20 ПРЕМИЈА по 1.000 КМ 20.000 KM 1,02% 50.000
40 ДОБИТАКА по 500 КМ 20.000 КМ 1,02% 25.000
100 ДОБИТАКА по 200 КМ 20.000 КМ 1,02% 10.000
200 ДОБИТАКА по 100 КМ 20.000 КМ 1,02% 5.000
2.000 ДОБИТАКА по 50 КМ 100.000 КМ 5,08% 500
10.000 ДОБИТАКА по 20 КМ 200.000 КМ 10,15% 100
20.000 ДОБИТАКА по 10 КМ 200.000 КМ 10,15% 50
80.000 ДОБИТАКА по 5 КМ 400.000 КМ 20,30% 12,5
250.000 ДОБИТАКА по 3 КМ 750.000 КМ 38,07% 4
362.363   1.970.000 KM 100,00%  

 

23 ПРЕМИЈЕ и 362.340 ДОБИТАКА у износу од 1.970.000 KM

Просјечна вјероватноћа за остваривање добитка износи 1 : 2,76

 

Члан 9.

 

Добици инстант срећке су у новцу. Инстант срећка садржи три игре означене као Игра 1, Игра 2 и Игра 3 описаних у члану 7. Добитак је могућ само у једној игри. Добитник је лице које посједује инстант срећку у складу са овим Правилима.

 

 

Члан 10.

 

Инстант срећка гласи на доносиоца. Лице које не посједује инстант срећку, ни у ком случају не може тражити исплату добитка. Приликом наплате добитка, добитник је дужан предати лицу овлаштеном за исплату неоштећену инстант срећку, као и показати личну исправу на захтјев овлаштеног лица.

Инстант срећка је неважећа ако је поцијепана, оштећена,  или ако су дјелимично или у цјелости оштећени шифра у бар-код формату, бројеви и симболи  приликом скидања емулзије. Неважећа инстант срећка се не може наплатити, нити ималац такве инстант срећке има право на поврат цијене инстант срећке.

 

Члан 11.

 

Учесник има право да тражи поврат новца у висини цијене једне инстант срећке ако су грешком штампарије погрешно одштампани или нису уопште одштампани бројеви и симболи на пољима прекривеним емулзијом.

 

Члан 12.

 

Порез на новчане добитке плаћа учесник који је остварио добитак на инстант срећки. Код добитака који подлијежу опорезивању, Приређивач ће обуставити порез на добитак приликом исплате добитка.

 

Члан 13.

 

Исплата новчаних добитака врши се на продајним мјестима до висине одређене одлуком Приређивача и у сједишту Приређивача.

 

Члан 14.

 

Рок продаје инстант срећке је једна година. Датум почетка и датум престанка продаје инстант срећке одређују се одлуком Управе Приређивача. Рок продаје инстант срећке може се продужити одлуком Управе Приређивача. Право на наплату добитака застаријева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају инстант срећке од стране Приређивача.

 

 

Члан 15.

 

Приређивач инстант срећке не сноси одговорност за срећке које су на било који начин нестале или оштећене у току продаје, у којем случају се сматра да је продавач купио све срећке за које тврди да су нестале, украдене, изгубљене или оштећене.

 

Члан 16.

 

Испод емулзије на предњој страни инстант срећке налази се шифра у бар-код формату. Приређивач чува тајност шифре. Директор Лутрије РС одређује лица за употребу и чување тајности шифре.

 

Члан 17.

 

Ова Правила ће бити објављена на интернет страници Приређивача и доступна су на увид свим учесницима на продајним мјестима Приређивача.

 

Члан 18.

 

За евентуалне спорове проистекле из учешћа у инстант срећки надлежан је Основни суд у Бањалуци.

 

Члан 19.

 

Ова Правила ступају на снагу даном добијања сагласности од стране Управе за игре на срећу, а примјењују се од дана пуштања у продају инстант срећке.

 

 

 

Број:   900-УП/24

Бања Лука, 09.02.2024. године

 

 

                                                                                                       Предсједник

    Управе Предузећа

                                                                                                         Горан Шаула

 

 

На ова Правила одобрена је сагласност од стране Републичке управе за игре на срећу број  : 06/4-463-0276-1/24 од 14.02.2024.године