Правила експрес срећке “ХОРОСКОП”

ПРАВИЛА ЛУТРИЈСКЕ ИГРЕ НА СРЕЋУ ЕКСПРЕС СРЕЋКА “ ХОРОСКОП “ –  серија 001

 

Члан 1.

            Овим правилима се утврђују начин и услови под којим Лутрија РС (у даљем тексту: Приређивач) приређује новчану експрес срећку (експрес лутрију) “ ХОРОСКОП “  (у даљем тексту: експрес срећка).

 

Члан 2.
Експрес срећка приређује се на територији дефинисаној законским одредбама.

 

Члан 3.
За регулисање односа проистеклих из учешћа у експрес срећки важећа су ова Правила и она су обавезујућа како за учеснике у игри (играче), који их прихватају куповином експрес срећке, тако и за Приређивача и штампарију која по Уговору врши штампање експрес срећке.

            Лице млађе од 18 година не може бити учесник у игри.

 

Члан 4.

            Експрес срећка се емитује у серији од 600.000 (шестотина хиљада) комада.

 

Члан 5.

            Првој серији експрес срећке додјељује се јединствена шифра игре: 23.

Штампарија из члана 3. обавезна је да шифре у бар код формату на експрес срећки штампа у складу са Одлуком бр. 955-01/13 о начину шифровања инстант и експрес срећки, коју јој Приређивач доставља уз ова Правила.

 

Члан 6.

            Управа Лутрије Републике Српске именује Комисију за срећке. Комисија доноси шему добитака и мијешања експрес срећке, која је обавезујућа за штампарију из чл. 3. Иста Комисија врши квантитативни и квалитативни пријем цјелокупне емисије експрес срећке. Експрес срећка се може пустити у продају након мишљења Комисије за срећке да је срећка у складу са Правилима игре.

 

Штампарија из члана 3. гарантује да варијабилни исписи на срећкама не могу бити препознатљиви просвјетљивањем или неком другом методом, осим правилно отвореним срећкама путем одговарајућег цијепања перфорисаног дијела, при чему варијабилни испис мора остати неоштећен, у складу са овим Правилима. Поменуте особине срећка мора задржати трајањем рока за продају експрес срећке.

 

 

 

Члан 7.

            Прије одмотавања, на експрес срећки су видљиве предња и задња страна.

Предња страна експрес срећке садржи: лого фирме, назив експрес срећке, лого игре, стилизовану сличицу једног од хороскопских знакова, податак о цијени, број серије, и бар-код.

Задња страна експрес срећке садржи лого Приређивача, назив експрес срећке и податке о премијама.

Након одмотавања срећке, видљиве су још двије вањске, као и четири унутрашње површине.

На трећој вањској површини се налази  назив срећке и подаци о емисији срећке :

емисија 600.000 комада, вриједност емисије 300.000 КМ, фонд добитака 60%.

На четвртој вањској површини се налази назив срећке и заштита од просвјетљивања.

На горњој унутрашњој површини налази се распоред Фонда добитака.

На другој унутрашњој површини налази се лого Приређивача и скраћени извод из Правила игре.

На трећој унутрашњој површини налази се лого игре, назив срећке и заштита од просвјетљивања.

На доњој унутрашњој површини налази се испис добитка у КМ  или текст  „БЕЗ ДОБИТКА“ , floating number, те шифра добитка у бар-код формату.

Експрес срећка је правоугаоног облика.

Димензије експрес срећке су: 82 х 50 mm – затворено, 82 х 182 mm – отворено (укључујући дијелове који су перфорисани)

Писмо на експрес срећки је ћирилица.

 

Члан 8.

            Цијена једне експрес срећке је 0,50 КМ. Емисија једне серије је 600.000 комада, а емисиона вриједност је 300.000 КМ. Фонд добитака износи 60 % емисионе вриједности серије, тј. 180.000 КМ.

Фонд добитака једне серије распоређује се по сљедећем плану:

 

1 ПРЕМИЈA                     по     10.000 КМ  =   10.000 KM

3 ПРЕМИЈE                     по       5.000 КМ  =   15.000 KM

5 ПРЕМИЈA                     по       1.000 КМ  =     5.000 KM

10  ПРЕМИЈА                  по          500 КМ  =     5.000 КМ

100 ДОБИТАКА                  х      100 КМ =   10.000 КМ

300 ДОБИТАКА                  х        50 КМ =   15.000 КМ

500 ДОБИТАКА                  х        20 КМ =   10.000 КМ

1.000 ДОБИТАКА               х        10 КМ =   10.000 КМ

3.000 ДОБИТАКА               х          5 КМ =   15.000 КМ

5.000 ДОБИТАКА               х          2 КМ =   10.000 КМ

5.000 ДОБИТАКА               х          1 КМ =     5.000 КМ

140.000 ДОБИТАКА            х       0,5 КМ =   70.000 КМ

 

154.900 ДОБИТАКА и 19 ПРЕМИЈA у износу од: 180.000 КМ

 

Члан 9.

            Добици експрес срећке су у новцу. Играч сазнаје резултат игре отварањем срећке тако да врши цијепање перфорисаног дијела на прописан начин. Новчани добици представљају једноструки износ у новцу исписан на дијелу за варијабилну штампу (дио из чл. 7. став 10). На добитним срећкама исписан је износ добитка у КМ, бројем и словима, а на недобитним срећкама исписан је текст: БЕЗ ДОБИТКА. Добитник је лице које посједује експрес срећку у складу са овим Правилима.

 

Члан 10.

            Експрес срећка гласи на доносиоца. Лице које не посједује експрес срећку, ни у ком случају не може тражити исплату добитка. Приликом наплате добитка, добитник је дужан предати лицу овлаштеном за исплату неоштећену експрес срећку, као и показати личну исправу на захтјев овлаштеног лица.

Експрес срећка је неважећа ако је неправилно поцијепана (мимо перфорације), оштећена физички или хемијски,  или ако су дјелимично или у цјелости оштећени шифра у бар-код формату, бројеви и слова . Неважећа експрес срећка се не може наплатити, нити ималац такве експрес срећке има право на поврат цијене експрес срећке.

 

Члан 11.

            Учесник има право да тражи поврат новца у висини цијене једне експрес срећке ако су грешком штампарије погрешно одштампани или нису уопште одштампани бројеви и слова  на унутрашњем дијелу срећке за варијабилну штампу.

 

Члан 12.

            Порез на новчане добитке плаћа учесник који је остварио добитак на експрес срећки. Код добитака који подлијежу опорезивању, Приређивач ће обуставити порез на добитак приликом исплате добитка.

 

Члан 13.

            Исплата новчаних добитака врши се на продајним мјестима до висине одређене одлуком Приређивача и у сједишту Приређивача.

 

Члан 14.

            Рок продаје експрес срећке је једна година. Датум почетка и датум престанка продаје експрес срећке одређују се одлуком Управе Приређивача. Рок продаје експрес срећке може се продужити одлуком Управе Приређивача. Право на наплату добитака застаријева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају експрес срећке од стране Приређивача.

 

Члан 15.

            Приређивач експрес срећке не сноси одговорност за срећке које су на било који начин нестале или оштећене у току продаје, у којем случају се сматра да је продавач купио све срећке за које тврди да су нестале, украдене, изгубљене или оштећене.

 

 

Члан 16.

            На унутрашњем дијелу за варијабилну штампу налази се шифра у бар-код формату. Приређивач чува тајност шифре. Директор Лутрије РС одређује лица за употребу и чување тајности шифре.

 

 

Члан 17.

            Ова Правила ће бити објављена у дневној штампи, сајту Лутрије РС  и доступна су на увид свим учесницима на продајним мјестима Приређивача.

 

Члан 18.

            За евентуалне спорове, проистекле из учешћа у експрес срећки, надлежан је Основни суд у Бањалуци.

 

Члан 19.

 

Ова Правила се примјењују након добијања сагласности Републичке управе за игре на срећу.

 

 

 

 

Број: 3921 -УП/15

Бања Лука, 05.08.2015. године

 

 

                                                                                                            Предједник

                                                                                                     Управе Предузећа

                                                                                                      Рајко Радовановић

 

 

На ова Правила одобрена је сагласност од стране Републичке управе за игре на срећу број 06/4-463-2417/15 од данa 19.08.2015. године.