Правила инстант срећке “МЕГА”

Члан 1

Овим правилима се утврђују начин и услови под којим Лутрија РС (у даљем тексту: Приређивач) приређује робно-новчану инстант срећку (инстант лутрију) “MEGA“ (у даљем тексту: инстант срећка).

Члан 2

Инстант срећка приређује се на територији Републике Српске.

Члан 3

За регулисање односа проистеклих из учешћа у инстант срећки важећа су ова Правила и она су обавезујућа како за учеснике у игри (играче), који их прихватају куповином инстант срећке, тако и за Приређивача и штампарију која по Уговору врши штампање инстант срећке.

Члан 4

Инстант срећка се емитује у серији од 600.000 (шесто хиљада) комада.

Члан 5

Другој серији инстант срећке додјељује се јединствена шифра игре: 13.

Члан 6

Приређивач именује Комисију која доноси шему добитака и мијешања инстант срећке, као и шему бар-кодова. Наведене шеме обавезујуће су за штампарију.

Члан 7

Предња страна инстант срећке садржи: лого фирме, назив инстант срећке, лого игре, цијена 1,5 КМ, бар-код, ПОДАТАК О ПРЕМИЈИ, слику аутомобила (слика не мора у потпуности одговарати премији која се додјељује) и једну површину прекривену емулзијом на којој је исписан текст: „ОГРЕБИ И ВОЗИ”. Испод површине са емулзијом налази се 6 (шест) поља са износима потенцијалног добитка у КМ исписаних бројевима, сличице аутомобила и бар-код.

Инстант срећка је правоугаоног облика.

Димензије инстант срећке су: 100,5 х 63,5 мм, обрезано.

На полеђини инстант срећке налази се скраћени извод из Правила игре, План инстант срећке, број серије и рок у ком престаје право на наплату добитака. Полеђина инстант срећке је црно-бијела. Писмо је латиница.

Члан 8

Цијена једне инстант срећке је 1,5 КМ. Емисија једне серије је 600 000 комада, а емисиона вриједност је 900 000 КМ. Фонд добитака износи 60,52 % емисионе вриједности серије, тј. 544 703 КМ.

Фонд добитака једне серије распоређује се по сљедећем плану:

10 ПРЕМИЈА RENAULT MEGANE ПО 23 770,30 КМ = 237 703 КМ
100 ПРЕМИЈА ПО 500 КМ = 50 000 КМ
500 ДОБИТАКА ПО 50 КМ = 25 000 КМ
1 000 ДОБИТАКА ПО 10 КМ = 10 000 КМ
6 000 ДОБИТАКА ПО 5 КМ = 30 000 КМ
6 000 ДОБИТАКА ПО 2 КМ = 12 000 КМ
120 000 ДОБИТАКА ПО 1,5 КМ = 180 000 КМ

133 500 ДОБИТАКА и 110 ПРЕМИЈА у износу од 544 703 КМ

Члан 9

Добици инстант срећке су у новцу и аутомобилима. Новчани добици представљају једноструки износ у новцу који се, након скидања емулзије, на једној инстант срећки покаже на три од шест поља описаних у чл. 7. Добитак аутомобил остварује се кад се, након скидања емулзије, на једној инстант срећки открије сличица аутомобила на три од шест описаних поља. Исти износ и/или сличица аутомобила се на једној инстант срећки може појавити највише на три од шест поља описаних у чл. 7. Добитник је лице које посједује инстант срећку у складу са овим Правилима.

Члан 10

Инстант срећка гласи на доносиоца. Лице које не посједује инстант срећку, ни у ком случају не може тражити исплату добитка. Приликом наплате добитка, добитник је дужан предати лицу овлаштеном за исплату неоштећену инстант срећку, као и показати личну исправу.

Инстант срећка је неважећа ако је поцијепана, оштећена, или ако су дјелимично или у цјелости оштећени бар-код, бројеви, сличице и слова приликом скидања емулзије. Неважећа инстант срећка се не може наплатити, нити ималац такве инстант срећке има право на поврат цијене инстант срећке.

Члан 11

Учесник има право да тражи поврат новца у висини цијене једне инстант срећке ако су грешком штампарије погрешно одштампани или нису уопште одштампани елементи који се по чл. 7 налазе на шест поља испод површине под емулзијом.

Члан 12

Порез на новчане добитке плаћа учесник који је остварио добитак на инстант срећки. Код добитака који подлијежу опорезивању, Приређивач ће обуставити порез на добитак приликом исплате добитка.

Члан 13

Исплата новчаних добитака врши се на продајним мјестима до висине одређене одлуком Приређивача и у сједишту Приређивача, а робни добици у сједишту Приређивача.

Члан 14

Рок продаје инстант срећке је једна година. Датум почетка и датум престанка продаје инстант срећке одређују се одлуком Приређивача. Такође, рок продаје инстант срећке може се продужити одлуком Приређивача. Право на наплату добитака застаријева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају инстант срећке од стране Приређивача.

Члан15

Приређивач инстант срећке не сноси одговорност за срећке које су на било који начин нестале или оштећене у току продаје, у којем случају се сматра да је продавач купио све срећке за које тврди да су нестале, украдене, изгубљене или оштећене.

Члан 16

Испод емулзије на којој пише “ОГРЕБИ И ВОЗИ” налази се бар-код шифра. Приређивач чува тајност шифре. Директор Лутрије РС одређује лица за употребу и чување тајности шифре.

Члан 17

Ова Правила ће бити објављена у дневној штампи и доступна су свим учесницима на продајним мјестима Приређивача.

Члан 18

За евентуалне спорове, проистекле из учешћа у инстант срећки, надлежан је Основни суд у Бањалуци.

Члан 19

Ова Правила ступају на снагу даном добијања сагласности од стране Републичке управе за игре на срећу, а примјењују се од дана пуштања у продају инстант срећке.

На ова Правила дата је сагласност Министарства финансија РС, Број: 06/4-463-3621/11 од 05.01.2012. године.