Правила инстант срећке “Рулет”

Члан 1

Овим Правилима се утврђују начин и услови под којим Лутрија РС (у даљем тексту: Приређивач) приређује новчану инстант-срећку (инстант-лутрију) „ROULETTE “(у даљем тексту: инстант-срећка).

Члан 2

За регулисање односа проистеклих из учешћа у инстант-срећки важећа су ова Правила и она су обавезујућа како за учеснике у игри (играче), који их прихватају куповином инстант-срећке, дистрибутере који имају уговор са Приређивачем, штампара ког Приређивач овласти за штампање инстант-срећки, тако и за Приређивача.

Члан 3

Инстант-срећка приређује се на територији Републике Српске и Брчко дистрикта.

Члан 4

Инстант-срећка се емитује у серији од 1 000 000 (један милион) комада.

Члан 5

Првој серији инстант срећке „Roulette“ додјељује се јединствена шифра игре: 07.

Привремена Управа Лутрије Републике Српске именује Комисију која доноси шему мијешања, шему добитака инстант-срећке и шему бар-кодова. Наведене шеме саставни су дио ових Правила и обавезујуће су за штампарију из чл. 2.

Члан 6

Инстант-срећка је усправне оријентације, те гледано одозго на доле садржи на предњој страни: назив инстант-срећке, цијена 1 КМ, број серије, лого игре, податак о премијама од 50 000 КМ, 5 000 КМ и 500 КМ, добицима од 10 КМ и 1КМ, као и ознаку за срећке без добитка: 0 КМ, шест поља прекривених емулзијом за игру бр. 1 (Испод емулзије налази се шест поља, од којих су на пет у случајном поретку уписана слова А, Б и Ц, а на једном се налази слика куглице са уписаним једним од три поменута слова), текст: освоји поље са куглицом, дупла игра, освоји поље означено словом са куглице, три поља прекривена емулзијом, гледано слијева надесно, редом означена словима А, Б, и Ц, за игру бр. 2 (Испод емулзије су уписани износи потенцијалног добитка у КМ и бар-код), бар-код и лого Приређивача.

Димензије инстант-срећке су: 100,5 х 63,5 мм, обрезано.

На полеђини инстант-срећке налази се:
„ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д. Бањалука, инстант срећка “ ROULETTE ”,

СЕРИЈА 001, ЕМИСИЈА: 1 000 000 комада. ЦИЈЕНА: 1 КМ, ЕМИСИОНА ВРИЈЕДНОСТ:

1 000 000 КМ. ФОНД ДОБИТАКА: 60% = 600 000 КМ, РАСПОРЕД ФОНДА ДОБИТАКА

 • 1 ПРЕМИЈА ОД 50 000 КМ = 50 000 КМ
 • 10 ПРЕМИЈА ПО 5 000 КМ = 50 000 КМ
 • 100 ПРЕМИЈА ПО 500 КМ = 50 000 КМ
 • 1 000 ДОБИТАКА ПО 50 КМ = 50 000 КМ
 • 5 000 ДОБИТАКА ПО 10 КМ = 50 000 КМ
 • 10 000 ДОБИТАКА ПО 5 КМ = 50 000 КМ
 • 25 000 ДОБИТАКА ПО 2 КМ = 50 000 КМ
 • 250 000 ДОБИТАКА ПО 1 КМ = 250 000 КМ

291 000 ДОБИТАКА и 111 ПРЕМИЈА у износу од 600 000 КМ

Право на наплату добитака застаријева 60 дана од дана престанка продаје инстант-срећке. Огребите поља са емулзијом. Добитак у првој игри исписан је изнад поља на ком откријете „куглицу“. Добитак у другој игри исписан је на пољу које је означено словом са „куглице“ из прве игре. Инстант-срећка је неважећа ако је поцијепана, оштећена, или ако су дјелимично или у цјелости оштећени бар-код, бројеви и слова приликом скидања емулзије.

ЛОГО ЛУТРИЈЕ РС, БАР-КОД“

Полеђина инстант-срећке је црно-бијела. Писмо је ћирилица (осим назива игре, који је исписан латиницом).

Члан 7

Цијена једне инстант-срећке је 1 КМ. Емисија једне серије је 1 000 000 комада, а емисиона вриједност је 1 000 000 КМ. Фонд добитака износи 60 % емисионе вриједности серије, тј. 600 000 КМ.

Фонд добитака једне серије распоређује се по сљедећем плану:

 • 1 ПРЕМИЈА ОД 50 000 КМ = 50 000 КМ
 • 10 ПРЕМИЈА ПО 5 000 КМ = 50 000 КМ
 • 100 ПРЕМИЈА ПО 500 КМ = 50 000 КМ
 • 1 000 ДОБИТАКА ПО 50 КМ = 50 000 КМ
 • 5 000 ДОБИТАКА ПО 10 КМ = 50 000 КМ
 • 10 000 ДОБИТАКА ПО 5 КМ = 50 000 КМ
 • 25 000 ДОБИТАКА ПО 2 КМ = 50 000 КМ
 • 250 000 ДОБИТАКА ПО 1 КМ = 250 000 КМ

291 000 ДОБИТАКА и 111 ПРЕМИЈА у износу од 600 000 КМ

Премија од 50 000 КМ може се остварити само у првој игри, а добици 50КМ, 5КМ и 2КМ само у другој игри. Све остале премије и добици наведени у распореду фонда добитака могу се остварити у обе игре.

Члан 8

Добици инстант-срећке су у новцу. Учесник у игри инстант-срећка сазнаје резултат игре скидањем емулзије са шест поља за прву игру и са три поља за другу игру. Добитник је лице које посједује добитну инстант-срећку у складу са овим Правилима. Испод емулзије за игру бр. 1, на једном пољу налази се слика „куглице“ означена једним од слова А, Б, или Ц, а на осталих пет поља налазе се слова А, Б и Ц, уписана у случајном поретку. Уколико је изнад поља на ком се налази куглица исписан износ добитка, играч остварује тај добитак. Уколико је изнад поља на ком се налази куглица исписано 0 КМ, значи да у првој игри нема добитка. Испод емулзије на три поља за игру бр. 2 (поља су означена словима А, Б, и Ц) налазе се ознаке А, Б и Ц, износ потенцијалног добитка у КМ и бар-код. Слово на куглици из прве игре одређује на ком од три поља у другој игри играчу припада износ уписан на том пољу. Уколико словом на куглици из прве игре означено поље у другој игри на ком је исписан износ 0 КМ, значи да у другој игри нема добитка.

Инстант-срећка је недобитна кад добитак није остварен ни у једној од двије игре.

Члан 9

Инстант-срећка гласи на доносиоца. Лице које не посједује инстант-срећку, ни у ком случају не може тражити исплату добитка. Приликом наплате добитка, добитник је дужан предати лицу овлаштеном за исплату неоштећену инстант-срећку, као и показати личну исправу.

Инстант-срећка је неважећа ако је поцијепана, оштећена, или ако су дјелимично или у цјелости оштећени бар-код, бројеви и слова приликом скидања емулзије. Неважећа инстант-срећка се не може наплатити, нити ималац такве инстант-срећке има право на поврат цијене инстант-срећке.

Члан 10

Учесник има право да тражи поврат новца у висини цијене једне инстант-срећке ако су грешком штампарије погрешно одштампани (супротно овим Правилима), или нису уопште одштампани бројеви, слова и слике на пољима испод површина под емулзијом.

Члан 11

Порез на новчане добитке плаћа учесник који је остварио добитак на инстант-срећки. Код добитака који подлијежу опорезивању, Приређивач ће обуставити порез на добитак приликом исплате добитка.

Члан 12

Исплата новчаних добитака врши се на продајним мјестима и у сједишту Приређивача.

Члан 13

Рок продаје инстант-срећке је једна година. Датум почетка и датум престанка продаје инстант-лутрије одређују се одлуком Управе Приређивача. Такође, рок продаје инстант-лутрије може се продужити одлуком Управе Приређивача. Право на наплату добитака застаријева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају инстант-срећке од стране Приређивача.

Члан 14

Приређивач инстант-срећке не сноси одговорност за инстант-срећке које су на било који начин нестале или оштећене у току продаје, у којем случају се сматра да је продавач купио све инстант-срећке за које тврди да су нестале, украдене, изгубљене или оштећене.

Члан 15

Испод емулзије на којој пише “ОГРЕБИ” налази се бар-код шифра коју штампар генерише по захтјеву Приређивача. Приређивач чува тајност шифре. Директор Лутрије РС одређује лица за употребу и чување тајности шифре.

Члан 16

Ова Правила ће бити објављена у дневној штампи и доступна су свим учесницима на продајним мјестима Приређивача.

Члан 17

За евентуалне спорове, проистекле из учешћа у инстант-срећки, надлежан је Основни суд у Бањалуци.

Члан 18

Ова Правила ступају на снагу даном доношења, а примјењују се од дана пуштања у продају инстант-срећке.


На ова Правила дата је сагласност Министарства финансија РС, Број: 06/4-463-1596/09 од 23.11.2009. године.


О Д Л У К У О продужетку рока продаје и наплате инстант срећке „ROULETTE“ серија 001

Члан 1.

Рок за продају лутријске игре на срећу инстант срећке „ROULETTE“ серија 001, емитоване по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „ROULETTE“ серија 001, од дана 17.11. 2009. Године бр. 3675/09, објављене у Гласу Српске дана 08. Марта 2010. Године, продужава се до 01.06.2013. године. Право на наплату добитака застарјева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају тј. до 31.07.2013.године (укључујући и тај дан).

Члан 2.

О реализацији ове одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у дневним новинама Глас Српске.