Набавка помоћних листића за ТВ Бинго, Лото и образаца за потребе Лутрије РС

20. фебруар 2015.

Управа Предузећа је на двадесетој сједници 20.02.2015. године усвојила одлуку којом је покренут поступак набавке помоћних листића за ТВ Бинго, Лото 7/39 бројева и образаца за потребе Лутрије РС.

Број: 1003-УП/15
Бања Лука, 20.02.2015.године

На основу Захтјева за набавку бр. 990 -03/15 од 20.02.2015. године, а у складу са чланом 18 став 1 Закона о јавним набавкама БиХ и поглављем 3 тачка 3.4. Смјерница о набавци, Управа Предузећа на двадесетој сједници одржаној 20.02.2015. године, једногласно д о н о с и

О Д Л У К У
о покретању поступка набавке

Члан 1.

У складу са указаном и планираном потребом, покреће се поступак јавне набавке за сукцесивну набавку помоћних листића за ТВ Бинго, цца 300.000 комада, помоћних листића за класичне игре ( Лото ), цца 1.000.000 комада , и образаца за потребе Лутрије РС, а врста набавке је услуга.

Члан 2.

Законски основ за провођење поступка јавне набавке представља члан 87 Закона о јавним набавкама БиХ .

Члан 3.

Набавка је предвиђена у Плану набавки за 2015. годину.

Члан 4.

Процјењена вриједност набавке износи цца 50.000,00 КМ без ПДВ-а

Члан 5.

Набавка ће се финансирати из властитих средстава, која су осигурана у Плану пословања за 2015 годину ( буџет за 2015. годину ).

Члан 6.

Врста поступка јавне набавке : конкурентски захтјев за достављање понуда.
Набавка ће се подијелити у два лот-а, и то :
Лот 1- Сукцесивна набавка помоћних листића за ТВ Бинго,
Лот 2- Сукцесивна набавка помоћних листића за Лото и образаца за потребе Лутрије РС.

Члан 7.

Рок за реализацију уговора је годину дана од дана потписивања уговора.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења

Доставити:
1. Управи Предузећа
2. сектору маркетинга и комерцијале
3. финансијско рачуноводственом сектору
4. сектору за опште, правне и кадровске послове
5. ц/о
Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић