Правила лутријске игре на срећу инстант срећка “АЛО АЛО”

На основу члана 25. и члана 27. Закона о играма на срећу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 22/19 и 131/20 ) и члана 43. алинеја 18. и 19. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука број 1492-СА/21 Управа Предузећа на деветнаестој сједници одржаној дана 27.04.2022. године, доноси

 

 

П  Р  А  В  И  Л  А ЛУТРИЈСКЕ ИГРЕ НА СРЕЋУ ИНСТАНТ СРЕЋКА “ АЛО АЛО “ –  серија 001

Члан 1.

 

Овим Правилима се утврђују начин и услови под којим Лутрија Републике Српске акционарско друштво Бања Лука (у даљем тексту: Приређивач) приређује робно – новчану инстант срећку (инстант лутрију) “АЛО АЛО“ – серија 001 (у даљем тексту: инстант срећка).

 

Члан 2.

            Инстант срећка приређује се на територији дефинисаној законским одредбама.

 

Члан 3.

            За регулисање односа проистеклих из учешћа у инстант срећки важећа су ова Правила и она су обавезујућа како за учеснике у игри (играче), који их прихватају куповином инстант срећке, тако и за Приређивача и штампарију која по Уговору врши штампање инстант срећке.

 

Члан 4.

 

Инстант срећка се емитује у серији од 600.000 (шестсто хиљада) комада.

 

Члан 5.

 

Првој серији инстант срећке додјељује се јединствена шифра игре: 48.

Штампарија из члана 3. обавезна је да шифре у бар-код формату на инстант срећки штампа у складу са Одлуком о начину шифрирања инстант и експрес срећки, коју јој Приређивач доставља уз ова Правила.

 

 

Члан 6.

 

Директор Лутрије Републике Српске именује Комисију за срећке. Комисија доноси шему добитака и мијешања инстант срећке, која је обавезујућа за штампарију из чл. 3. Иста Комисија врши квантитативни и квалитативни пријем цјелокупне емисије инстант срећке. Инстант срећка се може пустити у продају након мишљења Комисије за срећке да је срећка у складу са Правилима игре.

 

Штампарија из члана 3. гарантује да исписи на срећкама испод емулзије не могу бити препознатљиви просвјетљивањем или неком другом методом, осим правилно отвореним срећкама путем гребања емулзије, при чему варијабилни испис мора остати неоштећен, у складу са овим Правилима. Поменуте особине срећка мора задржати трајањем рока за продају инстант срећке.

 

Члан 7.

 

Предња страна инстант срећке садржи: лого Лутрије РС, назив инстант срећке, лого игре, цијена 2 КМ, број серије, бар-код, податак о премијaма и површину прекривену емулзијом. Испод емулзије налази се 6 (шест) поља са износима и/или симболима потенцијалног добитка у КМ исписаних бројевима или симболима робног добитка, те шифра у бар-код формату.

Инстант срећка је правоугаоног облика.

Димензије инстант срећке су: 133 х 86 mm, обрезано.

На полеђини инстант срећке налази се скраћени извод из Правила игре,лого фирме код које се преузима робни добитак, план инстант срећке и рок у ком престаје право на наплату добитака.

Писмо на инстант срећки је ћирилица.

 

Члан 8.

 

Цијена једне инстант срећке је 2 КМ. Емисија једне серије је 600.000 комада, а емисиона вриједност је 1.200.000 КМ. Фонд добитака износи 54,77 % емисионе вриједности серије, тј. 657.249,83 КМ.

Фонд добитака једне серије распоређује се по сљедећем плану:

 

2 ПРЕМИЈЕ х 10.000,00 КМ =                         20.000,00 КМ

6 ПРЕМИЈА х 5.000,00 КМ =                           30.000,00 КМ

100 ПРЕМИЈА х 500,00 КМ =                          50.000,00 КМ

250 ПРЕМИЈА х МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН  =       87 249,83 КМ

1 000 ДОБИТАКА х 50,00 КМ =                      50.000,00 КМ

12 000 ДОБИТАКА  х 5,00 КМ =                     60.000,00 КМ

180 000 ДОБИТАКА х 2,00 КМ =                  360.000,00 КМ

____________________________________

358 премија и 193 000 добитака у износу од  657.249,83 КМ (54,77 %)

 

 

Члан 9.

 

Добици инстант срећке су новчани и робни. Новчани добитак представља једноструки износ у новцу који се, након скидања емулзије са шест поља на којим су исписани износи/симболи могућих добитака, на једној инстант срећки покаже на три од шест поља.

Робни добитак представља мобилни телефон уколико се, након скидања емулзије са шест поља на којим су исписани износи/симболи могућих добитака, на једној инстант срећки симбол мобилног телефона покаже на три од шест поља. У случају да Приређивач није у могућности добитнику испоручити одговарајући мобилни телефон, исплатиће му новчану вриједност робног добитка наведену у шеми фонда добитака.

Исти износ/симбол се на једној инстант срећки може појавити највише на три од шест описаних поља. Добитник је лице које посједује добитну инстант срећку у складу са овим Правилима.

 

Члан 10.

 

Инстант срећка гласи на доносиоца. Лице које не посједује инстант срећку, ни у ком случају не може тражити исплату добитка. Приликом реализације добитка, добитник је дужан предати лицу овлаштеном за исплату неоштећену инстант срећку, као и показати личну исправу на захтјев овлаштеног лица.

Код робних добитака лице које посједује добитну инстант срећку, након провјере и предаје исте на продајним мјестима Приређивача, добија потврду од лица овлаштеног од стране Приређивача а која служи у сврху доказа да је лице освојило робни добитак ( мобилни телефон), у којој су наведени подаци о добитнику и добитној срећки. Уз предају поменуте потврде, добитник преузима робни добитак на једној од локација наведених у списку који се налази на свим продајним мјестима Приређивача.

Инстант срећка је неважећа ако је поцијепана, оштећена,  или ако су дјелимично или у цијелости оштећени шифра у бар-код формату, бројеви,слова и симболи  приликом скидања емулзије. Неважећа инстант срећка се не може наплатити, нити ималац такве инстант срећке има право на поврат цијене инстант срећке.

 

Члан 11.

 

Учесник има право да тражи поврат новца у висини цијене једне инстант срећке ако су грешком штампарије погрешно одштампани или нису уопште одштампани бројеви,слова и симболи на шест поља прекривених  емулзијом.

 

Члан 12.

 

Порез на добитке плаћа учесник који је остварио добитак на инстант срећки. Код добитака који подлијежу опорезивању, Приређивач ће обуставити порез на добитак приликом исплате добитка.

 

Члан 13.

 

Реализација добитака врши се на продајним мјестима до вриједности одређене одлуком Приређивача и у сједишту Приређивача.

 

 

Члан 14.

 

Рок продаје инстант срећке је једна година. Датум почетка и датум престанка продаје инстант срећке одређују се одлуком Управе Приређивача. Рок продаје инстант срећке може се продужити одлуком Управе Приређивача. Право на наплату добитака застаријева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају инстант срећке од стране Приређивача.

 

Члан 15.

 

Приређивач инстант срећке не сноси одговорност за срећке које су на било који начин нестале или оштећене у току продаје, у којем случају се сматра да је продавач купио све срећке за које тврди да су нестале, украдене, изгубљене или оштећене.

 

Члан 16.

 

Испод емулзије која се скида гребањем налази се шифра у бар-код формату. Приређивач чува тајност шифре. Директор Лутрије РС одређује лица за употребу и чување тајности шифре.

 

Члан 17.

 

Ова Правила ће бити објављена на интернет страници Приређивача и доступна су на увид свим учесницима на продајним мјестима Приређивача.

 

Члан 18.

 

За евентуалне спорове проистекле из учешћа у инстант срећки, надлежан је Основни суд у Бањалуци.

 

Члан 19.

 

Ова Правила ступају на снагу даном добијања сагласности од стране Управе за игре на срећу, а примјењују се од дана пуштања у продају инстант срећке.

 

 

Број: 2111-УП/22

Бања Лука,27.04.2022. године

 

 

                                                                                                                Предсједник

Управе Предузећа

                                                                                                               Горан Шаула

 

На ова Правила одобрена је сагласност од стране Републичке управе за игре на срећу, број 06/4-463-1116/22 од 29.04.2022. године.