Правила инстант срећке “Спорт”

На основу члана 25. и члана 27. Закона о играма на срећу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 22/19) и члана 43. алинеја 18. и 19. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, Управа Предузећа на 89. сједници одржаној дана 29.01.2021. године, донијела је

 

ПРАВИЛА ЛУТРИЈСКЕ ИГРЕ НА СРЕЋУ ИНСТАНТ СРЕЋКА „СПОРТ“ – серија 014

 

Члан 1.

Овим Правилима се утврђују начин и услови под којим Лутрија Републике Српске (у даљем тексту: Приређивач) приређује новчану инстант срећку (инстант лутрију) “СПОРТ“ – серија 014 (у даљем тексту: инстант срећка).

Члан 2.

Инстант срећка приређује се на територији дефинисаној законским одредбама.

Члан 3.

За регулисање односа проистеклих из учешћа у инстант срећки важећа су ова Правила и она су обавезујућа како за учеснике у игри (играче), који их прихватају куповином инстант срећке, тако и за Приређивача и штампарију која по Уговору врши штампање инстант срећке.

Члан 4.

Емисија  четрнаесте серије инстант срећке је 1,500.000 (један милион и петсто хиљада) комада срећака.

Члан 5.

Четрнаестој серији инстант срећке додјељује се јединствена шифра игре: 45.

Штампарија из члана 3. обавезна је да шифре у бар код формату на инстант срећки штампа у складу са одлуком о начину шифровања инстант и експрес срећки, коју јој Приређивач доставља уз ова Правила.

Члан 6.

Директор Лутрије Републике Српске именује Комисију за срећке. Комисија доноси шему добитака и мијешања инстант срећке, која је обавезујућа за штампарију из чл. 3. Иста Комисија врши квантитативни и квалитативни пријем цјелокупне емисије инстант срећке. Инстант срећка се може пустити у продају након мишљења Комисије за срећке да је срећка у складу са Правилима игре.

Штампарија из члана 3. гарантује да исписи на срећкама испод емулзије не могу бити препознатљиви просвјетљивањем или неком другом методом, осим правилно отвореним срећкама путем гребања емулзије, при чему варијабилни испис мора остати неоштећен, у складу са овим Правилима. Поменуте особине срећка мора задржати трајањем рока за продају инстант срећке.

Члан 7.

Предња страна инстант срећке садржи: лого фирме, назив инстант срећке, лого игре, цијена 0,50 КМ, бар-код, податак о премијама, број серије и једну површину прекривену емулзијом. Испод површине са емулзијом налази се 6 (шест) поља са износима потенцијалног добитка у КМ  исписаних бројевима и бар-код.

Инстант срећка је правоугаоног облика.

Димензије инстант срећке су: 100,5 mm х 63,5 mm, обрезано.

На полеђини инстант срећке налази се скраћени извод из Правила игре, план инстант срећке, број серије и рок у ком престаје право на наплату добитака.

Писмо на инстант срећки је ћирилица.

 

Члан 8.

Цијена једне инстант срећке је    0,50 КМ.

Емисија једне серије је         1,500.000 комада.

Вриједност емисије је               750.000 КМ.

Фонд добитака износи 60% емисионе вриједности серије, тј. 450.000 КМ.

Фонд добитака једне серије распоређује се по сљедећем плану:

РАСПОРЕД ФОНДА ДОБИТАКА:

Број добитака/премија Износ добитка Укупна вриједност добитака
3 ПРЕМИЈЕ по 10.000 КМ 30.000 КМ
10 ПРЕМИЈА по 5.000 КМ 50.000 КМ
15 ПРЕМИЈА по 1.000 КМ 15.000 КМ
30 ДОБИТАКА по 500 КМ 15.000 КМ
350 ДОБИТАКА по 100 КМ 35.000 КМ
1.200 ДОБИТАКА по 50 КМ 60.000 КМ
2.500 ДОБИТАКА по 10 КМ 25.000 КМ
5.000 ДОБИТАКА по 5 КМ 25.000 КМ
15.000 ДОБИТАКА по 2 КМ 30.000 КМ
15.000 ДОБИТАКА по 1 КМ 15.000 КМ
300.000 ДОБИТАКА по 0,5 КМ 150.000 КМ
339.108 450.000 КМ

28 ПРЕМИЈА И 339.080 ДОБИТАКА У ИЗНОСУ ОД 450.000 КМ

Члан 9.

Добици инстант срећке су у новцу. Новчани добици представљају једноструки износ у новцу који се, након скидања емулзије, на једној инстант срећки покаже на три од шест поља описаних у чл. 7. Исти износ се на једној инстант  срећки може појавити највише на три од шест поља описаних у чл. 7. Добитник је лице које посједује инстант срећку у складу са овим Правилима.

Члан 10.

Инстант срећка гласи на доносиоца. Лице које не посједује инстант срећку ни у ком случају не може тражити исплату добитка. Приликом наплате добитка, добитник је дужан предати лицу овлаштеном за исплату неоштећену инстант срећку, као и показати личну исправу на захтјев овлаштеног лица.

Инстант срећка је неважећа ако је поцијепана, оштећена,  или ако су дјелимично или у цјелости оштећени бар-код, бројеви и слова  приликом скидања емулзије. Неважећа инстант срећка се не може наплатити, нити ималац такве инстант срећке има право на поврат цијене инстант срећке.

Члан 11.

Учесник има право да тражи поврат новца у висини цијене једне инстант срећке ако су грешком штампарије погрешно одштампани или нису уопште одштампани бројеви и слова на шест поља испод површине под емулзијом.

Члан 12.

Порез на новчане добитке плаћа учесник који је остварио добитак на инстант срећки. Код добитака који подлијежу опорезивању, Приређивач ће обуставити порез на добитак приликом исплате добитка.

Члан 13.

Исплата новчаних добитака врши се на продајним мјестима до висине одређене одлуком Приређивача и у сједишту Приређивача.

Члан 14.

Рок продаје инстант срећке је једна година. Датум почетка и датум престанка продаје инстант срећке одређују се одлуком Приређивача. Такође, рок продаје инстант срећке може се продужити одлуком Приређивача. Право на наплату добитака застаријева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају инстант срећке од стране Приређивача.

Члан 15.

Приређивач не сноси одговорност за срећке које су на било који начин нестале или оштећене у току продаје, у којем случају се сматра да је продавач купио све срећке за које тврди да су нестале, украдене, изгубљене или оштећене.

Члан 16.

Испод емулзије која се скида гребањем налази се шифра у бар-код формату. Приређивач чува тајност шифре. Директор Лутрије РС одређује лица за употребу и чување тајности шифре.

Члан 17.

Ова Правила ће бити објављена на интернет страници Приређивача и доступна су свим учесницима на продајним мјестима Приређивача.

Члан 18.

За евентуалне спорове проистекле из учешћа у инстант срећки, надлежан је Основни суд у Бањалуци.

Члан 19.

Ова Правила ступају на снагу даном добијања сагласности од стране Управе за игре на срећу, а примјењују се од дана пуштања у продају инстант срећке.

 

Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић

___________________

 

Број:536-УП /21

Бања Лука, 29.01.2021. године

На ова Правила одобрена је сагласност од стране Републичке управе за игре на срећу, број 06/4-463-0436/21 од 09.02.2021. године.

 

 

На основу члана 25. и члана 27. Закона о играма на срећу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 22/19) и члана 43. алинеја 18. и 19. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, Управа Предузећа на педесеттрећој сједници одржаној дана 27.12.2019. године, донијела је

 

ПРАВИЛА ЛУТРИЈСКЕ ИГРЕ НА СРЕЋУ ИНСТАНТ СРЕЋКА „СПОРТ“ – серија 013

 

Члан 1.

 

Овим Правилима се утврђују начин и услови под којим Лутрија Републике Српске (у даљем тексту: Приређивач) приређује новчану инстант срећку (инстант лутрију) “СПОРТ“ – серија 013 (у даљем тексту: инстант срећка).

 

Члан 2.

 

Инстант срећка приређује се на територији дефинисаној законским одредбама.

 

Члан 3.

 

За регулисање односа проистеклих из учешћа у инстант срећки важећа су ова Правила и она су обавезујућа како за учеснике у игри (играче), који их прихватају куповином инстант срећке, тако и за Приређивача и штампарију која по Уговору врши штампање инстант срећке.

 

Члан 4.

 

Емисија  тринаесте серије инстант срећке је 1,500.000 (један милион и петсто хиљада) комада срећака.

 

Члан 5.

 

Тринаестој серији инстант срећке додјељује се јединствена шифра игре: 41.

Штампарија из члана 3. обавезна је да шифре у бар код формату на инстант срећки штампа у складу са одлуком о начину шифровања инстант и експрес срећки, коју јој Приређивач доставља уз ова Правила.

 

Члан 6.

 

Директор Лутрије Републике Српске именује Комисију за срећке. Комисија доноси шему добитака и мијешања инстант срећке, која је обавезујућа за штампарију из чл. 3. Иста Комисија врши квантитативни и квалитативни пријем цјелокупне емисије инстант срећке. Инстант срећка се може пустити у продају након мишљења Комисије за срећке да је срећка у складу са Правилима игре.

 

Штампарија из члана 3. гарантује да исписи на срећкама испод емулзије не могу бити препознатљиви просвјетљивањем или неком другом методом, осим правилно отвореним срећкама путем гребања емулзије, при чему варијабилни испис мора остати неоштећен, у складу са овим Правилима. Поменуте особине срећка мора задржати трајањем рока за продају инстант срећке.

 

Члан 7.

 

Предња страна инстант срећке садржи: лого фирме, назив инстант срећке, лого игре, цијена 0,50 КМ, бар-код, податак о премијама, број серије и једну површину прекривену емулзијом. Испод површине са емулзијом налази се 6 (шест) поља са износима потенцијалног добитка у КМ  исписаних бројевима и бар-код.

Инстант срећка је правоугаоног облика.

Димензије инстант срећке су: 100,5 mm х 63,5 mm, обрезано.

На полеђини инстант срећке налази се скраћени извод из Правила игре, план инстант срећке, број серије и рок у ком престаје право на наплату добитака.

Писмо на инстант срећки је ћирилица.

 

Члан 8.

Цијена једне инстант срећке је    0,50 КМ.

Емисија једне серије је         1,500.000 комада.

Вриједност емисије је               750.000 КМ.

Фонд добитака износи 60% емисионе вриједности серије, тј. 450.000 КМ.

Фонд добитака једне серије распоређује се по сљедећем плану:

 

РАСПОРЕД ФОНДА ДОБИТАКА:

Број добитака/премија Износ добитка Укупна вриједност добитака
3 ПРЕМИЈЕ по 10.000 КМ 30.000 КМ
10 ПРЕМИЈА по 5.000 КМ 50.000 КМ
15 ПРЕМИЈА по 1.000 КМ 15.000 КМ
30 ПРЕМИЈА по 500 КМ 15.000 КМ
350 ДОБИТАКА по 100 КМ 35.000 КМ
1.200 ДОБИТАКА по 50 КМ 60.000 КМ
2.500 ДОБИТАКА по 10 КМ 25.000 КМ
5.000 ДОБИТАКА по 5 КМ 25.000 КМ
15.000 ДОБИТАКА по 2 КМ 30.000 КМ
15.000 ДОБИТАКА по 1 КМ 15.000 КМ
300.000 ДОБИТАКА по 0,5 КМ 150.000 КМ
339.108 450.000 КМ

58 ПРЕМИЈА И 339.050 ДОБИТАКА У ИЗНОСУ ОД 450.000 КМ

 

Члан 9.

 

Добици инстант срећке су у новцу. Новчани добици представљају једноструки износ у новцу који се, након скидања емулзије, на једној инстант срећки покаже на три од шест поља описаних у чл. 7. Исти износ се на једној инстант  срећки може појавити највише на три од шест поља описаних у чл. 7. Добитник је лице које посједује инстант срећку у складу са овим Правилима.

Члан 10.

 

Инстант срећка гласи на доносиоца. Лице које не посједује инстант срећку ни у ком случају не може тражити исплату добитка. Приликом наплате добитка, добитник је дужан предати лицу овлаштеном за исплату неоштећену инстант срећку, као и показати личну исправу на захтјев овлаштеног лица.

Инстант срећка је неважећа ако је поцијепана, оштећена,  или ако су дјелимично или у цјелости оштећени бар-код, бројеви и слова  приликом скидања емулзије. Неважећа инстант срећка се не може наплатити, нити ималац такве инстант срећке има право на поврат цијене инстант срећке.

 

Члан 11.

 

Учесник има право да тражи поврат новца у висини цијене једне инстант срећке ако су грешком штампарије погрешно одштампани или нису уопште одштампани бројеви и слова на шест поља испод површине под емулзијом.

 

Члан 12.

 

Порез на новчане добитке плаћа учесник који је остварио добитак на инстант срећки. Код добитака који подлијежу опорезивању, Приређивач ће обуставити порез на добитак приликом исплате добитка.

 

Члан 13.

 

Исплата новчаних добитака врши се на продајним мјестима до висине одређене одлуком Приређивача и у сједишту Приређивача.

 

Члан 14.

 

Рок продаје инстант срећке је једна година. Датум почетка и датум престанка продаје инстант срећке одређују се одлуком Приређивача. Такође, рок продаје инстант срећке може се продужити одлуком Приређивача. Право на наплату добитака застаријева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају инстант срећке од стране Приређивача.

 

Члан 15.

 

Приређивач не сноси одговорност за срећке које су на било који начин нестале или оштећене у току продаје, у којем случају се сматра да је продавач купио све срећке за које тврди да су нестале, украдене, изгубљене или оштећене.

 

Члан 16.

 

Испод емулзије која се скида гребањем налази се шифра у бар-код формату. Приређивач чува тајност шифре. Директор Лутрије РС одређује лица за употребу и чување тајности шифре.

 

Члан 17.

 

Ова Правила ће бити објављена на интернет страници Приређивача и доступна су свим учесницима на продајним мјестима Приређивача.

 

Члан 18.

 

За евентуалне спорове проистекле из учешћа у инстант срећки, надлежан је Основни суд у Бањалуци.

 

Члан 19.

 

Ова Правила ступају на снагу даном добијања сагласности од стране Управе за игре на срећу, а примјењују се од дана пуштања у продају инстант срећке.

 

 

Број: 5624 -УП /19

Бања Лука, 27.12.2019. године

 

 

Предсједник Управе Предузећа

Рајко Радовановић

 

На ова Правила одобрена је сагласност од стране Републичке управе за игре на срећу, број 06/4-463-3979/19 од 24.01.2020. године.

ПРАВИЛА ИНСТАНТ ЛУТРИЈА “ СПОРТ “ – серија 012

 

Члан 1.

 

Овим Правилима се утврђују начин и услови под којим Лутрија Републике Српске (у даљем тексту: Приређивач) приређује новчану инстант срећку (инстант лутрију) “СПОРТ“ 012 (у даљем тексту: инстант срећка).

Члан 2.

 

Инстант срећка приређује се на територији дефинисаној законским одредбама.

Члан 3.

 

За регулисање односа проистеклих из учешћа у инстант срећки важећа су ова Правила и она су обавезујућа како за учеснике у игри (играче), који их прихватају куповином инстант срећке, тако и за Приређивача и штампарију која по Уговору врши штампање инстант срећке.

Члан 4.

 

Дванаеста серија инстант срећке емитује се у емисији од 1,500.000 (један милион и петсто хиљада) комада.

Члан 5.

 

Дванаестој серији инстант срећке додјељује се јединствена шифра игре: 38.

Штампарија из члана 3. обавезна је да шифре у бар код формату на инстант срећки штампа у складу са одлуком о начину шифровања инстант и експрес срећки, коју јој Приређивач доставља уз ова Правила.

Члан 6.

 

Директор Лутрије Републике Српске именује Комисију за срећке. Комисија доноси шему добитака и мијешања инстант срећке, која је обавезујућа за штампарију из члана 3. ових Правила. Иста Комисија врши квантитативни и квалитативни пријем цјелокупне емисије инстант срећке. Инстант срећка се може пустити у продају након мишљења Комисије за срећке да је срећка у складу са Правилима игре.

 

Штампарија из члана 3. гарантује да исписи на срећкама испод емулзије не могу бити препознатљиви просвјетљивањем или неком другом методом, осим правилно отвореним срећкама путем гребања емулзије, при чему варијабилни испис мора остати неоштећен, у складу са овим Правилима. Поменуте особине срећка мора задржати трајањем рока за продају инстант срећке.

Члан 7.

 

Предња страна инстант срећке садржи: лого фирме, назив инстант срећке, лого игре, цијена 0,5 КМ, бар-код, податак о премијама, број серије и једну површину прекривену емулзијом. Испод површине са емулзијом налази се 6 (шест) поља са износима потенцијалног добитка у КМ  исписаних бројевима и бар-код.

Инстант срећка је правоугаоног облика.

Димензије инстант срећке су: 100,5 mm х 63,5 mm, обрезано.

На полеђини инстант срећке налази се скраћени извод из Правила игре, план инстант срећке, број серије и рок у ком престаје право на наплату добитака.

Писмо на инстант срећки је ћирилица.

Члан 8.

 

Цијена једне инстант срећке је 0,5 КМ. Емисија једне серије је 1,500.000 комада, а емисиона вриједност је 750.000 КМ. Фонд добитака износи 60% емисионе вриједности серије, тј. 450.000 КМ.

Фонд добитака једне серије распоређује се по сљедећем плану:

 

РАСПОРЕД ФОНДА ДОБИТАКА:

3 ПРЕМИЈЕ по         10.000 КМ     =    30.000 КМ

10 ПРЕМИЈА по         5.000 КМ     =    50.000 КМ

15 ПРЕМИЈА по         1.000 КМ     =    15.000 КМ

30 ПРЕМИЈА по            500 КМ     =    15.000 КМ

350 ДОБИТАКА по       100 КМ     =    35.000 КМ

1.200 ДОБИТАКА по      50 КМ     =    60.000 КМ

2.500 ДОБИТАКА по      10 КМ     =    25.000 КМ

5.000 ДОБИТАКА по        5 КМ     =    25.000 КМ

15.000 ДОБИТАКА по      2 КМ     =    30.000 КМ

15.000 ДОБИТАКА по      1 КМ     =    15.000 КМ

300.000 ДОБИТАКА по 0,5 КМ     =  150.000 КМ

339.050 ДОБИТАКА и 58 ПРЕМИЈА у износу од   450.000 КМ

Члан 9.

 

Добици инстант срећке су у новцу. Новчани добици представљају једноструки износ у новцу који се, након скидања емулзије, на једној инстант срећки покаже на три од шест поља описаних у члану 7. Правила. Исти износ се на једној инстант  срећки може појавити највише на три од шест поља описаних у члану 7. Добитник је лице које посједује инстант срећку у складу са овим Правилима.

Члан 10.

 

Инстант срећка гласи на доносиоца. Лице које не посједује инстант срећку ни у ком случају не може тражити исплату добитка. Приликом наплате добитка, добитник је дужан предати лицу овлаштеном за исплату неоштећену инстант срећку, као и показати личну исправу на захтјев овлаштеног лица.

Инстант срећка је неважећа ако је поцијепана, оштећена,  или ако су дјелимично или у цјелости оштећени бар-код, бројеви и слова  приликом скидања емулзије. Неважећа инстант срећка се не може наплатити, нити ималац такве инстант срећке има право на поврат цијене инстант срећке.

Члан 11.

 

Учесник има право да тражи поврат новца у висини цијене једне инстант срећке ако су грешком штампарије погрешно одштампани или нису уопште одштампани бројеви и слова на шест поља испод површине под емулзијом.

Члан 12.

 

Порез на новчане добитке плаћа учесник који је остварио добитак на инстант срећки. Код добитака који подлијежу опорезивању, Приређивач ће обуставити порез на добитак приликом исплате добитка.

Члан 13.

 

Исплата новчаних добитака врши се на продајним мјестима до висине одређене одлуком Приређивача и у сједишту Приређивача.

Члан 14.

Рок продаје инстант срећке је једна година. Датум почетка и датум престанка продаје инстант срећке одређују се одлуком Приређивача. Такође, рок продаје инстант срећке може се продужити одлуком Приређивача. Право на наплату добитака застаријева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају инстант срећке од стране Приређивача.

Члан 15.

Приређивач не сноси одговорност за срећке које су на било који начин нестале или оштећене у току продаје, у којем случају се сматра да је продавач купио све срећке за које тврди да су нестале, украдене, изгубљене или оштећене.

Члан 16.

Испод емулзије која се скида гребањем налази се шифра у бар-код формату. Приређивач чува тајност шифре. Директор Лутрије РС одређује лица за употребу и чување тајности шифре.

Члан 17.

Ова Правила ће бити објављена у дневној штампи и доступна су свим учесницима на продајним мјестима Приређивача.

Члан 18.

За евентуалне спорове проистекле из учешћа у инстант срећки, надлежан је Основни суд у Бањалуци.

Члан 19.

Ова Правила ступају на снагу даном добијања сагласности од стране Управе за игре на срећу, а примјењују се од дана пуштања у продају инстант срећке.

 

Број: 1373-УП /19

Бања Лука, 18.03.2019. године

Предсједник Управе Предузећа

Рајко Радовановић

На ова Правила одобрена је сагласност од стране Републичке управе за игре на срећу, број 06/4-463-1172/19 од 01.04.2019. године.

ПРАВИЛА ИНСТАНТ ЛУТРИЈА “ СПОРТ “ – серија 011

Члан 1.

 

Овим Правилима се утврђују начин и услови под којим Лутрија Републике Српске (у даљем тексту: Приређивач) приређује новчану инстант срећку (инстант лутрију) “СПОРТ“ 011 (у даљем тексту: инстант срећка).

 

Члан 2.

            Инстант срећка приређује се на територији дефинисаној законским одредбама.

 

Члан 3.

            За регулисање односа проистеклих из учешћа у инстант срећки важећа су ова Правила и она су обавезујућа како за учеснике у игри (играче), који их прихватају куповином инстант срећке, тако и за Приређивача и штампарију која по Уговору врши штампање инстант срећке.

 

Члан 4.

 

Једанаеста серија инстант срећке емитује се у емисији од 1.500.000 (један милион и петсто хиљада) комада.

 

Члан 5.

 

Једанаестој серији инстант срећке додјељује се јединствена шифра игре: 35.

Штампарија из члана 3. обавезна је да шифре у бар код формату на инстант срећки штампа у складу са одлуком о начину шифровања инстант и експрес срећки, коју јој Приређивач доставља уз ова Правила.

 

Члан 6.

 

Директор Лутрије Републике Српске именује Комисију за срећке. Комисија доноси шему добитака и мијешања инстант срећке, која је обавезујућа за штампарију из чл. 3. Иста Комисија врши квантитативни и квалитативни пријем цјелокупне емисије инстант срећке. Инстант срећка се може пустити у продају након мишљења Комисије за срећке да је срећка у складу са Правилима игре.

 

Штампарија из члана 3. гарантује да исписи на срећкама испод емулзије не могу бити препознатљиви просвјетљивањем или неком другом методом, осим правилно отвореним срећкама путем гребања емулзије, при чему варијабилни испис мора остати неоштећен, у складу са овим Правилима. Поменуте особине срећка мора задржати трајањем рока за продају инстант срећке.

 

Члан 7.

 

Предња страна инстант срећке садржи: лого фирме, назив инстант срећке, лого игре, цијена 0,5 КМ, бар-код, податак о премијама, број серије и једну површину прекривену емулзијом. Испод површине са емулзијом налази се 6 (шест) поља са износима потенцијалног добитка у КМ  исписаних бројевима и бар-код.

Инстант срећка је правоугаоног облика.

Димензије инстант срећке су: 100,5 mm х 63,5 mm, обрезано.

На полеђини инстант срећке налази се скраћени извод из Правила игре, план инстант срећке, број серије и рок у ком престаје право на наплату добитака.

Писмо на инстант срећки је ћирилица.

 

Члан 8.

 

Цијена једне инстант срећке је 0,5 КМ. Емисија једне серије је 1.500.000 комада, а емисиона вриједност је 750.000 КМ. Фонд добитака износи 60% емисионе вриједности серије, тј. 450.000 КМ.

Фонд добитака једне серије распоређује се по сљедећем плану:

 

РАСПОРЕД ФОНДА ДОБИТАКА:

3 ПРЕМИЈЕ по         10.000 КМ     =    30.000 КМ

10 ПРЕМИЈА по         5.000 КМ     =    50.000 КМ

15 ПРЕМИЈА по         1.000 КМ     =    15.000 КМ

30 ПРЕМИЈА по            500 КМ     =    15.000 КМ

350 ДОБИТАКА по       100 КМ     =    35.000 КМ

1.200 ДОБИТАКА по      50 КМ     =    60.000 КМ

2.500 ДОБИТАКА по      10 КМ     =    25.000 КМ

5.000 ДОБИТАКА по        5 КМ     =    25.000 КМ

15.000 ДОБИТАКА по      2 КМ     =    30.000 КМ

15.000 ДОБИТАКА по      1 КМ     =    15.000 КМ

300.000 ДОБИТАКА по 0,5 КМ     =  150.000 КМ

339.050 ДОБИТАКА и 58 ПРЕМИЈА у износу од   450.000 КМ

 

 

Члан 9.

 

Добици инстант срећке су у новцу. Новчани добици представљају једноструки износ у новцу који се, након скидања емулзије, на једној инстант срећки покаже на три од шест поља описаних у чл. 7. Исти износ се на једној инстант  срећки може појавити највише на три од шест поља описаних у чл. 7. Добитник је лице које посједује инстант срећку у складу са овим Правилима.

 

Члан 10.

 

Инстант срећка гласи на доносиоца. Лице које не посједује инстант срећку ни у ком случају не може тражити исплату добитка. Приликом наплате добитка, добитник је дужан предати лицу овлаштеном за исплату неоштећену инстант срећку, као и показати личну исправу на захтјев овлаштеног лица.

Инстант срећка је неважећа ако је поцијепана, оштећена,  или ако су дјелимично или у цјелости оштећени бар-код, бројеви и слова  приликом скидања емулзије. Неважећа инстант срећка се не може наплатити, нити ималац такве инстант срећке има право на поврат цијене инстант срећке.

 

Члан 11.

 

Учесник има право да тражи поврат новца у висини цијене једне инстант срећке ако су грешком штампарије погрешно одштампани или нису уопште одштампани бројеви и слова на шест поља испод површине под емулзијом.

 

 

Члан 12.

 

Порез на новчане добитке плаћа учесник који је остварио добитак на инстант срећки. Код добитака који подлијежу опорезивању, Приређивач ће обуставити порез на добитак приликом исплате добитка.

 

 

Члан 13.

 

Исплата новчаних добитака врши се на продајним мјестима до висине одређене одлуком Приређивача и у сједишту Приређивача.

 

 

Члан 14.

 

Рок продаје инстант срећке је једна година. Датум почетка и датум престанка продаје инстант срећке одређују се одлуком Приређивача. Такође, рок продаје инстант срећке може се продужити одлуком Приређивача. Право на наплату добитака застаријева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају инстант срећке од стране Приређивача.

 

Члан 15.

 

Приређивач не сноси одговорност за срећке које су на било који начин нестале или оштећене у току продаје, у којем случају се сматра да је продавач купио све срећке за које тврди да су нестале, украдене, изгубљене или оштећене.

 

 

Члан 16.

 

Испод емулзије која се скида гребањем налази се шифра у бар-код формату. Приређивач чува тајност шифре. Директор Лутрије РС одређује лица за употребу и чување тајности шифре.

 

Члан 17.

 

Ова Правила ће бити објављена у дневној штампи и доступна су свим учесницима на продајним мјестима Приређивача.

 

 

Члан 18.

 

За евентуалне спорове проистекле из учешћа у инстант срећки, надлежан је Основни суд у Бањалуци.

 

 

Члан 19.

 

Ова Правила ступају на снагу даном добијања сагласности од стране Управе за игре на срећу, а примјењују се од дана пуштања у продају инстант срећке.

 

 

Предсједник Управе Предузећа

Рајко Радовановић

Број: 3475-УП/18

Бања Лука, 17.07.2018. године

 

На ова Правила одобрена је сагласност од стране Републичке управе за игре на срећу, број 06/4-463-2146/18 од 06.08.2018. године.

 

ПРАВИЛА ИНСТАНТ ЛУТРИЈА “ СПОРТ “ – серија 010

Члан 1.

Овим Правилима се утврђују начин и услови под којим Лутрија Републике Српске (у даљем тексту: Приређивач) приређује новчану инстант срећку (инстант лутрију) “СПОРТ“ 010 (у даљем тексту: инстант срећка).

Члан 2.

Инстант срећка приређује се на територији дефинисаној законским одредбама.

Члан 3.

За регулисање односа проистеклих из учешћа у инстант срећки важећа су ова Правила и она су обавезујућа како за учеснике у игри (играче), који их прихватају куповином инстант срећке, тако и за Приређивача и штампарију која по Уговору врши штампање инстант срећке.

Члан 4.

Десета серија инстант срећке емитује се у емисији од 1,500.000 (један милион и петсто хиљада) комада.

Члан 5.

Десетој серији инстант срећке додјељује се јединствена шифра игре: 32.

Штампарија из члана 3. обавезна је да шифре у бар код формату на инстант срећки штампа у складу са одлуком о начину шифровања инстант и експрес срећки, коју јој Приређивач доставља уз ова Правила.

Члан 6.

Директор Лутрије Републике Српске именује Комисију за срећке. Комисија доноси шему добитака и мијешања инстант срећке, која је обавезујућа за штампарију из чл. 3. Иста Комисија врши квантитативни и квалитативни пријем цјелокупне емисије инстант срећке. Инстант срећка се може пустити у продају након мишљења Комисије за срећке да је срећка у складу са Правилима игре.

Штампарија из члана 3. гарантује да исписи на срећкама испод емулзије не могу бити препознатљиви просвјетљивањем или неком другом методом, осим правилно отвореним срећкама путем гребања емулзије, при чему варијабилни испис мора остати неоштећен, у складу са овим Правилима. Поменуте особине срећка мора задржати трајањем рока за продају инстант срећке.

Члан 7.

Предња страна инстант срећке садржи: лого фирме, назив инстант срећке, лого игре, цијена 0,5 КМ, бар-код, податак о премијама, број серије и једну површину прекривену емулзијом. Испод површине са емулзијом налази се 6 (шест) поља са износима потенцијалног добитка у КМ исписаних бројевима и бар-код.

Инстант срећка је правоугаоног облика.

Димензије инстант срећке су: 100,5 mm х 63,5 mm, обрезано.

На полеђини инстант срећке налази се скраћени извод из Правила игре, план инстант срећке, број серије и рок у ком престаје право на наплату добитака.

Писмо на инстант срећки је ћирилица.

Члан 8.

Цијена једне инстант срећке је 0,5 КМ. Емисија једне серије је 1,500.000 комада, а емисиона вриједност је 750.000 КМ. Фонд добитака износи 60% емисионе вриједности серије, тј. 450.000 КМ.

Фонд добитака једне серије распоређује се по сљедећем плану:

РАСПОРЕД ФОНДА ДОБИТАКА:

3 ПРЕМИЈЕ по 10.000 КМ = 30.000 КМ

10 ПРЕМИЈА по 5.000 КМ = 50.000 КМ

15 ПРЕМИЈА по 1.000 КМ = 15.000 КМ

30 ПРЕМИЈА по 500 КМ = 15.000 КМ

350 ДОБИТАКА по 100 КМ = 35.000 КМ

1.200 ДОБИТАКА по 50 КМ = 60.000 КМ

2.500 ДОБИТАКА по 10 КМ = 25.000 КМ

5.000 ДОБИТАКА по 5 КМ = 25.000 КМ

15.000 ДОБИТАКА по 2 КМ = 30.000 КМ

15.000 ДОБИТАКА по 1 КМ = 15.000 КМ

300.000 ДОБИТАКА по 0,5 КМ = 150.000 КМ

339.050 ДОБИТАКА и 58 ПРЕМИЈА у износу од 450.000 КМ

Члан 9.

Добици инстант срећке су у новцу. Новчани добици представљају једноструки износ у новцу који се, након скидања емулзије, на једној инстант срећки покаже на три од шест поља описаних у чл. 7. Исти износ се на једној инстант срећки може појавити највише на три од шест поља описаних у чл. 7. Добитник је лице које посједује инстант срећку у складу са овим Правилима.

Члан 10.

Инстант срећка гласи на доносиоца. Лице које не посједује инстант срећку ни у ком случају не може тражити исплату добитка. Приликом наплате добитка, добитник је дужан предати лицу овлаштеном за исплату неоштећену инстант срећку, као и показати личну исправу на захтјев овлаштеног лица.

Инстант срећка је неважећа ако је поцијепана, оштећена, или ако су дјелимично или у цјелости оштећени бар-код, бројеви и слова приликом скидања емулзије. Неважећа инстант срећка се не може наплатити, нити ималац такве инстант срећке има право на поврат цијене инстант срећке.

Члан 11.

Учесник има право да тражи поврат новца у висини цијене једне инстант срећке ако су грешком штампарије погрешно одштампани или нису уопште одштампани бројеви и слова на шест поља испод површине под емулзијом.

Члан 12.

Порез на новчане добитке плаћа учесник који је остварио добитак на инстант срећки. Код добитака који подлијежу опорезивању, Приређивач ће обуставити порез на добитак приликом исплате добитка.

Члан 13.

Исплата новчаних добитака врши се на продајним мјестима до висине одређене одлуком Приређивача и у сједишту Приређивача.

Члан 14.

Рок продаје инстант срећке је једна година. Датум почетка и датум престанка продаје инстант срећке одређују се одлуком Приређивача. Такође, рок продаје инстант срећке може се продужити одлуком Приређивача. Право на наплату добитака застаријева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају инстант срећке од стране Приређивача.

Члан 15.

Приређивач не сноси одговорност за срећке које су на било који начин нестале или оштећене у току продаје, у којем случају се сматра да је продавач купио све срећке за које тврди да су нестале, украдене, изгубљене или оштећене.

Члан 16.

Испод емулзије која се скида гребањем налази се шифра у бар-код формату. Приређивач чува тајност шифре. Директор Лутрије РС одређује лица за употребу и чување тајности шифре.

Члан 17.

Ова Правила ће бити објављена у дневној штампи и доступна су свим учесницима на продајним мјестима Приређивача.

Члан 18.

За евентуалне спорове проистекле из учешћа у инстант срећки, надлежан је Основни суд у Бањалуци.

Члан 19.

Ова Правила ступају на снагу даном добијања сагласности од стране Управе за игре на срећу, а примјењују се од дана пуштања у продају инстант срећке.

Број:319-УП/18

Бања Лука,17.01.2018.године

Предсједник Управе Предузећа

Рајко Радовановић

На ова правила одобрена је сагласност од стране Републичке управе за игре на срећу, број 06/4-463-0138/18 од 19.01.2018. године