ПРАВИЛА ЛУТРИЈСКЕ ИГРЕ НА СРЕЋУ ИНСТАНТ СРЕЋКА „СПОРТ“ – серија 017

На основу члана 25. и члана 27. Закона о играма на срећу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 22/19 и 131/20) и члана 43. алинеја 18. и 19. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука број 1492-СА/21, Управа Предузећа на 38. сједници одржаној дана 22.12.2022. године, донијела је

ПРАВИЛА ЛУТРИЈСКЕ ИГРЕ НА СРЕЋУ

ИНСТАНТ СРЕЋКА „СПОРТ“ – серија 017

 

Члан 1.

 

Овим Правилима се утврђују начин и услови под којим Лутрија Републике Српске акционарско друштво Бања Лука (у даљем тексту: Приређивач) приређује новчану инстант срећку (инстант лутрију) “СПОРТ“ – серија 017 (у даљем тексту: инстант срећка).

 

Члан 2.

 

Инстант срећка приређује се на територији дефинисаној законским одредбама.

 

Члан 3.

 

За регулисање односа проистеклих из учешћа у инстант срећки важећа су ова Правила и она су обавезујућа како за учеснике у игри (играче), који их прихватају куповином инстант срећке, тако и за Приређивача и штампарију која по Уговору врши штампање инстант срећке.

 

Члан 4.

 

Емисија  седамнаесте серије инстант срећке је 1.500.000 (један милион и петсто хиљада) комада срећака.

 

Члан 5.

 

Седамнаестој серији инстант срећке додјељује се јединствена шифра игре: 53.

Штампарија из члана 3. обавезна је да шифре у бар код формату на инстант срећки штампа у складу са одлуком о начину шифровања инстант и експрес срећки, коју јој Приређивач доставља уз ова Правила.

 

Члан 6.

 

Директор Лутрије Републике Српске именује Комисију за срећке. Комисија доноси шему добитака и мијешања инстант срећке, која је обавезујућа за штампарију из чл. 3. Иста Комисија врши квантитативни и квалитативни пријем цјелокупне емисије инстант срећке. Инстант срећка се може пустити у продају након мишљења Комисије за срећке да је срећка у складу са Правилима игре.

 

Штампарија из члана 3. гарантује да исписи на срећкама испод емулзије не могу бити препознатљиви просвјетљивањем или неком другом методом, осим правилно отвореним срећкама путем гребања емулзије, при чему варијабилни испис мора остати неоштећен, у складу са овим Правилима. Поменуте особине срећка мора задржати трајањем рока за продају инстант срећке.

 

Члан 7.

 

Предња страна инстант срећке садржи: лого фирме, назив инстант срећке, лого игре, цијена 0,50 КМ, податак о премијама, број серије и једну површину прекривену емулзијом (симболички приказ шест лопти). Испод површине са емулзијом налази се 6 (шест) поља са износима потенцијалног добитка у КМ  исписаних бројевима и бар-код.

Инстант срећка је правоугаоног облика.

Димензије инстант срећке су: 100 mm х 50 mm, обрезано.

На полеђини инстант срећке налази се: лого фирме, скраћени извод из Правила игре, план инстант срећке, број серије, бар код и рок у ком престаје право на наплату добитака.

Писмо на инстант срећки је ћирилица.

 

Члан 8.

 

Цијена једне инстант срећке је    0,50 КМ.

Емисија једне серије је         1.500.000 комада.

Вриједност емисије је    750.000 КМ.

Фонд добитака износи 60% емисионе вриједности серије, тј. 450.000 КМ.

Фонд добитака једне серије распоређује се по сљедећем плану:

 

 

РАСПОРЕД ФОНДА ДОБИТАКА:

Број добитака/премија Износ добитка Укупна вриједност добитака
3 ПРЕМИЈЕ по 10.000 КМ 30.000 КМ
10 ПРЕМИЈА по 5.000 КМ 50.000 КМ
15 ПРЕМИЈА по 1.000 КМ 15.000 КМ
30 ДОБИТАКА по 500 КМ 15.000 КМ
350 ДОБИТАКА по 100 КМ 35.000 КМ
1.200 ДОБИТАКА по 50 КМ 60.000 КМ
2.500 ДОБИТАКА по 10 КМ 25.000 КМ
5.000 ДОБИТАКА по 5 КМ 25.000 КМ
15.000 ДОБИТАКА по 2 КМ 30.000 КМ
15.000 ДОБИТАКА по 1 КМ 15.000 КМ
300.000 ДОБИТАКА по 0,5 КМ 150.000 КМ
339.108 450.000 КМ

28 ПРЕМИЈА И 339.080 ДОБИТАКА У ИЗНОСУ ОД 450.000 КМ

 

Члан 9.

Добици инстант срећке су у новцу. Новчани добици представљају једноструки износ у новцу који се, након скидања емулзије, на једној инстант срећки покаже на три од шест поља описаних у чл. 7. Исти износ се на једној инстант  срећки може појавити највише на три од шест поља описаних у чл. 7. Добитник је лице које посједује инстант срећку у складу са овим Правилима.

 

Члан 10.

 

Инстант срећка гласи на доносиоца. Лице које не посједује инстант срећку ни у ком случају не може тражити исплату добитка. Приликом наплате добитка, добитник је дужан предати лицу овлаштеном за исплату неоштећену инстант срећку, као и показати личну исправу на захтјев овлаштеног лица.

Инстант срећка је неважећа ако је поцијепана, оштећена,  или ако су дјелимично или у цјелости оштећени бар-код, бројеви и слова  приликом скидања емулзије. Неважећа инстант срећка се не може наплатити, нити ималац такве инстант срећке има право на поврат цијене инстант срећке.

 

Члан 11.

 

Учесник има право да тражи поврат новца у висини цијене једне инстант срећке ако су грешком штампарије погрешно одштампани или нису уопште одштампани бројеви и слова на шест поља испод површине под емулзијом.

 

 

Члан 12.

 

Порез на новчане добитке плаћа учесник који је остварио добитак на инстант срећки. Код добитака који подлијежу опорезивању, Приређивач ће обуставити порез на добитак приликом исплате добитка.

 

Члан 13.

 

Исплата новчаних добитака врши се на продајним мјестима до висине одређене одлуком Приређивача и у сједишту Приређивача.

 

 

Члан 14.

 

Рок продаје инстант срећке је једна година. Датум почетка и датум престанка продаје инстант срећке одређују се одлуком Приређивача. Такође, рок продаје инстант срећке може се продужити одлуком Приређивача. Право на наплату добитака застаријева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају инстант срећке од стране Приређивача.

 

Члан 15.

 

Приређивач не сноси одговорност за срећке које су на било који начин нестале или оштећене у току продаје, у којем случају се сматра да је продавач купио све срећке за које тврди да су нестале, украдене, изгубљене или оштећене.

 

Члан 16.

 

Испод емулзије која се скида гребањем налази се шифра у бар-код формату. Приређивач чува тајност шифре. Директор Лутрије РС одређује лица за употребу и чување тајности шифре.

 

Члан 17.

 

Ова Правила ће бити објављена на интернет страници Приређивача и доступна су свим учесницима на продајним мјестима Приређивача.

 

 

Члан 18.

 

За евентуалне спорове проистекле из учешћа у инстант срећки, надлежан је Основни суд у Бањалуци.

 

 

Члан 19.

 

Ова Правила ступају на снагу даном добијања сагласности од стране Управе за игре на срећу, а примјењују се од дана пуштања у продају инстант срећке.

 

 

Број:  5992-УП /22

Бања Лука, 22.12.2022. године

 

 

Предсједник

Управе Предузећа

Горан Шаула

На ова Правила одобрена је сагласност од стране Републичке управе за игре на срећу, број 06/4-463-3428/22 од 26.12.2022. године.