Одлука о избору најповољнијег понуђача за сукцесивну набваку термо ролни за лутријске терминале Лутрје РС

19. априла 2023.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, путем конкурентског захтјева по обавјештењу о набавци бр.662-7-1-33-3-6/23, за избор најповољнијег понуђача за сукцесивну набавку термо ролни за лутријске терминале Лутрије РС а.д. Бања Лука. Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача , коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

 

Број:  1802-01/23

Бања Лука, 18.04.2023. године

 

 

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 и 59/22 ) и члана 15. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова у Лутрији РС а.д. Бања Лука, а у складу са чланом 10. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева за достављање понуда, по обавјештењу о набавци бр. 662-7-1-33-3-6/23, објављеног на веб порталу јавних набавки 28.03.2023. године и у „Службеном гласнику БиХ“ бр. 22/23 од 31.03.2023. године, за сукцесивну набавку термо ролни за лутријске терминале Лутрије РС а.д. Бања Лука, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

 

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача

 

Члан 1.

            Најповољнији понуђач у поступку јавне набавке путем конкурентског захтјева по обавјештењу о набавци бр. 662-7-1-33-3-6/23, објављеном на порталу јавних набавки 28.03.2023. године и у „Службеном гласнику БиХ“ бр. 22/23 од 31.03.2023. године, за сукцесивну набавку термо ролни за лутријске терминале Лутрије РС а.д. Бања Лука  је предузеће „MBS-ROLL“  д.о.о.  Бања Лука.

 

Члан 2.

            Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за набавку конкретне робе са понуђачем из члана 1. ове Одлуке.

 

Члан 3.

      Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Образложење

            Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган,  је покренула поступак јавне набавке путем конкурентског захтјева, за сукцесивну набавку термо ролни за лутријске терминале Лутрије РС а.д. Бања Лука .

Основ за покретање поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, уговорни орган види у члану 87. став 2. Закона о јавним набавкама из разлога јер је процјењена вриједност набавке мања од износа од 50.000,00 КМ.

Критериј за додјелу уговора је економски најповољнија понуда.

Обавјештење о набавци бр. 662-7-1-33-3-6/23 објављено је на порталу јавних набавки  28.03.2023. године и у „Службеном гласнику БиХ“ бр. 22/23 од 31.03.2023. године.

У термину остављеном за пријем понуда, пристигла је једна ( 1 )  понуда.

Јавно отварање понуда одржано је 13.03.2023. године.

Након јавног отварања понуда,Комисија за набавку је приступила оцјењивању приспјеле понуде.

Комисија за набавке је установила да понуда понуђача испуњава све формалне услове предвиђене Законом о јавним набавкама и услове које је поставио уговорни орган, што значи да је понуђач квалификован за додјелу уговора. Комисија је извршила тестирање достављених  узорака термо ролни, на терминалима Лутрије РС, и констатовала да достављени узорци одговарају захтијевима из тендерске документације ( техничке карактеристике термо ролни ).

Комисија је извршила оцјену квалификоване понуде и сачинила записник о оцјени понуда за набавку конкретних роба, у којем је предложила да се уговор додјели  понуђачу „MBS-ROLL“  д.о.о.  Бања Лука из разлога јер је тај понуђач понудио економски најповољнију понуду.

Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

 

Поука о правном лијеку

Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама (  „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 и 59/22 ), можете изјавити жалбу у року од пет ( 5 ) дана од дана пријема ове одлуке, у складу са  Чланом 101. став 5. Закона о јавним набавкама. Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби путем уговорног органа у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака, а који не може бити мањи од три ( Члан 99.  став 1. и 2. Закона о јавним набавкама ).

 

Доставити:

–          Понуђачу/има

–          У спис

–          А/А

 

Директор

Горан Шаула

Одлука о избору најповољнијег понуђача за пружање услуге осигурања радника, имовине и опреме Лутрије РС

4. априла 2023.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, путем конкурентског захтјева по обавјештењу о набавци бр. 662-7-2-27-3-4/23, за избор најповољнијег понуђача за набавку услуге колективног осигурања радника, имовине и опреме Лутрије РС а.д. Бања Лука. Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача , коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

 

Број:  1496-01/23

Бања Лука, 03.04.2023. године

 

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 и 59/22 ) и члана 15. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова у Лутрији РС а.д. Бања Лука, а у складу са чланом 10. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева за достављање понуда, по обавјештењу о набавци бр. 662-7-2-27-3-4/23, објављеног на веб порталу јавних набавки 17.03.2023. године и у „Службеном гласнику БиХ“ бр. 20/23 од 24.03.2023. године, за набавку услуге колективног осигурања радника, имовине и опреме Лутрије РС а.д. Бања Лука, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

 

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача

 

Члан 1.

            Најповољнији понуђач у поступку јавне набавке путем конкурентског захтјева за достављање понуда, по обавјештењу о набавци бр. 662-7-2-27-3-4/23 објављеном на порталу јавних набавки 17.03.2023. године и у „Службеном гласнику БиХ“ бр. 20/23 од 24.03.2023. године,  за набавку услуге колективног осигурања радника, имовине и опреме Лутрије РС а.д. Бања Лука на период од годину дана,  је предузеће „Брчко-гас осигурање“ д.д. Брчко.

 

Члан 2.

            Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за набавку конкретне услуге са понуђачем из Члана 1. ове одлуке.

 

Члан 3.

      Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Образложење

            Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган,  је покренула поступак јавне набавке путем конкурентског захтјева, за набавку услуге колективног осигурања радника, имовине и опреме Лутрије РС а.д. Бања Лука на период од годину дана.

Основ за покретање поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, уговорни орган види у Члану 87. став 2. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 и 59/22 )  из разлога јер је процјењена вриједност набавке мања од износа од 50.000,00 КМ.

Критериј за додјелу уговора је економски најповољнија понуда.

Обавјештење о набавци бр. 662-7-2-27-3-4/23 објављеном на порталу јавних набавки 17.03.2023. године и у „Службеном гласнику БиХ“ бр. 20/23 од 24.03.2023. године.

У термину остављеном за пријем понуда, пристигло је три ( 3 )  понуде.

Јавно отварање понуда одржано је 31.03.2023. године, на којем није био присутан нико од

представника понуђача.

Након јавног отварања понуда, Комисија за набавку је приступила оцјењивању приспјелих понуда, приликом чега је  утврдила сљедеће :

А) Понуде понуђача „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука (запримљена 30.03.2023. године и протоколисана под бројем 1468/23 ) и „Sarajevo osiguranje“ д.д. Сарајево ( запримљена 31.03.2023. године и протоколисана под бројем 1472/23 ) су неприхватљиве, из разлога јер је укупна цијена, сваке понуде појединачно, већа од процјењене вриједности јавне набавке, тј. укупна цијена за пружање конкретних услуга, сваке понуде појединачно, прелази планирана, односно обезбјеђена новчана средства уговорног органа за набавку.

Наиме, процјењена вриједност јавне набавке, за набавку пружања услуге колективног осигурања радника, имовине и опреме Лутрије РС а.д. Бања Лука, на период од годину дана, је 11.000,00 КМ без урачунатог ПДВ-а. Понуђач „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука је понудио укупну цијену за пружање конкретних услуга у износу од 16.688,24 КМ без урачунатог ПДВ-а, а понуђач „Sarajevo osiguranje“ д.д. Сарајево је понудио укупну цијену за пружање конкретних услуга у износу од 13.482,51 КМ без урачунатог ПДВ-а.

Комисија за набавке је из свега наведеног, а у складу са Чланом 2. став (1) тачком л) алинејом 2) Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 и 59/22 ) понуде понуђача „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука и „Sarajevo osiguranje“ д.д. Сарајево оцијенила као неприхватљиве и као такве неће бити предмет даље оцјене понуда за набавку услуге колективног осигурања радника имовине и опреме Лутрије РС а.д. Бања Лука.

Б) Понуда понуђача „Брчко-гас осигурање“ д.д. Брчко испуњава формалне услове из тендерске документације, те је, у складу са Чланом 2. став (1) тачком л) Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 и 59/22 ), оцјењена као прихватљива и понуђач је квалификован за додјелу уговора.

 

Комисија је извршила оцјену квалификоване понуде и сачинила записник о оцјени понуда за набавку конкретних услуга, у којем је предложила да се уговор додјели понуђачу „Брчко-гас осигурање“ д.д. Брчко, као економски најповољнијем понуђачу.

Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

 

Поука о правном лијеку

Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама (  „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 и 59/22 ), можете изјавити жалбу у року од пет ( 5 ) дана од дана пријема ове одлуке, у складу са  Чланом 101. став 5. Закона о јавним набавкама. Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби путем уговорног органа у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака, а који не може бити мањи од три ( Члан 99.  став 1. и 2. Закона о јавним набавкама ).

 

Доставити:

–          Понуђачу/има

–          У спис

–          А/А

 

Директор

Горан Шаула

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача за сукцесивну набавку горива за потребе Лутрије РС

14. марта 2023.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, путем конкурентског захтјева по обавјештењу о набавци бр. 662-7-1-19-3-3/23, за избор најповољнијег понуђача за сукцесивну набавку горива за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука. Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача , коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

 

Број:  1265-01/23

Бања Лука, 13.03.2023. године

 

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14 и 59/22 ) и члана 15. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова у Лутрији РС а.д. Бања Лука, а у складу са чланом 10. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева за достављање понуда, по обавјештењу о набавци бр. 662-7-1-19-3-3/23, објављеног на веб порталу јавних набавки 23.02.2023. године и у „Службеном гласнику БиХ“ бр. 14/23 од 03.03.2023. године, за сукцесивну набавку горива за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

 

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача

 

Члан 1.

            Најповољнији понуђач у поступку јавне набавке путем конкурентског захтјева за достављање понуда, по обавјештењу о набавци бр. 662-7-1-19-3-3/23, објављеном на порталу јавних набавки 23.02.2023. године и у „Службеном гласнику БиХ“ бр. 14/23 од 03.03.2023. године,  за сукцесивну набавку горива за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука  је предузеће „НЕТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука.

 

Члан 2.

            Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за сукцесивну набавку конкретне робе са понуђачем из члана 1 ове одлуке.

 

Члан 3.

      Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Образложење

            Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган,  је покренула поступак јавне набавке путем конкурентског захтјева за достављање понуда по обавјештењу о набавци бр. 662-7-1-19-3-3/23 за сукцесивну набавка  дизел горива обогаћеног адитивима за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука.

Обавјештење о набавци бр. 662-7-1-19-3-3/23 објављено је на порталу јавних набавки 23.02.2023. године, и у „Службеном гласник БиХ“ бр. 14/23 од 03.03.2023. године.

Основ за покретање поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, уговорни орган види у члану 87. став 2. Закона о јавним набавкама из разлога јер је процјењена вриједност набавке мања од износа од 50.000,00 КМ.

Критериј за додјелу уговора је економски најповољнија понуда.

У термину остављеном за пријем понуда, пристигло је двије ( 2 )  понуде.

Јавно отварање понуда одржано је 09.03.2023. године.

Након јавног отварања понуда,Комисија за набавку је приступила оцјењивању приспјелих понуда.

Комисија за набавку је установила да понуде свих понуђача испуњавају формалне услове, предвиђене Законом о јавним набавкама и услове које је поставио уговорни орган.

Комисија је извршила оцјену приспјелих понуда и сачинила ранг листу оцјењених понуда, почев од најуспјешније, како слиједи :

1.      „НЕСТРО ПЕТРОЛ “ а.д. Бања Лука – укупно освојених 98,61  бодова

2.      „HIFA -PETROL“ д.о.о. Сарајево –  укупно освојених  95,00  бодова

 

Комисија је сачинила записник о оцјени понуда у којем је предложила да се уговор  додјели  понуђачу „НЕТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука из разлога јер је тај понуђач понудио економски најповољнију понуду.

Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

 

Поука о правном лијеку

Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама (  „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 и 59/22 ), можете изјавити жалбу у складу са  чланом 101. Закона о јавним набавкама. Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака (не мање од три ).

 

Доставити:

–          Понуђачу/има

–          У спис

–          А/А

 

Директор

Горан Шаула

Одлука о избору најповољнијег понуђача за пружање услуге сукцесивног објављивања извјештаја, маркице, одлука, огласа и интервијуа у дневним новинама

19. октобра 2022.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, путем конкурентског захтјева по обавјештењу о набавци бр. 662-7-2-91-3-28/22, за избор најповољнијег понуђача за набавку услуге сукцесивног објављивања извјештаја, маркице, огласа, одлука и интервијуа у дневним новинама. Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача , коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

 

Број:  4961-01/22

Бања Лука, 18.10.2022. године

 

На основу члана 70.  Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14 ) и члана 15.  Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова у Лутрији РС а.д. Бања Лука, а у складу са чланом 10. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, по обавјештењу о набавци бр. 662-7-2-91-3-28/22,  упућеног понуђачима 05.10.2022. године и истовремено објављеног на веб порталу јавних набавки, за набавку услуге сукцесивног објављивања  извјештаја, маркице, огласа, одлука и интервијуа за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука у дневним новинама, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

 

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача

 

Члан 1.

            Најповољнији понуђач у поступку јавне набавке путем конкурентског захтјева за достављање понуда, по обавјештењу о набавци бр.  662-7-2-91-3-28/22, објављеног на порталу јавних набавки 05.10.2022. године, за набавку услуге сукцесивног објављивања извјештаја, маркице, огласа, одлука и интервијуа за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука у дневним новинама  је предузеће „ГЛАС СРПСКЕ“ а.д. Бања Лука.

 

Члан 2.

            Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за набавку конкретне услуге са понуђачем из члана 1. ове одлуке.

 

Члан 3.

      Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Образложење

            Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган,  је покренула поступак јавне набавке путем конкурентског захтјева за достављање понуда, за набавку услуге сукцесивног објављивања  извјештаја, маркице, огласа, одлука и интервијуа за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука у дневним новинама.

Основ за покретање поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, уговорни орган види у члану 87 став 2 Закона о јавним набавкама, из разлога јер је процјењена вриједност набавке мања од износа од 50.000,00 КМ.

Критериј за додјелу уговора је економски најповољнија понуда.

Позив за достављање понуда упућен је 05.10.2022. године на три адресе понуђача и објављено је обавјештење на порталу јавних набавки.

У термину остављеном за пријем понуда, пристигла је једна ( 1 )  понуда.

Јавно отварање понуда одржано је 18.10.2022. године.

Након јавног отварања понуда, Комисија за набавку је приступила прегледу и оцјењивању приспјеле понуде.

Комисија за набавке је установила да понуђач испуњава формалне услове, предвиђене Законом о јавним набавкама и услове које је поставио уговорни орган.

Комисија је извршила оцјену приспјеле понуде и сачинила записник о оцјени понуда за набавку конкретних услуга, у којем је предложила да се уговор додјели  понуђачу „ГЛАС СРПСКЕ“ а.д. Бања Лука из разлога јер је тај понуђач понудио економски најповољнију понуду.

Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

 

Поука о правном лијеку

Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама (  „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете изјавити жалбу у складу са  чланом 101 Закона о јавним набавкама. Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака (не мање од три ).

 

Доставити:

  • Понуђачу/има
  • У спис
  • А/А

 

Директор

Горан Шаула

Одлука о избору најповољнијег понуђача за пружање услуге сертификације друштвено одговорног приређивања игара на срећу у Лутрији РС

11. октобра 2022.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, путем конкурентског захтјева по обавјештењу о набавци бр. 662-7-2-74-3-27/22, за избор најповољнијег понуђача за набавку услуге сертификације друштвено одговорног приређивања игара на срећу Лутрије РС. Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача , коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

 

Број:  4789-01/22

Бања Лука, 10.10.2022. године

 

На основу члана 70.  Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14) и члана 15. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова у Лутрији РС а.д. Бања Лука, а у складу са чланом 10. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, по обавјештењу о набавци бр. 662-7-2-74-3-27/22,  упућеног понуђачима 20.09.2022. године и истовремено објављеног на веб порталу јавних набавки, за набавку услуге сертификације друштвено одговорног приређивања игара на срећу Лутрије РС а.д. Бања Лука, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

 

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача

 

Члан 1.

            Најповољнији понуђач у поступку јавне набавке по обавјештењу о набавци бр. 662-7-2-74-3-27/22, објављеном на порталу јавних набавки 20.09.2022. године, за набавку услуге сертификације друштвено одговорног приређивања игара на срећу Лутрије РС а.д. Бања Лука је предузеће „SIQ Gaming Laboratories“ Ltd, Љубљана, Ул. Машера-Спасићева бр. 10, Република Словенија.

 

Члан 2.

            Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за набавку конкретне услуге са понуђачем из члана 1. ове Одлуке.

 

Члан 3.

             Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Образложење

            Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган,  је покренула поступак јавне набавке путем конкурентског захтјева за достављање понуда, за набавку услуге сертификације друштвено одговорног приређивања игара на срећу Лутрије РС а.д. Бања Лука.

Основ за покретање поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, уговорни орган види у члану 87. став 2. Закона о јавним набавкама БиХ из разлога јер је процијењена вриједност набавке мања од износа од 50.000,00 КМ.

Критериј за додјелу уговора је економски најповољнија понуда.

Позив за достављање понуда упућен је 20.09.2022. године на три адресе понуђача и истовремено је објављено обавјештење о набавци бр. 662-7-2-74-3-27/22 на порталу јавних набавки.

У термину остављеном за пријем понуда, пристигла је једна ( 1 )  понуда.

Јавно отварање понуда одржано је 07.10.2022. године.

Након јавног отварања понуда, Комисија за набавку је приступила оцјењивању приспјеле понуде.

Комисија за набавке је установила да понуда понуђача испуњава све формалне услове предвиђене Законом о јавним набавкама и услове које је поставио уговорни орган, што значи да је  квалификован за додјелу уговора.

Комисија је извршила оцјену квалификоване понуде и сачинила записник о оцјени понуда за набавку конкретних услуга, у којем је предложила да се уговор додјели  понуђачу „SIQ Gaming Laboratories“ Ltd, Љубљана, Ул. Машера-Спасићева бр. 10, Република Словенија, из разлога јер је тај понуђач понудио економски најповољнију понуду.

Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

 

Поука о правном лијеку

Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама (  „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете изјавити жалбу у складу са  чланом 101 Закона о јавним набавкама БиХ. Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака (не мање од три ).

 

 

Доставити:

–          Понуђачу/има

–          У спис

–          А/А

 

Директор

Горан Шаула