Одлука о поништењу поступка набавке за набавку здравствених услуга у циљу организовања систематског прегледа радника Лутрије РС

10. новембар 2023.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II Закона о јавним набавкама, по обавјештењу о набавци услуге из Анекса II бр. 662-9-2-2-22-17/23 објављеном на Порталу јавних набавки 17.10.2023. године и исправци обавјештења о набавци услуге из Анекса II бр. 662-9-2-2-8-19/23 објављеном на Порталу јавних набавки 24.10.2023. године, за набавку здравствених услуга у циљу организовања систематског прегледа радника Лутрије РС. Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о поништењу поступка набавке, коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

 

Број: 4902-01/23

Бања Лука, 10.11.2023. године

 

 

На основу члана 69. став 3. а у складу са чланом 70. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 и 59/22 ), а у складу са чланом 10. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, у поступку јавне набавке покренутом у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 02/23 ), по обавјештењу о набавци услуге из Анекса II бр. 662-9-2-2-22-17/23 објављеном на Порталу јавних набавки 17.10.2023. године и исправци обавјештења о набавци услуге из Анекса II бр. 662-9-2-2-8-19/23 објављеном на Порталу јавних набавки 24.10.2023. године, за набавку здравствених услуга у циљу организовања систематског прегледа радника Лутрије РС а.д. Бања Лука, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

 

О Д Л У К У

о поништењу поступка набавке

 

Члан 1.

Поништава се поступак јавне набавке, покренут у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II Закона о јавним набавкама, по обавјештењу о набавци услуге из Анекса II бр. 662-9-2-2-22-17/23 објављеном на Порталу јавних набавки 17.10.2023. године и исправци обавјештења о набавци услуге из Анекса II бр. 662-9-2-2-8-19/23 објављеном на Порталу јавних набавки 24.10.2023. године, за набавку здравствених услуга у циљу организовања систематског прегледа радника Лутрије РС а.д. Бања Лука, из разлога који су изван контроле уговорног органа, а све у складу са чланом 69. став 3. Закона о јавни набавкама ( „Службени гласник БиХ” број:39/14 и 59/22).

 

Члан 2.

      Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру поништења набавке до краја и обавијести понуђаче који су предали понуде у поступку набавке о резултатима поступка набавке.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Образложење

Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган,  је покренула процедуру јавне набавке у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 02/23 ) за набавку пружања здравствених услуга у циљу организовања систематског прегледа радника Лутрије РС а.д. Бања Лука.

Основ за покретање поступка јавне набавке у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II Закона о јавним набавкама (у даљем тексту : Правилник), уговорни орган види у члану 8 Закона о јавним набавкама који се односи на набавку услуга из Анекса II Закона о јавним набавкама према посебном режиму. Набавка конкретних услуга је наведена у Анексу II Закона о јавним набавкама као здравствене, друштвене и повезане услуге. Набавка конкретних услуга је означена као : Услуге у области здравства ( ЈРЈН: 85100000-0 ),  Разне здравствене услуге ( ЈРЈН: 85140000-2 ) и Услуге у области амализе крви ( ЈРЈН: 85111810-1 ), а на чију се додјелу примјењује посебан режим.

Обавјештење о набавци услуге из Анекса II бр. 662-9-2-2-22-17/23 је објављено на Порталу јавних набавки 17.10.2023. године, а исправка обавјештења о набавци услуге из Анекса II бр. 662-9-2-2-8-19/23 је објављено на Порталу јавних набавки 24.10.2023. године.

Припремљен је Јавни позив за достављање понуда за набавку конкретних услуга и објављен на порталу јавних набавки истовремено са обавјештењем о набавци. Позивом је дефинисан предмет набавке, број радника који требају бити обухваћени ситематсим прегледом, спецификација услуга које су предмет набавке и други елементи из члана 5. став 6. Правилника.

Систематски преглед је требао да обухвати све раднике Лутрије РС, тј. укупно 99 радника.

Обзиром на распрострањеност пословних јединица Лутрије РС широм Републике Српске ( радна мјеста у продајној мрежи Лутрије РС- киосци широм РС ) Јавним позивом је предвиђено да се систематски преглед организује у четири града, и то: Бања Лука, Бијељина, Источно Сарајево и Требиње, а све како би систематски преглед радника био ближе  пословним јединицама из којих су радници уговорног органа.

Предмет набавке није подјељен на лотове.

Предвиђено је да се за пружање конкретних услуга изабере више понуђача/добављача.

За крајњи рок за достављање понуда је одређен је 07.11.2023. године до 10:00 сати.

У року за достављање понуде запримљено је укупно пет ( 5 ) понуда и то једна понуда за пружање услуга у Требињу и четири понуде за пружање услуга у Бањој Луци.

За пружање здравствених услуга у циљу организовања систематског прегледа радника Лутрије РС а.д. Бања Лука у Бијељини и Источном Сарајеву није пристигла нити једна понуда.

Број радника Лутрије РС у Бијељини ( 9 радника ) и Источном Сарајеву ( 11 радника ) који су требали бити обухваћени систематским прегледом представља више од 20 % од укупног броја радника Лутрије РС а.д. Бања Лука ( укупан бр. радника је 99 радника ), а којима неће бити пружена услуга систематског прегледа јер није пристигла нити једна понуда за те услуге.

Како предмет набавке није подјељен у лотове, већ је Јавним позивом одређено пружање

здравствених услуга у циљу организовања систематског прегледа радника Лутрије РС у четири града, и то: Бања Лука, Бијељина, Источно Сарајево и Требиње, немамо законски основ за наставак поступка јавне набавке и избор понуђача који би нам половично пружили конкретне услуге, а што је у складу са општим принципима у поступцима јавних набавки из члана 3. Закона о јавним набавкама, а који се односе на најефикаснији циљ кориштења јавних средстава у вези са предметом набавке

Такође, сматрамо да није постигнута сврха јавне набавке, а то је систематски преглед свих радника Лутрије РС.

Обзиром на број здравствених установа у Републици Српској које су оспособљене и овлаштене за пружање здравствених услуга у циљу организовања систематског прегледа радника, уговорни орган у вријеме покретања поступка јавне набавке, није могао да предвиди да нити једна од тих установа неће учествовати у поступку јавне набавке за организовања систематског прегледа радника Лутрије РС у Бијељини и Источном Сарајеву, а посебно кад се узме у обзир да услуге које су предмет јавне набавке предстваљају основну дјелатност.

Разлози који су изван контроле уговорног органа и који се нису могли предвидјети у вријеме покретања поступка јавне набавке (члан 69. став 3. Закона о јавним набавкама ) представљају основ за поништење поступка набавке.

Из свега наведеног одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

 

Поука о правном лијеку

Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама (  „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 и 59/22 ), можете изјавити жалбу у складу са  Чланом 101. Закона о јавним набавкама. Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби путем уговорног органа у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака, а који не може бити мањи од три ( Члан 99.  став 1. и 2. Закона о јавним набавкама ).

 

Доставити:

–          Понуђачу/има

–          У спис

–          А/А

 

Директор

Горан Шаула

 

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге сукцесивног објављивања извјештаја, маркице, одлука, огласа и интервијуа у дневним новинама

2. новембар 2023.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, путем конкурентског захтјева по обавјештењу о набавци бр.662-7-2-76-3-18/23, за избор најповољнијег понуђача за набавку услуге сукцесивног објављивања извјештаја, маркице, огласа, одлука и интервијуа за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука у дневним новинама. Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача , коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

 

Број:  4717-01/23

Бања Лука, 01.11.2023. године

 

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 и 59/22 ) и члана 15.  Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова у Лутрији РС а.д. Бања Лука, а у складу са чланом 10. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем поступка конкурентског захтјева за достављање понуда, по обавјештењу о набавци бр. 662-7-2-76-3-18/23, објављеног на порталу јавних набавки 18.10.2023. године и „Службеном листу БиХ“ бр.73/23 од 20.10.2023. године, за набавку услуге сукцесивног објављивања извјештаја, маркице, огласа, одлука и интервијуа за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука у дневним новинама, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

 

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача

 

Члан 1.

      Најповољнији понуђач у поступку јавне набавке путем конкурентског захтјева за достављање понуда бр. 06-221, по обавјештењу о набавци бр.  662-7-2-76-3-18/23, објављеног на порталу јавних набавки 18.10.2023. године и у „Службеном гласнику БиХ“ бр. 73/23 од 20.10.2023. године, за набавку услуге сукцесивног објављивања извјештаја, маркице, огласа, одлука и интервијуа за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука у дневним новинама  је предузеће „ГЛАС СРПСКЕ“ а.д. Бања Лука.

 

Члан 2.

      Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за набавку конкретне услуге са понуђачем из члана 1. ове одлуке.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Образложење

      Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган,  је покренула поступак јавне набавке путем конкурентског захтјева за достављање понуда, за набавку услуге сукцесивног објављивања  извјештаја, маркице, огласа, одлука и интервијуа за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука у дневним новинама.

Основ за покретање поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, уговорни орган види у члану 87. став 2. Закона о јавним набавкама, из разлога јер је процјењена вриједност набавке мања од износа од 50.000,00 КМ.

Критериј за додјелу уговора је економски најповољнија понуда.

Обавјештење о набавци бр. 662-7-2-76-3-18/23 објављено је на порталу јавних набавки 18.10.2023. године и у „Службеном гласнику БиХ“ бр. 73/23 од 20.10.2023. године.

У термину остављеном за пријем понуда, пристигла је једна ( 1 )  понуда.

Јавно отварање понуда одржано је 01.11.2023. године.

Након јавног отварања понуда, Комисија за набавку је приступила прегледу и оцјењивању приспјеле понуде.

Комисија за набавке је установила да понуђач испуњава формалне услове, предвиђене Законом о јавним набавкама и услове које је поставио уговорни орган.

Комисија је извршила оцјену приспјеле понуде и сачинила записник о оцјени понуда за набавку конкретних услуга, у којем је предложила да се уговор додјели  понуђачу „ГЛАС СРПСКЕ“ а.д. Бања Лука из разлога јер је тај понуђач понудио економски најповољнију понуду.

Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

 

Поука о правном лијеку

Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама (  „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 и 59/22 ), можете изјавити жалбу у року од пет ( 5 ) дана од дана пријема ове одлуке, у складу са  Чланом 101. став 5. Закона о јавним набавкама. Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби путем уговорног органа у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака, а који не може бити мањи од три ( Члан 99.  став 1. и 2. Закона о јавним набавкама ).

 

Доставити:

–          Понуђачу/има

–          У спис

–          А/А

 

Директор

Горан Шаула

 

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге хотелског смјештаја са доручком за раднике Лутрије РС и хотелске услуге за састанке и конференције

7. септембар 2023.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II Закона о јавним набавкама, по обавјештењу о набавци услуге из Анекса II бр. 662-9-2-1-22-14/23, за избор најповољнијег понуђача за набавку услуге хотелског смјештаја са доручком за раднике Лутрије РС и хотелске услуге за састанке и конференције. Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача , коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

 

Број: 3940-01/23

Бања Лука, 06.09.2023. године

 

На основу члана 70. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр.39/14 и 59/22 ),члана 4. став 1. Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из анекса II Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник БиХ“ бр. 02/23 ), а у складу са чланом 10. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведене процедуре јавне набавке за набавку услуге хотелског смјештаја са доручком за раднике Лутрије РС и хотелске услуге за састанке и конференције, по обавјештењу о набавци услуге из Анекса II бр. 662-9-2-1-22-14/23, објављеном на Порталу јавних набавки 17.08.2023. године, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

 

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача

 

Члан 1.

      Најповољнији понуђач у поступку јавне набавке, покренутом у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II Закона о јавним набавкама, по обавјештењу о набавци услуге из Анекса II бр. 662-9-2-1-22-14/23, објављеном на Порталу јавних набавки 17.08.2023. године, за набавку услуге хотелског смјештаја са доручком за раднике Лутрије РС и хотелске услуге за састанке и конференције, је предузеће „ЕТНО СЕЛО СТАНИШИЋ“ д.о.о. Бијељина.

 

Члан 2.

            Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за набавку конкретне услуге са понуђачем из члана 1. ове одлуке.

 

Члан 3.

      Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Образложење

      Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган,  је покренула процедуру јавне набавке у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из анекса II Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 02/23 ) за набавку пружања услуга хотелског смјештаја са доручком за раднике Лутрије РС и хотелске услуге за састанке и конференције.

Основ за покретање поступка јавне набавке у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II Закона о јавним набавкама, уговорни орган види у члану 8. Закона о јавним набавкама, који се односи на набавку услуга из Анекса II Закона о јавним набавкама. Конкретно, услуге које су предмет јавне набавке, су наведене као хотелске и угоститељске услуге у Анексу II Закона о јавним набавкама у које спадају и Услуга које пружају објекти са ноћењем и доручком ( ЈРЈН: 55270000-3 ) и Хотелске услуге за састанке и конференције ( ЈРЈН: 55120000-7 ), а на чију се додјелу примјењује посебан режим.

Обавјештење о набавци услуге из Анекса II бр. 662-9-2-1-22-14/23 је објављено на Порталу јавних набавки 17.08.2023. године.

У термину остављеном за пријем понуда, пристигла је једна ( 1 ) понуда.

Јавно отварање понуда одржано је 05.09.2023. године, на којем није био присутан нико од

представника понуђача.

Након јавног отварања понуда, приступило се прегледу и оцијени приспјеле понуде приликом  чега је установљено да понуђач испуњава формалне услове, предвиђене Законом о јавним набавкама и услове које је поставио уговорни орган, што значи да је понуђач квалификован за додјелу уговора.

Извршена је оцјена квалификоване понуде и сачинињен је записник о оцјени понуда за набавку конкретних услуга у којем је предложено да се уговор додјели  понуђачу „ЕТНО СЕЛО СТАНИШИЋ“ д.о.о.  Бијељина из разлога јер је тај понуђач понудио економски најповољнију понуду.

Уговорни орган је прихватио препоруку из Записника о оцијени понуда, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

 

Поука о правном лијеку

Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама (  „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 и 59/22 ), можете изјавити жалбу у складу са  Чланом 101. Закона о јавним набавкама. Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби путем уговорног органа у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака, а који не може бити мањи од три ( Члан 99.  став 1. и 2. Закона о јавним набавкама ).

 

Доставити:

–          Понуђачу/има

–          У спис

–          А/А

 

Директор

Горан Шаула

 

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача за сукцесивно пружање услуге промоције Лутрије РС путем агенције за маркетинг на музичким, културним и спортским манифестацијама широм Републике Српске

16. август 2023.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, путем конкурентског захтјева по обавјештењу о набавци бр.662-7-2-55-3-12/23, за избор најповољнијег понуђача за набавку сукцесивног пружања услуге промоције Лутрије РС путем агенције за маркетинг на музичким, културним и спортским манифестацијама широм Републике Српске. Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача , коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

 

Број:  3748-01/23

Бања Лука, 15.08.2023. године

 

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 и 59/22 ) и члана 15.  Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова у Лутрији РС а.д. Бања Лука, а у складу са чланом 10. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем поступка конкурентског захтјева за достављање понуда, по обавјештењу о набавци бр. 662-7-2-55-3-12/23, објављеног на порталу јавних набавки 01.08.2023. године и „Службеном листу БиХ“ бр.54/23 од 04.08.2023.године, за набавку сукцесивног пружања услуге промоције Лутрије РС путем агенције за маркетинг на музичким, културним и спортским манифестацијама широм Републике Српске, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

 

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача

 

Члан 1.

            Најповољнији понуђач у поступку јавне набавке путем конкурентског захтјева за достављање понуда по обавјештењу о набавци бр. 662-7-2-55-3-12/23, објављеном на порталу јавних набавки 01.08.2023. године и у „Службеном гласнику БиХ“ бр. 54/23 од 04.08.2023. године, за набавку сукцесивног пружања услуге промоције Лутрије РС путем агенције за маркетинг на музичким, културним и спортским манифестацијама широм Републике Српске је предузеће „NEW MOMENT“ д.о.о.  Бања Лука.

 

Члан 2.

            Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за набавку конкретне услуге са понуђачем из члана 1. ове Одлуке.

 

Члан 3.

      Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Образложење

            Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган,  је покренула поступак јавне набавке путем конкурентског захтјева, за набавку сукцесивног пружања услуге промоције Лутрије РС путем агенције за маркетинг на музичким, културним и спортским манифестацијама широм Републике Српске.

Основ за покретање поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, уговорни орган види у члану 87. став 2. Закона о јавним набавкама из разлога јер је процјењена вриједност набавке мања од износа од 50.000,00 КМ.

Критериј за додјелу уговора је економски најповољнија понуда.

Обавјештење о набавци бр. 662-7-2-55-3-12/23 објављено је 01.08.2023. године на порталу јавних набавки, а 04.08.2023. године у „Службеном гласнику БиХ“ у броју 54/23..

У термину остављеном за пријем понуда, пристигла је једна ( 1 )  понуда.

Јавно отварање понуда одржано је 15.08.2023. године.

Након јавног отварања понуда,Комисија за набавку је приступила оцјењивању приспјеле понуде.

Комисија за набавке је установила да понуда понуђача испуњава све формалне услове предвиђене Законом о јавним набавкама и услове које је поставио уговорни орган, што значи да је  квалификован за додјелу уговора.

Комисија је извршила оцјену квалификоване понуде и сачинила записник о оцјени понуда за набавку конкретних услуга, у којем је предложила да се уговор додјели  понуђачу „NEW MOMENT“ д.о.о.  Бања Лука из разлога јер је тај понуђач понудио економски најповољнију понуду.

Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

 

Поука о правном лијеку

Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама (  „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 и 59/22 ), можете изјавити жалбу у року од пет ( 5 ) дана од дана пријема ове одлуке, у складу са  Чланом 101. став 5. Закона о јавним набавкама. Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби путем уговорног органа у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака, а који не може бити мањи од три ( Члан 99.  став 1. и 2. Закона о јавним набавкама ).

 

Доставити:

–          Понуђачу/има

–          У спис

–          А/А

 

Директор

Горан Шаула

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге оглашавање на киосцима “iNovina”

6. јул 2023.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, путем отвореног поступка по обавјештењу о набавци бр.662-1-2-41-3-9/23, за избор најповољнијег понуђача за набавку услуге оглашавања на киосцима „iNovina“. Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача , коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

 

Број:  3112-01/23

Бања Лука, 05.07.2023. године

 

На основу члана 70  Закона о јавним набавкама  ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14 и 59/22 ) и члана 15.  Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова у Лутрији РС а.д. Бања Лука, а у складу са чланом 10. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем отвореног поступка, по обавјештењу о набавци бр. 662-1-2-41-3-9/23, за набавку услуге оглашавања на киосцима „iNovina“,  објављеног на порталу јавних набавки 09.06.2023. године, а у „Службеном гласнику БиХ“ 16.06.2023. године у броју 43/23 ,  Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

 

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача

 

Члан 1.

            Најповољнији понуђач у поступку јавне набавке путем отвореног поступка по обавјештењу о набавци бр. 662-1-2-41-3-9/23, за набавку услуге оглашавања на киосцима

„iNovina“, које је објављено на порталу јавних набавки 09.06.2023. године и у „Службеном гласнику БиХ“ 16.06.2023. године у броју 43/23,  је предузеће „iNovine BH“  д.о.о. Сарајево.

 

Члан 2.

            Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за набавку конкретне услуге са понуђачем из члана 1 ове одлуке.

 

Члан 3.

      Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

Образложење

            Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган,  је покренула поступак јавне набавке путем отвореног поступка обавјештењем о набавци бр. 662-1-2-41-3-9/23 за набавку услуге

оглашавања на киосцима „iNovina“.

Основ за покретање поступка јавне набавке путем отвореног поступка, уговорни орган види у члану 14. Закона о јавним набавкама.

Процјењена укупна вриједност набавке износи 17.000,00 КМ без урачунатог ПДВ-а.

Критериј за додјелу уговора је економски најповољнија понуда.

Дана 09.06.2023. године објављено је обавјештење о набавци  на порталу јавних набавки, а 16.06.2023 године у „Службеном гласнику БиХ“ бр. 43/23.

У термину остављеном за пријем понуда, пристигла је једна ( 1 )  понуда.

Јавно отварање понуда одржано је 04.07.2023. године.

Након јавног отварања понуда, Комисија за набавку је приступила прегледу и оцјењивању приспјеле понуде.

Комисија за набавку је установила да понуда понуђача испуњава све формалне услове из тендерске документације, те да је понуђач квалификован за додјелу уговора у конкретном поступку набавке. Комисија сматра да је задовољена конкуренција јер је обавјештење о набавци објављено на порталу јавних набавки и у „Службеном гласнику БиХ“, као и тендерска документација, која је била доступна свим заинтересованим понуђачима.

Комисија је сачинила записник о оцјени понуде за набавку конкретне услуге, у којем је предложила да се уговор додјели понуђачу „iNovine BH“  д.о.о. Сарајево, као економски најповољнијем понуђачу.

Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

 

Поука о правном лијеку

Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама (  „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 и 59/22 ), можете изјавити жалбу у року од десет (10) дана од дана пријема ове одлуке, у складу са  Чланом 101. став 1. тачка д)  Закона о јавним набавкама. Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби путем уговорног органа у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака, а који не може бити мањи од три ( Члан 99.  став 1. и 2. Закона о јавним набавкама ).

 

Доставити:

–          Понуђачу/има

–          У спис

–          А/А

 

Директор

Горан Шаула