РОБНО-НОВЧАНА ИНСТАНТ СРЕЋКА „ПЕТИЦА“ – серија 001

На основу члана 25. и члана 27. Закона о играма на срећу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 22/19 и 131/20) и члана 43. алинеја 18. и 19. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука број 1492-СА/21, Управа Предузећа на 38. сједници одржаној дана 22.12.2022. године, донијела је

ПРАВИЛА ЛУТРИЈСКЕ ИГРЕ НА СРЕЋУ

РОБНО-НОВЧАНА ИНСТАНТ СРЕЋКА „ПЕТИЦА“ – серија 001

 

Члан 1.

 

Овим Правилима утврђују се начин и услови под којим Лутрија Републике Српске (у даљем тексту: Приређивач) приређује робно-новчану инстант срећку (инстант лутрију) „Петица“ – серија 001 (у даљем тексту: инстант срећка).

Члан 2.

Инстант срећка приређује се на територији дефинисаној законским одредбама.

 

Члан 3.

 

За регулисање односа проистеклих из учешћа у инстант срећки важећа су ова Правила и она су обавезујућа како за учеснике у игри (играче), који их прихватају куповином инстант срећке, тако и за Приређивача и штампарију која по Уговору врши штампање инстант срећке.

 

Члан 4.

 

Емисија прве серије инстант срећке је 1.000.000 (један милион) комада срећака.

 

Члан 5.

 

Првој серији инстант срећке додјељује се јединствена шифра игре: 52.

Штампарија из члана 3. обавезна је да шифре у бар код формату на инстант срећки штампа у складу са Одлуком о начину шифровања инстант и експрес срећки, коју јој Приређивач доставља уз ова Правила.

 

Члан 6.

 

Директор Лутрије Републике Српске именује Комисију за срећке.Комисија доноси шему добитака и мијешања инстант срећке, која је обавезујућа за штампарију из чл. 3. Иста Комисија врши квантитативни и квалитативни пријем цјелокупне емисије инстант срећке. Инстант срећка се може пустити у продају након мишљења Комисије за срећке да је срећка у складу са Правилима игре.

Штампарија из члана 3. гарантује да исписи на срећкама испод емулзије не могу бити препознатљиви просвјетљивањем или неком другом методом, осим правилно отвореним срећкама путем гребања емулзије, при чему варијабилни испис мора остати неоштећен, у складу са овим Правилима. Поменуте особине срећка мора задржати трајањем рока за продају инстант срећке.

Члан 7.

 

Предња страна инстант срећке садржи: лого фирме, назив инстант срећке, цијена 1,50 КМ, број серије, податак о премијама и једну површину прекривену емулзијом на којој је исписано шест симбола игре (бројеви 5) и текст ОГРЕБИ. Испод емулзије се налази 6 (шест) поља са износима потенцијалног добитка у КМ исписаних бројевима и логом аутомобила, те шифра у бар-код формату.

Инстант срећка је правоугаоног облика.

Димензије инстант срећке су: 100mm х 75mm, обрезано.

На полеђини инстант срећке налази се лого фирме, назив инстант срећке, број серије, бар-код, скраћени извод из правила игре, план инстант срећке и рок у ком престаје право на наплату добитака.

Писмо на инстант срећки је ћирилица.

 

Члан 8.

 

Цијена једне инстант срећке је 1,50 КМ.

Емисија једне серије је 1.000.000 комада.

Вриједност је 1.500.000 КМ.

Фонд добитака износи 61,6165% емисионе вриједности серије, тј. 924.246,92 КМ.

Фонд добитака једне серије распоређује се по сљедећем плану:

 

РАСПОРЕД ФОНДА ДОБИТАКА: 

 

Број добитака/премија Износ добитка Укупна вриједност добитака
1 ПРЕМИЈА КАО СПЕЦИЈАЛНИ ДОБИТАК   „ AUDI A3“ 67.392,00 КМ (вриједност са порезом на добитке) 67.392,00 КМ

(додатак фонду добитака из фонда неисплаћених добитака)

4 ПРЕМИЈЕ „ VW TAIGO“ по 51.061,73 КМ (вриједност са порезом на добитке) 204.246,92 КМ
2 ПРЕМИЈЕ по 5.000 КМ 10.000 КМ
10 ПРЕМИЈА по                        1.000 КМ 10.000 КМ
20 ДОБИТАКА по 500 КМ 10.000 КМ
50 ДОБИТАКА по 200 КМ 10.000 КМ
150 ДОБИТАКА по 100 КМ 15.000 КМ
300 ДОБИТАКА по 50 КМ 15.000 КМ
10.000 ДОБИТАКА по 10 КМ 100.000 КМ
20.000 ДОБИТАКА по 5 КМ 100.000 КМ
50.000 ДОБИТАКА по 3 КМ 150.000 КМ
200.000 ДОБИТАКА по 1,5 КМ 300.000 КМ
16 премија и 280.520 добитака   924.246,92 КМ

16 ПРЕМИЈА И 280.520 ДОБИТАКА У ИЗНОСУ ОД 924.246,92КМ + 1 ПРЕМИЈА КАО СПЕЦИЈАЛНИ ДОБИТАК „AUDI A3“ У ИЗНОСУ ОД 67.392,00 КМ ИЗ ФОНДА НЕИСПЛАЋЕНИХ ДОБИТАКА

 

Члан 9.

 

Добици инстант срећке су у новцу и роби (аутомобилима). Новчани добици представљају једноструки износ у новцу који се, након скидања емулзије са шест поља на којим су исписани износи могућих добитака и лого аутомобила, на једној инстант срећки покаже на три од шест поља описаних у члану 7. Исти износ се на једној инстант срећки може појавити највише на три од шест поља описаних у члану 7.

Робни добитак, аутомобил, остварује се на срећки на којој се, након скидања емулзије са шест поља на којима су исписани износи могућих добитака и лого аутомобила, појави на три поља лого истог аутомобила. Лого истог аутомобила може се на једној инстант срећки појавити највише на три од шест описаних поља.

Премија „AUDI A3“ као специјални добитак финансира се на терет фонда неисплаћених добитака.

Добитник је лице које посједује инстант срећку у складу са овим Правилима.

 

Члан 10.

 

Инстант срећка гласи на доносиоца. Лице које не посједује инстант срећку ни у ком случају не може тражити исплату добитка. Приликом наплате добитка добитник је дужан предати лицу овлаштеном за исплату неоштећену инстант срећку, као и показати личну исправу на захтјев овлаштеног лица.

Инстант срећка је неважећа ако је поцијепана, оштећена,  или ако су дјелимично или у цјелости оштећени шифра у бар-код формату, бројеви, слова и симболи приликом скидања емулзије. Неважећа инстант срећка се не може наплатити, нити ималац такве инстант срећке има право на поврат цијене инстант срећке.

 

Члан 11.

 

Учесник има право да тражи поврат новца у висини цијене једне инстант срећке ако су грешком штампарије погрешно одштампани или нису уопште одштампани бројеви, слова и симболи на шест поља прекривених  емулзијом.

 

Члан 12.

 

Порез на новчане добитке плаћа учесник који је остварио добитак на инстант срећки. Код добитака који подлијежу опорезивању, Приређивач ће обуставити порез на добитак приликом исплате добитка.

Порез на робни добитак – аутомобил, урачунат је у вриједност робног добитка наведену у распореду фонда добитака. При испорици робног добитка, Приређивач обуставља одговарајући порез на добитке.

 

 

Члан 13.

 

Исплата новчаних добитака врши се на продајним мјестима до висине одређене одлуком Приређивача и у сједишту Приређивача. Испорука робних добитака врши се у сједишту Приређивача.

Члан 14.

 

Сличице аутомобила на срећкама и рекламном материјалу не морају у потпуности одговарати додијељеним аутомобилима у детаљима (боја, број врата и сл.).

У случају немогућности испоруке одговарајућег аутомобила, Приређивач задржава право да добитнику исплати новчани износ (умањен за прописани порез на добитке) наведен у распореду добитака као вриједност конкретног аутомобила са порезом на добитке.

Члан 15.

 

Рок продаје инстант срећке је једна година. Датум почетка и датум престанка продаје инстант срећке одређују се одлуком Управе Приређивача. Рок продаје инстант срећке може се продужити одлуком Управе Приређивача. Право на наплату добитака застаријева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају инстант срећке од стране Приређивача.

 

Члан 16.

 

Приређивач инстант срећке не сноси одговорност за срећке које су на било који начин нестале или оштећене у току продаје, у којем случају се сматра да је продавач купио све срећке за које тврди да су нестале, украдене, изгубљене или оштећене.

 

Члан 17.

 

Испод емулзије на којој је исписано шест симбола игре (бројеви 5) и текст ОГРЕБИ налази се шифра у бар-код формату. Приређивач чува тајност шифре. Директор Лутрије РС одређује лица за употребу и чување тајности шифре.

 

Члан 18.

 

Ова Правила ће бити објављена на интернет страници Приређивача и доступна су на увид свим учесницима на продајним мјестима Приређивача.

 

Члан 19.

 

За евентуалне спорове проистекле из учешћа у инстант срећки, надлежан је Основни суд у Бањалуци.

Члан 20.

 

Ова Правила ступају на снагу даном добијања сагласности од стране Управе за игре на срећу, а примјењују се од дана пуштања у продају инстант срећке.

 

Број: 5991 -УП/22

Бања Лука, 22.12. 2022.године

Предсједник Управе

Предузећа

Горан Шаула

На ова Правила одобрена је сагласност од стране Републичке управе за игре на срећу, број 06/4-463-3429/22 од 26.12.2022. године.