Правила игре “ТВ Бинго on-line”

На основу члана 27. Закона о играма на срећу („Службени гласник Републике Српске“ бр.     22/19 и 131/20 ), члана 43. алинеја 18. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука бр.  1492-СА/21, Правила о измјенама и допунама  Правила игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО  ПЛУС Државне Лутрије Србије бр. 54/2 од 04.01.2023. године, Управа Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука на четрдесетој сједници одржаној дана 16.01.2023. године доноси

 

 

       ПРАВИЛА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛА ИГРЕ НА СРЕЋУ ТВ БИНГО И

БИНГО ПЛУС

 

 

Члан 1.

 

У Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС бр.5378-УП/17 од 01.12.2017.године  члан  15. мијења се и гласи:

 

„ Члан 15.

 

[15.1.] Уплата за учешће у игри ТВ БИНГО и игри БИНГО ПЛУС у редовном колу износи :

–  Цијена уплате за Опцију АБ1 (уплата само за три Бинго комбинације), односно цијена 1-2,00 КМ

– Цијена уплате за Опцију АБ2 (уплата само за двије Бинго Плус комбинације), односно цијена  2 – 0,70 КМ

– Цијена уплате за Опцију АБ3 (уплата за Бинго и Бинго Плус комбинације заједно), односно цијена 3, која је једнака збиру Цијене 1 и Цијене 2 – 2,70 КМ.

 

[15.2.]  Уплата за учешће у игри ТВ БИНГО и игри БИНГО ПЛУС у ванредном колу износи :

– Цијена уплате за Опцију Ц 1 (уплата само за шест Бинго комбинација), односно цијена 4 – 4,00 КМ

– Цијена уплате за Опцију Ц 2 (уплата само за четири Бинго Плус комбинације), односно цијена 5 – 1,40 КМ

– Цијена уплате за Опцију Ц 3 (уплата за Бинго и Бинго Плус комбинације заједно) односно цијена 6 која је једнака збиру Цијене 4 и Цијене 5 – 5,40 КМ односно уплата за Опцију Ц3.

 

[15.3.] Цијене из става 1. и 2. овог члана су јасно истакнуте на свим уплатним мјестима за игру ТВ БИНГО и игру БИНГО ПЛУС.“

 

Члан 2.

Члан [20.3.] мијења се и гласи :

„ [20.3.] Уколико Приређивач не одлучи другачије, добитак V (пете) врсте – ЈЕДАН РЕД износи  2,70 КМ, а добитак VI врсте – Замјена износи 2,00 КМ.

 

 

 

Члан 3.

 Ова Правила о измјенама и допунама Правила игре на срећу ТВ БИНГО и  БИНГО ПЛУС ступају на снагу након добијања сагласности Републичке управе за игре на срећу, а примјењују се од дана објављивања на интернет страници Приређивача.

 

 

                                                                                                                            Предсједник

                                                                                                                      Управе Предузећа

                                                                                                Горан Шаула

Број : 246-УП/23

Бања Лука, 16.01.2023. године

 

 

На основу члана 25. Закона о играма на срећу („Сл. гласник Републике Српске“ бр. 111/12), члана 43. алинеја 18 Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука бр. 331-СА/17, Правила игре на срећу ТВ Бинго и Бонго Плус Државне Лутрије Србије, на која је дата Сагласност Министраства финансија бр.000-424-00-00243/2016 од 30.11.2017. године, Управа Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука на 108. сједници одржаној дана 01.12. 2017. године доноси

 

ПРАВИЛА ИГАРА НА СРЕЋУ ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
[1.1.] Овим Правилима се утврђују општи услови за закључење уговора по приступу за учешће у лутријским играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС које заједнички приређују „Лутрија Републике Српске“ а.д. Бања Лука на територији на којој обавља своју дјелатност (у даљем тексту: Лутрија Републике Српске) и „Државна лутрија Србије“ д.о.о. Београд на територији Републике Србије, (у даљем тексту: Државна лутрија Србије) заједнички назив Приређивачи (у даљем тексту: Приређивач).

Члан 2.
[2.1.] За обавезе према учесницима у игри Приређивачи одговарају свим својим средствима, ако су испуњени услови утврђени овим Правилима.

Члан 3.
[3.1.] Ова Правила су искључиви законски и правни основ за закључивање уговора по приступу за учешће у игри ТВ БИНГО и игри БИНГО ПЛУС.

[3.2.] Уговор из става 1. овог члана је закључен између Приређивача и Учесника у игри уплатом износа за учешће у игри ТВ БИНГО и/или игри БИНГО ПЛУС, у складу са чланом 6. став 3. ових Правила.

[3.3.] Уплатом износа за учешће у игри ТВ БИНГО и/или игри БИНГО ПЛУС Учесник у игри је прихватио ова Правила и обезбиједио учешће у игри на срећу на начин и према условима утврђеним овим Правилима.

Члан 4.
[4.1.] Учесником у игри ТВ БИНГО и/или игри БИНГО ПЛУС сматра се лице које је са Приређивачем закључило уговор из члана 3. ових Правила и као доказ посједује потврду о уплати (у даљем тексту: потврда), ако је своју уплату извршио на уплатном мjесту Приређивача, под условом да је запис њеног садржаја благовремено депонован у Централни трезор Државне лутрије Србије (у даљем тексту ’’трезор’’) на неизбрисивом медију прије извлачења бројева одређеног кола и да су записи на потврди и депоновани записи истовјетни.

[4.2.] Физичко лице – особа млађа од 18 година не може бити Учесник у игри на срећу из Члана 1. ових Правила. Ради потврде пунољетства Учесник је дужан, на захтјев лица које прима уплату, показати истом на увид важећу личну исправу.
[4.3.] Уплата за учешће у игри ТВ БИНГО и/или игри БИНГО ПЛУС врши се на уплатним мјестима Приређивача, на помоћном листићу који издаје Приређивач или путем других телекомуникационих средстава.

I НАЗИВ, ОПИС И ВРИЈЕМЕ ТРАЈАЊА ИГРЕ ТВ БИНГО И ИГРЕ БИНГО ПЛУС

Члан 5.
[5.1.] Игра ТВ БИНГО, заједно са игром БИНГО ПЛУС, редовно се приређује по колима, по правилу, једном недјељно и то понедјељком. У случају измјене дана извлачења, Приређивач објављује посебну одлуку којом одређује трајање кола и датум извлачења.

[5.2.] Игра ТВ БИНГО и игра БИНГО ПЛУС приређиваће се до доношења одлуке Приређивача о престанку приређивања игре.

[5.3.] У игри ТВ БИНГО, заједно са игром БИНГО ПЛУС, могу се приређивати ванредна кола, у редовном или ванредном термину, и то тако што се уплате за ванредно коло могу примати истовремено са уплатом редовног кола из става 1. овог члана на посебно означеним помоћним листићима са ознаком Ц („цијели листић“).

[5.4.] Приређивач је дужан да прије почетка пријема уплате ванредног кола објави посебну одлуку о приређивању тог кола на начин из члана 36. ових Правила, која садржи врсте добитака и трајање кола, које може да буде краће или дуже од 7 дана, као и датум извлачења.

II ПРИЈЕМ УПЛАТЕ НА УПЛАТНОМ МЈЕСТУ
Члан 6.
[6.1.] Уплате за учешће у игри ТВ БИНГО и/или игри БИНГО ПЛУС на уплатном мјесту примају се искључиво преко online система Приређивача путем лутријских терминала, очитавањем помоћног тикета.
[6.2.] Начин исписа комбинација бројева и других података на помоћном тикету и потврди ближе су одређени у члановима 21. и 22. ових Правила.

[6.3.] Учесник се опредјељује и врши уплату на једном од два основна типа помоћних листића:
– за уплату у редовним колима- помоћни тикет са ознаком А или Б (“половина листића”) или
– за уплату у ванредним колима- помоћни листић са ознаком Ц (“цијели листић”).

[6.4.] Учесник у игри на срећу ТВ БИНГО и/или игри БИНГО ПЛУС у редовним колима који се опредијели за уплату помоћног листића са ознаком А или Б, затим се опредјељује и врши уплату за једну од три могуће опције пријема уплате из става 1. овог члана:

– Опција АБ1 – уплаћују се три комбинације 15 од 90 бројева (у даљем тексту: Бинго комбинације) на основу које се утврђују “Бинго” добици , одређени чланом 20. став 1. тачка 1. ових Правила;

– Опција АБ2 – уплаћују се двије комбинације 20 од 75 бројева (у даљем тексту: Бинго Плус комбинације) на основу које се утврђују Бинго Плус добици, одређени чланом 20. став 1. тачка 2. ових Правила;

– Опција АБ3 – обухвата уплату опције 1 и опције 2 истовремено.

[6.5.] Учесник у игри на срећу ТВ БИНГО и/или игри БИНГО ПЛУС у ванредним колима, опредјељује се и врши уплату за једну од три могуће опције пријема уплате из става 1. овог члана:
– Опција Ц1 – уплаћују се шест Бинго комбинација 15 од 90 бројева на основу којих се утврђују “Бинго” добици, одређени чланом 19.1. тачка 1. ових Правила;

– Опција Ц2 – уплаћују се четири Бинго Плус комбинације 20 од 75 бројева на основу које се утврђују Бинго Плус добици, одређени чланом 19.1. тачка 2. ових Правила;

– Опција Ц3 – обухвата уплату опције Ц1 и опције Ц2 истовремено.

III НАЧИН УТВРЂИВАЊА ДОБИТАКА У ИГРИ ТВ БИНГО И ИГРИ БИНГО ПЛУС

Члан 7.

[7.1.] Извлачење бројева за утврђивање добитака на основу уплаћених Бинго комбинација обавља се путем лутријског бубња у којем је смјештено 90 куглица са исписаним различитим бројевима, од броја 1 до броја 90, у директном телевизијском преносу. Извлачење се зауставља у тренутку када се утврди да је уплаћена Бинго комбинација са свих 15 погођених бројева, у складу са чланом 19. ових Правила.

[7.2.] Изузетно од става 1. овог члана, извлачење броја на основу кога се утврђују добици “Замјена” обавља се путем лутријског бубња у којем је смјештено 10 куглица са исписаним различитим бројевима, од 0 до 9, у директном телевизијском преносу.

[7.3.] Извлачење бројева за утврђивање добитака на основу уплаћених Бинго Плус комбинација обавља се путем лутријског бубња у којем је смјештено 75 куглица са исписаним различитим бројевима, од броја 1 до броја 75, у директном телевизијском преносу. Извлачење се зауставља у тренутку када се утврди да је уплаћена Бинго Плус комбинација са свих погођених 20 бројева, у складу са чланом 19. ових Правила.

[7.4.] Изузетно од става 3. овог члана, извлачење броја на основу кога се утврђује добитак “Коцкица” обавља се у директном телевизијском извлачењу бацањем модела јамб коцкице прикладне величине у телевизијском студију са исписаним симболима на свакој страни коцке. Сваки симбол приказује само један од бројева од 1 до 6 на свакој од 6 страна коцке у виду тачака. Број који је исписан на страни коцке супротној од оне стране на којој се коцка послије котрљања зауставила, представља број на основу којег се утврђују добици “Коцкица”.

[7.5.] Извлачење добитка „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ обавља се случајним избором путем генератора случајних бројева ( ГСБ ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ се утврђује тако што ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати, извлачи једну или више потврда (број се одређује одлуком приређивача из члана 19.7. ових Правила.
Након што ГСБ одабере потврду о уплати на екрану у директном ТВ преносу биће исписан јединствен дванаестоцифрени серијски број припадајућег помоћног тикета.
У случају немогућности одржавања извлачења за добитак „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“у предвиђеном термину због техничких потешкоћа (нпр. квар ГСБ-а) исто ће бити одржано у првом сљедећем колу игре ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ИГРИ ТВ БИНГО И/ИЛИ ИГРИ БИНГО ПЛУС

Члан 8.
[8.1.] У игри ТВ БИНГО и игри БИНГО ПЛУС учествују само комбинације бројева које су исписане на потврдама.

Члан 9.
[9.1.] Потврда учествује у оном колу игре ТВ БИНГО и/или игре БИНГО ПЛУС за које је извршена уплата, у складу са чланом 4. ових Правила.

Члан 10.
[10.1.] Пријем уплате почиње очитавањем помоћног тикета, а завршава записом његовог садржаја у централном информационом систему Приређивача и издавањем потврде на лутријском online терминалу.

Члан 11.
[11.1.] Потврда о уплати је искључиви доказ за учешће у игри.

[11.2.] Добитна потврда гласи на доносиоца и представља једини основ за исплату добитака, те се на тај начин сматра доносиоцем у смислу ових Правила.

Члан 12.
[12.1.] Учесник у игри ТВ БИНГО и игри БИНГО ПЛУС дужан је одмах након уплате да провјери садржај потврде. У противном, накнадни приговори не важе.

Члан 13.
[13.1.] Приређивач је дужан да записе из централног информационог система Приређивача благовремено депонује у трезор на неизбрисивом медију.

[13.2.] Благовременим депоновањем записа у трезор сматра се депоновање које је обављено прије почетка извлачења бројева одређеног кола игре ТВ БИНГО и игре БИНГО ПЛУС.

V ПОДРУЧЈЕ НА КОЈЕМ СЕ ПРИРЕЂУЈЕ ИГРА ТВ БИНГО и игра БИНГО ПЛУС

Члан 14.
[14.1.] Игра ТВ БИНГО, заједно са игром БИНГО ПЛУС приређује се на територији на којој Приређивачи обављају своју дјелатност.

VI ЈЕДИНИЧНА ЦИЈЕНА ИГРЕ

Члан 15.

[15.1.] Јединичну цијену игре одређује Приређивач посебном одлуком.

[15.2.] Цијена из става 1. овог члана је јавно истакнуте на свим уплатним местима за игру ТВ БИНГО и игру БИНГО ПЛУС.

VII КРАЈЊИ РОК УПЛАТЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ИГРИ ТВ БИНГО И ИГРИ БИНГО ПЛУС

Члан 16.
[16.1.] Уплате за учешће у игри ТВ БИНГО и/или игри БИНГО ПЛУС примају се до рока који одреди Приређивач, по правилу два сата прије почетка директног ТВ извлачења.

[16.2.] Овлашћено лице за пријем уплата дужно је да истицањем на видном мјесту обавијести заинтересована лица о крајњем року уплате за учествовање у играма на срећу.

VIII УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ УПЛАТЕ ПОЈЕДИНОГ КОЛА ИГРЕ ТВ БИНГО И ИГРЕ БИНГО ПЛУС

Члан 17.
[17.1.] Уплату појединог кола игре ТВ БИНГО и игре БИНГО ПЛУС чини укупан износ примљених уплата свих записа благовремено депонованих у трезор (Члан 13. ових Правила).

[17.2.] Укупан износ примљених уплата из става 1. овог члана, у редовним колима, дијели се на:
– Уплату за Бинго комбинације која се израчунава тако што се укупан број свих потврда примљених у Опцијама АБ1, АБ3 помножи цијеном из Члана 15.1;
– Уплату за Бинго Плус комбинације која се израчунава тако што се укупан број свих потврда примљених у Опцијама АБ2, АБ3 помножи цијеном из члана 15.1;
при чему је збир уплата Бинго комбинација и Бинго Плус комбинација из овог става једнак уплати одређеног кола игре ТВ Бинго и игре БИНГО ПЛУС из става 1. овог члана.

[17.3.] Укупан износ примљених уплата из става 1. овог члана, у ванредним колима, дијели се на:
– Уплату за Бинго комбинације која се израчунава тако што се укупан број свих потврда примљених у Опцијама Ц1 и Ц3 помножи са цијеном из члана 15.1;
– Уплату за Бинго Плус комбинације која се израчунава тако што се укупан број свих потврда примљених у Опцијама Ц2 и Ц3 помножи са цијеном из члана 15.1;
при чему је збир уплата Бинго комбинација и Бинго Плус комбинација из овог става једнак уплати одређеног кола игре ТВ Бинго и игре БИНГО ПЛУС из става 1. овог члана.

IX ФОНД ДОБИТАКА И ВРСТЕ ДОБИТАКА
Члан 18.
[18.1.] Фонд добитака за редовно и ванредно коло игре ТВ БИНГО и игре БИНГО ПЛУС износи 60% од укупног износа уплате из члана 17. став 1. ових Правила свих записа благовремено депонованих у трезор за то коло.

[18.2.] Фонд добитака из става 1. овог члана дијели се на:
– Фонд групе Бинго добитака који чини 60% уплате Бинго комбинација из члана 17. став 2. алинеја 1. ових Правила и
– Фонд групе Бинго Плус добитака који чини 60% уплате Бинго Плус комбинација из члана 17. став 2. алинеја 2. ових Правила,
при чему је збир Фондова добитака Бинго и Бинго Плус једнак фонду добитака из става 1. овог члана.

Члан 19.
[19.1.] У игри на срећу ТВ БИНГО и игри БИНГО ПЛУС постоје сљедеће групе добитака: 1.) У Групи Бинго добитака постоји шест врста добитака и то:
– добитак I (прве) врсте БИНГО 34 се остварује ако је на једној од бинго комбинација исписаних на потврдама о уплати погођено свих 15 до тада извучених бројева почев од 15. закључно са
34. извученим бројем;

– добитак II (друге) врсте БИНГО 39 (Б39) – ако је на једној од бинго комбинација исписаних на потврдама о уплати погођено свих 15 до тада извучених бројева почев од 35. закључно са 39. извученим бројем;

– добитак III (треће) врсте БИНГО 40 ПЛУС (Б40) – ако је на једној од бинго комбинација исписаних на потврдама о уплати погођено свих 15 до тада извучених бројева почев од 40. извученог броја;

– добитак IV (четврте) врсте ДВА РЕДА (2Р) – ако је закључно са редним бројем на извлачењу на коме је утврђен добитак прве, друге, односно треће врсте (Б34, Б39 или Б40) погођено свих 10 бројева у било која два од могућа три реда (врсте) бинго комбинација, исписаних на потврдама.

– добитак V (пете) врсте ЈЕДАН РЕД (1Р) – ако је закључно са редним бројем на извлачењу на коме је утврђен добитак прве или друге врсте (Б34, Б39) погођено свих 5 бројева у било којем реду од могућа три реда (врсте) бинго комбинација исписаних на потврдама, односно ако је закључно са 39. редним бројем на извлачењу на коме је утврђен добитак треће врсте (Б40) погођено свих 5 бројева у било којем реду од могућа 3 реда (врсте) бинго комбинација, исписаних на потврдама и

– добитак VI (шесте) врсте ЗАМЈЕНА – остварује се у посебном извлачењу путем лутријског бубња са куглицама означеним бројевима од 0 до 9 Потврде о уплати уплаћене у Опцијама АБ1 или АБ3, односно Ц1 или Ц3 на којима је цифра исписаног броја у пољу означеног ријечима “Замјена” идентична са извученим бројем за замјену су добитне за ову врсту добитка.

2.) У Групи Бинго Плус добитака постоји шест врста добитака и то:

– добитак I (прве) врсте – БИНГО ПЛУС,
– добитак II (друге) врсте – СУПЕРЦЕНТАР,
– добитак III (треће) врсте – СУПЕРПРСТЕН,
– добитак IV ( четврте) врсте – ПРСТЕН,
– добитак V (пете) врсте – ЦЕНТАР и
– добитак VI (шесте) врсте – КОЦКИЦА.

[19.2.] Уплатом за Бинго комбинације у Опцијама АБ1 или АБ3, односно Ц1 или Ц3, Учесник у игри може остварити само један новчани добитак и то тако што добитак више врсте из групе БИНГО добитака (I-V) искључује добитак ниже врсте (II-V) у истој бинго комбинацији. Бинго добитке VI врсте (замјена) на истој потврди не искључује било који од Бинго добитака I-V врсте а добици од I-V врсте не искључују добитак VI врсте (замјена).

[19.3.] Добици из групе Бинго Плус добитака, односно Бинго Плус добици остварују се на сљедећи начин:
1. БИНГО ПЛУС, добитак I (прве) врсте, остварује се сходно члану 7. став 3. ових Правила када је извучено свих 20 бројева из свих пет колона једне од Бинго Плус комбинација исписаних на потврдама уплаћеним у Опцијама АБ2 или АБ3, односно Ц2 или Ц3. При томе се преосталих пет поља означених џокер знаком “звјездица” од укупно 25 поља у једној Бинго Плус комбинацији сматрају погођенима, без обзира на исход извлачења. Бројеви се извлаче док се не постигне БИНГО ПЛУС као добитак I (прве) врсте.
2. СУПЕРЦЕНТАР, добитак II (друге) врсте, остварује се сходно члану 7. став 3. ових Правила када је током извлачења добитне Бинго Плус комбинације, укључујући и број на коме је утврђен добитак прве врсте БИНГО ПЛУС, први пут погођено свих 6 бројева из унутрашњег осјенченог поља Бинго Плус комбинације исписане на потврдама уплаћеним у Опцијама АБ2 или АБ3, односно Ц2 или Ц3. Дио Бинго Плус комбинације у коме се утврђује ова врста добитка одређен је пресјеком друге, треће и четврте колоне са другим, трећим и четвртим редом појединачне Бинго Плус комбинације и чини га укупно 9 поља са 6 уписаних бројева које је потребно погодити закључно са бројем на коме је утврђен добитак прве врсте БИНГО ПЛУС и 3 џокер знака “звјездица” који се сматрају погођенима, без обзира на исход извлачења.
3. СУПЕРПРСТЕН, добитак III (треће) врсте, остварује се сходно члану 7. став 3. ових
Правила када је током извлачења добитне Бинго Плус комбинације, укључујући и број на коме је утврђен добитак прве врсте БИНГО ПЛУС први пут погођено свих 14 бројева из спољашњег неосјенченог поља Бинго Плус комбинације исписане на потврдама уплаћеним у Опцијама АБ2 или АБ3, односно Ц2 или Ц3. Дио Бинго Плус комбинације у коме се утврђује ова врста добитка одређен је првом и петом колоном и првим и петим редом појединачне Бинго Плус комбинације и чини га укупно 16 поља са 14 уписаних бројева које је потребно погодити прије завршетка извлачења и 2 џокер знака “звјездица” који се сматрају погођенима, без обзира на исход извлачења.
4. ПРСТЕН, добитак IV (четврте) врсте, остварује се сходно члану 7. став 3. ових Правила
када је по окончању извлачења добитне Бинго Плус комбинације у складу са тачком 1. овог члана, погођено свих 14 бројева из спољашњег неосјенченог поља Бинго Плус комбинације исписане на потврдама уплаћеним у Опцијама АБ2 или АБ3, односно Ц2 или Ц3. Дио Бинго Плус комбинације у коме се утврђује ова врста добитка одређен је првом и петом колоном и првим и петим редом појединачне Бинго Плус комбинације и чини га укупно 16 поља са 14 уписаних бројева које је потребно погодити закључно са бројем на коме је утврђен добитак прве врсте БИНГО ПЛУС и 2 џокер знака “звјездица” који се сматрају погођенима, без обзира на исход извлачења.
5. ЦЕНТАР, добитак V (пете) врсте, остварује се сходно члану 7. став 3. ових Правила када је по окончању извлачења добитне Бинго Плус комбинације у складу са тачком 1. овог члана, погођено свих 6 бројева из унутрашњег осјенченог поља Бинго Плус комбинације исписане на потврдама уплаћеним у Опцијама АБ2 или АБ3, односно Ц2 или Ц3. Дио Бинго Плус комбинације у коме се утврђује ова врста добитка одређен је пресјеком друге, треће и четврте колоне са другим, трећим и четвртим редом појединачне Бинго Плус комбинације и чини га укупно 9 поља са 6 уписаних бројева које је потребно погодити закључно са бројем на коме је утврђен добитак прве врсте БИНГО ПЛУС и 3 џокер знака “звјездица” који се сматрају погођенима, без обзира на исход извлачења.
6. КОЦКИЦА, добитак VI (шесте) врсте, остварује се сходно члану 7. став 4. ових Правила
када се број исписан на потврдама уплаћеним у Опцијама АБ2 или АБ3, односно Ц2 или Ц3, а означен ријечима “Коцкица” поклопи са бројем утврђеним у директном телевизијском извлачењу бацањем модела јамб коцкице прикладне величине са исписаним симболима на свакој страни коцке. Сваки симбол приказује само један од бројева од 1 до 6 на свакој од 6 страна коцке у виду тачака. Број који је исписан на страни коцке супротној од оне стране на којој се коцка послије котрљања зауставила, представља број на основу којег се утврђују добици КОЦКИЦА.

[19.4] У једној Бинго Плус комбинацији уплаћеној у Опцијама АБ2 или АБ3, односно Ц2 или Ц3 добитак БИНГО ПЛУС искључује добитке ПРСТЕН И ЦЕНТАР који се утврђују на крају извлачења. Добици СУПЕРЦЕНТАР И СУПЕРПРСТЕН искључују добитке ПРСТЕН и ЦЕНТАР у истој Бинго Плус комбинацији, односно добитак СУПЕРЦЕНТАР искључује добитак ЦЕНТАР, а добитак СУПЕРПРСТЕН искључује добитак ПРСТЕН.

[19.5.] У једној Бинго Плус комбинацији уплаћеној у Опцијама АБ2 или АБ3, односно Ц2 или Ц3 добитак БИНГО ПЛУС не искључује добитке СУПЕРЦЕНТАР или СУПЕРПРСТЕН а добици СУПЕРЦЕНТАР или СУПЕРПРСТЕН не искључују добитак БИНГО ПЛУС.
Изузетно, у једној БИНГО ПЛУС комбинацији уплаћеној у опцијама АБ2 или АБ3, односно Ц2 или Ц3 добитак БИНГО ПЛУС искључује СУПЕРЦЕНТАР или СУПЕРПРСТЕН који су утврђени на истом броју као и добитак БИНГО ПЛУС, односно на посљедњем броју. Добитак VI. (шесте) врсте – КОЦКИЦА не искључује ниједан од осталих добитака из групе Бинго Плус добитака а добици од I- V врсте не искључују добитак КОЦКИЦА.

[19.6.] Ниједна од 6 врста добитака из групе Бинго добитака не искључује ниједан од 6 врста добитака из групе Бинго Плус добитака на једној потврди о уплати, која је уплаћена у Опцији АБ3 или Ц3, а добици из групе Бинго Плус добитака од I-VI врсте не искључују добитке из групе Бинго добитака од I-VI врсте.

[19.7.] Приређивач може, за одређеног коло или више кола, донијети одлуку о условима, начину за додјелу и врсти „Додатног добитка“ или добитка „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“, као и броју добитака за то коло, за који се извлачење обавља на начин описан у члану 7.5, а који могу бити исказани у роби, новцу правима и /или услугама.
Одлука из овог члана објављује се на начин из члана 35. Ових Правила.

[19.8.] „Додатни добитак“ може се остварити само ако је, у одређеном колу, потврђен неки од добитака из члана 19.1. тачка 1.) алинејe 1. 2. и 3. ових Правила, односно један од сљедећих добитака из групе БИНГО добитака:

– добитак I (прве) врсте БИНГО 34;
– добитак II (друге) врсте БИНГО 39 (Б39);
– добитак III (треће) врсте БИНГО 40 ПЛУС (Б40).

Приређивач ће у одлуци из члана 19.7. дефинисати уз који од добитака из претходног става овог члана Правила се додјељује ”Додатни добитак”.

Уколико су на појединачној потврди о уплати остварени добитак „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“, и неки од добитака наведених у члану 19. исти се међусобно не искључују.

[19.9.] „Додатни добитак“ и добитак „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ не могу се исплатити на терет фонда добитака из члана 18. ових Правила.

Члан 20.
[20.1.] Фонд групе Бинго добитака из члана 18. став 2. алинеја 1. ових Правила распоређује се на фондове појединих врста добитака из групе Бинго добитака и то:

Врста добитка Назив добитка Укупно учешће
I – III врсте Б34, Б39, Б40 40,00 %
IV врсте ДВА РЕДА 10,00 %
V врсте ЈЕДАН РЕД 33,30 %
VI врсте ЗАМЈЕНА 16,70 %

при чему се фонд добитака за сваку врсту добитка дијели подједнако на укупан број добитака те врсте, осим у случају добитака чији су износи гарантовани чланом 20.3. ових Правила.

[20.2] У зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу, фонд за Бинго добитке I-III врсте у износу од 40% укупног фонда добитака дијели се на сљедећи начин:

40% укупног фонда бинго, од I до III врсте добитка дијели се на:

Утврђен је: За Бинго 34 За Бинго 39
За Бинго 40
добитак Б34 100,00% — —
добитак Б39 25,00% 75,00% —
добитак Б40 25,00% 25,00% 50,00%

односно:
 ако је утврђен добитак прве врсте Б34, онда цијели фонд за Бинго добитке припада фонду добитка прве врсте Б34, којем се прикључује пренесени фонд добитака за добитак Б34 из претходних кола;
 ако је утврђен добитак друге врсте Б39, онда 75% фонда за Бинго добитке припада фонду добитака друге врсте Б39, којем се прикључује пренесени фонд добитака за добитак Б39 из претходних кола, а остатак од 25% фонда за Бинго добитке преноси се у сљедеће коло у пренесени фонд за добитак прве врсте Б34,
 ако је утврђен добитак треће врсте Б40, онда 50% фонда за Бинго добитке припада фонду добитака треће врсте Б40, а остаци од по 25% фонда за Бинго добитке преносе се у сљедеће коло у пренесене фондове за добитак прве врсте Б34 (25% фонда за бинго добитке) и за добитак друге врсте Б39 (25% фонда за бинго добитке),
 Приређивач може да одреди, минимални гарантовани износ фонда за БИНГО34. Уколико је у фонду за БИНГО34, акумулиран износ мањи од гарантованог износа фонда за ту врсту добитка, а добитак БИНГО34 се извуче, фонд добитака за ту врсту добитка се увећава у том колу за недостајући износ.
 Приређивач може, за одређено редовно или ванредно коло игре на срећу ТВ БИНГО да донесе Одлуку којом одређује, минимални гарантовани износ фонда за БИНГО 39 и БИНГО 40 ПЛУС, као и начин увећања тог износа. Одлука из овог члана објављује се на начин из члана 35.ових Правила

[20.3.] Уколико Приређивач не одлучи другачије, добитак V (пете) врсте- ЈЕДАН РЕД износи 1,70 КМ, а добитак VI (шесте) врсте – Замјена износи 1,00 КМ.
[20.4.] Уколико се у одређеном колу не распореди укупан износ фондова добитака пете врсте (ЈЕДАН РЕД) и шесте врсте (ЗАМЈЕНА), преостали дио тих фондова заједно чини резервни фонд ЗАМЈЕНЕ, који се преноси у наредно коло. Резервни фонд ЗАМЈЕНЕ, користи се за:
а) покриће недостајућег дијела фонда добитака за добитак V (пете) врсте- ЈЕДАН РЕД; б) покриће недостајућег дијела фонда добитака за добитак VI ( шесте) врсте-
ЗАМЈЕНА.

[20.5.] Уколико у одређеном колу:
– није утврђен добитак Бинго34 или добитак Бинго39, дио фонда за ту врсту добитка преноси се у сљедеће коло и прикључује се пренесеном фонду за добитак Бинго34 и Бинго39;
– није утврђен добитак четврте врсте 2Р, а утврђен је добитак пете врсте 1Р, дио фонда за добитак са Р2 прикључује се фонду БИНГО добитака извученом и утврђеном у истом колу;
– није утврђен добитак пете врсте 1Р, а утврђен је добитак четврте врсте 2Р, дио фонда за добитак 1Р прикључује се фонду за добитак са 2Р у истом колу;
– није утврђен ни добитак четврте ни добитак пете врсте, фондови за те врсте добитака прикључују се фондовима БИНГО добитака извученом и утврђеном у истом колу.

[20.6.] Фонд групе Бинго Плус добитака из члана 19. став 2. алинеја 2. ових Правила распоређује се на фондове појединих врста добитака из групе Бинго Плус добитака и то:

Врста добитка Назив добитка Укупно учешће
I врсте БИНГО ПЛУС 25,00 %
II врсте СУПЕРЦЕНТАР 5,00 %
III врсте СУПЕРПРСТЕН 5,00 %
IV врсте ПРСТЕН 5,00 %
V врсте ЦЕНТАР 30,00 %
VI врсте КОЦКИЦА 30,00 %
при чему се фонд добитака за сваку врсту добитка дијели подједнако на укупан број добитака те врсте, осим у случају добитака чији су износи гарантовани чланом 20.8. ових Правила.

[20.7.] Приређивач може да одреди минимални гарантовани износ фонда добитака за добитак БИНГО ПЛУС. Уколико је у фонду за БИНГО ПЛУС износ мањи од гарантованог износа фонда за ту врсту добитка, фонд добитака за ту врсту добитка се увећава у том колу за недостајући износ.

[20.8.] Приређивач може да одреди гарантовани износ добитака V (пете) и VI (шесте) врсте (Центар и Коцкица). Уколико Приређивач не одлучи другачије, добитак V (пете) врсте – Центар износи 1,40 КМ, а добитак VI (шесте) врсте – Коцкица износи 0,70 КМ.

[20.9.] Уколико се у одређеном колу не распореди укупан износ фондова пете и шесте врсте добитака Бинго Плус, преостали дио тих фондова заједно чини резервни фонд Коцкице који се преноси у наредно коло. Резервни фонд Коцкице, користи се за:

а) покриће недостајућег дијела фонда добитака за добитак V (пете) врсте – Центар, и/или
б) покриће недостајућег фонда добитака за добитак VI ( шесте) врсте – Коцкица.

[20.10.] Одлуком Приређивача, резервни фонд Коцкице, може бити распоређен и за покриће недостајућег дијела фонда добитака за добитак БИНГО ПЛУС, СУПЕРЦЕНТАР и СУПЕРПРСТЕН.

[20.11] Уколико у одређеном колу није утврђен неки од добитака од друге до четврте врсте, фонд за ту врсту добитака преноси се у сљедеће коло и прикључује се фонду за добитак прве врсте.

X ОПИС ПОМОЋНОГ ЛИСТИЋА И ПОТВРДЕ О УПЛАТИ ЗА ИГРУ ТВ БИНГО И ИГРУ БИНГО ПЛУС

Члан 21.
Помоћни листић и тикет

[21.1.] Помоћни листић за игре ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС се састоји од два помоћна тикета спојена перфорацијом који су означени са “тикет А” и “тикет Б” у редовним колима, односно “тикет Ц” у случају цјеловитог листића, без перфорације, у ванредним колима.

[21.2.] На једном листићу штампано је:
– шест Бинго комбинација (по 3 комбинације на сваком тикету) које садрже све бројеве од 1 до 90;
– четири Бинго Плус комбинације (по 2 на сваком тикету) које садрже 25 поља са бројевима од 1 до 75;
– два броја за Замјену од 0 до 9 означена као “Замјена” (по 1 на сваком тикету) и
– двије јамб коцкице са тачкастим приказом који симболизује број од 1 до 6 (по 1 коцкица на сваком тикету).

[21.3.] При томе, помоћни листић за уплату у ванредним колима, са ознаком Ц идентичан је помоћном листићу за уплату у редовним колима, са ознакама А, Б осим што представља цјеловит листић без перфорације који може да се уплати без раздвајања тикета, тј. означен је јединственим серијским бројем и омогућава уплату шест (6) Бинго комбинација и четири (4) Бинго Плус комбинације одједном.

[21.4.] Лице помоћног тикета за уплату у редовним колима (А или Б – “половина листића”) за игре ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС садржи три (3) Бинго комбинације бројева и две (2) Бинго Плус комбинације бројева.

[21.5.] Лице помоћног листића Ц (“цијели листић”) за уплату у ванредним колима за игре ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС садржи шест (6) Бинго комбинација бројева и четири (4) Бинго Плус комбинације бројева.

[21.6.] Свака Бинго комбинација састоји се од двадесет седам (27) поља пореданих у три реда и девет колона у којима је отиснуто петнаест (15) различитих бројева од 1 до 90, по пет бројева у сваком реду и најмање једним бројем у свакој од 9 колона. Преосталих 12 поља која нису попуњена бројевима јасно су означена симболом који означава “празно поље”.

[21.7.] У свакој Бинго комбинацији мора бити искључиво петнаест (15) уписаних бројева. Сви уписани бројеви морају бити од броја 1 до броја 90 и то:
– у првој колони сваке комбинације морају бити бројеви од 1 до 9,
– у другој колони сваке комбинације морају бити бројеви од 10 до 19,
– у трећој колони сваке комбинације морају бити бројеви од 20 до 29,
– у четвртој колони сваке комбинације морају бити бројеви од 30 до 39,
– у петој колони сваке комбинације морају бити бројеви од 40 до 49,
– у шестој колони сваке комбинације морају бити бројеви од 50 до 59,
– у седмој колони сваке комбинације морају бити бројеви од 60 до 69,
– у осмој колони сваке комбинације морају бити бројеви од 70 до 79,
– у деветој колони сваке комбинације морају бити бројеви од 80 до 90,
– у сваком реду мора бити искључиво пет бројева.

[21.8.] Свака Бинго Плус комбинација састоји се од двадесет пет (25) поља пореданих у пет редова и пет колона у којима је отиснуто двадесет (20) различитих бројева од 1 до 75. Преосталих пет поља која нису попуњена бројевима, попуњавају се џокер знацима “звјездица”који симболично замењују било који број, независно од исхода извлачења добитне комбинације Бинго Плус.

[21.9.] У свакој Бинго Плус комбинацији мора бити искључиво двадесет (20) уписаних бројева. Сви уписани бројеви морају бити од броја 1 до броја 75 и то:

– у првој колони сваке комбинације означеној словом “Б” морају бити бројеви од 1 до 15,
– у другој колони сваке комбинације означеној словом “И” морају бити бројеви од 16 до 30,
– у трећој колони сваке комбинације означеној словом “Н” морају бити бројеви од 31 до 45,
– у четвртој колони сваке комбинације означеној словом “Г” морају бити бројеви од 46 до 60,
– у петој колони сваке комбинације означеној словом “О” морају бити бројеви од 61 до 75.

[21.10.] Распоред џокер знакова “звјездица” из става 6. овог члана условљен је захтјевом да тачно три таква симбола буду одштампана у девет централних поља Бинго Плус комбинације одређених пресјеком друге, треће и четврте колоне са другим, трећим и четвртим редом, а преостала 2 џокер симбола “звјездица” штампају се у преосталих 16 поља Бинго Плус комбинације. При томе, није дозвољено да свих пет џокер симбола буде распоређено у само једној од било којих пет колона појединачне Бинго Плус комбинације.

[21.11.] Осим наведеног, на помоћном тикету штампани су још и сљедећи подаци:
– логотип Приређивача,
– логотипи БИНГО и БИНГО ПЛУС,
– ознака тикета “А” или “Б”, односно “Ц” за цијели помоћни листић,
– серијски број тикета са баркодом који га репрезентује, односно један бар код за цијели “Ц” листић,
– број за Замјену, односно два броја за замјену на цијелом “Ц” листићу,
– симболички приказ броја за Коцкицу, односно два приказа броја за Коцкицу на цијелом “Ц” листићу,
– На наличју помоћног листића налазе се обавјештења за учеснике игре ТВ БИНГО и кратак извод из Правила.

Члан 22.
Потврда о уплати

[22.1.] Потврда је одштампани запис на термо-папиру лутријског on-line терминала за пријем уплате.
[22.2.] Потврда садржи сљедеће податке:
– логотип Приређивача,
– испис „Потврда о уплати“ и назив игре „ТВ Бинго“,
– редни број кола уплате, као и назнака да ли је редовно или ванредно коло, канал уплате, оперативни број продавца који је примио уплату, МWeek (што означава лутријску обрачунску недјељу), дан уплате, годину и редни број листића,
– серијски број припадајућег помоћног тикета,
– одштампане све три Бинго комбинације очитане са бинго тикета у 3 групе по 15 бројева у случају да је потврда уплаћена у Опцијама АБ1 или АБ3,
– одштампаних свих 6 Бинго комбинација очитане са бинго тикета у 6 група по 15 бројева у случају да је потврда уплаћена у Опцијама Ц1 или Ц3,
– одштампан број за замјену намјењен утврђивању добитка замјена и означен ријечју “ЗАМЈЕНА” у случају да је потврда уплаћена у Опцијама АБ1 или АБ3,
– одштампана 2 броја за замјену намјењен утврђивању добитка замјена и означен ријечју “ЗАМЈЕНА” у случају да је потврда уплаћена у Опцијама Ц1 или Ц3,
– одштампане двије Бинго Плус комбинације очитане са бинго тикета у две групе сачињене од 20 бројева и 5 џокер знакова “звјездица” у случају да је потврда уплаћена у Опцијама АБ2 или АБ3,
– одштампане четири Бинго Плус комбинације очитане са бинго тикета у четири групе сачињене од 20 бројева и 5 џокер знакова “звјездица” у случају да је потврда уплаћена у Опцијама Ц2 или Ц3,
– одштампан број намјењен утврђивању добитка Коцкица и означен ријечју “КОЦКИЦА” у случају да је потврда уплаћена у Опцијама АБ2 или АБ3,
– одштампана 2 броја намјењена утврђивању добитка Коцкица и означени су ријечју “КОЦКИЦА” у случају да је потврда уплаћена у Опцијама Ц2 или Ц3,
– цијена потврде која је једнака Цијени 1 у случају уплате у Опцији АБ1, Цијени 2 у случају уплате у Опцији АБ2, Цијени 3 у случају уплате у Опцији АБ3, Цијени 4 у случају уплате у Опцији Ц1, Цијени 5 у случају уплате у Опцији Ц2 и Цијени 6 у случају уплате у Опцији Ц3, сходно члану 15. ставовима 1. и 2. ових Правила,
– датум и вријеме записа примљене уплате на централном систему Приређивача,
– јединствени баркод потврде о уплати и одговарајући 26-цифрени контролни код потврде о уплати.

Члан 23.
[23.1.] У једном колу игре ТВ БИНГО и игре БИНГО ПЛУС не могу се уплатити двије исте Бинго и Бинго плус комбинације бројева.

XI НАЧИН И НАДЗОР ИЗВЛАЧЕЊА ОДНОСНО ПОТВРЂИВАЊА ДОБИТАКА

Извлачење добитака и надзор
Члан 24.
[24.1.] Јавно извлачење бројева игре ТВ БИНГО и игре БИНГО ПЛУС обавља се пред Комисијом за извлачење од три члана. Чланове Комисије именује Приређивач.

[24.2.] Техником извлачења бројева на уређају за извлачење рукују оператери извлачења које именује Приређивач.

[24.3.] Извлачење се обавља у директном преносу на ТВ.

[24.4.] Извлачење добитне комбинације Бинго врши се све док се не постигне БИНГО као добитак I или II или III врсте сходно члану 7. став 1. ових Правила. Извучена куглица с припадајућим бројем не учествује поново у извлачењу.

[24.5.] Извлачење бројева за Замјену врши се све док се не извуче један број за замјену, сходно члану 7. став 2. ових Правила.

[24.6.] Извлачење добитне комбинације за Бинго Плус бројеве од 1 до 75 врши се све док се не постигне БИНГО ПЛУС као добитак прве врсте сходно члану 7. став 3. ових Правила. Извучена куглица с припадајућим бројем не учествује поново у извлачењу.

[24.7.] Извлачење броја за добитак Коцкица врши се бацањем модела јамб коцкице у ТВ студију. Понављање бацања коцкице у једном ТВ извлачењу није дозвољено, осим уколико се добитни број не може утврдити на недвосмислен начин сходно члану 7. став 4. ових Правила.

[24.8.] Подаци о свим уплатама и комбинацијама које су одигране у текућем колу игре ТВ БИНГО и игре БИНГО ПЛУС налазе се у рачунару којим се прати извлачење бројева, незванично утврђују врсте добитака и њихов износ, као и мјеста на којима су уплаћене добитне комбинације бројева.

[24.9.] О току извлачења Комисија за извлачење води записник у три примјерка, а потписују га сви присутни чланови Комисије за извлачење.

[24.10.] Рад комисије ближе се уређује посебним упутством које доноси Приређивач.

Члан 25.
[25.1.] Добитке у игри ТВ Бинго и игри БИНГО ПЛУС утврђује рачунарски програм Приређивача.

Потврђивање добитака

Члан 26.
[26.1.] Добитке потврђује Комисија за потврђивање, односно утврђивање добитака, (у даљем тексту: Комисија трезора), у саставу од најмање три члана. Чланове Комисије именује Приређивач.

[26.2.] Комисија трезора добитке потврђује само на основу докумената које је до рока утврђеног у Члану 13.2. ових Правила, депоновала у трезор.

[26.3.] Комисија је дужна да најкасније у року од 3 дана од дана извлачења одређеног кола сачини записник о потврђеном износу уплате и потврђеном броју добитака по врстама добитака.

[26.4.] Рад комисије ближе се уређује упутством које доноси Приређивач.

[26.5.] На основу записника Комисије трезора, објављује се извештај о резултатима игре за одређено коло, на лутријским терминалима, а најкасније сљедећег дана од дана одигравања.

XII НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА ИЗНОСА ФОНДА ДОБИТАКА И РЕЗУЛТАТА ИГРЕ

Члан 27.
[27.1.] Извештај о уплати и износу фонда добитака појединог кола игре ТВ БИНГО, заједно са игром БИНГО ПЛУС објављује се у склопу јавног ТВ извлачења бројева тог кола, непосредно прије почетка самог извлачења.

[27.2.] Службени привремени извештај о резултатима појединог кола игре ТВ Бинго, заједно са игром БИНГО ПЛУС, објављује се на интернет страници Приређивача, www.lutrijars.com, и у дневном листу, а најкасније у року од 3 дана од дана јавног извлачења.

Приговор и захтјев за признавање права на добитак

Члан 28.
[28.1.] Ималац потврде о уплати, који сматра да има право на добитак БИНГО ПЛУС, БИНГО I,II или III врсте или у одређеном колу или извлачењу, а чији број потврде, није објављен или је погрешно објављен у Службеном привременом извештају за одређено коло, има право да поднесе приговор.

[28.2.] Посљедњи дан за достављање приговора из става 1. овог члана је дан прије извлачења бројева наредног кола игре ТВ БИНГО, заједно са игром БИНГО ПЛУС.

[28.3.] Приговор из овог члана подноси се Приређивачу у писаној форми, лично или поштом, на адресу Државне лутрије Србије Београд ул. Ускочка 4-6. уз напомену “ПРИГОВОР – Централни трезор”.

[28.4.] Приговор који је примљен по истеку рока из става 2. овог члана неблаговремен је и не узима се у разматрање.

Члан 29.
[29.1.] Комисија трезора разматра благовремено примљене приговоре из члана 28. ових Правила и саставља посебан записник у који уноси који су приговори основани, а који су неосновани.

[29.2.] На основу Службеног привременог извјештаја из члана 27. став 2. ових Правила и записника из става 1. овог члана објављује се Службени коначни извјештај за добитак БИНГО ПЛУС, БИНГО I,II или III врсте.

[29.3.] Коначни извјештај за одређено коло објављује се у склопу Службеног привременог извјештаја за текуће коло игре ТВ БИНГО и игре БИНГО ПЛУС.

Члан 30.
[30.1.] Провјера добитака, врши се путем online система, на свим уплатним мјестима, или на интернет страници Приређивача, по објављивању Службеног привременог извјештаја. Ималац потврде о уплати који сматра да има добитак из групе Бинго добитака IV,V, или VI врсте у одређеном колу или извлачењу, а верификацијом потврде путем online система му је оспорено право на добитак, има право да поднесе захтјев за признавање права на добитак.

[30.2.] Ималац потврде о уплати који сматра да има добитак из групе Бинго Плус добитака: II, III, IV, V или VI врсте у одређеном колу или извлачењу, а верификацијом потврде путем online система му је оспорено право на добитак, има право да поднесе захтјев за признавање права на добитак.

[30.3.] Захтјев из става 1. овог члана подноси се Приређивачу у писаној форми, лично или поштом на адресу Државне лутрије Србије Београд ул. Ускочка 4-6. уз напомену “ПРИГОВОР – Централни трезор”.

[30.4.] Захтјев из става 1. овог члана који је примљен по протоку 15 дана од дана јавног извлачења бројева одређеног кола је неблаговремен и не узима се у разматрање.

[30.5.] Ако комисија трезора утврди да је захтјев основан, Приређивач је дужан да у року од 7 дана имаоцу добитне потврде исплати добитак на начин дефинисан Чланом 32. ових Правила.

[30.6.] На основу записника Комисије трезора, објављује се извјештај о резултатима игре за одређено коло, на лутријским терминалима, а најкасније сљедећег дана од дана извлачења.

Службени привремени извештај о резултатима игре

Члан 31.
[31.1.] На основу записника комисије о износу уплате и потврђеном броју добитака по врстама добитака, објављује се на начин из члана 27. став 2. ових Правила, Службени привремени извештај о резултатима игре за одређено коло.

[31.2.] Службени привремени извештај садржи по правилу сљедеће податке:
– Редни број кола, као и назнака да ли је редовно или ванредно коло и датум извлачења бројева игре ТВ БИНГО и игре БИНГО ПЛУС,
– извучене бројеве у игри ТВ БИНГО и игри БИНГО ПЛУС, по редосљеду извлачења,
– број добитне потврде која је остварила добитак БИНГО ПЛУС,БИНГО I (прве) II (друге) или III (треће) врсте,
– извучени број који одређује добитак Замјена и број који одређују добитке Коцкица,
– износ Бинго и Бинго Плус уплате,
– износ фонда добитака и износ фондова добитака по врстама добитака,
– број добитака,по групама добитака и износ добитака по врстама,
– из текућег кола,износ пренесених фондова за добиткe,
– из претходних кола, износ пренесених фондова за добиткe,
– у сљедеће коло, износ пренесених фондова за добиткe,
– износ допуне гарантованих фондова,
– износ увећања Бинго фондова, уколико у истом колу није утврђен добитак четврте врсте,
– износ увећања Бинго фондова, уколико у истом колу није утврђен добитак четврте и пете
– врсте,
– рок застарјелости исплате добитака,
– сва остала обавјештења која су потребна учесницима
– додатни добитак „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“

[31.3.] Службени привремени Извештај потписују директори Приређивача.

XIII НАЧИН И РОК ИСПЛАТЕ ДОБИТАКА

Начин исплате
Члан 32.
[32.1.] Исплата добитака БИНГО I и II врсте врши се у сjедишту Приређивача.

[32.2.] Добитак: БИНГО III врсте, Два реда, Један ред, Замjена, БИНГО ПЛУС, Суперцентар, Суперпрстен, Прстен, Центар и Коцкица исплаћује Приређивач, односно лица која обављају исплату у име и за рачун Приређивача, а до износа који одреде Приређивачи, односно на оним уплатним мјестима које посебно одреде Приређивачи за исплате веће од тог износа.

[32.3] Приређивач може посебном одлуком да изврши прерасподелу на терет Фонда неисплаћених добитака у фонда добитака одређеног кола игре ТВ БИНГО и игре ТВ БИНГО ПЛУС, који служи за допуну недостајућег дијела гарантованих фондова за добитке игре ТВ БИНГО и игре БИНГО ПЛУС, за додатне добитке, добитак „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ или за увећање фонда за појединачне добитке игре ТВ БИНГО и игре БИНГО ПЛУС.

Члан 33.
[33.1.] Добитна потврда је она за коју се верификацијом путем online система утврди да садржи добитак.

[33.2.] При исплати добитка добитник је дужан да преда добитну потврду.

[33.3.] Уз предају потврде, на захтјев лица које врши исплату, добитник је дужан дати на увид своју личну исправу (личну карту или пасош).

[33.4.] Исплаћени добитак одмах се умањује за износ пореза на добитке ако добитак подлијеже том порезу.

Рок исплате
Члан 34.
[34.1.] Исплата добитака добитка БИНГО I, II и III врсте, БИНГО ПЛУС и добитка „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ врши се у року од 60 дана од дана објављивања Коначног извјештаја за одређено коло.

[34.2] Исплата добитака Два реда, Један ред, Замјена, Суперцентар, Суперпрстен, Прстен, Центар и Коцкица почиње, по правилу, дан након јавног извлачења.

[34.3.] Право на наплату добитака застарјева у року од 60 дана рачунајући од првог наредног дана по објављивању Коначног извјештаја за одређено коло игре ТВ БИНГО, заједно са игром БИНГО ПЛУС.

XIV НАЧИН УПОЗНАВАЊА УЧЕСНИКА У ИГРИ СА ОВИМ ПРАВИЛИМА

Члан 35.
[35.1.] Приређивач је дужан да објави ова Правила у дневној штампи и на интернет страници www.lutrijars.com
Члан 36.
[36.1.] Ова Правила морају да се налазе на свим уплатним мјестима Приређивача у интегралном или скраћеном облику. Заинтересованим за учешће у игри ТВ БИНГО и/или игри БИНГО ПЛУС овлашћено лице за пријем уплата дужно је да омогући упознавање с овим Правилима, односно да их да на увид.

XV ПОСТУПАК У СЛУЧАЈУ ОТКАЗИВАЊА ИЗВЛАЧЕЊА

Члан 37.
[37.1.] Приређивач може из оправданих разлога отказати или одложити заказано извлачење, у свему у складу са одредбама Закона о играма на срећу.

XVI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 38.
[38.1.] Приређивачи су дужни да чувају документа која су депонована у трезору најмање 5 година, рачунајући од дана одржаног извлачења одређеног кола игре ТВ БИНГО и игре БИНГО ПЛУС.

[38.2.] Изузетно у случају када је покренут судски спор ради остваривања права из учешћа у игри, Приређивач је дужан чувати записе потврда до правоснажног окончања судског поступка.

[38.3.] Приређивач је дужан да предузме мјере заштите личних података од њихове злоупотребе, уништења, губитка, неовлашћених измјена или приступа подацима.

Члан 39.
[39.1.] За рјешавање спорова који проистекну из учествовања у игри ТВ БИНГО и/или игри БИНГО ПЛУС, надлежан je суд у сједишту Приређивача на чијој територији је извршена уплата.

[39.2.] Солидарна одговорност Приређивача је искључена.

Члан 40.
[46.1.] Ова Правила ступају на снагу по добијању сагласности Републичке Управе за игре на срећу, а након чега престају да важе Правила игре на срећу „ТВ БИНГО“ од дана 15.02.2016. године бр.981-УП/16, а примјењују се почетком пријема уплате за коло игре на срећу „ТВ БИНГО“ и БИНГО ПЛУС, које ће посебном одлуком одредити Приређивач.

[41.2.] Ова Правила биће објављена у складу са Законом о играма на срећу.

Број:_______-УП/17
Бања Лука, 01.12.2017. године

Предсједник Управе

Предузећа

Рајко Радовановић