Одлука о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „ЗЛАТНА ТРОЈКА“-серија 001

14. јун 2024.

Број: 3054-УП/24

Бања Лука, 11.06..2024. године

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „Златна тројка“- серија 001, а на која је дата Сагласност бр.06/4-463-0276-1/24 од 14.02.2024.године Републичке управе за игре на срећу Бања Лука, Управа Предузећа на 91. сједници одржаној дана 11.06.2024.године, доноси

 

О Д Л У К У

о почетку продаје лутријске игре на срећу

инстант срећке „ЗЛАТНА ТРОЈКА“-серија 001

 

Члан 1.

Одређује се 12.06.2024. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „ЗЛАТНА ТРОЈКА“- серија 001, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „ЗЛАТНА ТРОЈКА“- серија 001, бр.900-УП/24 од 09.02.2024.године.

 

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 11.06.2025. године.

 

Право на наплату добитака застаријева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају инстант срећке тј. 10.08.2025.године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се  на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:

–       Сектору за опште, правне и кадровске послове

–       Финансијско рачуноводственом сектору

–       Сектору маркетинга и комерцијале

–       Сектору информационих и комуникационих технологија

–       ц/о

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Предсједник

                                                                                                          Управе Предузећа

                                                                                                            Маја Дамјановић

                                                                                                      _____________________

 

 

Одлука о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА“-серија 025

14. јун 2024.

Број: 3055-УП/24

Бања Лука, 11.06..2024. године

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „ТРЕЋА СРЕЋА“ – серија 025, а на која је дата Сагласност бр.06/4-463-0275-1/24 од 14.02.2024.године Републичке управе за игре на срећу Бања Лука, Управа Предузећа на 91. сједници одржаној дана 11.06.2024.године, доноси

 

О Д Л У К У

о почетку продаје лутријске игре на срећу

инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА“-серија 025

 

Члан 1.

Одређује се 12.06.2024. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА“- серија 025, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „ТРЕЋА СРЕЋА“- серија 025, бр.899-УП/24 од 09.02.2024.године.

 

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 11.06.2025. године.

 

Право на наплату добитака застаријева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају инстант срећке тј. 10.08.2025.године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се  на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:

  • Сектору за опште, правне и кадровске послове
  • Финансијско рачуноводственом сектору
  • Сектору маркетинга и комерцијале
  • Сектору информационих и комуникационих технологија
  • ц/о

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Предсједник

                                                                                                          Управе Предузећа

                                                                                                            Маја Дамјановић

                                                                                                      _____________________

Одлука о приређивању 23. ванредног кола у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2024. години

27. мај 2024.

Број: 2667-УП/24

Бања Лука, 24.05.2024. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са  Одлуком Државне лутрије Србије број: ДЛС-4417/24 од дана 21.05.2024. године,  наш број протокола 2631/24 од 21.05.2024.године, Управа Предузећа на 89. сједници одржаној дана 24.05.2024. године, доноси

 

 

О Д Л У К У

о приређивању 23. ванредног кола у играма на срећу

ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2024. години

 

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС одређује се приређивање ванредног кола у 2024 години и то:

 

–          у ТВ извлачењу 23. ванредног кола у 2024. години на дан 10.06.2024. године у редовном термину, за које пријем уплата почиње 04.06.2024.године и траје до 10.06.2024.године

 

Пријем уплате за 24. редовно коло траје од 11.06.2024. године до 17.06.2024. године.

 

Члан 2.

У ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1.ове Одлуке уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

 

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредном колу из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 4,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 5,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обје игре.

 

Члан 4.

У горе наведеном ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС утврђује се минимални гарантовани износ добитка прве врсте Бинго плус у износу од 17.499,96 КМ.

Уколико у ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС буде извучено више од једног добитника добитка I (прве ) врсте БИНГО ПЛУС, добитак се дијели сразмјерно броју добитника.

 

Члан 5.

Утврђени износ добитка из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

 

 

Члан 6.

Нераспоређени фондови добитака почев од 22. редовног кола у 2024. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, па до 24. редовног кола у 2024. години, распоређују се у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игара  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 7.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

 

Члан 8.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:                                                                                                                                                                                                                                             -Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о

                                                                                                               Предсједник

                                                                                                          Управе Предузећа

                                                                                                           Маја Дамјановић

Одлука о сазивању Деветнаесте редовне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

21. мај 2024.

Број : 2608-НО/24

Бања Лука, 20.05.2024. године

 

На основу члана 267. и 272. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23) и члана 32. алинеја 5. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на 39. сједници одржаној дана 20.05.2024. године,  доноси

 

 

 О Д Л У К У

о сазивању Деветнаесте редовне сједнице Скупштине акционара

Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

 

I

Сазива се Деветнаеста редовна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 21.06.2024. године (петак) у дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука са почетком у 12,00 часова.

 

II

За сједницу је предвиђен следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

1.       Избор радних тијела Скупштине

– предсједавајућег Скупштине

– комисије за гласање

– записничара

2.      Разматрање и усвајање записника са двадесетпете ванредне сједнице Скупштине акционара;

3.      Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора о финансијским извјештајима за период  01.01. – 31.12.2023. године;

4.      Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању за период 01.01.-31.12.2023. године

5.      Разматрање и усвајање Годишњег финансијског извјештаја за период 01.01.-31.12.2023. годину

6.      Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајима за период  01.01. – 31.12.2023. године;

7.      Разматрање и усвајање Консолидованих финансијских извјештаја за период 01.01.-31.12.2023. године;

8.      Разматрање и усвајање Консолидованог извјештаја о пословању за период 01.01.-31.12.2023. годину

9.      Доношење Одлуке о расподјели нето добити остварене у 2023. години;

10.   Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора за период од 31.05.2023. до 20.05.2024. године;

11.   Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију за период од 31.05.2023. до 17.05.2024. године;

12.   Остала питања

 

 

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 24.06.2024. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

 

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине акционара остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 11.06.2024.године.

 

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби  Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

 

IV

               Задужује се Управа Предузећа да позив за XIX  редовну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у дневном листу на територији Републике Српске.

 

V

                 Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

 

                                                                                                                              Предсједник

                                                                                                                          Надзорног одбора

                                                                                                                                     Милош Аћић

Материјале можете преузети овде:

Материјал дио 1

Материјал дио 2

Одлука о приређивању 15. ванредног кола у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2024. години

2. април 2024.

Број: 1640-УП/24

Бања Лука, 01.04.2024. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са  Одлуком Државне лутрије Србије број: ДЛС-2440/24 од дана 25.03.2024. године,  наш број протокола 1618/24 од 27.03.2024.године, Управа Предузећа на 85. сједници одржаној дана 01.04.2024. године, доноси

 

 

О Д Л У К У

о приређивању 15. ванредног кола у играма на срећу

ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2024. години

 

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС одређује се приређивање ванредног кола у 2024 години и то:

 

–          у ТВ извлачењу 15. ванредног кола у 2024.години на дан 15.04.2024.године у редовном термину, за које пријем уплата почиње 09.04.2024.године и траје до 15.04.2024.године

 

Члан 2.

У ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1.ове Одлуке уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

 

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредном колу из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 4,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 5,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обје игре.

 

Члан 4.

У горе наведеном ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС утврђује се додатни добитак – новчани добитак у бруто износу од 16.666,67 КМ и додјељује се уз добитак I врсте ( „БИНГО 34“) или II врсте ( „БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО  утврђен на извлачењу у том ванредном колу.

Уколико у ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС буде извучено више од једног добитника добитка I ( прве) врсте ( „БИНГО 34“) или II врсте ( „БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), додатни добитак се дјели сразмјерно броју добитника.

Члан 5.

Утврђени износ додатног добитака из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

Члан 6.

У ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке утврђују се износи сљедећих добитака:

–          Добитак  V (пете) врсте – ЈЕДАН РЕД из групе Бинго добитака у висини од 5,40 КМ

–          Добитак  VI (шесте) врсте – ЗАМЈЕНА из групе Бинго добитака у висини од 2,70 КМ

–          Добитак V (пете) врсте – ЦЕНТАР из групе Бинго Плус добитака износиће 1,75 КМ

–          Добитак VI (шесте) врсте  – КОЦКИЦА из групе Бинго Плус добитака износиће 1,75 КМ

Члан 7.

Недостајући износи за добитак V (пете) врсте – ЈЕДАН РЕД и VI (шесте) врсте – ЗАМЈЕНА исплатиће се на терет резервног фонда ЗАМЈЕНЕ,  у складу са Правилима игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

Недостајући износ за добитак V (пете) врсте – ЦЕНТАР и VI (шесте) врсте  – КОЦКИЦА исплатиће се на терет резервног фонда КОЦКИЦЕ, у складу са Правилима игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 8.

Нераспоређени фондови добитака почев од 14. редовног кола у 2024. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, па до 16. редовног кола у 2024. години, распоређују се у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игара  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

Члан 9.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 10.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:

-Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о

                                                                                                               Предсједник

                                                                                                          Управе Предузећа

                                                                                                              Горан Шаула