Одлука о почетку продаје лутријске игре на срећу робно – новчана инстант срећка „СТАН“-серија 001

25. децембра 2018.

Број: 5891-УП/18

Бања Лука, 21.12.2018

 

На основу члана 43. став 1. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу робно – новчана инстант срећка „СТАН“- серија 001, објављених дана 04.12.2018. године у Гласу Српске (на које је дата Сагласност бр.06/4-463-3528/18 Републичке управе за игре на срећу Бања Лука), Управа Предузећа на осамнаестој  сједници одржаној дана 21.12.2018.године, доноси

 

О Д Л У К У о почетку продаје лутријске игре на срећу робно – новчана инстант срећка „СТАН“-серија 001

 

Члан 1.

Одређује се 01.01.2019. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу робно – новчана инстант срећка „СТАН“-серија 001, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу робно – новчана инстант срећка “СТАН “ серија- 001, која су објављена у Гласу Српске дана 04.12.2018.године.

 

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 31.12.2019. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана одређеног за продају тј. до 29.02.2020. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се  у Гласу Српске.

 

 

 

                                                                                                                  Предсједник

                                                                                                            Управе Предузећа

                                                                  Рајко Радовановић