ОДЛУКУ о времену за сторнирање уплате путем терминала у лутријским играма на срећу „Лото суперпетица“ и „Кено“

15. априла 2020.

 

Број: 1763-УП/20

Бања Лука, 10.04.2020. године

 

На основу члана 28.  став 11. Правила лутријске игре на срећу „Лото суперпетица“  и члана 26. став 11. Правила лутријске игре на срећу „Кено“ , Управа Предузећа на 64. сједници одржаној дана 10.04.2020. године, доноси

 

О Д Л У К У

о времену за сторнирање уплате путем терминала

у лутријским играма на срећу „Лото суперпетица“ и „Кено“

 

Члан 1.

У играма на срећу „Кено“ и „Лото суперпетица“ дефинише се могућност сторнирања уплате путем терминала, од стране Продавца, и то само посљедње уплате код датог Продавца.

Члан 2.

Уплата се може сторнирати најкасније 3 минуте након уплате, али не касније од крајњег момента за уплате за извлачење које је у датом тренутку активно за уплате.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:

  • Сектору општих, правних и кадровских послова
  • Сектору маркетинга и комерцијале
  • Финансијско-рачуноводственом сектору
  • Сектору информационих и комуникационих технологија
  • ц/о

 

                                                                                                                                Предсједник

                                                                                                                           Управе Предузећа

                                                                                                                           Рајко Радовановић