Одлука о минималном гарантованом фонду за Лото седмицу

10. јун 2014.

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лукa и Одлука Државне лутрије Србије бр. 2384/1 од дана 09.06.2014. године (наш број протокола 2873/14 од дана 10.06.2014. године) Директор, доноси

О Д Л У К У
О измјени и допуни одлуке
O минималном гарантованом фонду у лутријској игри на срећу Лото 7 од 39
бројева са додатним играма

Члан 1.

У Одлуци о минималном гарантованом фонду у лутријској игри на срећу Лото 7 од 39 бројева са додатним играма бр. 864-УП/14 у Члану 1. став 1. се мијења и гласи:
„ Утврђује се минимални гарантовани фонд за добитак „седмица“ у лутријској игри на срећу Лото 7 од 39 бројева у износу од 35.000.000,00 динара (словима: тридесетпетмилионадинара)“
У осталим дијеловима Члан 1. остаје непромјењен.

Члан 2.

У осталим дијеловима Одлука о минималном гарантованом фонду у лутријској игри на срећу Лото 7 од 39 бројева са додатним играма бр. 864-УП/14 остаје непромјењена.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном објављивања, а примјењује се почев од првог наредног кола игре на срећу Лото 7 од 39 бројева у којој буде утврђен добитак „седмица“.

Члан 4.

Одлука се објављује у дневним новинама „Глас Српске“.

Директор
Рајко Радовановић