Одлука о продужетку продаје инстант срећке “JOKER” серија 003

11. јун 2014.

На основу члана 43.алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „ЈОКЕР“ серија 003 бр. 1523-01/13 од 27.03.2013. године, објављене у „Гласу Српске“ од дана 06.06.2013.године, Директор доноси

О Д Л У К У
о продужетку рока продаје и наплате
инстант срећке „ ЈОКЕR“ серија 003

Члан 1.

Рок за продају лутријске игре на срећу инстант срећке „JOKER“ серија 003, емитоване по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећке „JOKER“ серија 003 бр. 1523-01/13 од 27.03.2013. године, која су објављена у дневним новинама „Глас Српске“ од дана 06.06.2013.године, продужава се до 14.06.2015. године.
Право на наплату добитака застарјева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају тј. до 13.08.2015.године (укључујући и тај дан).

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у дневним новинама Глас Српске.

Директор
Рајко Радовановић