Одлука о продужењу продаје Спорт серија 002

16. јул 2014.

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „Спорт“ серија 002, објављене у „Гласу Српске“ од дана 16.07.2013. године,Управа Предузећа на првој сједници одржаној дана 26.06.2014. године , д о н о с и

О Д Л У К У
о продужењу рока продаје и наплате лутријске игре на срећу
инстант срећке „СПОРТ“ серија 002

Члан 1.

Рок за продају лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ“ серија 002, емитоване и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ – серија 002, која су објављена у дневним новинама „Глас Српске“ од дана 16.07.2013.године, продужава се до 31.10.2014. године (укључујући и тај дан).
Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана од задњег дана одређеног за продају тј. до 30.12.2014. године (укључујући и тај дан).

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама „Глас Српске“.

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић