Одлука о сазивању IX редовне сједнице Скупштине акционара

20. август 2014.

На основу члана 268. и 272. Закона о привредним друштвима ( Службени гласник РС 127/08 и 100/11) и члана 32. алинеја 5. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на двадесетпрвој сједници одржаној дана 31.07.2014. године, доноси

О Д Л У К У
о сазивању IX редовне сједнице Скупштине акционара
Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

I

Сазива се IX редовна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 22.09.2014. године ( понедељак) у Привредној комори РС (мала сала) у Бањој Луци у улици Ђуре Даничића I/II, са почетком 12,00 часова.

II

За сједницу је предвиђен следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор радних тијела Скупштине
– предсједавајућег Скупштине
– Комисије за гласање
– записничара и два акционара који овјеравају записник
2.Разматрање и усвајање записника са V ванредне сједнице Скупштине акционара
3.Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању за 2013. годину
4.Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја за 2013. годину
5.Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора о финансијским извјештајима за период 01.01. – 31.12.2013. године
6.Доношење Одлуке о расподјели нето добити остварене у 2013 години
7.Доношење Одлуке о исплати дивиденде акционарима из остварене нето добити за 2013. годину
8.Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2013. годину
9.Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2013. годину
10.Остала питања

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 29.09.2014. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 12.09.2014.године. Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби Предузећа сваким радним даном од 09-14 часова.

IV

Задужује се Управа предузећа да позив за IX редовну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у двa дневна листа на територији Републике Српске.

V

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник
Надзорног одбора
Растко Вуковић