Одлука о прекиду приређивања “Бинго Деветке”

12. септембар 2014.

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука , Управа Предузећа на четвртој сједници одржаној дана 05.09.2014. године, доноси

О Д Л У К У
О прекиду приређивања
игре на срећу „ Бинго Деветка“ и опционе игре „Бинго-лоз“ Деветка

Члан 1.

Прекида се приређивање игре на срећу „Бинго Деветка“ и опционе игре „Бинго – лоз“ Деветка и „Superjackpot“ Деветка од дана 13.09.2014. године, а након завршетка емисије 16. Кола ТВ Бинго ON LINE на РТРС-у.

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама Глас Српске.

Образложење

„Бинго Деветка“ је игра на срећу која је уведена у октобру мјесецу 2013. године. Од децембра мјесеца 2013. године се приређује заједно у емисија игре на срећу ТВ Бинго ON LINE. Од самог увођења па до данас, игра на срећу „Бинго Деветка“ није испунила очекивања Управе Предузећа како уплатом тако и потражњом од стране играча, те самим тим заузела последње мјесто на љествици укупног промета свих игара на срећу у Предузећу.

У циљу смањења финансијских издатака и из свега горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић