Одлука о начину финансирања посебних новчаних награда игре ТВ Бинго

1. октобар 2014.

На основу члана 18. став 2. Правила игре на срећу ТВ Бинго ON-LINE и члана 43 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Управа предузећа на шестој сједници одржаној 26.09.2014. године доноси

О Д Л У К У
О начину финансирања посебних новчаних награда у
редовним колима игре на срећу ТВ Бинго ON LINE

Члан 1.

У редовним колима ТВ Бинга ON LINE почевши од 29.09.2014. године када почиње уплата за 18 коло ТВ Бинга ON LINE, извлаче се по једна посебна новчана награда :
-од 100,00 КМ ( словима :једнастотина 00/100 КМ ),
-од 200,00 КМ ( словима: двијестотине 00/100 КМ ),
-од 300,00 КМ ( словима: тристотине 00/100 КМ )

Члан 2.

За посебне новчане награде из члана 1. ове Одлуке средства се обезбјеђују из недодјељених средстава игре на срећу „Бинго деветка“ која се престала приређивати, у укупном износу од 44.524,60 КМ ( словима : четрдесетчетирихиљадепетстотинадвадесетичетири 60/100 КМ ), а који се сатоји од :
-фонда добитака за „Бинго деветка“ у износу од 9.208,80 КМ
-фонда добитака за „Суперџекпот“ у износу од 5.684,80 КМ
– фонда добитака „Бинго лоз пет“ у износу 2.758,90 КМ
– резервни фонд у износу 26.872,10 КМ

Члан 3.

У посебном извлачењу компјутерски или путем малог бубња извлачи се шест бројева. Посебна новчана награда из претходног члана остварују се на потврдама о уплати на којим је „срећни број“ идентичан са шестоцифреним бројем извученим компјутерски или путем малог бубња.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић