Одлука о почетку продаје инстант срећке Треће среће серија 013

1. октобар 2014.

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „ТРЕЋА СРЕЋА“ серија 013 бр. 3719-УП/14 од 29.07.2014. године, објављене у „Гласу Српске“ од дана 16.09.2014.године, Управа Предузећа на шестој сједници одржаној дана 26.09.2014.године , д о н о с и

О Д Л У К У
о почетку продаје лутријске игре на срећу
инстант срећке „ ТРЕЋА СРЕЋА“ серија 013

Члан 1.

Одређује се 01.10.2014. године као први дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА“ серија 013, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА“ серија 013 бр. 3719-УП/14 године, која су објављена у дневним новинама „Глас Српске“ од дана 16.09.2014.године.
Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 01.10.2015. године (укључујући и тај дан).
Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана од задњег дана одређеног за продају тј. до 30.11.2015. године (укључујући и тај дан).

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор за информационе и комуникационе технологије

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у дневним новинама Глас Српске.

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић