Обавјештење о исплати дивиденде

20. октобар 2014.

На основу члана 210-214 Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 127/08 , 58/09 и 100/11) и Одлуке о расподјели нето добити остварене у 2013. години у Лутрији Републике Српске а.д. Бања Лука,Управа Предузећа на седмој сједници одржаној 15.10.2014. године објављује следеће

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
о исплати дивиденде

Обавјештавају се акционари Лутрије РС а.д. Бања Лука да од 10.11.2014. године могу приступити наплати дивиденде из остварене нето добити Лутрије РС а.д. Бања Лука за 2013. годину. Дивиденда у укупном износу од 122.780,24 КМ ће се исплаћивати акционарима Лутрије РС а.д. Бања Лука по принципу да свакој акцији припада исти номинални износ од 0,040814018 КМ. Дивиденда ће се исплаћивати у складу са Законом о порезу на доходак („Службени гласник РС“ бр. 91/06,128/06,120/08,71/10,01/11 и 107/13).
Позивају се акционари да на адресу Лутрије РС а.д. Бања Лука, улица Цара Лазара 29 доставе податке непходне за уплату дивиденде, овјерену копију уписа у судски регистар, те податке о матичном броју и рачуну за исплату припадајуће дивиденде (за правна лица).
Физичка лица треба да уз захтјев доставе и овјерену фотокопију личне карте и текућег или жиро рачуна на који ће се уплатити припадајућа дивиденда, а за малољетна лица потребно је доставити извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерену копију). Физичка лица, која су достављала захтјеве и тражену документацију за наплату дивиденде за претходне године, а код којих није наступила промјена личних података (промјена личне карте, текућег рачуна,родни лист), нису обавезна овјеравати тражену документацију. Захтјев за наплату дивиденде, заједно са траженом оригиналном документацијом, физичка лица могу доставити и лично на благајни предузећа при чему ће им се тражена документација ископирати на лицу мјеста, те копије задржати у архиви Предузећа.
Идентификација акционара ће се извршити на основу исправа у којима подаци морају одговарати подацима у књизи акционара који се води код централног регистра ХОВ.
Напомињемо да право на дивиденду из нето добити Лутрије РС а.д. Бања Лука за 2013. годину имају акционари Лутрије РС који имају статус акционара према подацима Централног регистра хартија од вриједности РС на дан 31.10.2014. године, као дан пресјека.
Провјеру статуса са даном пресјека акционари Лутрије РС а.д. Бања Лука могу извршити код Централног регистра хартија од вриједности РС а.д. Бања Лука, улица Симе Шолаје бр.1 Бања Лука или позивом на кратки број 1369 (без позивног броја) .
Пријаве за исплату дивиденде подносе се у просторима Лутрије РС а.д. Бања Лука у улици Цара Лазара број 29.
Ово Обавјештење објaвиће се у дневном листу „Глас Српске“ и на интернет страници Бањалучке берзе и на интернет страници Лутрије РС.

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић